DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 2

Dopis, který vám napsal Bůh

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 1
Požádejme Pána, aby nás během této lekce vedl:
Pane,

chceme se nyní zabývat předmětem inspirace Písma.

Děkujeme Ti, že slyšíš naši modlitbu a pokorně Tě prosíme, abys nám jasně ukázal proč máme věřit, že je Bible skutečně za co se vydává, to jest Slovo Boží.

Ve jménu Ježíše Krista prosíme,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 2
Žalm 12:6 (Ekumenická Bible) Komentář
Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené. Toto o sobě říká Bible. Tato kniha s více než půl miliardou kopií od vynálezu tisku říká, že její obsah vyžaduje tu největší pozornost, protože jejím autorem není nikdo jiný než sám Bůh.

Může být toto tvrzení věrohodné?
2 Timoteovi 3:16
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 3
2 Petr 1:21 Komentář
Proroctví přece nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží svatí lidé mluvili, jak byli unášeni Duchem Svatým. Čtyřicet autorů se podílelo na vzniku 66 knih Bible a to v rozmezí 1500 let.

Většina těchto autorů se navzájem nikdy nepoznala, žili za jiných časů a na jiných místech. Navzdory tomu, tato sbírka 66 knih představuje pozoruhodnou jednotu.

Taková harmonie vyjevuje přítomnost Boží inspirace.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 4
1 Tesalonickým 2:13 Komentář
Proto i my neustále děkujeme Bohu, neboť když jste přijali Boží slovo, jež jste slyšeli od nás, přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím vskutku je, totiž slovo Boží, jež také působí ve vás věřících. Apoštol Pavel, který psal věřícím do Tesaloniky, důrazně potvrzuje Boží inspiraci Písma.

Bible není jen knihou, která k nám mluví o Bohu: je to Bůh, který k nám skrze tuto knihu mluví. Je to jako magnetofon, který nahrál Jeho hlas.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 5
Žalm 119:160 (Ekumenická Bible) Komentář
To hlavní v tvém slovu je pravda. Ježíš Kristus sám Písmu připisoval Boží inspiraci. Přikládal mu nadlidskou autoritu a používal je, aby odmítl nepravdu a odhalil Pokušitele.

«Je napsáno...», říkal Ježíš, když citoval z Písma.

Kristův příklad pro nás představuje neocenitelnou záruku o Boží inspiraci Bible.
Jan 17:17
Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 6
1 Petr 1:25 Komentář
«(...) ale Pánova řeč zůstává navěky.» A to je to slovo, jímž vám bylo vyhlášeno evangelium. Navzdory staletím útoků, pronásledování a pokusů o zničení zůstává Bible neotřesitelná a nezměněná, jak dokazují archeologické nálezy.

Bůh osobně zajistil, aby byl vzkaz Bible po celé věky ochráněný.
Jan 10:35
(...) a Písmo nemůže být zrušeno.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 7
Římanům 1:16 Komentář
Nestydím se totiž za Kristovo evangelium, neboť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří. Proměňující síla biblického vzkazu, skrytého ale účinného, svědčí o Boží inspiraci.

Buďte povzbuzeni, abyste tu sílu zakusili skrze tyto lekce: každé upřímné srdce pocítí nepochybný vliv, který se studiem Slova dostaví.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 8
Jeremiáš 23:29 (Ekumenická Bible) Komentář
«Není mé slovo jako oheň,» je výrok Hospodinův, «jako kladivo tříštící skálu?» Příští lekce budou jasně demonstrovat tyto vlastnosti Písma.
Židům 4:12
Neboť Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč; proniká až k rozdělení duše a ducha, i kloubů a morku v kostech, a rozsuzuje myšlenky i záměry srdce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 9
Amos 3:7 (Ekumenická Bible) Komentář
Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. Když mluví prostřednictvím svých proroků, Bůh nejen že předpoví budoucnost s naprostou přesností, ale také varuje před svými příštími akcemi, abychom dle toho mohli plánovat.
2 Paralipomenon 20:20 (Ekumenická Bible)
Věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní; věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 10
Žalm 119:105 (Ekumenická Bible) Komentář
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Přijmout Bibli jako průvodce naší cestou životem je nejdůležitější rozhodnutí, jaké vůbec v čase našeho života můžeme udělat.

