DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 5

Boží řešení

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 1
Vítejte u této nové lekce! Pomodleme se společně:
Náš Pane a Bože,

opět chceme hledat ve Tvém Slově a proto Tě pokorně prosíme, abys nám v této lekci pomohl.

Prosíme, sešli nám Ducha Svatého, aby se naše srdce otevřela Tvému cennému učení.

Ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 2
1 Jan 5:19 Komentář
(...) ale celý svět leží v tom zlém. Než půjdeme dále, důrazně doporučujeme projít si předchozí lekci «Proč existuje zlo?» o původu zla, utrpení a smrti.

Mimo jiného jsme dosud poznali, že neuposlechnutím Božího příkazu se člověk zařadil pod nadvládu Satana.

Tímto způsobem vstoupil hřích do světa se všemi jeho následky: odloučením člověka od Boha, utrpením a smrtí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 3
Římanům 5:12 Komentář
A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. V minulé lekci jsme se také poučili, že hřích je bezzákonnost (1 Jan 3:4).

Protože hřích zachvátil celou lidskou rasu, všichni lidé propadli smrti.
Římanům 6:23
Neboť odplatou za hřích je smrt.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 4
Jeremiáš 13:23 (Ekumenická Bible) Komentář
Může snad Kúšijec změnit svou kůži? Či levhart svou skvrnitost?

Jak vy byste mohli jednat dobře, když jste se naučili páchat zlo?
Hřích ovládal lidská srdce celá staletí takovou silou, že se ho člověk nedokáže zbavit ať se snaží jakkoliv.

Člověk, nechaný na pospas hříchu, by byl v beznadějné situaci...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 5
Římanům 7:18,19,24 Komentář
Vím totiž, že ve mně (to jest v mém těle), nepřebývá nic dobrého. Neboť chtění mám u sebe pohotově, ale vykonání toho dobrého nenacházím.

Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci, to dělám. (...)

Já ubohý člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?
Když si uvědomíme naši nedostatečnou kapacitu ke konání dobra, máme hluboký pocit nouze a neschopnosti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 6
Daniel 9:5,19 (Ekumenická Bible) Komentář
Zhřešili jsme a provinili se (...) a uchýlili od tvých přikázání a soudů. (...)

Panovníku slyš! Panovníku odpusť! (...) Neprodlévej!
Člověku, který si uvědomuje svoji bezmocnost proti hříchu, se jeví problém jako neřešitelný.

Může očekávat jen smrt, smrt bez zítřka.

Jediná naděje přichází od Boha: přijme ale výzvu opustit nebe, sestoupit dolů a zachránit nás...?
Izaiáš 63:19,20 (Ekumenická Bible)
Jim jsi nepanoval, nazýváni nebyli tvým jménem.

Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 7
Ezechiel 33:11 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Ano, Bůh připravil dokonalý plán k záchraně hříšníka!
2 Petr 3:9
Pán (...) je k nám trpělivý, neboť nechce, aby někteří zahynuli, ale aby všichni došli k pokání.
1 Timoteovi 2:4
[Bůh] který chce, aby všichni lidé byli spaseni.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 8
1 Jan 3:1 Komentář
Pohleďte, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dětmi! Bůh miluje každého z nás a chce nás zachránit: horoucně touží, abychom se stali Jeho dětmi jak tomu bylo před pádem člověka.

Dokonalá Boží spravedlnost ale vyžaduje smrt hříšníka, který přestoupil Boží zákon. «Neboť odplatou za hřích je smrt.» (Římanům 6:23).

Jak Boží plán uspokojí požadavky Jeho spravedlnosti a současně i projevu Jeho neskonalé lásky ke každému z nás?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 9
1 Jan 4:9,10 Komentář
V tom je zjevena Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom mohli žít skrze něho.

V tom je láska: ne, že bychom my milovali Boha, ale on miloval nás a poslal svého Syna, oběť slitování za naše hříchy.
Aby mohl ospravedlnit viníka, bylo nezbytné, aby nevinný bez hříchu vzal na sebe rozsudek hodný hříšníka, to jest, smrt.

Jednorozený Syn Boha, který nikdy nezhřešil, nabídl stát se touto nevinnou obětí, abychom mohli žít.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 10
Jan 3:16 Komentář
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život. Tento vzkaz je ústředním bodem Slova Božího a důvodem těchto lekcí.

Darováním svého Syna se Bůh obětoval a vzal hříchy člověka na sebe tak, aby každý z nás hříšníků odsouzených na smrt mohl zdědit život věčný přijetím této velké oběti za naše vlastní hříchy.

Toto je ten nejlepší vzkaz naděje, který byl kdy lidstvu dán!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 11
1 Petr 1:10,11 Komentář
Toto spasení se snažili vyhledat a objevit proroci, kteří prorokovali o té milosti, která měla přijít k vám.

