DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 9

To dělejte na mou památku

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 1
Prosíme, připojte se k nám v modlitbě:
Náš nebeský Otče,

podle evangelia, několik hodin před svou smrtí, Ježíš sdílel se svými učedníky pokrm Minutí Hospodinova.

Ačkoliv se pokrmu Minutí Hospodinova účastnil každý rok, tento byl velmi zvláštní: ve skutečnosti, Ježíš ho přeměnil v instituci večeře Páně.

Co je večeře Páně, jaký má význam a zejména, jakou důležitost má pro křesťana?

Náš Otče v nebi, prosíme o osvícení Tvým Svatým Duchem, jak hledáme ve Tvém Slově. Ve jménu Ježíše Krista prosíme.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 2
Exodus 12:3,5-7,11 Komentář
Desátého dne tohoto měsíce ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina ať má beránka. (...)

Budete mít beránka bez vady, ročního samce. (...)

(...) až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. (...)

(...) je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo.
Instituce Minutí Hospodinova měla kořeny v době Mojžíše, kdy byli Izraelité drženi v egyptském otroctví.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 3
Exodus 12:12,13 Komentář
V tuto noc projdu egyptskou zemí a všechny prvorozené v Egyptě pobiji - jak lidi, tak zvířata. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: Já jsem Hospodin.

Tu krev budete mít na svých domech jako znamení.

Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a minu vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne.
Aby přesvědčil faraóna k propuštění Izraelitů, Bůh seslal na Egypt devět ran, ale bezvýsledně.

Desátou ránou měl být Egypt potrestán smrtí všeho prvorozeného: jen rodiny, účastnící se Minutí Hospodinova, měly být ušetřené.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 4
Exodus 12:14 Komentář
Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve všech svých pokoleních. Izraelský lid manifestoval víru v Boha konkrétním skutkem, to jest, zabitím beránka a potřením veřejí a nadpraží svých domů jeho krví.

Příští noc pak viděli, že ničící anděl «minul» takto označené domy a ušetřil tak prvorozené rodin, poslušných Božího příkazu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 5
Lukáš 22:7,8 Komentář
Tehdy přišel den nekvašených chlebů, ve kterém měl být zabit beránek.

[Ježíš] Poslal tedy Petra a Jana se slovy: «Jděte a připravte nám Hod beránka, abychom pojedli.»
V poslušnosti příkazu Jeho Otce, Ježíš během svého pozemského poslání slavil Minutí Hospodinovo.

Jak se ale den Jeho ukřižování blížil, předal svým učedníkům nové symboly, proměňující význam Minutí Hospodinova.

Proč to udělal?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 6
Jan 1:29 Komentář
Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak přichází k němu, a řekl:

«Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!»
Ježíš věděl, že Minutí Hospodinovo bylo více, než památka osvobození Izraele z egyptského útlaku.

Oznamovalo a symbolizovalo to největší osvobození, dosažené Beránkem Božím, obětovaným na kříži a zachraňujícím věřící z jejich hříchů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 7
Numeri 9:12 Komentář
Ať z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. Ať slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Minutí Hospodinovo bylo perfektní předzvěstí Ježíšovy smrti na kříži, i v detailu beránkových kostí, které neměly být při oběti zlomeny.
Jan 19:33,36
Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. (...)

Neboť toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: «Jeho kost nebude zlomena.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 8
1 Korintským 5:7 Komentář
(...) byl za nás obětován náš velikonoční Beránek, Kristus! Minutí Hospodinovo tedy nastiňovalo Kristovu obět na kříži.

Od toho okamžiku se ale stalo slavení Minutí Hospodinova zbytečným.
1 Petr 1:18,19
Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 9
Lukáš 22:14-16 Komentář
A když přišla ta chvíle, posadil se [Ježíš] za stůl a dvanáct apoštolů s ním. Tehdy jim řekl:

«Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět; neboť vám říkám, že už ho nebudu jíst, dokud nedojde naplnění v Božím království.»
Tak, během tohoto posledního Minutí Hospodinova, Ježíš ustanovil symboly nové, nahrazující Minutí Hospodinovo.

Tyto symboly měly lépe reprezentovat Jeho oběť na kříži. Jaké jsou?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 10
Lukáš 22:19 Komentář
A když [Ježíš] vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim ho se slovy:

«To je mé tělo, které se dává za vás. To dělejte na mou památku.»
První částí je nekvašený chléb, který symbolizuje tělo Ježíše Krista, nabídnuté jako oběť za naše hříchy.
Jan 6:51
[Ježíš řekl:]

«Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Bude-li někdo jíst ten chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, které dám za život světa.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 11
Lukáš 22:17,18,20 Komentář
A když [Ježíš] vzal kalich, vzdal díky a řekl:

«Vezměte jej a rozdělte mezi sebou; neboť vám říkám, že už nebudu pít z plodu vinného kmene, dokud nepřijde Boží království. (...)

Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás.»
Drouhou částí je nezkvašené víno, symbolizující Ježíšovu krev, prolitou za nás.

Povšimněme si, že každý věřící musí pít toto víno.
Jan 6:53
Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 12
Jan 6:54,55 Komentář
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.

Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.
Při čtení těchto Ježíšových slov mnoho lidí věří, že během večeře Páně byly chléb a víno zázračně přeměněny v tělo a krev Krista: toto učení se nazývá «transubstanciace».

Jiní věří, že jsou tělo a krev Ježíše přidané do chleba a vína, což se nazývá «konsubstanciace».

Kdo má tedy pravdu?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 13
Jan 10:9 Komentář
[Ježíš řekl:] «Já jsem dveře.» Když lidé berou Ježíšova slova: «To je mé tělo, to je má krev» jako důvod k víře v transubstanciaci nebo konsubstanciaci, ignorují skutečnost, že Ježíš ke svému popisu používal často metafory a symboly.
Jan 14:6
Ježíš mu řekl: «Já jsem ta cesta.»
Jan 15:1
[Ježíš řekl:] «Já jsem ten pravý vinný kmen.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 14
Jan 6:52,63 Komentář
Židé se tedy hádali mezi sebou a říkali:

«Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?» (...)

[Ježíš řekl:]

«Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život.»
Když Ježíš viděl, že Židé brali jeho slova týkající se Jeho těla a krve doslovně jako pokrm, uvedl to na pravou míru slovy: «Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život.»

Takže chléb a víno nejsou doslovně tělo a krev Krista, ale symboly Jeho těla a krve.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 15
Židům 7:27 Komentář
Ten [Ježíš] nemusí jako tamti nejvyšší kněží každý den nejprve přinášet oběti za své vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Transubstanciace a konsubstanciace znamenají, že při každé Eucharistii jsou tělo a krev Ježíše znovu a znovu obětovány.

Slovo Boží ale jasně říká, že tato oběť nesmí být opakovaná, protože byla udělaná jednou a navždy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 16
1 Korintským 11:23-25 Komentář
(...) Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, a když vzdal díky, rozlomil jej a řekl:

«Vezměte, jezte, toto je mé tělo, které se láme za vás. Toto čiňte na mou památku.»

Stejně tak i kalich, když povečeřel, se slovy:

«Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. Toto čiňte, kdykoli byste jej pili, na moji památku.»
Učení Slova Božího je jasné: účelem večeře Páně není opakované nabízení Kristovy oběti, ale vzpomínka na tuto oběť, udělanou jednou a provždy na Kalvárii.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 17
1 Korintským 11:26,27 Komentář
Neboť kdykoli byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.

A proto, kdokoli by jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodně, bude vinen tělem a krví Pána.
Účast na večeři Páně je vážná záležitost.

Musíme se tohoto obřadu účastnit s úctou ke Spasiteli a uvědomovat si rozdíl mezi obyčejným pokrmem a posvěcenými symboly, které znázorňují Kristovu smrt.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 18
1 Korintským 11:28,29 Komentář
Ať tedy člověk prověří sám sebe a takto ať jí z toho chleba a pije z toho kalichu.

Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sám sobě odsouzení, jelikož nerozsuzuje Pánovo tělo.
Večeře Páně je vzpomínkou, jaká cena byla vynaložena k záchraně z našich hříchů: život jednorozeného Božího Syna, Ježíše Krista.

Naše účast na tomto obřadu proto od nás vyžaduje patřičnou přípravu.

Je to čas zkoumání našeho svědomí, přiznání našich hříchů Bohu a upřímné lítosti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 19
Lukáš 22:24 Komentář
Tehdy také mezi nimi [apoštoly] nastal spor, kdo z nich se zdá být největší. Naneštěstí, jen několik hodin před smrtí svého Mistra, apoštolové neměli nic důležitějšího, než vědět, kdo z nich má být považovaný za největšího...

Ježíš měl ale zakrátko zavést službu, která bude předcházet večeři Páně.

