DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 6

Opravdu potřebujeme Krista?

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 1
Pomodleme se společně:
Náš Otče,

prosíme o pomoc v této lekci, kde budeme studovat ten nejdůležitější vzkaz Písma: spasení člověka skrze milost Ježíše Krista.

Modlíme se Jeho jménem,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 2
Římanům 3:10 Komentář
Jak je napsáno: «Není spravedlivého, není ani jednoho.» V předchozích dvou lekcích jsme viděli, jak se objevilo na zemi zlo a jak člověk volbou neposlušnosti vůči Bohu zdědil hříšnou přirozenost, které se sám nedokáže zbavit.

Tento smutný stav vede nakonec k věčné smrti.
Římanům 3:23
Neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 3
Jan 14:6 Komentář
Ježíš mu [Tomášovi] řekl:

«Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.»
Rovněž jsme viděli, že Bůh ve své lásce ke ztracenému lidstvu ustanovil plán spasení, abychom mohli mít věčný život, namísto věčné smrti.
Skutky 4:12
A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 4
Marek 10:17 Komentář
Když potom [Ježíš] vycházel na cestu, přiběhl jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho:

«Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?»
Co musíme udělat, abychom byli spaseni?

Hledejme společně odpověď v Bibli.
Skutky 16:29,30
Požádal [žalářník] tedy o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Sílou.

Potom je vyvedl ven a řekl: «Páni, co mám dělat, abych byl spasen?»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 5
Skutky 2:37,38 Komentář
A když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům:

«Co máme dělat, bratři?»

Petr jim tedy řekl: «Čiňte pokání.»
Prvním základním krokem je lítost.

Nejdříve musíme přiznat, že jsme hříšníci, litovat tohoto hříšného stavu a plně přijmout nezbytnost Spasitele.
Lukáš 13:3
«A nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni,» [řekl Ježíš].
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 6
1 Korintským 2:14 Komentář
Ale přirozený člověk nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou mu bláznovstvím, a nemůže je poznat, protože musí být posuzovány duchovně. Naneštěstí, člověk poskvrněný hříchem po tisíce let, není sám schopen lítosti.

Co musíme tedy pro získání lítosti a pokání udělat?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 7
Skutky 5:31 Komentář
Jeho [Ježíše] Bůh vyvýšil svou pravicí jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. Odpověď je jasná: musíme žádat Boha o pomoc k překonání této první fáze, k získání lítosti.

Bůh nám pak dá pocítit vědomí našeho hříšného stavu a naši velkou potřebu Spasitele.
Žalm 51:12 (Ekumenická Bible)
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 8
Ezechiel 18:30,31 (Ekumenická Bible) Komentář
Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu.

Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha.
Bohem daná lítost způsobuje poznání naší duchovní nouze, naší viny a ohavnosti hříchu.

Tím nás připraví k fázi druhé: přiznání našich hříchů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 9
Přísloví 28:13 Komentář
Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo je vyznává a opouští, ten milost zakusí. K oproštění z viny našich minulých hříchů se musíme před Bohem pokořit a přiznat je.

Litující hříšník se nesnaží ospravedlnit své chyby: prostě je přizná a žádá Boha o odpuštění.

Je-li naše přiznání upřímné, budeme se snažit co nejvíce a co nejlépe napravit své přestupky proti bližním. Tento krok je někdy obtížný, ale nakonec přinese velké uspokojení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 10
Žalm 51:3-5 (Ekumenická Bible) Komentář
Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti.

Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!

Doznávám se ke svým nevěrnostem.
Žalm 51, jehož autorem je David, je živým příkladem přiznání, jak ho Bůh požaduje: uznáme své hříchy, bez snahy ospravedlnit je a pokorně prosíme Boha o odpuštění.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 11
Lukáš 15:21 Komentář
Ale syn mu řekl:

«Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou a nejsem už hoden být nazýván tvým synem.»
Toto je druhá fáze Božího plánu spasení: upřímné vyznání našich hříchů a náprava věcí, jak nejlépe možno.
Lukáš 19:8
Zacheus se pak postavil a řekl Pánu:

«Pohleď, polovinu svého majetku dávám chudým, Pane, a jestliže jsem někoho v něčem podvedl, vracím to čtyřnásobně.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 12
Lukáš 5:21 Komentář
Kdo kromě samotného Boha může odpustit hříchy? Mnoho lidí učí, že Ježíš dal apoštolům, včetně Petra, moc přijímat zpověď lidí a odpouštět jejich hříchy ve jménu Boha.

