НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 6

Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?

Снимки 1 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 1
Да се помолим заедно:
Татко наш,

молим те помагай ни в този урок докато изучаваме най-важното послание, което се съдържа в Писанието: спасението на човека чрез Христовата благодат.

В Негово име се молим.

Aмин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 2
Римляни 3:10 Коментар
Както е писано: «Няма праведен ни един.» В предните два урока видяхме как злото се появи на земята и как човекът, избирайки да не се подчини на Бога, наследи греховна природа от която не можеше да се освободи сам.

Това тъжно състояние в крайна сметка щеше да го доведе до вечна смърт.
Римляни 3:23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 3
Йоан 14:6 Коментар
Исус му казва [на Тома]:

«Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.»
Видяхме също, че Бог, в любовта Си към изгубеното човечество, създаде план, за да ни спаси, така че да наследим вечен живот вместо вечна смърт.
Деяния 4:12
И чрез никой друг няма спасение [освен чрез Исуса Христа]; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 4
Марко 10:17 Коментар
И когато [Исус] излизаше на път, някой се затече и коленичи пред Него и Го попита:

«Учителю благи, какво да сторя за да наследя вечен живот?»
Какво трябва да направим, за да бъдем спасени?

Хайде заедно да намерим отговора в Библията.
Деяния 16:29,30
Тогава [началникът на затвора] поиска светила, скочи вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила.

и изведе ги вън и рече: «Господа, що трябва да сторя, за да се спася?»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 5
Деяния 2:37,38 Коментар
Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли:

«Какво да сторим, братя?»

А Петър им рече: «Покайте се.»
Първата голяма стъпка е да се покаем.

Преди всичко ние трябва да признаем, че сме грешници, да съжалим за това грешно състояние, в което се намираме, и да признаем, че се нуждаем от Спасител.
Лука 13:3
[Исус им отговори:] «но ако се не покаете, всички така ще загинете.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 6
1 Коринтяни 2:14 Коментар
Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то се изпитва духовно. За съжаление, човекът, омърсяван от греха в продължение на хиляди години, не би могъл да се покае сам.

Следователно, какво трябва да направим, за да се покаем?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 7
Деяния 5:31 Коментар
Него [Исус] Бог възвиси до десницата Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете. Отговорът е недвусмислен: ние трябва да помолим Бог за помощ, за да преминем през това първо ниво, което е да се покаем.

Тогава Бог ще ни покаже грешното състояние, в което се намираме, а също и нашата голяма нужда от Спасител.
Псалм 51:12
Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 8
Езекил 18:30,31 Коментар
Покайте се и обърнете се от всичките си престъпления, та да ви не погуби беззаконието.

Отхвърлете от себе си всичките престъпления, с които беззаконствувахте, и направете си ново сърце и нов дух.
Покаянието, дадено ни от Бога, ни помага да разберем нашата духовна нищета, нашата вина и това колко са отвратителни греховете ни.

Всичко това ни подготвя за следващото ниво: изповядането на греховете ни.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 9
Притчи 28:13 Коментар
Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповяда и оставя ще намери милост. За да се спасим от вината за нашите минали грехове, ние трябва смирено да застанем пред Бога и да изповядаме греховете си.

Каещият се грешник не се опитва да оправдае греховете си: той просто ги признава и моли Бог за прощение.

Ако нашата изповед е искрена, ние бихме опитали да поправим злодеянията си спрямо другите, дотолкова, доколкото е възможно. Понякога тази стъпка е доста болезнена, но накрая тя носи голямо удовлетворение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 10
Псалм 51:1-3 Коментар
Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; Според множеството на благите Си милости изличи беззаконията ми.

Измий ме съвършено от беззаконието ми, И очисти ме от греха ми.

Защото престъплението си аз признавам.
Псалм 51, написан от Давид, е един пример за покаянието, което Бог очаква от нас: да признаем греховете си без да се опитваме да ги оправдаем и смирено да помолим Бог да ни прости греховете.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 11
Лука 15:21 Коментар
Рече му синът:

«Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам, твой син.»
И така това е втората стъпка от Божия план за спасение: искреното изповядане на греховете ни и дотолкова, доколкото е възможно да поправим последиците от тези грехове.
Лука 19:8
А Закхей стана и рече на Господа:

«Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 12
Лука 5:21 Коментар
Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Много хора учат, че Исус е дал на апостолите, включително на Петър, правото да изслушват признанието на греховете на хората и да им прощават греховете в името на Бога.

Това учение идва от погрешното тълкуване на този стих...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 13
Матей 16:19 Коментар
[Исус в отговор му каза:]

«Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.»
Въпреки ясното учение на Библията, че единствено Бог може да прощава грехове, много хора претендират, че в този стих Исус дава не нещо друго на Петър, но правото да прощава или да не прощава грехове.

Нека да обърнем по-голямо внимание на следващия стих...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 14
Деяния 8:20,22 Коментар
А Петър му рече [на Симон магьосникът]:

«(...) Затуй покай се от това твое нечестие, и моли се Господу дано ти се прости тоя помисъл на сърцето ти.»
Скандализиран от предложението на Симон магьосникът, който искаше да си плати, за да получи Светия Дух, Петър по никакъв начин не прецени дали да му прости или не тази мисъл. Той му каза да се помоли на Бог, за да получи прощение.

