DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 8

Zrození z vody a Ducha

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 1
Pomodleme se společně před zahájením této lekce:
Náš Otče,

Tvoje Slovo nám již zjevilo velké věci a my víme, že máš ještě mnoho důležitých skutečností k našemu poučení.

Zjev nám je v příštích lekcích, abychom je za pomoci Ducha Svatého, který v nás působí, uvedli do praxe.

Nechť nám toto učení pomůže lépe odrážet Tvůj obraz v našem životě. Ve jménu Ježíše Krista prosíme.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 2
2 Královská 5:1 (Ekumenická Bible) Komentář
Naamán, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství.

Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím.
Začněme naši lekci příběhem Starého zákona, který líčí případ Syřana Naamána, malomocného muže, hledajícího uzdravení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 3
2 Královská 5:9,10 (Ekumenická Bible) Komentář
Naamán tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu.

Elíša mu po poslovi vzkázal:

«Jdi, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist.»
Když se dověděl o proroku Elíšovi, Naamán se rozhodl navštívit ho, aby byl uzdraven z malomocenství.

Elíša nepovažoval za nutné se s ním setkat. Dal mu ale vědět, jakým způsobem má být uzdraven: omytím sedmkrát v řece Jordánu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 4
2 Královská 5:11,12 (Ekumenická Bible) Komentář
Ale Naamán se rozlítil a odešel. Řekl:

«Hle, říkal jsem si: “Zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, a tak mě zbaví malomocenství.”

Cožpak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Cožpak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist?»

Obrátil se a rozhořčeně odcházel.
Protože neočekával takový způsob léčby, rozlícený Naamán se chystal odejít, aniž by se podrobil Elíšově návodu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 5
2 Královská 5:13,14 (Ekumenická Bible) Komentář
Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu:

«Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl: “Omyj se, a budeš čist.”»

On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist.
Vody Jordánu neměly zázračné vlastnosti.

Naamána ve skutečnosti uzdravila jen poslušnost Elíšovým instrukcím.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 6
1 Petr 2:21 Komentář
(...) protože i Kristus trpěl za nás a tak nám zanechal vzor, abyste následovali jeho šlépěje. Stejně, jak byl Naamán požádán, aby se omyl v Jordánu, Bůh nás také žádá, abychom ukázali konkrétním způsobem, že jsme na Jeho straně.

Co Bůh žádá, abychom udělali?

Obraťme zvůj zrak ke Spasiteli Ježíši Kristu, našemu vzoru ve všem.
1 Jan 2:6
Kdo říká, že zůstává v něm, ten má také chodit tak, jak chodil on.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 7
Matouš 3:13-15 Komentář
Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Ale Jan mu v tom velmi bránil. Říkal:

«Já potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?»

Ježíš mu však odpověděl:

«Dopusť to teď, protože takto máme naplnit veškerou spravedlnost.»
Ježíš nebyl hříšník a nepotřeboval být pokřtěný: proto ho Jan nechtěl pokřtít.

Ježíš nám ale chtěl zanechat příklad, abychom také «naplnili veškerou spravedlnost.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 8
Jan 3:22 Komentář
Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval a křtil. Ježíš učil své učedníky důležitosti křtu.

Těsně před svým vstupem na nebesa jim přikázal křtít všechny nově obrácené na víru.
Matouš 28:19,20
[Ježíš řekl:]

«Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 9
Římanům 6:3,4 Komentář
Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti?

Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novosti života.
Co křest znamená?

Je to gesto, symbolizující naši touhu zemřít s Ježíšem a nechat za sebou naše «staré já», to jest, náš dřívější život hříchu a začít chodit v novosti života.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 10
Římanům 6:5,6 Komentář
Jsme-li s ním tedy ztotožněni podobou ve smrti, jistě budeme ztotožněni i podobou vzkříšení. Víme přece, že náš starý člověk byl ukřižován s ním, aby bylo umlčeno hříšné tělo, abychom již dále nesloužili hříchu. Křest symbolizuje nahrazení starého člověka člověkem novým.
2 Korintským 5:17
Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření.