Zkoumali, co a pro kterou dobu jim ukazoval Ten, který byl v nich, totiž Kristův Duch, předem svědčící o Kristových utrpeních a o veliké slávě, která přijde po nich.
Jak uvidíme během této a příštích lekcí, celá Bible se věnuje tomuto vzkazu o spáse milostí, to jest, skrze dar jednorozeného Syna Božího.

Všichni proroci prohlašovali tento vzkaz!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 12
Genesis 3:14,15 Komentář
Tehdy Hospodin Bůh řekl hadovi:

«(...) Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On zasáhne tvou hlavu a ty zasáhneš jeho patu.»
Ihned po Pádu člověka slíbil Bůh obnovit původní situaci.

Hadovo potomstvo jsou následovníci Satana, zlí lidé. Potomkem ženy je Ježíš, jednorozený Syn Boží, Spasitel světa a těch, kteří ho věrně následují.

Prostřednictvím zlých lidí způsobil Satan Ježíši velké utrpení, zasáhl Jeho patu. Svojí smrtí na kříži ale Ježíš zvítězil nad Satanem a zlem, čímž zasáhl hadovu hlavu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 13
Jan 8:56 Komentář
[Ježíš odpověděl:] «Abraham se těšil, aby viděl můj den; uviděl ho a zaradoval se.» Abraham, Jób a mnoho jiných vkládali naději do Boží spásy.
Jób 19:25 (Ekumenická Bible)
[Jób na to odpověděl:] «Já vím, že můj Vykupitel je živ.»
Izaiáš 59:20 (Ekumenická Bible)
«Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti,» je výrok Hospodinův.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 14
Matouš 1:21 Komentář
Porodí pak [Marie] syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. Ježíš Kristus je jednorozený Syn Boží, který se obětoval za nás všechny zemřít, abychom mohli být spaseni z našich hříchů.

Život Ježíše Krista přesně vyplnil stovky proroctví Starého Zákona týkajících se Mesiáše.

Podívejme se na některá z těchto proroctví a na verše, potvrzující jejich vyplnění.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 15
Michaiáš 5:1 (Ekumenická Bible) Komentář
A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. Mesiáš se měl narodit v Betlémě. A Ježíš se skutečně v Betlémě narodil.
Matouš 2:1
Když se pak Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda (...).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 16
Ozeáš 11:1 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) zavolal jsem svého syna z Egypta. Návrat Mesiáše z Egypta byl také předpovězený.
Matouš 2:14,15
A tak [Josef] v noci vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta a zůstal tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo to, co Pán promluvil skrze proroka:

«Z Egypta jsem povolal svého Syna.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 17
Izaiáš 40:3 (Ekumenická Bible) Komentář
Hlas volajícího: «Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!» Jan připravoval lid na příchod Mesiáše, jak bylo předpovězeno.
Matouš 3:1,3
V těch dnech přišel Jan Křtitel a kázal v judské poušti. (...)

To je ten [Jan], o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal:

«Hlas volajícího na poušti: “Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky!”»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 18
Izaiáš 35:4-6 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.

Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat.
Starý Zákon prohlásil, že Mesiáš bude uzdravovat mnohé.
Matouš 11:4,5
Ježíš jim odpověděl:

«Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví jsou kříšeni.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 19
Izaiáš 53:1 (Ekumenická Bible) Komentář
Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Navzdory všem proroctvím Židé neuvěřili, že byl Ježíš Mesiáš.
Jan 12:37,38
A ačkoli před nimi udělal tolik zázraků, přece v něho neuvěřili, aby se naplnilo slovo, které řekl prorok Izaiáš:

«Pane, kdo uvěřil našemu kázání? A komu je zjevena Pánova paže?»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 20
Izaiáš 53:3 (Ekumenická Bible) Komentář
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi,

jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
Abychom mohli být všichni spaseni, Ježíš Kristus musel vytrpět lidské pohrdání a podstoupit mnoho utrpení.
Marek 9:12
Ale on [Ježíš] jim odpověděl:

«A co je napsáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 21
Izaiáš 53:7 (Ekumenická Bible) Komentář
Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Zatím co se falešná obvinění ozývala ze všech stran, Ježíš se neozval.
Matouš 27:13,14
Pilát mu [Ježíši] tedy řekl:

«Neslyšíš, jaké věci to proti tobě svědčí?»

On mu ale neodpověděl ani na jediné slovo, takže se vladař velmi divil.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 22
Izaiáš 53:12 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. I přibitý ke kříži se Ježíš přimlouval za své pronásledovatele.
Lukáš 23:33,34
Když pak přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici.

Tehdy Ježíš řekl: «Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 23
Izaiáš 53:12 (Ekumenická Bible) Komentář
Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt. Ježíš Kristus nás tolik miluje, že byl ochoten za nás zemřít.

Ježíše nikdo nenutil položit svůj život; udělal to z lásky ke každému z nás.
Jan 10:17,18
[Ježíš řekl:] «Proto mě Otec miluje, že já pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já ho pokládám sám od sebe.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 24
Izaiáš 53:5,6,11 (Ekumenická Bible) Komentář
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. (...)

Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.
Toto je dobrá novina evangelia: Ježíš Kristus se stal obětí za každého z nás, abychom mohli obdržet život věčný.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 25
Žalm 16:10 (Ekumenická Bible) Komentář
Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Vítězství Ježíše Krista nad smrtí dokazuje, že má moc dát nám život věčný, pokud po něm skutečně toužíme.
Skutky 2:31
[David] viděl to předem a mluvil o Kristově vzkříšení, že jeho duše «nebyla zanechána v pekle» a jeho tělo «nespatřilo porušení.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 26
Lukáš 24:25-27 Komentář
On [Ježíš] jim tedy řekl:

«Ó nechápaví a srdcem pomalí věřit všemu tomu, co mluvili proroci! Copak Kristus nemusel vytrpět tyto věci a vejít do své slávy?»

A počínaje od Mojžíše a všech proroků vykládal jim ve všech Písmech, co bylo o něm.
Celá Bible, od Genesis až po Zjevení, nám předkládá sliby o Spasiteli a vyplnění těchto slibů v osobě a práci Ježíše Krista, který zemřel a byl vzkříšen za padlé lidstvo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 27
Jan 20:31 Komentář
Ale tyto jsou zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste, když budete věřit, měli život v jeho jménu. Bůh nebyl nucený sestoupit, aby zachránil hříšníka. Udělal to kvůli své nekonečné lásce k nám.

Spasení, které nám nabízí skrze dar svého jednorozeného Syna Ježíše Krista, je jedinou cestou k odpuštění našich hříchů a získání přístupu k životu věčnému.

Bůh udělal vše, čeho bylo pro naši spásu třeba: proč tuto nabídku nepřijmout, dokud je ještě čas?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 5
Boží řešení
Okénko 28
Požádejme Ježíše Krista, aby se stal naším osobním Spasitelem:
Pane,

jsme zatraceni pro naše hříchy a určeni k věčné smrti.

Ty jsi nás ale natolik miloval, že jsi přišel na zem, zemřít na kříži, abychom nezahynuli, ale měli život věčný.

Přejeme si, aby ses okamžitě stal naším osobním Spasitelem a hned nás začal přeměňovat do Tvé podoby.

Ve Tvém jménu prosíme,

amen.
Předchozí okénko

Test lekce 5 Test lekce 5 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Obrázek v «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #7, Photo Library 1, 27032.PCD. Okénko 2: V: časopis «The Watchtower» (01-04-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 16,17. Okénko 3: Obrázek v «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, RELCL025.JPG. Okénko 4: «Hunter with Dead Leopard», Early 20th century, Wakenga, Nyasaland. Obrázek z webové stránky: www.corbis.com (Hulton-Deutsch Collection). Image ID: HU025454. Okénko 5: Foto od PhotoDisc. V: «Adventist Review» (červen 1997), strana 25. Okénko 6: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #17, 29180076.JPG. Okénko 7: RUIZ, Eduardo. V: časopis «La Sentinelle» (duben 1995), Pacific Press Publishing Association, strana 5. Okénko 8: ZINGARO, Charles. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 125. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 9: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM126.BMP. Okénko 10: DELACROIX, Eugene. «Christ on the Cross» (1835), La Cohue Museum, Vannes. V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 231. Okénko 11: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #30 («Sharing Daniel’s Message with the World»), strana 5. Okénko 12: SCHLAIKJER, Jes. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 257. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 13: V: časopis «The Watchtower» (01-07-1988), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 8. Okénko 14: ANDERSON, Harry. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 308. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 15: BRICE, N. V: «The Bible Pageant, Volume 4: The Mighty Prince» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1949, strana 47. Okénko 16: V: «The Children’s Bible, volume 9», Golden Press, 1981, p.536,537. Okénko 17: BACICCIO, Giovanni. «John the Baptist Preaching», Le Louvre, Paris. V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 154. Okénko 18: POUSSIN, Nicolas. «Jesus Healing the Blind Man from Jericho», Le Louvre, Paris. V: «The Bible in Art» (WRIGHT, Susan), Todtri Productions Limited, New York, 1996, přední strana. Okénko 19: TISSOT, J.J. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 16», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 2096-b. Okénko 20: DORÉ, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 335. Okénko 21: LEE, Manning de V. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 90. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 22: JUSTINEN, Lars. V: časopis «La Sentinelle» (duben 1995), Pacific Press Publishing Association, strana 13. Okénko 23: Obrázek v «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 696008.PCD. Okénko 24: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 4. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 25: HARLAN, Russell. V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 92,93. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 26: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 484. Okénko 27: ANDERSON, Harry. V: časopis «La Sentinelle» (září 1980), p.11. Used by permission. Copyright ©1962, 1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 28: Obrázek v «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #8, Photo Library 3, 424023.PCD.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 5 Test lekce 5 je pro vás připravený!