Toto učení pochází z chybného výkladu následujícího verše...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 13
Matouš 16:19 Komentář
[Ježíš mu tedy řekl:]

«Dám ti klíče nebeského království, a cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi.»
Navzdory jasnému učení Bible, že jediný Bůh může odpouštet hříchy, mnozí porozuměli tomuto verši tak, že Ježíš dal Petrovi plnou moc odpustit, nebo neodpustit hříchy.

Podívejme se ale pozorně na následující verš...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 14
Skutky 8:20,22 Komentář
Petr mu [Šimonovi] však řekl:

«Proto čiň pokání z této své špatnosti a pros Boha - snad ti ten úmysl tvého srdce bude odpuštěn.»
Znechucený nabídkou Šimona kouzelníka, který chtěl zaplatit za udělení Ducha svatého, Petr vůbec nezvažoval, zdali by mu měl takovou myšlenku odpustit, či ne. Řekl mu, aby se za odpuštění modlil k Bohu.

Co měl tedy Ježíš na mysli, když řekl: «A cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi»?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 15
2 Korintským 2:15,16 Komentář
Jsme totiž Bohu Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří hynou.

Některým jsme ovšem smrtelnou vůní k smrti, jiným pak vůní života k životu.
Petr a apoštolové neobdrželi pravomoc odpouštět či neodpouštět lidské hříchy. Byl jim svěřený úkol hlásat Kristovo evangelium.

Prezentací evangelia přivedou křesťané člověka tváří v tvář volbě: odmítnout, nebo přijmout Ježíše jako svého osobního Spasitele.

Tato volba potom sváže, nebo rozváže člověka v nebi.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 16
Žalm 32:5 (Ekumenická Bible) Komentář
Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem:

«Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.» A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.
Jen Bůh má moc odpouštet naše hříchy: proto je musíme přiznat Jemu samotnému, bez žádného jiného prostředníka, než Ježíše Krista.
Ezdráš 10:11 (Bible Kralická)
Protož již vyznejte se Hospodinu Bohu otců svých.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 17
Izaiáš 55:7 (Ekumenická Bible) Komentář
Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouštím mnoho. Třetí fáze Božího plánu spasení: bezpodmínečné přijetí Božího odpuštění a uvěření, že je toto odpuštění skutečné!
1 Jan 1:9
Vyznáváme-li však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 18
1 Jan 1:7 Komentář
(...) krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu. Jediný způsob, jak být ospravedlněný, to jest, být nevinný před Bohem a Jeho zákonem, je přijetí Ježíše jako svého osobního Spasitele.

Jeho krev prolitá na kříži nás osobně očistí ode všech našich hříchů a Kristova spravedlnost se stane naší.
Římanům 5:9
Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krví (...).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 19
Abakuk 2:4 (Bible Kralická) Komentář
(...) spravedlivý z víry své živ bude. Aby nás mohl spasit, Bůh potřebuje naši spolupráci: vše co je třeba, je prostá, ale neomezená víra v Něho.
1 Petr 1:9
Zatímco docházíte cíle své víry, totiž spasení duší.
Židům 11:1
Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 20
Efezským 2:8 Komentář
Neboť jste spaseni milostí skrze víru. Víra znamená, že se ve věci spasení plně spoléháme na Boha.

Skrze víru přijímáme Boží plán spásy jako dostatečný k daru života věčného.

Co můžeme ale udělat, abychom zvýšili naši víru a důvěru v Boha?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 21
Římanům 10:17 Komentář
Víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. Skrze pozorné studium Bible v upřímném a pokorném duchu, každý z nás bude Boha poznávat více a více a tím budeme také na Něho více spoléhat.