Staré věci pominuly, hle, vše je nové!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 11
Koloským 2:12 Komentář
Spolu s ním jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšeni skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. Pamatujme si: křest symbolizuje naši smrt hříchu (smrt «starého člověka») s Ježíšem Kristem, následovanou naším znovu zrozením v Ježíši Kristu.
Římanům 6:11
Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 12
1 Petr 3:20,21 Komentář
(...) za Noémových dnů Boží trpělivost vyčkávala, zatímco se stavěla archa, v níž bylo jen několik (to jest osm) duší zachráněno skrze vodu.

Podobným způsobem také nás nyní zachraňuje křest.
Apoštol Petr používá příklad potopy, aby nám přiblížil význam křtu: na Boží výzvu, Noe s rodinou byli «zachráněni skrze vodu.»

Stejně jako u malomocného Naamána, ani zde nezachranňovala voda: to Bůh, skrze vodu, zachránil těch osm osob před smrtí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 13
1 Petr 3:21 Komentář
Podobným způsobem také nás nyní zachraňuje křest - nikoli odstranění tělesné špíny, ale odvolání dobrého svědomí k Bohu - skrze vzkříšení Ježíše Krista. Stejně jako Noe odpověděl Bohu konkrétním činem, vstupem do archy, musíme rovněž odpovědet Božímu požadavku konkrétním činem: naším křtem.

Toto je «odvolání dobrého svědomí Bohu», veřejné přiznání naší víry v Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 14
Efezským 5:25,26 Komentář
Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil, když ji očistil koupelí vody skrze slovo. Křest je svým způsobem svatbou mezi věřícím a jeho Spasitelem Ježíšem Kristem.

Do takového svazku musí být vstoupeno veřejně!
Matouš 10:32
[Ježíš řekl:]

«Kdokoli mne tedy vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem, který je v nebesích.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 15
Efezským 4:5 Komentář
[Je] jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Takže, jak musí být křest provedený?

Někteří říkají, že je nutné křtěného ponořit, zcela ho pokrýt vodou. Jiní tvrdí, že jednoduché pokropení vodou je pro křest dostačující.

Způsob křtu může být některými lidmi považován za bezvýznamnou maličkost, ale nebuďme na omylu: Slovo Boží připisuje této záležitosti velkou důležitost.

Podle Bible existuje jen jeden skutečný křest, jen jeden způsob pokřtění: jaký to je?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 16
Jan 3:23 Komentář
Jan pak také křtil v Ainonu, blízko Sálimu, neboť tam bylo mnoho vody. A lidé přicházeli a byli křtěni. Jediný způsob křtu učený v Bibli je ponořením: kandidát musí být ponořen pod vodu, aby byl pokřtěn.

Proto Bible říká, že Jan potřeboval ke křtění «mnoho vody».

Ve skutečnosti, sloveso «křtít» má řecký ekvivalent «baptizo», což znamená «potopit», «ponořit», «pohroužit», jak každý dobrý slovník potvrdí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 17
Matouš 3:16 Komentář
A když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ihned z vody. Po svém křtu, Ježíš vystoupil z vody.

Tento verš jasně ukazuje, že byl ponořený do vod Jordánu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 18
Skutky 8:36-39 Komentář
A jak jeli, přijeli cestou k jakési vodě a ten komorník řekl:

«Pohleď, voda. Co mi brání, abych byl pokřtěn?»

Filip tedy řekl: «Jestliže věříš z celého srdce, je to možné.»

A on odpověděl: «Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn!»

