DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 4

Proč existuje zlo?

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 1
Vítáme vás k této lekci! Požádejme Pána, aby nás vedl:
Náš nebeský Otče,

proč existuje zlo? Proč utrpení a smrt vládnou na této planetě?

Budeme navždy zajatci světa, kde den ode dne jde vše od špatného k horšímu?

Prosíme Tě, abys nás vedl při studiu Tvého Slova, abychom mohli najít odpovědi na všechny tyto otázky.

Tak se modlíme ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 2
Jób 3:20-22 (Ekumenická Bible) Komentář
Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost, kdo toužebně čekají na smrt - a ona nejde, ač ji vyhledávají víc než skryté poklady, těm, kdo radostí by jásali a veselili se, že našli hrob? Jób nebyl ani první, ani poslední, kdo položil Bohu tuto častou otázku: «Proč existuje zlo?»

Jiná populární forma této otázky zní: «Jestli Bůh existuje, proč je svět plný všeho druhu zla?»

V této lekci budeme v Písmu hledat původ zla.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 3
Ezechiel 28:12-14 (Ekumenická Bible) Komentář
Lidský synu, začni žalozpěv nad týrským králem. Zapěj o něm:

«Toto praví Panovník Hospodin: “Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy. (...)

Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží.”»
Bůh zde mluví k cherubínovi, mocnému andělu, který žil již v Edenu.

Z výše uvedeného textu vidíme, že Bůh svěřil tomuto andělu od počátku velkou zodpovědnost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 4
Ezechiel 28:15-17 (Ekumenická Bible) Komentář
Na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.

Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. (...)

Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost.
Tento anděl zvaný Lucifer, což znamená «světlonoš», byl stvořený dokonale. Rozumějte, že Bůh nestvořil ďábla.

Jednoho dne se Lucifer, z nevysvětlitelného důvodu, nechal překonat pýchou a do jeho mysli vstoupila šílená ambice: zmocnit se pozice samého Boha!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 5
Izaiáš 14:12-14 (Ekumenická Bible) Komentář
Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo [Lucifere - pozn. překl.], jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal:

«Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.»
Luciferovo srdce ovládla vzpoura a tak se z něho stal Satan, což znamená «Odpůrce».

A potom vedl do vzpoury úspěšně i celou třetinu andělů...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 6
Zjevení 12:7-9 Komentář
Tehdy nastal v nebi boj: Michael a jeho andělé bojovali proti drakovi. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo.

A ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
V otevřené válce proti Bohu byl Satan vypovězen z nebe spolu s anděly, které oklamal.

Ale co se z nich stalo na zemi?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 7
Izaiáš 14:12 (Ekumenická Bible) Komentář
Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Satanův pád na zem nebyl oznamován jako požehnání pro obyvatele této malé, modré planety...
Lukáš 10:18
Tehdy jim [Ježíš] řekl: «Viděl jsem satana spadnout z nebe jako blesk.»
Zjevení 12:12
Běda těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, protože ví, že má málo času.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 8
Genesis 3:1-5 Komentář
Ten [had] řekl ženě:

«Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?»

«Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,» odpověděla žena hadovi. «Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: “Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.”»

Nato had ženě řekl:

«Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh.»
Hned jak byli Adam a Eva stvořeni, Satan si vzal za úkol podvést lidskou rasu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 9
Genesis 3:6 Komentář
Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla.

Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl.
Štěstí člověka záviselo na poslušnosti Bohu.

Bůh si ale nepřál nucenou poslušnost: proto dal člověku svobodu jít cestou, které dával přednost. Dal mu ale vážné varování o následcích jeho volby.

A hle! Satan ho podvedl navzdory varování a přiměl ho k neposlušnosti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 10
2 Korintským 4:3,4 Komentář
Jestliže je pak naše evangelium zakryté, je zakryté těm, kteří hynou, nevěřícím, jimž bůh tohoto světa oslepil mysli, aby jim nezazářilo světlo evangelia o slávě Krista, který je obrazem Božím. «bůh tohoto světa», «vládce tohoto světa»... Tak Bible popisuje Satana.

