DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 7

Proměněný život

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 1
Vítejte k této nové lekci. Požádejme o Boží pomoc:
Drahý Spasiteli,

máme v srdcích nepopsatelnou radost z porozumění, že skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista dosáhneme odpuštění našich hříchů.

Ale vzkaz evangelia, který nám chceš dnes dát, je ještě hlubší.

Nechť tento jedinečný vzkaz proměňuje naše životy zde na zemi a nakonec nás přivede k věčnému životu. Ve jménu Ježíše Krista prosíme,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 2
Jan 16:12 Komentář
[Ježíš řekl:] «Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.» Prosíme přesvědčte se, že jste správně porozuměli předchozí lekci «Opravdu potřebujeme Krista?», než budeme pokračovat, protože současná lekce předpokládá vaši znalost zásadních prvků, které jsme v ní vysvětlili.
Židům 5:14
Pro dospělé je však hutný pokrm, to jest pro ty, kdo mají díky zkušenosti smysly vycvičené k rozeznání dobrého a zlého.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 3
«Co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?» (Lukáš 18:18)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 4
Matouš 18:3 Komentář
[Ježíš] řekl:

«Amen, říkám vám, že jestli se neobrátíte a nebudete jako malé děti, vůbec do nebeského království nevejdete.»
V diskuzi minulé lekce jsme viděli, že všichni lidé jsou hříšníci a následovně odsouzeni k smrti.

Také jsme se ale dověděli, že díky oběti Ježíše Krista na kříži Bůh zcela vymaže černou minulost litujícího hříšníka.

Tato lekce ukáže, že Bůh touží proměnit také naši současnost a budoucnost!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 5
Jan 3:3-5 Komentář
Ježíš mu [Nikodémovi] odpověděl a řekl: «Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.»

Nikodém mu řekl: «Jak se může člověk narodit, když je starý? Může snad vejít podruhé do lůna své matky a narodit se?»

Ježíš odpověděl: «Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.»
Když mluvil s Nikodémem, Ježíš se dotkl otázky obrácení na víru.

Porovnal to s novým narozením, nezbytným pro život věčný.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 6
2 Korintským 5:17 Komentář
Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření.

Staré věci pominuly, hle, vše je nové!
Pozváním Ježíše Krista, aby se stal naším osobním Spasitelem, mu také dovolíme vstoupit do našich srdcí, aby nás proměnil ke svému obrazu.

Tato změna přirozenosti je možná jen skrze Boží zásah do našeho života. Nikdo nemůže být obrácen na víru svým vlastním úsilím.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 7
1 Korintským 3:1,2 Komentář
A já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nemluvňatům v Kristu.

Napájel jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete.
Nově zrozený křesťan, jako dítě, poroste v Ježíši ode dne ke dni.
1 Petr 2:2
A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 8
2 Korintským 4:16 Komentář
Proto nepolevujeme, ale ačkoli ten náš vnější člověk podléhá zkáze, ten vnitřní se den ode dne obnovuje. Jak pokračujeme v našem křesťanském růstu, mocná síla Božího Ducha pozvolna přinese změnu našich hodnot, našich priorit, chápání věcí a výkladu událostí.

Stále více se budeme přibližovat k charakteru Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 9
Jan 15:4,5 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Zůstaňte ve mně a já ve vás.

Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně.

Já jsem vinný kmen a vy ratolesti.

Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic.»
Skrze osobní vztah, do kterého vstoupíme s Kristem, přineseme dobré ovoce.

A co je toto dobré ovoce?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 10
Galatským 5:22,23 Komentář
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost. Strom rodí ovoce spontánně skrze mízu, která koluje v jeho větvích. Stejně tak, skrze působení Ducha v našich srdcích, poneseme spontánně ovoce Ducha.

Tato pokračující práce Božího Ducha v našich srdcích se nazývá posvěcení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 11
1 Korintským 1:30 Komentář
Vy jste však z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha a také spravedlností, posvěcením i vykoupením. Spása člověka tedy pozůstává ze dvou důležitých částí:
  • ospravedlnění, kterým litující hříšník získá odpuštění jeho minulých hříchů;
     
  • posvěcení, které je výsledkem práce Ducha svatého v nás a proměňuje nás den po dni k Božímu obrazu.
Posvěcení je důkazem, že jsme upřímně žádali Ježíše o odpuštění hříchů a aby se stal naším osobním Spasitelem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 12
Rozdíl mezi Ospravedlňením a Posvěcením
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 13
Římanům 12:2 Komentář
A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle. Čím lépe poznáváme Spasitele, tím více si budeme přát plnit Jeho vůli a dosáhnout toho skrze moc Jeho milosti.