Vidíme, že je život plný nástrah, ale také že nás Písmo může poučit jak se jim vyhnout, abychom měli v srdci mír a byli šťastnější.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 11
2 Petr 1:19 Komentář
Máme také velmi pevné prorocké slovo a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící na temném místě. Všimněte si, jak apoštol Petr vysoce hodnotí spolehlivost Písma jako jediného průvodce, kterému můžeme věřit.

Modlíme se, aby do ukončení lekcí byl tento fakt v našich myslích pevně zakotvený.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 12
Efezským 6:11,17 Komentář
Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům. (...)

Vezměte také (...) meč Ducha, jímž je Boží slovo.
Apoštol Pavel, když popisuje výzbroj, kterou potřebujeme k boji s ďáblem, dělá seznam několika obranných zbraní: štít víry, brnění spravedlivosti, přilba spasení atd.

Končí seznam jedinou útočnou zbraní - mečem - kterým je Slovo Boží.

Naše bojová schopnost bude ovlivněna tím, jak častý výcvik s tímto mečem absolvujeme.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 13
Jeremiáš 6:10 (Ekumenická Bible) Komentář
Ke komu mám mluvit, koho varovat, aby to slyšel? Hle, jejich uši jsou neobřezané, nemohou tomu věnovat pozornost.

Hle, Hospodinovo slovo je jim potupou, nelíbí se jim.
Na neštěstí, ne každý má zálibu ve studiu Božího slova.

Někteří si myslí, že je Bible nudná kniha, zatím co jiní věří, že jí nikdo nemůže rozumět, že je přeložena bez ladu a smyslu.

A přitom nám Bůh dává radu, jak ji máme studovat.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 14
1 Korintským 2:14 Komentář
Ale přirozený člověk nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou mu bláznovstvím, a nemůže je poznat, protože musí být posuzovány duchovně. Předně, náš mentální přístup může znamenat podstatný rozdíl.

Chceme skutečně prohloubit naši znalost Písma, nebo přistupujeme k Bibli v duchu opozice a nepřátelství?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 15
Přísloví 28:5 Komentář
Spravedlnost je mimo chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí. Naše porozumění vzkazu, který nám chce Bůh dát, záleží do velké míry na upřímnosti našeho srdce v hledání pravdy.

Jak říká známé přísloví, nikdo není tak hluchý jako ten, kdo nechce slyšet. Ti, kteří nechtějí porozumět, neporozumí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 16
1 Petr 5:5 Komentář
(...) oblečte se pokorou, neboť «Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost.» A druhý základní předpoklad: musíme přiznat, že potřebujeme Boží pomoc, abychom porozuměli vzkazu této knihy.

K vysvětlení obsahu knihy není lepší nikdo, než její autor! Jestliže Boha vynecháme a budeme se snažit porozumět Bibli svými vlastními silami, naše snahy skončí neúspěchem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 17
Žalm 119:18 (Ekumenická Bible) Komentář
Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého. Nyní rozumíme lépe, proč vždy začínáme a končíme studium modlitbou.

Je základem spoléhat se na Božího Ducha, který naši mysl osvětlí, když procházíme stránkami Bible.
Lukáš 24:45
Tehdy jim [Ježíš] otevřel mysl, aby rozuměli Písmům.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 18
Lukáš 24:27 Komentář
A počínaje od Mojžíše a všech proroků vykládal jim ve všech Písmech, co bylo o něm. Chceme-li vědět, co Bible učí ohledně určité věci, musíme porovnat všechny biblické verše. Ježíš použil všechna Písma.

Jeden verš by mohl být špatně pochopený, ale celkový přehled všech veršů jasně ukáže, jak má být věci rozuměno.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 19
Zjevení 22:18,19 Komentář
Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy:

kdo by něco přidal k těmto věcem, tomu Bůh přidá ran zapsaných v této knize. A kdyby někdo ubral ze slov knihy tohoto proroctví, Bůh odejme jeho díl z knihy života a ze svatého města a z těch věcí, které jsou zapsány v této knize.
Když studujeme Slovo Boží je důležité, abychom nepřekroutili význam biblických veršů, nebo některé z nich nezamlčeli třeba proto, že se nám nelíbí: musíme mít vždy otevřenou mysl a čestně uvažovat vše.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 20
2 Korintským 2:17 Komentář
Nejsme totiž jako mnozí, kteří kupčí s Božím slovem. Apoštol Pavel byl opatrný, aby nezměnil význam Písma. Věděl ale, že mnozí se toho dopouští.

