НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 10

Исус Христос: човек или Бог?

Снимки 1 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 1
Каним ви да се присъедините към нас за една молитва преди началото на този урок:
Всемогъщи Боже,

Ти си ни ръководил чрез Твоя Свят Дух в нашето изучаване на Твоето вдъхновено слово.

Смирено Те молим да продължиш това и сега, когато ще изучаваме въпроса за естеството на Твоя Син, Исус Христос.

Отвори сърцата и умовете ни за Твоите скъпоценни истини. Молим в името на Исус, нашия Спасител.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 2
Марко 8:29 Коментар
[Исус] каза на [учениците]:

«А вие какво казвате: Кой съм Аз?»
Този въпрос, който Исус постави на учениците, също така може да се зададе и днес, особено за Неговото божествено естество.

В действителност, много хора не знаят какво да мислят по този въпрос.

От една страна, някои казват, че Исус е Бог, равен на Бог Отец. От друга страна, някои отричат неговата божественост, проповядвайки, че Той е само Син на Бога, но не и Бог Син.

Що се касае до нас, ние ще оставим на Библията сама да каже мнението си по този въпрос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 3
Матей 1:23 Коментар
«Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил, което значи: “Бог с нас.”» Божието Слово застъпва на различни места и по различни начини, че Исус Христос е Бог.

Първо, нека да разгледаме стиховете, директно свидетелстващи за божествеността на Исус. После ще сравним стиховете от Новия и Стария завет, които ни водят до същото заключение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 4
Йоан 1:1,14 Коментар
В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. (...)

И Словото стана плът и живя между нас.
На много места Евангелието на Йоан говори за божествеността на Исус.

Още от първия стих то представя Словото като Бог: останалата част от главата ясно показва, че Йоан говори за Исус.
Йоан 5:18
Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец и така правеше Себе Си равен на Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 5
Йоан 20:28 Коментар
Тома Му отговори [на Исус]: «Господ мой и Бог мой!» Да обърнем внимание на това, че Исус не поправи Тома за неговото изявление, нито еврейското разбиране и двете изкарващи на преден план Неговата божественост.

Ако Исус не беше Бог, Той със сигурност би поправил тези недвусмислени изказвания!
Йоан 10:30,33
[Исус отговори:] «Аз и Отец сме едно.» (...)

Юдеите Му отговориха: «Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 6
Римляни 9:5 Коментар
От които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. В своите писания апостол Павел ясно свидетелства за божествеността на Исус Христос.
Колосяни 2:9
Защото в Него [Христос] обитава телесно цялата пълнота на Божеството.
Евреи 1:8,9
А за Сина [Бог] казва: «Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове.» (...)

Затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с елей на радост.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 7
Исая 9:6 Коментар
Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му.

И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.
«Бог могъщ, Отец на вечността...»  Пророчествата на Стария Завет, представящи идването на Месия, също потвърждават божественоста на Исус.

Нека погледнем друг пример, даден ни в книгата на пророк Захария.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 8
Захария 11:12,13 Коментар
И така, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника.

А Господ ми каза: «Хвърли ги на грънчаря, - хубавата цена, с която бях оценен от тях.»
Думите на пророчеството говорят за Юдовото предателство за тридесет сребърника, точно онези тридесет сребърника при разпятието на Исус, това Бог казва Сам за Себе СИ, въпреки, че става дума за Исус Христос.

Единственото възможно зоключение е, че: Исус е Бог.
Захария 12:1,10
Така казва Господ (...): «Те ще погледнат към Мене, Когото прободоха.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 9
Йоан 14:8-11 Коментар
Филип Му каза:

«Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно.»

Исус му каза:

«Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; Как така казваш, “Покажи ми Отца”?

Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? (...) Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мен.»
Сега ще видим, че даже преди Сътворението на света Исус Христос вече е бил с Отец.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 10
Йоан 17:5 Коментар
[Исус каза:]

«И сега, прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.»
Исус също като Бог Отец съществува «от начало, от вечността» (Михей 5:2): Той няма начало.