Co je tedy přesně Boží vůle?
Efezským 5:17
Proto nebuďte nerozumní, ale chápejte, co je Pánova vůle.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 14
Žalm 40:8 (Ekumenická Bible) Komentář
Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. Vůle Boha je vyjádřena v Jeho přikázáních.

Budeme mít příležitost studovat toto fascinující téma v budoucí lekci.
Jan 14:15
[Ježíš řekl:] «Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání.»
1 Jan 5:3
Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 15
Židům 5:9 Komentář
[Kristus] stal se pro všechny, kdo ho poslouchají, původcem věčného spasení. Je nanejvýš důležité mít k Ježíši vztah, který je poznamenaný poslušností Jeho vůle. Věnujme ale pozornost následujícímu bodu:

Jsme poslušni ne ABYCHOM BYLI spaseni

ALE NAOPAK,

jsme poslušni, PROTOŽE JSME spaseni.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 16
Galatským 2:20 Komentář
Jsem ukřižován s Kristem; žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus. Pamatujme: bez Ježíše nedosáhneme ničeho.

Musíme ho pozvat, aby žil v nás a mohl nás proměnit ke svému obrazu.
Zjevení 3:20
«Hle, stojím u dveří a tluču.

Kdokoli by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 17
1 Korintským 10:13 Komentář
Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Ale věrný je Bůh, který vás nenechá pokoušet nad vaše možnosti, ale způsobí se zkouškou také východisko, abyste ji mohli unést. Sám o sobě, člověk nedokáže být poslušný vůli Boží.

Ale Pán nám dá sílu nezbytnou k překonání zkoušek a konání Jeho vůle až do konce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 18
Jan 14:16,17,26; 16:13 Komentář
[Ježíš řekl:]

«A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, toho Ducha pravdy, (...) protože přebývá u vás a bude ve vás. (...)

Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. (...)

Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.»
Práce Ducha Svatého je nezbytná pro náš duchovní růst.

Je to On, který nám dává pocítit potřebu Spasitele, který nás vede k poznání plné pravdy a obnovuje naše srdce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 19
Lukáš 11:13 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí?»
Bůh chce, abychom k Němu přišli s vírou a prosili Ho o tuto nezbytnou sílu, sídlící v Duchu Svatém.

S Jeho přítomností v nás budeme schopni poslušnosti vůle Boží.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 20
Lukáš 6:44 Komentář
Každý strom se přece pozná po svém vlastním ovoci. Posvěcení se projeví trvalou činností Ducha Svatého v našich srdcích, nesoucí ovoce lítosti.
Galatským 5:22,23
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost. Proti takovým není žádný zákon.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 21
Filipským 4:5-7 Komentář
Pán je blízko.

O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu.

A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.
Duch Svatý umožní naše posvěcení tím, že nás přivede do závislosti na dvou hlavních zdrojích, daných nám Bohem k disposici.

První z nich je modlitba, kterou můžeme s Bohem kdykoliv komunikovat, děkovat mu a přinášet naše žádosti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 22
Matouš 4:4 Komentář
Ale on [Ježíš] odpověděl:

«Je napsáno: “Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.”»
Tím druhým zdrojem je studium Slova Božího, které je nezbytné k duchovnímu životu stejně, jako je jídlo k životu fyzickému.

Zajisté, musíme studovat s upřímnou touhou hledat to, co od každého z nás Bůh očekává.
2 Petr 3:18
Rozrůstejte se pak v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 23
1 Tesalonickým 4:1 Komentář
Dále vás tedy, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste se ještě více rozhojňovali v tom, co jste od nás přijali, totiž jak máte žít a líbit se Bohu. Po ospravedlnění v Ježíši Kristu nás teď Bůh zve na cestu k posvěcení, abychom den po dni duchovně rostli z moci Ducha Svatého, který v nás koná.

Je ale posvěcení skutečně nutné ke spasení? Není ospravedlnění dostačující?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 24
1 Tesalonickým 4:3 Komentář
Neboť toto je Boží vůle: vaše posvěcení. Bible mluví jasně: ospravedlnění i posvěcení (svatost) jsou nutné ke spasení.

Pamatujme, že můžeme být ospravedlněni a posvěceni jen milostí skrze víru v Ježíše Krista.

Tomuto základnímu poznatku musíme rozumět a nikdy ho nezapomenout.
Židům 12:14
Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 25
Jan 1:11,12 Komentář
Přišel [Slovo - Bůh] do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali.

Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, totiž těm, kteří věří v jeho jméno.
Žádný litující hříšník, bez ohledu na množství jeho hříchů, není před Bohem beznadějný případ.

Bůh může vést každého cestou k posvěcení, jestli po tom skutečně toužíme.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 26
Ezechiel 36:26,27 (Ekumenická Bible) Komentář
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.

Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.
Dáme-li mu možnost, Duch Svatý vzkřísí naše srdce, abychom «čiňili Boží vůli z celé duše» (Efezským 6:6).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 27
Filipským 2:13 Komentář
Vždyť ten, kdo ve vás podle své dobré vůle působí chtění i činění, je Bůh! Bůh nám dává k dispozici moc Svatého Ducha, stejně jako všechny zdroje Bible, ze kterých můžeme kdykoliv čerpat modlitbou a rozjímáním.

Proč nepožádat v tomto okamžiku Pána o dar této milosti?
Filipským 4:13
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 28
Filipským 1:6 Komentář
Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí. Nemáme důvod být odrazeni: Bůh nám slibuje, že nás povede cestou k posvěcení.

Musíme přijmout Jeho pozvání a pevně se po té cestě držet Jeho ruky. On bude vědět, jak nás dovést k cíli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 7
Proměněný život
Okénko 29
Poděkujme Bohu za Jeho drahocennou pomoc:
Náš nebeský Otče,

nyní rozumíme, že si přeješ nejen vymazat naši minulost, ale ve skutečnosti si přeješ proměnit i naši současnost a budoucnost.

Prosíme, dej nám svého Svatého Ducha, jak jsi slíbil, aby nás mohl vést v našem hledání pravdy a pomoct nám být poslušnými Tvé vůle, jak nám byla zjevena při studiu Tvého inspirovaného Slova.

Toto je naše modlitba ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 7 Test lekce 7 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATFL095.JPG. Okénko 2: V: «The Children’s Bible, volume 11», Golden Press, 1981, strana 657. Okénko 3: ANDERSON, Harry. V: «L’Espoir de l’Humanité» volume 2 (Ellen G. White), Editions Le Monde Français, přední strana. Used by permission. Copyright ©1962, 1989 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 4: ANDERSON, Harry. V: «L’Espoir de l’Humanité» volume 2 (Ellen G. White), Editions Le Monde Français, Pacific Press Publishing Association, 1972, strana 545. Okénko 5: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 132. Okénko 6: NYE, Vernon. V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 98. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 7: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 651001.PCD. Okénko 8: V: časopis «The Watchtower» (15-09-1987), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 9: V: «The Living Bible», Holman Illustrated Edition, 1973, strana 992. Okénko 10: «Grape, purple». V: «Collier’s Encyclopedia Deluxe 1998», Sierra Home. Okénko 11: SEDLACK, Andrew. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 186. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 12: KNOX, John. V: časopis «Ministry» (červen-červenec 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, přední strana. Okénko 12-b: GREENE, Nathan. V: časopis «Signs of the Times» (červenec 1990), Pacific Press Publishing Association, strana 10. Okénko 13: EASTMAN, Bryant. V: časopis «Signs of the Times» (květen 1990), Pacific Press Publishing Association, strana 2. Okénko 14: LEE, Elfred. V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), strana 3. Okénko 15: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 398. Okénko 16: ANDERSON, Harry. V: «Vers Jésus» (WHITE, Ellen G.), Editions Le Monde Français, Pacific Press Publishing Association, přední strana. Okénko 17: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 191. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 18: V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Třetí kvartál 2000, přední strana. Okénko 19: TITIAN. «The Pentecost». In: «The Reader’s Digest Bible - Illustrated Edition», 1990, Reader’s Digest Association, strana 857. Okénko 20: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 676028.PCD. Okénko 21: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 235. Okénko 22: «Amazing Facts - Net New York '99» advertisement. Okénko 23: TANK, Darrel. V: časopis «Ministry» (červen-červenec 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, strana 51. Okénko 24: V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 580. Okénko 25: ZINGARO, Charles. V: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 48. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 26: V: časopis «Adventist Review» (květen 1996), strana 15. Okénko 27: Foto od: H. Armstrong ROBERTS. V: časopis «Adventist Review» (duben 1996), strana 19. Okénko 28: ANDERSON, Harry. V: Bible study guide «Les Sentiers de la Foi» (GERBER, Charles), Lesson #23 «Jésus-Christ dans les Evangiles», strana 1. Used by permission. Copyright ©1952, 1980 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 29: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATOT017.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 7 Test lekce 7 je pro vás připravený!