Tato služba měla docílít, aby se vzdali své pýchy a ambicí a připravila je k obřadu večeře Páně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 20
Jan 13:1 Komentář
Před svátkem Veliké noci pak Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své, kteří byli na světě, a miloval je až do konce. Takto uvádí Jan službu, kterou měl Ježíš zavést, aby připravil své učedníky k večeři Páně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 21
Jan 13:4,5 Komentář
[Ježíš] vstal od večeře, odložil plášť, vzal zástěru a přepásal se.

Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a vytírat je zástěrou, kterou byl přepásán.
Podle zvyku měl služebník před jídlem umýt zaprášené nohy cestujících.

Protože nebylo služebníka, žádný z učedníků se nechtěl ponížit umytím nohou ostatním.

Proto jim Ježíš sám nohy umyl a dal jim tak lekci o skutečné pokoře.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 22
Jan 13:12-14 Komentář
Když jim tedy umyl nohy, vzal si plášť, posadil se opět za stůl a řekl jim:

«Rozumíte, co jsem vám udělal?

Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem a říkáte to dobře, neboť jím jsem.

Jestliže jsem tedy já, Pán a Mistr, umyl nohy vám, i vy máte mýt nohy jeden druhému.»
Umývání nohou je služba, která nás učí pokořit se a sloužit jiným, bez ohledu na sociální postavení.

Je to také příležitost zpytovat naše svědomí a tím se dobře připravit k obřadu večeře Páně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 23
Jan 13:14,15 Komentář
Jestliže jsem tedy já, Pán a Mistr, umyl nohy vám, i vy máte mýt nohy jeden druhému.

Dal jsem vám totiž příklad, abyste se i vy chovali, jako jsem se já zachoval k vám.
Mnoho křesťanů již nevykonává službu umývání nohou před večeří Páně.

Nicméně, Ježíš jasně naznačil, že ji musíme provádět, protože věděl, že tato služba je ideální k přípravě našich srdcí před večeří Páně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 24
Jan 13:14-17 Komentář
(...) i vy máte mýt nohy jeden druhému. Dal jsem vám totiž příklad, abyste se i vy chovali, jako jsem se já zachoval k vám.

Amen, amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.

Víte-li tyto věci, jste požehnaní, budete-li je dělat.
Ježíš zdůraznil třikrát, abychom dodržovali službu umývání nohou:
  1. «(...) i vy máte mýt nohy jeden druhému.»
     
  2. «Dal jsem vám totiž příklad, abyste se i vy chovali, jako jsem se já zachoval k vám.»
     
  3. «Víte-li tyto věci, jste požehnaní, budete-li je dělat.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 25
Jan 13:10 Komentář
Ježíš mu řekl:

«Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý.»
V lekci «Zrození z vody a Ducha» jsme viděli, že křest úplným ponořením symbolizuje ospravedlnění věřícího, odpuštění jeho hříchů a úplnou regeneraci v Ježíši Kristu.

Ale jak jdeme životem křesťana, naše nohy se zapráší: proto přicházíme k Ježíši pro očistu.

Umývání nohou, takový malý křest, symbolizuje tuto očistu a připomíná nám naši neustálou potřebu Ježíšovy krve.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 26
Jan 13:10 Komentář
Ježíš mu řekl:

«Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý.»
Nyní již lépe rozumíme slovům Ježíše: ten, kdo je očištěný (křtem), nemusí již být znovu křtěný když udělá chybu, protože neztratil víru v Ježíše.

Umývání nohou je trvalá záruka očišťující milosti Krista.

Pamatujme si ale, že křest a umývání nohou nemají ten očistný účinek samy v sobě: Kristus je ten, který nás skrze tyto obřady očišťuje.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 27
Jan 6:56,57 Komentář
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

Jako mě poslal ten živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mne.
Když se zůčastníme služby umývání nohou a obřadu večeře Páně, je tím posíleno spojení s naším Spasitelem, Ježíšem Kristem.
Zjevení 3:20
Hle, stojím u dveří a tluču.

Kdokoli by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 28
Galatským 2:20 Komentář
Jsem ukřižován s Kristem; žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus. Účastí na službě umývání nohou a obřadu večeře Páně obnovujeme naši smlouvu s Ježíšem Kristem a znovu Ho zveme, aby přebýval v našich srdcích a tím se upevnňuje svazek mezi námi a naším Spasitelem a Pánem.
Efezským 3:17
(...) aby Kristus přebýval skrze víru ve vašich srdcích.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 29
1 Korintským 10:16,17 Komentář
Kalich požehnání, který žehnáme - není to snad společenství Kristovy krve?

Chléb, který lámeme - není to snad společenství Kristova těla?