Naše víra v Boha a v Jeho plán spasení bude sílit ze dne na den: a to je přesně cílem těchto biblických lekcí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 22
Jan 3:36 Komentář
Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo ale Synu nevěří, nespatří život a zůstává na něm Boží hněv. Bůh nám daruje svoji spásu pod jedinou podmínkou: že po ní toužíme z celého našeho srdce.

Žádá nás, abychom v Něho věřili a plně se spolehli na Jeho plán spásy.
Skutky 16:30,31
«Páni, co mám dělat, abych byl spasen?»

Oni [Pavel a Síla] řekli:

«Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 23
Galatským 2:16 Komentář
(...) člověk není ospravedlňován na základě skutků Zákona, ale jedině vírou v Ježíše Krista. Poslední základní bod k porozumění: sami si nemůžeme spásu ničím vysloužit.

Žádné úsilí, bez ohledu jak veliké, nemůže přidat nic ke spáse z našich hříchů.

Spasení je celé darem od Boha a jediné dílo do něho vložené je oběť Ježíše Krista na kříži.

Čtěme pozorně následující verše...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 24
Titovi 3:5 Komentář
Spasil nás - ne na základě skutků spravedlnosti, které jsme my vykonali, ale podle svého milosrdenství. Křesťan je povolaný k dobrým skutkům ne proto, aby byl spasený, ale PROTOŽE byl spasený.

Prosíme, čtěte tuto předchozí větu ještě jednou, protože je absolutně nezbytná ke správnému porozumění tomuto bodu.
Efezským 2:8,9
Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 25
Izaiáš 64:5 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Proto si musíme pamatovat: nemůžeme si spasení vysloužit našimi skutky.

Naše dobré činy nás nemohou v očích Boha ospravedlnit.

Jediná cesta vedoucí ke spáse je uznání naší neschopnosti spasit se vlastními silami a přijmout Ježíše jako našeho osobního Spasitele. On nám potom dá svoji dokonalou spravedlnost.
Římanům 3:10
Není spravedlivého, není ani jednoho.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 26
Izaiáš 64:5 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Bible často popisuje lidskou spravedlnost jako špinavý šat, zatím co spravedlnost Ježíše Krista je znázorněna jako šat čistý a bílý.
Zachariáš 3:3,4 (Ekumenická Bible)
Jóšua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli:

«Svlékněte z něho ten špinavý šat.»

Jemu pak řekl: «Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 27
Lukáš 15:21,22 Komentář
Ale syn mu řekl:

«Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou a nejsem už hoden být nazýván tvým synem.»

Otec však řekl svým služebníkům:

«Přineste to nejlepší roucho a oblečte ho.»
V podobenství o marnotratném synu používá Ježíš příměru špinavého šatu nahrazeného šatem čistým, aby ukázal, že když nám Bůh odpustí, nahradí naši poskvrněnou spravedlnost dokonalou spravedlností našeho Spasitele, Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 28
Izaiáš 61:10 (Ekumenická Bible) Komentář
Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy. Jsme pozváni k přijetí Ježíše Krista jako našeho osobního Spasitele, k oblečení Jeho roucha spravedlnosti, Jeho roucha spasení, abychom byli před Bohem čistí jako sníh.
Římanům 13:14
Ale oblečte se do Pána Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 29
Zjevení 7:13,14 Komentář
Jeden z těch starců pak promluvil a řekl mi:

«Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?»

Řekl jsem mu: «Pane, ty víš.»

A on mi řekl: «To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka.»
Nechceme také obléct toto bílé roucho?

Bůh připravil jedno takové roucho zvlášť pro vás a nyní vám je nabízí.

Proč nepřijmout tento dar věčného života?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 30
Římanům 6:23 Komentář
Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu. Neodkládej své rozhodnutí na zítřek: přijmi Ježíše Krista teď, jako svého Pána a osobního Spasitele.