Když si člověk zvolí věřit Satanovi místo Bohu, ustanoví Satana princem tohoto světa.
Jan 12:31
[Ježíš odpověděl,] «(...) nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 11
Lukáš 4:5-7 Komentář
Potom ho [Ježíše] ďábel vyvedl na vysokou horu a ukázal mu v jednom okamžiku všechna království světa. Ďábel mu řekl:

«Dám ti všechnu tuto moc a slávu těchto království, neboť byla předána mně a já ji dávám, komu chci. Pokloníš-li se tedy přede mnou, bude všechno tvoje.»
Ježíš a Satan v tomto bodu souhlasí: po neposlušnosti Adama a Evy, království tohoto světa se stalo Satanovým majetkem.
Jan 18:36
Ježíš odpověděl: «Mé království není z tohoto světa.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 12
Jan 8:44 Komentář
Vy jste z otce ďábla a chcete plnit touhy svého otce.

On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není.

Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, neboť je lhář a otec lži.
Pamatujme Satanův slib Evě, že neuposlechnutím Boha nezemře, ale naopak sama bude jako bůh.

První pár si zvolil věřit Satanovi.

A jaké jsou následky jejich volby pro celou lidskou rasu...?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 13
Genesis 3:22,23 Komentář
Tehdy si Hospodin Bůh řekl:

«Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.» Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
Poskvrněný hříchem, neboli přestoupením Božího zákona, člověk ztratil výsadu žít v Boží přítomnosti.

A protože Bůh je jediným zdrojem života, ztratil člověk také právo na život věčný.
1 Jan 3:4
(...) hřích je bezzákonnost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 14
Izaiáš 59:1,2 (Ekumenická Bible) Komentář
Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.

Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.
Nejvážnějším následkem hříchu je ukončení intimního vztahu, který byl mezi Bohem a člověkem před Pádem.

Poskvrnění hříchem znemožnilo člověku snést Boží slávu a tím přežít v Jeho přítomnosti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 15
Genesis 3:16 Komentář
Ženě [Bůh] řekl:

«Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on však nad tebou bude panovat.»
Všimněme si dobře: Bůh stvořil muže a ženu rovnocenné.

Naneštěstí, vstup hříchu do světa dal muži nadvládu nad ženou. Tato nadvláda je hrubě zneužívána v celé historii.

Hřích také přinesl lidské rase utrpení, což je další hrozný následek volby prvního páru.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 16
Genesis 3:17,18 Komentář
Adamovi [Bůh] řekl:

«Protožes poslechl svou ženu a jedl ze stromu, z něhož jsem ti jíst zakázal, země bude kvůli tobě zlořečená!

Po všechny dny svého života z ní budeš jíst s útrapami; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny.»
Příroda byla vstupem hříchu rovněž poznamenaná.

Obdělávání půdy již nebylo pro člověka lehké. Mnoho zvířat zdivočelo. Planeta se bouřemi, zemětřeseními a ostatními pohromami stala nepřátelskou.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 17
Izaiáš 1:4,6 (Ekumenická Bible) Komentář
Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili Hospodina, Svatého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu. (...)

Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené. Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá modřina a jizva i čerstvá rána, nejsou vymačkány ani obvázány ani ošetřeny olejem.
Zvolit hřích znamenalo rovněž zvolit všechny druhy utrpení: fyzické, psychické, duchovní...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 18
Jób 2:7 (Ekumenická Bible) Komentář
A satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy. Zauvažujme pečlivě nad těmito verši: kdo je potom plně zodpovědný za utrpení na této zemi? Bůh nebo Satan?
Lukáš 13:16
[Pán odpověděl,] «A tato žena, dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou - hle, už osmnáct let - neměla být rozvázána z toho pouta v sobotní den?»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 19
Genesis 2:16,17 Komentář
Hospodin Bůh člověku přikázal:

«Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.»
Bůh člověku nelhal: vstup hříchu do světa udělal z lidí smrtelníky a připravil je o věčný život.
Římanům 5:12
A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 20
Jakub 1:15 Komentář
(...) a hřích, když dospěje, plodí smrt. Adam, dokonale stvořený Boží rukou, ale poskvrněný hříchem, zemřel ve věku 930 let (Genesis 5:5).

Hřích ale rychle oslabil lidský organismus a snížil délku života.