Poručil, aby vůz zastavil, a oba sestoupili do té vody, Filip i komorník, a pokřtil ho. Když pak vystoupili z vody, Pánův Duch uchvátil Filipa a komorník ho už nespatřil.
Kdyby bylo pokropení vodou dostatečné, proč Filip i komorník «sestoupili do té vody»?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 19
Koloským 2:12 Komentář
Spolu s ním [Kristem] jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšeni skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. Jen jediný způsob křtu může být v souladu se symbolismem pohřbu: křest ponořením.
Římanům 6:4
Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novotě života.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 20
Matouš 28:19,20 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.»
Po vyslovení tohoto poslání následuje otázka: existují nějaké předběžné požadavky ke křtu? Bible odpovídá: ano.

Skutečně, jak uvidíme v následujících verších, kandidát ke křtu musí mít víru v Ježíše Krista a litovat svých hříchů.

Protože novorozeňata nesplňují tyto podmínky, nemohou být přijatelnými kandidáty na křest.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 21
Marek 1:5 Komentář
Vycházela k němu [Janovi] celá judská země i všichni Jeruzalémští, a když vyznávali své hříchy, křtil je v řece Jordánu. Jak vidíme, přiznání hříchů a lítost musí předcházet křtu.
Skutky 2:38
Petr jim tedy řekl:

«Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 22
Skutky 8:36,37 Komentář
(...) komorník řekl: «Pohleď, voda. Co mi brání, abych byl pokřtěn?»

Filip tedy řekl: «Jestliže věříš z celého srdce, je to možné.»
Abychom byli způsobilí ke křtu, Slovo Boží také prohlašuje nezbytnost věřit v Pána celým srdcem.
Skutky 18:8
Také Krispus, představený synagogy, uvěřil Pánu s celým svým domem a mnozí z Korintských, kteří naslouchali, uvěřili a dali se pokřtít.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 23
Skutky 8:12 Komentář
Když pak uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Bible zmiňuje křest «mužů a žen», ale nikdy kojenců a malých dětí.

Ve skutečnosti, křtění kojenců byla praxe zavedená ve třetím století NL, za účelem navýšení počtu věřících v církvi.

Bible však mluví jasně: jediný platný křest je křest osoby, plně si vědomé svého rozhodnutí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 24
Skutky 2:41,47 Komentář
Ti, kteří ochotně přijali jeho [Petrova] slova, tedy byli pokřtěni. (...)

A Pán denně přidával církvi ty, kteří byli spaseni.
Skrze křest vstoupíme do velké Boží rodiny: církve.

Rovněž se staneme pracovníky na sklizni, pracujícími pro Něho.
1 Korintským 12:13
Všichni jsme totiž byli v jednom Duchu pokřtěni do jednoho těla - ať už Židé nebo Řekové, otroci nebo svobodní - a všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 25
1 Korintským 12:20,27 Komentář
Nyní pak je vskutku mnoho údů, avšak jedno tělo. (...)

Vy jste tedy Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy.
Křtem se staneme součástí Kristova těla - církve - a pracujeme podle darů a talentu, které nám Bůh dal.

Jako Jeho velvyslanci, reprezentujeme Jeho království na této zemi. Jaká to čest!
2 Korintským 5:20
Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 26
Lukáš 3:21,22 Komentář
(...) byl pokřtěn i Ježíš; a když se modlil, otevřelo se nebe a Duch Svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Když se křtem postavíme na stranu Boha, můžeme spoléhat na účast Ducha Svatého, který nám pomůže vykonávat funkci Kristova velvyslance, očištěním našeho srdce od všech nepravostí.
Skutky 2:38
Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 27
Jan 3:5 Komentář
Ježíš odpověděl:

«Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.»
Jak se tato lekce chýlí ke konci, musíme porozumět významu křtu v životě každého křesťana.

Tato Ježíšova slova ukazují, že křest není pro Jeho následovníky jen možností, ale naprostou nezbytností.

Jaké tedy bude naše rozhodnutí?
Marek 16:16
[Ježíš řekl:]

«Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 28
Jan 13:15 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Dal jsem vám totiž příklad, abyste se i vy chovali, jako jsem se já zachoval k vám.»
Ježíš, který nikdy nezhřešil, nepotřeboval křest. Přesto byl ale pokřtěn, aby nám dal příklad k následování.

