DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 3

Odkud pocházíme?

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 1
Poprosme Pána, aby nás vedl:
Pane,

chceme dnes otevřít Tvé Slovo, abychom se dověděli pravdu o našem původu.

Je pravdou, že člověk je výsledkem dlouhého vývoje trvajícího miliardy let?

Chceme otevřít naši mysl Tvému cennému učení. Ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 2
Izaiáš 40:26 (Ekumenická Bible) Komentář
K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? Lidé si vždy kladli tyto otázky:
  • «Odkud jsme přišli?»
  • «Jaký je náš původ?»
  • «Jak vznikl vesmír?»...
Na tyto otázky se pokouší odpovědět mnoho teorií. Ale co učí Bible?
Přísloví 30:4
Kdo končiny země založil? Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 3
Genesis 1:1 Komentář
Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Tato otázka je zodpovězena jednou provždy hned prvním veršem Písma: Bůh je Stvořitelem vesmíru.

Možná o tom pochybujete. Nicméně pokračujme v této lekci: jsme přesvědčeni, že přinese další překvapení...
Jeremiáš 32:17 (Ekumenická Bible)
Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 4
Žalm 33:6,9 (Ekumenická Bible) Komentář
Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. (...)

Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.
Bůh stvořil vesmír mocí svého slova.

Představil si vesmír - a potom proměnil výsledek své představy do skutečnosti.
Židům 11:3
Vírou rozumíme, že světy byly uspořádány Božím slovem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 5
Sedm dní Stvoření
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 6
Genesis 1:26 Komentář
Bůh řekl: «Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!» Slovy: «Učiňme...», Bůh naznačuje, že při stvoření vesmíru nepůsobil sám.

A opravdu, hned druhý verš nám říká, že Bůh stvořil všechny věci skrze svého Syna.
Židům 1:2
Ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil za dědice všeho a skrze něhož také stvořil světy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 7
Koloským 1:16 Komentář
Jím [Synem] bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi. Tyto další pasáže potvrzují, že od počátku bylo Slovo - to jest Ježíš Kristus - aktivně zůčastněno se svým Otcem při stvoření.
Jan 1:1-3,14
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha.

Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je. (...)

A to Slovo se stalo tělem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 8
Genesis 1:2 Komentář
Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Duch Svatý také doprovázel Otce a Syna při stvoření vesmíru.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 9
Žalm 14:1 (Ekumenická Bible) Komentář
Bloud si v srdci říká: «Bůh tu není.» V roce 1859 přišel Charles Darwin s teorií vývoje.

Podle jeho teorie člověk není výsledkem Božího stvoření.

Je spíš výsledkem pomalých změn, které vznikly náhodně v průběhu miliard let a daly tak vzniknout jedné formě života za druhou, až nakonec vyústily v existenci dnešního člověka.
Přísloví 1:7
Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 10
Některé názory vědců na teorii vývoje:
«Musíme si uvědomit, že až do dnešního dne nám paleontologie neposkytla důkaz o spojení mezi člověkem a zvířetem.» (Albert Gaudry)

«Hypotéza stvoření bez účasti Boha je nepředstavitelná.» (Wernher von Braun)

«Vědec nemůže zkoumat záhady stvoření, aniž by pocítil prst Boží.» (Robert Boyle)

«Věda pozitivně prohlašuje existenci tvořivé síly a nutí nás přijmout ji jako článek naší víry.» (Lord Kelvin)

«Konečným vysvětlením všech existujících bytostí je Bůh.» (Arnold Lunn)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 11
Některé další názory vědců:
«Vývojové teorie (...) předkládající zvířecí původ člověka, nebyly nikdy od svého vzniku zpochybňovány tak vážně jako dnes a vědecké kruhy, které odmítají v ně věřit, neměly nikdy tolik argumentů.» (Roger du Pasquier)

«Stejně tak pochybujeme ve schopnost přírodního výběru, i za předpokladu nezměrné délky vývoje, vytvořit tak komplexní orgány jako je mozek, oko a ucho vyšších obratlovců.» (Jean Rostand)

«Když pomyslím na oko, dostávám horečku!» (sám Charles Darwin!)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 12
Přísloví 20:12 Komentář
Slyšící ucho, vidoucí oko - Hospodin učinil to obojí. Jak Charles Darwin a Jean Rostand poznamenali, složitost oka samého stačí ke zboření teorie vývoje. Tak složitý a delikátní orgán nemůže být výsledkem proměn nastávajících náhodně během miliard let.

(Podívejte se na hořejší část obrázku. Vidíte «kladku», skrze kterou prochází horní šikmý sval? Je nepředstavitelné, že by mohla tuto «kladku» vytvořit náhoda...)

Bylo by možné, aby naše počítače vznikly z částí, které se náhodně spojily? Není lidský mozek mnohem složitější než počítač?