Tato změna byla tak výrazná, že žalmista napsal: «Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát.» (Žalm 90:10).
Římanům 6:23
Neboť odplatou za hřích je smrt.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 21
Deuteronomium 32:4-6 Komentář
On [Bůh] Skálou je! Dokonalé je dílo jeho, všechny cesty jeho pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy prostý, spravedlivý a upřímný je on!

Jeho nesynové se ale zvrhli, zkažení jsou, zvrácený a zpustlý rod.

Takto odplácíte Hospodinu, lide ničemný a nemoudrý? Což není on tvůj Otec, což tě nestvořil?
Bůh je náš Stvořitel, náš Otec a náš Přítel.

Když se vše ve světě hroutí, nemůžeme a nesmíme Ho za tuto situaci vinit.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 22
Přísloví 19:3 Komentář
Člověk padá pro vlastní hloupost, na Hospodina má ale v srdci zlost. Satan je skutečně lstivý: nejen že uvrhl lidskou rasu do světa tmy, utrpení a smrti, ale také úspěšně přesvědčil miliony lídí, aby věřili, že ne on, ale Bůh je vinen jejich neštěstím.
Jób 34:12 (Ekumenická Bible)
Opravdu, Bůh nejedná svévolně, Všemocný právo nepokřiví.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 23
Ezechiel 18:23,32 (Ekumenická Bible) Komentář
«Což si libuji v smrti svévolníka?» je výrok Panovníka Hospodina. «Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ?» (...)

«Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá,» je výrok Panovníka Hospodina. «Obraťte se tedy a budete žít.»
Bůh upřímně odsuzuje volbu lidí věřit Satanovým lžím, místo co by následovali cestu vedoucí k věčnému životu, kterou jim ukázal.

Přesto Bůh miluje každého z nás a poskytl nám plán k napravení situace.

Ten bude předmětem příští lekce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 24
1 Jan 5:19 Komentář
Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v tom zlém. Satan se nepodobá populárnímu popisu ke strašení dětí - s rohy, ocasem a vidlemi...

Ne, Satan je inteligentní a velice mocný anděl. Velice dobře ví, že nás bude ovládat snadněji, pokud nevěříme v jeho existenci.
2 Korintským 11:14
A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 25
1 Petr 5:8 Komentář
Buďte střízliví, bděte; neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl. Bůh není náš nepřítel, Satan není náš přítel.

Satan ví, že mu zbývá již málo času a jeho jediným cílem je zničit co nejvíce lidí.

Můžeme si být jistí, že má zvláště nastraženou past na každého z nás: past, zaměřenou na naše individuální slabosti, která nás bude držet od Boha tak dlouho, až bude příliš pozdě.

Jestliže nerozeznáme jeho snahy, určitě nás přemůže.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 26
Efezským 6:11,14-17 Komentář
Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům. (...)

Stůjte tedy přepásáni na bedrech pravdou a oblečeni pancířem spravedlnosti; nohy mějte obuté připraveností kázat evangelium pokoje. Nade všechno si pak vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.

Vezměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.
Jen tato výzbroj nám umožní vítězství nad našim nepřítelem, Satanem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 27
1 Jan 4:8 Komentář
(...) Bůh je láska. Jak se tato lekce blíží ke konci, můžete se ptát sami sebe: «Proč Bůh nezničil Satana hned od počátku, aby tak zabránil vstupu hříchu do tohoto světa?»

Protože základem Boží vlády je láska.

Kdyby Bůh zničil Satana ihned, Jeho stvoření by Mu potom sloužilo ze strachu: proto Bůh zvolil dát každému čas, aby sám uvážil následky Satanovy vzpoury.

Naštěstí se tento proces již blíží k závěru...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 28
Římanům 16:20 Komentář
Bůh pokoje pak rozdrtí satana pod vašima nohama brzy. Experiment je přesvědčivý: následkem hříchu je zpustošení, utrpení a smrt.

Se souhlasem celého vesmíru, Bůh zničí každou stopu hříchu i Satana samotného.