Nyní se musíme individuálně ptát sami sebe:

«Pokud se mně týká, udělal Ježíš toto gesto zbytečně? Budu následovat Jeho příkladu přijetím křtu, nebo budu pokračovat, jako by nic neudělal?»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 29
Skutky 22:16 Komentář
A nyní - proč otálíš?

Vstaň, pokřti se a smyj své hříchy a vzývej Pánovo jméno!
Nechť Duch Svatý otevře naše srdce a vede nás při tomto důležitém rozhodnutí o křtu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 8
Zrození z vody a Ducha
Okénko 30
Pomodleme se:
Drahý Pane,

jak hledáme ve Tvém Slově Tvoji vůli pro každého z nás, setkáváme se neustále s velmi důležitými rozhodnutími.

Dnes jsi nám dal vědět, že musíme být pokřtěni ponořením, abychom se stali členy Tvé velké rodiny, Tvé církve.

Toto rozhodnutí není lehké, ale skrze Tvého Syna jsi nám dal vzorný příklad a také nám dáváš sílu Tvého Svatého Ducha, abychom byli schopni postavit se na Tvoji stranu a veřejně to dát najevo křtem.

Pomoz nám, drahý Spasiteli, při tomto zásadním rozhodnutí. Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 8 Test lekce 8 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Obrázek lekce 8: Obrázek z webové stránky: http://www.ebibleteacher.com/images/sermonview/JesusBaptism.jpg Okénko 1: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATOT191.JPG. Okénko 2: DOLWICK, William. V: «My Bible Friends, volume 3» (DEGERING, Etta B.), strana 11. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 3: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 279. Okénko 4: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 82. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 84. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 6: V: časopis «The Watchtower» (01-05-1988), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 7: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 125. Okénko 8: D’ANDREA, C. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 87. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 9: BLOCH, Carl. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 4», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 444-b. Okénko 10: ANDERSON, Harry. V: «The Touch of Love (The Desire of Ages)» (WHITE, Ellen G.), Family Heritage Books, 1995, strana 26. Okénko 11: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lekce #16 («Le Pays du Recommencement»), strana 1. Okénko 12: BERRAN, Robert. V: «My Bible Friends, volume 4» (DEGERING, Etta B.), strana 82. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 13: BERRAN, Robert. V: «My Bible Friends, volume 4» (DEGERING, Etta B.), strana 70. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 14: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 323. Okénko 15: Foto z webové stránky: «http://www.lcms.org/bhcm/wr/UNITY.HTML» & «http://cis.bentley.edu/students/savlon_dani/israel/day2c.html» Okénko 16: Foto od FASNACHT, J.P. «The Jordan River». V: časopis «Signes des Temps» (listopad-prosinec1999), Editions Vie et Santé, strana 13. Okénko 17: COLEMAN, Ralph Pallen. V: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, strana 63. Okénko 18: V: časopis «The Watchtower» (01-04-1993), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Okénko 19: V: časopis «The Watchtower» (01-07-1986), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 24. Okénko 20: V: časopis «The Volunteer časopis», Třetí kvartál 2000, strana 12. Okénko 21: LEE, Manning de V. In: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), strana 106. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 22: HEASLIP, William. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 82. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 23: Foto z webové stránky: «http://www.rourke.org/Kenneth/Simon/Christening/christening2.htm» Okénko 24: V: časopis «Canadian Adventist Messenger» (Special issue - «Welcome to the Family»), SDA Church in Canada, přední strana. Okénko 25: V: časopis «Adventist Review» (listopad 1996), strana 9. Okénko 26: LEE, Manning de V. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 331. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 27: CRAIR, Mel. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 114. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 28: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM116.BMP. Okénko 29: V: «The Voice of Prophecy - Bible Correspondence School» advertisement. Okénko 30: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #17, USA00029.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 8 Test lekce 8 je pro vás připravený!