Bible nabízí to nejlepší vysvětlení: Bůh je Stvořitelem všech těchto krás.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 13
Genesis 1:26,27 Komentář
Bůh řekl:

«Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.»

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu jej stvořil: jako muže a ženu stvořil je.
Člověk byl stvořený Bohem a umístěný na zemi.
Jób 20:4 (Ekumenická Bible)
(...) co byl člověk postaven na zemi.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 14
Jób 26:7 (Ekumenická Bible) Komentář
On roztáhl sever nad pustotou, nad nicotou zavěsil zemi. Všimněme si: Bible je často obviňována, že je proti vědeckým objevům a zpomaluje pokrok tím, že se vydává za zdroj pravdy.

Mohli bychom citovat případ Galilea, který byl vysmíván, přestože měl pravdu. Kdyby ale náboženské autority znaly Bibli lépe, jeho tvrzení by neodmítly.

Ve skutečnosti Bible již učila, že se země vznáší v prázdnu a tento úkaz byl popírán po mnoho století samým vědeckým světem...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 15
Izaiáš 40:21,22 (Ekumenická Bible) Komentář
Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi?

Ten, který sídlí nad obzorem (kruhem - pozn. překl.) země.
Po tisíce let Bible prohlašovala, že je země kulatá: přesto vědecký svět věřil po dlouhou dobu jinak!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 16
Genesis 1:25 Komentář
Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. Popis aktu Stvoření často poukazuje na «různé či všemožné druhy».

Je-li pravdou, že během věků vznikly nové rasy a odrůdy, neexistuje důkaz vzniku nového druhu ze zcela odlišného druhu (na př. kočky ze psa).

Tato stabilita mezi druhy, z generace na generaci, byla popsána již v Bibli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 17
Žalm 19:2 (Ekumenická Bible) Komentář
Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Přítel slavného astronoma Koperníka prohlásil, že sluneční soustava vznikla náhodou.

Koperník potom zkonstruoval docela malý model sluneční soustavy. Jeho přítel, nadšený krásou modelu, se zeptal, kdo ho udělal:

«Náhoda,» odpověděl Koperník.

Na pohoršený výraz přítele dodal:

«Nemůžeš uvěřit, že tento model vznikl náhodou, ale u skutečné sluneční soustavy ti to nedělá potíže!»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 18
Jób 12:7-9 (Ekumenická Bible) Komentář
Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou.

Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila.
Neuvěřitelný instinkt zvířat, půvabný let ptáků, dokonalost včel při stavbě úlu: čím více studujeme přírodu, tím zřetelněji vidíme Svořitelovu ruku.

Roger Bacon napsal: «Malá část vědy vede k odmítnutí Boha, ale její velká část nás přivádí k Němu zpět.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 19
Žalm 139:14 (Ekumenická Bible) Komentář
Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Složitost lidské bytosti udivuje vědce na cestě od jednoho objevu k druhému.

Jak mohla náhoda stvořit bytost schopnou uvažovat, myslit, zkoumat, milovat?

Říká se, že je třeba více víry k přiznání teorie vývoje, než k uznání biblického popisu stvoření!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 20
2 Petr 3:3,5 Komentář
Vězte především to, že v posledních dnech přijdou posměvači (...).

Úmyslně totiž pomíjejí to, že nebesa byla již odedávna a země povstala Božím slovem z vody a skrze vodu.
Před 2000 lety Petr prorokoval, že na konci časů
  • vysvětlení stvoření bude zlehčováno;
     
  • miliony lidí budou dávat přednost víře, že člověk je «pokročilé» zvíře a nikoliv mistrovský kousek Božího stvoření;
     
  • bude učeno, že vesmír vznikl náhodou a nikoliv z vůle Všemohoucího Boha.
Neuvěřitelné, nemyslíte?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 21
Římanům 1:18,19 Komentář
Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří zadržují pravdu nepravostí. Vždyť to, co může být o Bohu poznáno, je jim zjevné, Bůh jim to přece zjevil. Bible varuje ty, kteří odmítají uznat Stvořitele, Boha, navzdory Jeho zjevné činnosti.

Podívejme se na verše, které následují hned po této pasáži Písma...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 22
Římanům 1:20-22 Komentář
Jeho neviditelné znaky, totiž ta jeho věčná moc a božství, jsou přece od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Protože když poznali Boha, neoslavovali ho jako Boha, ani nebyli vděční, ale ve svých myšlenkách propadli marnosti a jejich nerozumné srdce bylo zatemněno.

Prohlašují se za moudré, ale stali se blázny.
Bylo by obtížné popsat naši dobu lépe...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 23
Skutky 14:15-17 Komentář
(...) kážeme vám evangelium, abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil nebe a zemi i moře a všechno, co je v nich. Ten v minulých pokoleních nechával všechny pohany, aby chodili po svých cestách.