Toto byla bolestivá zkušenost pro všechny z nás, zvláště pro Boha, ale nezbytná, má-li být zaručeno, že se zlo již podruhé nevyskytne.
Nahum 1:9 (Ekumenická Bible)
Soužení už podruhé nenastane.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 4
Proč existuje zlo?
Okénko 29
Poděkujme Bohu za Jeho přítomnost při této lekci:
Otče,

jak je uklidňující porozumět, že i když Satan vládne tomuto světu, Ty uděláš brzy konec zlu na této zemi.

Prosíme, otevři naše oči, abychom viděli toho, který je skutečně odpovědný za naše neštěstí, abychom porozuměli, že se Satan vždy snaží odloučit nás od Tebe všemi prostředky, aby nás uvedl do věčné záhuby.

Drž nás ve svojí blízkosti, ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Předchozí okénko

Test lekce 4 Test lekce 4 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1:Foto v: «Master Clips 500,000« od IMSI, CD #16, PVK00170.JPG. Okénko 2:BOWER, Maurice. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 8«, New York, H.S. Stuttman Co.Inc., 1968, strana 980-d. Okénko 3: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD«, Chosen Works, MLI Software, JM091.BMP. Okénko 4: PROVONSHA, Clyde. V: «Votre Bible et Vous« (MAXWELL, Arthur S.), strana 254. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: V: «Revelation Seminars«, Seminars Unlimited, 1986, lesson #3 («Le Vilain du Drame de l’Apocalypse«), p.3. Okénko 6: 1. V: «La Révélation - le grand dénouement est proche«, New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 181. 2. STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2« (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association , 1950, strana 428. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 7: DORE, Gustave. «The Fall of Satan«. V: «Angels: An Endangered Species« (GODWIN, Malcolm), Simon and Schuster, New York, 1990, strana 91. Okénko 8: V: easopis «The Watchtower« (01-08-1986), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 9: MUSIO, Nino. V: «Illustrated Bible Stories for Children« (HUGHES, Ray), Joshua Morris Publishing, 1988, p.15. Okénko 10: V: «Revelation Seminars«, Seminars Unlimited, 1986, lesson #3 («Le Vilain du Drame de l’Apocalypse«), strana 1. Okénko 11: V: easopis «The Watchtower« (01-12-1991), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 9. Okénko 12: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway and Jean Atcheson«, London, Octopus Books Limited, 1973, strana 12,13. Okénko 13: DORÉ, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré«, Lausanne, Edita, 1994, strana 9. Okénko 14: LEE, M. V: «The Bible Story, volume 10« (MAXWELL, Arthur S.), strana 43. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 15: V: easopis «Réveillez-vous« (22-11-1988), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 2. Okénko 16: V: easopis «Awake!« (08-03-1987), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Okénko 17: Foto od Publiphoto. V: Journal «L’Omnipraticien« (neznámé datum). Okénko 18: BLAKE, William. «Satan Smiting Job with Sore Boils« (1826). V: «Angels: An Endangered Species« (GODWIN, Malcolm), Simon and Schuster, New York, 1990, strana 87. Okénko 19: POPE, Robert. «Family« (1990). V: «Journal de l’Association Médicale Canadienne« (15-12-1997), strana 1687. Okénko 20: V: easopis «L’Omnipraticien« (neznámé datum). Okénko 21: RAPHAEL. «The Vision of Ezekiel«, Pitti Palace, Florence. V: «Great Bible Stories and Master Paintings« (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, strana 221. Okénko 22: V: easopis «The Watchtower« (15-09-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 16. Okénko 23: GREENE, Nathan. V: easopis «Signs of the Times« (srpen 1989), Pacific Press Publishing Association, strana 16,17. Okénko 24: V: easopis «The Watchtower« (01-04-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 16,17. Okénko 25: V: easopis «The Watchtower« (01-02-1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 16. Okénko 26: HARLAN, Russell. V: «Votre Bible et Vous« (MAXWELL, Arthur S.), strana 152. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 27: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2« (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 440. Okénko 28: Raphael. «Saint Michel« (1505), Louvre Museum, Paris. V: «Revelation - Art of the Apocalypse« (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 108. Okénko 29: Foto od JUDE, Phil. «Primary Rainbow«, Science Source, Photo Researchers, Inc. V: «Microsoft Encarta 98 Encyclopedia Deluxe Edition«, 1997.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 4 Test lekce 4 je pro vás připravený!