Какво е имал предвид Исус, като е казал: «каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата»?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 15
2 Коринтяни 2:15,16 Коментар
Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват.

На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот.
Петър и апостолите не получиха силата да опрощават или да не опрощават греховете на хората. Това, което получиха, беше мисията да разпространяват евангелието на Христа.

Запознавайки света с евангелието, християните изправяха слушателя лице в лице с избора: да отхвърли или да приеме Исус като личен негов Спасител.

Този избор щеше да върже или развърже тази личност в небето.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 16
Псалм 32:5 Коментар
Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих.

Рекох: «Ще изповядам Господу престъпленията си;» И Ти прости вината на греха ми.
Само Бог има правото да опрощава грехове: затова ние трябва да изповядаме греховете си само на Него без да имаме никакъв друг посредник освен самия Исус Христос.
Ездра 10:11
Сега, прочее, изповядайте се на Господа Бога на бащите си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 17
Исая 55:7 Коментар
Нека остави нечестивият пътя си, И неправедният помислите си, Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Третата стъпка на Божия план за спасение: безусловно приемане на Божието прощение и вяра, че това прощение е истинско!
1 Йоан 1:9
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 18
1 Йоан 1:7 Коментар
кръвта на Сина Му [Исуса Христа] ни очиства от всеки грях. Единственият начин да бъдем оправдани, което означава да сме праведни пред Бога и Неговия закон, е да приемем Исус като наш личен Спасител.

Неговата кръв, пролята на кръста, чак тогава ни измива от греховете ни и Христовата правда става наша собствена правда.
Римляни 5:9
сега като се оправдахме чрез кръвта Му (...).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 19
Авакум 2:4 Коментар
А праведният ще живее чрез вярата си. За да ни спаси Бог се нуждае от нашето сътрудничество: всичко, което се изисква от нас, е просто да вярваме в Него, да Му се доверим напълно.
1 Петър 1:9
като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си.
Евреи 11:1
А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 20
Ефесяни 2:8 Коментар
Защото по благодат сте спасени чрез вяра. Вярата е да се доверим напълно на Бог за нашето спасение.

Чрез вяра вярваме, че Божият план за спасение е добър, за да ни даде вечен живот.

Тогава, какво да направим, за да увеличим нашата вяра, нашето доверие в Бога?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 21
Римляни 10:17 Коментар
И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово. С внимателно изучаване на Библията по един искрен и смирен начин всеки един от нас може да се научи да опознава Бога все повече и повече и по този начин все повече да Му се доверява.

Нашата вяра в Бога и в Неговия спасителен план ще нараства ден след ден: точно това е и целта на тази поредица от Библейски уроци.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 22
Йоан 3:36 Коментар
Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Бог ни подарява Неговото спасение само при едно условие: ние трябва да поискаме това спасение с цялото си сърце.

Той иска от нас да повярваме в Него и да се доверим на Неговия спасителен план.
Деяния 16:30,31
«Що трябва да сторя, за да се спася?»

А те [Павел и Сила] казаха:

«Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 23
Галатяни 2:16 Коментар
човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа. Последното най-важно нещо, което трябва да разберем: ние не можем да направим нищо, за да спечелим нашето спасение.

Никакво дело, колкото и велико да е то, не може да ни помогне, за да се спасим от греховете ни.

Спасението ни е безплатен дар от Бога и единственото, което има заслуга за това, е жертвата на Исус Христос на Голготския кръст.

Нека да прочетем внимателно следващите стихове...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 24
Тит 3:5 Коментар
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост. Християнинът е призван да върши добри дела, не ЗА ДА бъде спасен, а ЗАЩОТО е спасен.

Моля, прочетете отново горното изречение, защото то е най-важно, за да можем да разберем правилно последната стъпка от спасителния план.
Ефесяни 2:8,9
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 25
Исая 64:5 Коментар
И всичката ни правда е като омърсена дреха. Ние трябва да запомним едно нещо: не можем да спечелим нашето спасение с добри дела.

Нашите добри дела не могат да ни направят праведни пред Бога.

Единственият път, водещ към спасение, е да признаем нашето безсилие да спасим сами душата си и да приеме Исус като наш личен Спасител. Само тогава Той ще ни даде неговата перфектна праведност.
Римляни 3:10
Няма праведен ни един.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 26
Исая 64:5 Коментар
всичката ни правда е като омърсена дреха. Библията често представя човешката праведност като омърсена дреха, но правдата на Исус Христос е представена като чиста, бяла дреха.
Захария 3:3,4
А Исус бе в нацапани дрехи като стоеше пред ангела. И ангелът проговаряйки рече на стоящите пред него, като думаше:

«Съблечете от него нацапаните дрехи.»

А нему рече: «Ето, отнех от тебе беззаконието ти, и ще те облека в богати одежди.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 27
Лука 15:21,22 Коментар
Рече му синът:

«Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам, твой син.»