Kdož ví, zítra může být příliš pozdě.
Židům 2:3
Jak potom unikneme my, zanedbáme-li takovéto spasení?
2 Korintským 6:2
Hle, nyní je čas milosti, hle, nyní je den spasení!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 31
Plán, který Bůh pečlivě připravil, aby nás všechny spasil.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 6
Opravdu potřebujeme Krista?
Okénko 32
Poděkujme Bohu za Jeho nádherný plán spasení:
Ó Pane,

uznáváme, že jsme hříšníci a že naší odměnou má být smrt. Prosíme Tě ale, abys vložil lítost do našich srdcí, abychom viděli, jak moc potřebujeme Spasitele.

Prosíme o odpuštění všech našich hříchů z minulosti a pomoz nám co nejlépe napravit jejich následky.

Spoléháme na Tebe plně, Otče, a přijímáme Ježíše za našeho osobního Pána a Spasitele.

Rovněž Tě prosíme o pomoc ke každodennímu obnovení našeho závazku. Ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Předchozí okénko

Test lekce 6 Test lekce 6 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: V: «Photo Gallery 5,000 volume 2» od Media Graphics International, 013_145.JPG. Okénko 2: V: časopis «Le Clinicien» (únor 1998), Quebec, strana 83. Okénko 3: GRACE, Robert. V: časopis «Signs of the Times» (srpen 1989), Pacific Press Publishing Association, strana 15. Okénko 4: HUTCHINSON, WM. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 16. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 179. Okénko 6: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 529. Okénko 7: V: časopis «Signs of the Times» (leden 1991), Pacific Press Publishing Association, strana 24. Okénko 8: V: časopis «Signs of the Times» (listopad 1990), Pacific Press Publishing Association, strana 2. Okénko 9: MUSIO, Nino. V: «Illustrated Bible Stories for Children» (HUGHES, Ray), Joshua Morris Publishing, 1988, strana 121. Okénko 10: V: «Great Bible Stories for Children» (EASTERLY, R. Lane), Royal Publishers Inc., New York, 1974, strana 97. Okénko 11: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 451. Okénko 12: DORÉ, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 275. Okénko 13: LE PERUGIN. «Jesus Giving the Keys to St. Peter» (1481-1482), Sistine Chapel, Vatican. V: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, strana 213. Okénko 14: V: časopis «The Watchtower» (15-08-1986), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 15. Okénko 15: V: časopis«The Watchtower» (01-01-1990), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 16: V: časopis «Signes des Temps» (listopad-prosinec 1999), Editions Vie et Santé, strana 4. Okénko 17: THORKELSON, Gregg. V: časopis «Signs of the Times» (červenec 1999), Pacific Press Publishing Association, strana 31. Okénko 18: STEEL, John. V: «L’Espoir de l’Humanité» volume 3 (Ellen G. White), Editions Le Monde Français, Pacific Press Publishing Association, 1972, strana 802. Okénko 19: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, druhý kvartál 1997, přední strana. Okénko 20: Obrázek od AYRES. V: «Premiers pas» (PADDOCK, Charles L.), Pacific Press Publishing Association, 1964, strana 151. Okénko 21: V: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, strana 128. Okénko 22: RUIZ, Eduardo. V: časopis «La Sentinelle» (duben 1995), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 23: STUTZMAN, Mark. V: časopis «La Sentinelle» (březen 1996), Pacific Press Publishing Association, strana 9. Okénko 24: ZINGARO, Charles. V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 188. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 25: Foto od THORESEN, Meylan. V: časopis «Adventist Review» (srpen 1996), strana 9. Okénko 26: V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, první kvartál 2000, přední strana. Okénko 27: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 155. Okénko 28: V: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 124. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 29: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 188. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 30: TANK, Darrel. V: časopis «Ministry» (červen-červenec 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, strana 40. Okénko 31: GREENE, Nathan. «The Invitation». V: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), strana 2. Okénko 32: V: «Photo Gallery 5,000 volume 2» od Media Graphics International, 038_121.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 6 Test lekce 6 je pro vás připravený!