Například: jak můžete vědět, že tato současná lekce není snůška lží? Jak můžete vědět, že se nepokoušíme změnit význam Písma, než vám ho předložíme?
2 Korintským 4:2
Zřekli jsme se skrytých hanebností, nechodíme v chytráctví, ani nezacházíme s Božím slovem podvodně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 21
Skutky 17:11 Komentář
Tito Židé [z Berie] však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo se vší dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda jsou ty věci tak. Bůh nás zve, abychom přijali Jeho Slovo jako vrcholné pravidlo víry, naše kritérium pravdy, náš nezměnitelný standard.

Nevěřte ani našemu slovu, ani slovu nikoho jiného. Musíme si vždy sami pro sebe ověřit, jestli je učení nám předložené v souladu s Písmem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 22
Jeremiáš 15:16 (Ekumenická Bible) Komentář
Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Svědomité studium Bible poskytuje neporovnatelné požehnání těm, kteří se mu poctivě věnují.

Toto může být příležitost obdržet přesné a uspokojující odpovědi na otázky, které jste si kladli již dlouhou dobu, např:

  • odkud jsme přišli?
  • kam se ubíráme?
  • co se stane po smrti?
a mnoho jiných otázek...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 23
Římanům 15:4 Komentář
Neboť vše, co bylo předem napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a skrze potěšení Písem měli naději. Nejen, že Bible není nudná kniha, ale naopak dává skutečný význam našemu životu na zemi. Odpovědi, které dává na základní otázky přináší naději pro ty, kteří ji studují.

Brzy objevíme, proč přátelé Bible nalézají tolik naděje ve světě, který se potápí v zoufalství.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 24
Matouš 4:4 Komentář
Ale on [Ježíš] odpověděl: «Je napsáno: “Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.”» Nechť nás Pán vede při studiu Jeho Slova.
Izaiáš 34:16 (Ekumenická Bible)
Hledejte v knize Hospodinově a čtěte.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 2
Dopis, který vám napsal Bůh
Okénko 25
Pomodleme se společně:
Náš Otče nebeský,

chceme vyjádřit svoji vděčnost za Tvoje Slovo, Bibli a chceme ji přijmout jako lampu k našim krokům, světlo na naší cestě.

Dej nám upřímnost a pokoru srdce, abychom mohli být vedeni Tvým Duchem a byli tak schopni porozumět vzkazu, který pro každého z nás uchováváš.

Ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Předchozí okénko

Test lekce 2 Test lekce 2 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: V: «Photo Gallery 5,000 volume 1» od Media Graphics International, 037_200.JPG. Okénko 2: CRUZ, Nery. V: časopis «La Sentinelle» (březen 1984), Pacific Press Publishing Association, strana 1. Okénko 3: AYRES, Robert. V: časopis «La Sentinelle» (září 1991), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 4: CRANDALL, John. V: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 8. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: LEE, Manning de V. V: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), strana 117. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 6: «A blacksmith shapes a rod of red-hot iron on an anvil.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 7: V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, První kvartál 1996, Přední strana. Okénko 8: Foto od BLUE, Betty. V: časopis «La Sentinelle» (říjen 1996), Pacific Press Publishing Association, strana 11. Okénko 9: RUDEEN, Herbert. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), Review and Herald Publishing Association, strana 272. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 10: BERRAN, Robert. V: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 4. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 11: Foto od P. BLEECKX. V: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, První kvartál 1999, Přední strana. Okénko 12: HARLAN, Russell. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 152. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 13: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 529. Okénko 14: NYE, Vernon. V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 98. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 15: LAUNE, Paul. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 7», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 912-d. Okénko 16: V: časopis «The Watchtower» (01-02-1990), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 3. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 17: Comstock Photo Library, London. V: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, strana 75. Okénko 18: Obrázek od EASTMAN, Bryant. Neznámý zdroj. Okénko 19: CONVERSE, James. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 460. Okénko 20: V: časopis «La Tour de Garde» (15-11-1989), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 21: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 92. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 22: V: časopis «The Watchtower» (15-08-1990), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 23: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #23 («The Day of Deliverance»), strana 5. Okénko 24: V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), Přední strana. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 25: V: «Photo Gallery 5,000 volume 1» od Media Graphics International, 44_157.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 2 Test lekce 2 je pro vás připravený!