Но бащата рече на слугите си:

«Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го.»
В притчата за блудния син Исус използва същата илюстрация за мръсната дреха, заменена с чиста дреха, за да покаже, че когато Бог ни прости греховете, Той премахва от нас омърсената правда и я заменя с перфектната правда на нашия Спасител, Исус Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 28
Исая 61:10 Коментар
Душата ми ще се зарадва в моя Бог; Защото Той ме облече с одежди на спасение. Ние сме поканени да приемем Исус Христос за наш личен Спасител, да облечем Неговата дреха на правдата, Неговите одежди на спасението, така че да можем да се явим чисти като сняг пред Бога.
Римляни 13:14
Но облечете се с Господа Исуса Христа.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 29
Откровение 7:13,14 Коментар
Тогава един от старците проговори, като ми каза:

«Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли?»

И рекох му: «Господине мой, ти знаеш.»

А той ми каза: «Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.»
Не искаме ли и ние да облечем такава бяла дреха?

Бог е приготвил една такава бяла дреха специално за теб и Той ти я предлата точно в този момент.

Защо да не приемем този безплатен дар за вечен живот?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 30
Римляни 6:23 Коментар
Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Не отлагайте днешното решение за утре: приемете Исус Христос в този момент за свой Господ и личен Спасител.

Кой знае, може би, утре вече ще е твърде късно.
Евреи 2:3
как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение?
2 Коринтяни 6:2
ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 31
Спасителният план, който Бог е приготвил за всеки един от нас.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 6
Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?
Екран 32
Нека да благодарим на Бога за неговия чуден спасителен план:
O Господи,

признаваме, че сме грешници и че това, което заслужаваме е смърт. Но Те молим да поставиш покаяние в сърцата ни, за да можем да разберем огромната си нужда от Спасител.

Молим Те, прости ни всички минали грехове и ни помогни да ги поправим, доколкото е възможно, всичките злини, причинени от тези грехове.

Доверяваме Ти се напълно, Татко, и приемаме Исус като наш личен Господ и Спасител.

Също така Те молим да ни помогнеш да възобновяваме това посвещение ден след ден.

В името на Исус се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 6 Тестът на урок 6 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: In: «Photo Gallery 5,000 volume 2» by Media Graphics International, 013_145.JPG. Екран 2: In: «Le Clinicien» magazine (February 1998), Québec, p.83. Екран 3: GRACE, Robert. In: «Signs of the Times» magazine (August 1989), Pacific Press Publishing Association, p.15. Екран 4: HUTCHINSON, WM. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.16. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 5: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.179. Екран 6: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.529. Екран 7: In: «Signs of the Times» magazine (January 1991), Pacific Press Publishing Association, p.24. Екран 8: In: «Signs of the Times» magazine (November 1990), Pacific Press Publishing Association, p.2. Екран 9: MUSIO, Nino. In: «Illustrated Bible Stories for Children» (HUGHES, Ray), Joshua Morris Publishing, 1988, p.121. Екран 10: In: «Great Bible Stories for Children» (EASTERLY, R. Lane), Royal Publishers Inc., New York, 1974, p.97. Екран 11: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.451. Екран 12: DORÉ, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.275. Екран 13: LE PERUGIN. «Jesus Giving the Keys to St. Peter» (1481-1482), Sistine Chapel, Vatican. In: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, p.213. Екран 14: In: «The Watchtower» magazine (August 15, 1986), Watch Tower Bible and Tract Society, p.15. Екран 15: In: «The Watchtower» magazine (January 1, 1990), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 16: In: «Signes des Temps» magazine (November-December 1999), Editions Vie et Santé, p.4. Екран 17: THORKELSON, Gregg. In: «Signs of the Times» magazine (July 1999), Pacific Press Publishing Association, p.31. Екран 18: STEEL, John. In: «L’Espoir de l’Humanité» volume 3 (Ellen G. White), Editions Le Monde Français, Pacific Press Publishing Association, 1972, p.802. Екран 19: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Second Quarter, 1997, front cover. Екран 20: Picture from AYRES. In: «Premiers pas» (PADDOCK, Charles L.), Pacific Press Publishing Association, 1964, p.151. Екран 21: In: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, p.128. Екран 22: RUIZ, Eduardo. In: «La Sentinelle» magazine (April 1995), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 23: STUTZMAN, Mark. In: «La Sentinelle» magazine (March 1996), Pacific Press Publishing Association, p.9. Екран 24: ZINGARO, Charles. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.188. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 25: Photo by THORESEN, Meylan. In: «Adventist Review» (August 1996), p.9. Екран 26: In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, First Quarter 2000, front cover. Екран 27: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.155. Екран 28: In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.124. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 29: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.188. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 30: TANK, Darrel. In: «Ministry» magazine (June-July 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, p.40. Екран 31: GREENE, Nathan. «The Invitation». In: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), p.2. Екран 32: In: «Photo Gallery 5,000 volume 2» by Media Graphics International, 038_121.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 6 Тестът на урок 6 ви очаква!