Ačkoliv nenechal sám sebe bez svědectví.
Bůh nikdy nepřestal poskytovat důkazy o své existenci: ale to nejkrásnější svědectví, které nám dal, přichází z úst Jeho Syna Ježíše Krista.

Co učil Ježíš o původu vesmíru?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 24
Jan 17:17 Komentář
[Ježíš řekl,] «tvé slovo je pravda.» Slova Ježíše samotného jsou silnější, než jakýkoliv důkaz.

Během svého učení, Ježíš zpečetil pravdivost popisu Stvoření jak je zaznamenáno v knize Genesis.

Následuje jednoduchá otázka: «Komu budeme věřit? Ježíši - nebo stoupencům evoluce?»
Marek 10:6
[Ježíš řekl,] «Ale od počátku stvoření je Bůh učinil muže a ženu.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 25
Jób 38:4 (Ekumenická Bible) Komentář
Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Bůh nás zve, abychom pokorně hledali původ vesmíru.

Napodobme Jóba a přijměme také pokorný přístup přiznáním naší nedokonalosti a vznešenosti všemohoucího Boha.
Jób 42:3 (Ekumenická Bible)
[Jób odpověděl:] «Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 26
Zjevení 14:6,7 Komentář
Spatřil jsem také jiného anděla, letícího prostředkem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal těm, kteří bydlí na zemi - každému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem:

«Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu; klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!»
V těchto posledních dnech je nejvyšší čas vzdát se lidských teorií a navrátit se k jedinému Stvořiteli, Bohu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 3
Odkud pocházíme?
Okénko 27
Poděkujme Bohu za Jeho pomoc při této lekci:
Náš Pane, náš Bože,

naše malá planeta je ve špatném stavu. Když se učíme, že jsi náš Stvořitel, který nás chce zachránit, naše srdce se plní nadějí.

Je to naděje, kterou nemůžeme jinde na zemi najít, naděje, která neexistuje pro ty, kteří věří, že vesmír vznikl náhodou.

Pomoz nám držet se této naděje navždy. Ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Předchozí okénko

Test lekce 3 Test lekce 3 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: V: «Photo Gallery 5,000 volume 1» od Media Graphics International, 087_155.JPG. Okénko 2: Foto od Hale Observatories. V: časopis «La Sentinelle» (březen 1994), Pacific Press Publishing Association, strana 6. Okénko 3: DORÉ, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 5. Okénko 4: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 7. Okénko 5: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 11. Okénko 5-b: «Theater of the Universe». V: časopis «La Sentinelle» (září 1996), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 6: V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 3» (MAXWELL, Arthur S.), strana 151. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 7:. MOLAN, Chris. V: «Forever Stories, volume 1» (BYERS, Carolyn), Review and Herald® Publishing Association, 1990, strana 13. Used by permission. Copyright ©1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved Okénko 8: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 10. Okénko 9: Obrázek z webové stránky: http://www.oaktree.net/vanwild/wild0001.html Okénko 10: «Lacroix PNMD» advertisement. V: «Prix Galien 1997», strana 31. Okénko 11: V: časopis «Awake» (22-06-1998), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 12: LYNCH, P. Obrázek z webové stránky: http://194.80.193.185/yale/graphics/graphics/eye_anatomy.jpg Okénko 13: NYE, Vernon. V: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 38. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 14: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Třetí kvartál 1999, Přední strana. Okénko 15: BEILFUSS, Kevin. V: časopis «Signs of the Times» (březen 1995), Pacific Press Publishing Association, Přední strana. Okénko 16: TINTORETTO, Jacopo. «The Creation of the Animals» (1550-1553). Galleria dell’ Accademia, Venice. V: «The Bible in Art» (WRIGHT, Susan), Todtri Productions Limited, New York, 1996, strana 16. Okénko 17: Obrázek z webové stránky: http://unix.utb.edu/~paullgj/geol1404/Solar_System_Origins.html Okénko 18: The Image Bank. V: časopis «La Pure Vérité» (říjen 1994), Worldwide Church of God, strana 18. Okénko 19: V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Druhý kvartál 1999, Přední strana. Okénko 20: V: časopis «Awake» (22-01-1990), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 21: ANDERSON, Harry. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 104,105. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 22: V: časopis «The Watchtower» (01-09-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 3. Okénko 23: STEEL, John. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 539. Okénko 24: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 426. Okénko 25: COLLINS, Fred. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 175. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 26: PADGETT, Jim. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 350. Okénko 27: «View of the Earth from space, captured by the crew of Apollo 17.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 3 Test lekce 3 je pro vás připravený!