Vždyť jsme, ač mnozí, jedním chlebem, jedním tělem, neboť máme všichni podíl na tom jednom chlebu.
A samozřejmě, naše účast na službě umývání nohou a obřadu večeře Páně posiluje naše společenství s bratry a sestrami v Ježíši.

Tyto obřady nás spojují a upevňují naše vědomí příslušnosti ke společné, velké rodině: Boží církvi.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 30
Matouš 26:29 Komentář
A říkám vám, že od této chvíle už nebudu pít z tohoto plodu vinného kmene až do toho dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce. Nezapomínejme: ve večeři Páně není nic zázračného.

Tento obřad nám ale uděluje účinky Kristovy smrti, Jeho vzkříšení a Jeho života v nás.

Také nám předává naději Jeho brzkého příchodu ve slávě; naději, která je tak drahá srdci křesťana.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 31
1 Korintským 11:26 Komentář
Neboť kdykoli byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Pokaždé, když se zúčastníme večeře Páně, očekáváme ten den, kdy budeme v království Božím sedět u stejného stolu s Ježíšem!
Zjevení 19:7,9
Radujme se, jásejme a vzdejme mu [Bohu] slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. (...)

Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 9
To dělejte na mou památku
Okénko 32
Poděkujme Bohu za Jeho laskavost k nám:
Náš Pane,

víme, že nesmíme nikdy zapomenout tu velkou cenu, kterou jsi svolil zaplatit za naše spasení: život Tvého jednorozeného Syna, Ježíše Krista.

Jako upomínku této oběti jsi nám dal nádherný obřad večeře Páně, s předcházející službou umývání nohou k přípravě našich srdcí na účasti u stolu Páně.

Prosíme, dej nám příležitost účastnit se těchto dvou obřadů, abychom skrze ně posílili vazbu, která nás pojí s Tebou i s našimi spoluvěřícími.

Toto je naše modlitba v Ježíši Kristu.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 9 Test lekce 9 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: V: «Adventist Review» (Special Edition - «Time to Go Deeper»), strana 20. Okénko 2: GREER, Arlo. V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 116. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 3: DORE, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 63. Okénko 4: V: časopis «The Watchtower» (15-02-1990), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 5: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 160. Okénko 6: STEEL, John. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C. Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 48. Okénko 7: MANTEGNA, Andrea. «The Crucifixion» (1456-1460), Louvre Museum, Paris. V: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, strana 258. Okénko 8: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM128.BMP. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 9: DA VINCI, Leonardo. «The Last Supper», Santa Maria delle Grazie, Milan, Italy. Okénko 10: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 163. Okénko 11: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 62. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 12: V: časopis «The Watchtower» (01-04-1993), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 32. Okénko 13: PAYTON REID, R. V: «The Bible Picture Book» (CHALMERS, Muriel J.), Thomas Nelson and Sons, London, strana 70. Okénko 14: COLEMAN, Ralph Pallen. V: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, strana 71. Okénko 15: STUTZMAN, Mark. V: časopis «Canadian Adventist Messenger» (leden 1996), SDA Church in Canada, přední strana. Okénko 16: Neznámý zdroj. Okénko 17: V: časopis«The Watchtower» (01-04-1998), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 32. Okénko 18: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 64. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 19: V: časopis «The Watchtower» (15-07-1990), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 8. Okénko 20: DORPH, Anton. «Head of Christ», Lynge Church, Lynge, Denmark. Okénko 21: BROWN, Ford Madox. «Christ Washing Peter’s Feet» (1852-1856), The Tate Gallery, London. V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 201. Okénko 22: V: časopis «The Watchtower» (15-03-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 23: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 58,59. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 24: Foto od STENBAKKEN, Erik. V: časopis «Signs of the Times» (srpen 1999), Pacific Press Publishing Association, strana 24,25. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 25: Foto od TANK, Duane. V: časopis «Signs of the Times» (leden 2000), Pacific Press Publishing Association, strana 10. Okénko 26: MANISCALCO, Joe. V: časopis «La Sentinelle» (duben 1994), Pacific Press Publishing Association, strana 12. Okénko 27: BLOCH, Carl. «Emmaus», Loderup Church, Skaane, Sweden. Okénko 28: BLOCH, Carl. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 6», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 796-b. Okénko 29: V: časopis «The Watchtower» (15-03-1998), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 31. Okénko 30: V: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, druhý kvartál 2000, poední strana. Okénko 31: CONVERSE, James. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 469. Okénko 32: Foto od PhotoDisc. V: časopis «Adventist Review» (červenec 1999), strana 9.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 9 Test lekce 9 je pro vás připravený!