«Исус Христос е същият вчера, днес и до века.» (Евреи 13:8).
Йоан 1:3
Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 11
Евреи 1:2 Коментар
[Бог] в края на тези дни говори на нас чрез Сина, Когото постави Наследник на всичко, чрез Когото и направи световете. Библията учи, че Исус Христос е имал основна заслуга за създанието на света.

Всичко чрез Него бе създадено.

След като сме разбрали това, нека да разгледаме подробно следващия стих...
Колосяни 1:16
Понеже чрез Него [Христос] бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти.

Всичко чрез Него бе създадено.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 12
Исая 44:24 Коментар
Така казва Господ, изкупителят ти, Който те е образувал в утробата:

«Аз съм Господ, Който извърших всичко; Който сам разпрострях небето и сам разстлах земята.»
От една страна, Бог Сам признава, че е Той е сътворил света.

Но от друга страна, Библията на много места казва, че Исус Христос е създал всичко.

Отново, единственото възможно заключение е че: Исус е Бог.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 13
Лука 2:11 Коментар
Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. Ние знаем, че Исус Христос е нашият Спасител, нашият Изкупител.

По същия начин както титлата «Творец», така тези титли са запазени единствено за Бога, което се вижда и от следващите стихове...
1 Йоан 4:14
И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Своя Син да бъде Спасител на света.
Ефесяни 1:7
В Когото[в Исус] имаме изкуплението си чрез кръвта Му.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 14
Исая 43:11 Коментар
Аз, Аз съм Господ; и освен Мене няма спасител. Понеже Исус Христос е Бог Той може да се нарече Спасител, Изкупител на човечеството.
Осия 13:4
Аз съм Господ, твой Бог (...); освен Мене няма спасител.
Исая 54:5
Изкупителят ти е Святият Израелев,Който ще се нарече Бог на цялата земя.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 15
Лука 4:8 Коментар
На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш. Ние трябва да се покланяме на Бога и само на Бога. Това е ясно казано и утвърдено в цялото Писание.

Сега нека да разгледаме стиховете по-долу...
Откровение 19:10
Тогава аз паднах пред краката му [на ангела] за да му се поклоня. но той ми каза:

«Недей; аз съм служител заедно с теб и братята ти, които имат свидетелството за Исус.

Поклони се на Бога!»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 16
Евреи 1:5,6 Коментар
Защото на кого от ангелите Бог е казал някога: «Ти си Мой Син (...). И поклонете се на Него всички Божии ангели.» Агнето, което е Исус, е обект на поклонение защото Той е Бог.
Откровение 5:12,14
[Ангелите] казваха с висок глас: «Достоен е Агнецът, Който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение!» (...)

А четирите живи същества казаха: «Амин!»

И старейшините паднаха и се поклониха.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 17
Изход 3:14 Коментар
И Бог отвърна на Моисей: «Аз съм Онзи, Който съм.»

Каза още: «Така ще кажеш на израелтяните, “Онзи, Който съм, ме изпрати при вас.”»
Исус използва спрежението «Аз съм» вместо онзи, които би бил много по-подходящ, «Аз бях [преди Аврам]». Постъпвайки по този начин, Той се представи като «Аз съм», Който е Бог.

Разбирайки това, евреите поискаха да Го убият с камъни.
Йоан 8:58,59
Исус им каза [на израелтяните]:

«Истина, истина ви казвам - преди да се е родил Авраам, Аз съм.»

Тогава взеха да хвърлят камъни по Него.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 18
Исая 44:6 Коментар
Така казва Господ, Царят на Израел, неговият изкупител, Господ на Силите:

«Аз съм първият, Аз - и последният, и освен Мене няма Бог.»
В добавка към името «Аз съм» Исус прибавя и «Първият и Последният», още едно име, което олицетворява Бога.

Изразът «бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове» ясно показва, че Исус е Този, Който говори тук.
Откровение 1:17,18
«Аз съм Първият и Последният.

Бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове. Амин.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 19
Откровение 1:8 Коментар
«Аз съм Алфа и Омега,» казва Господ Бог, «Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.» И тук, Исус се представя със същата титла като Бог: «Алфа и Омега», което е, «Първият и Последният», тъй като Алфа и Омега са първата и последната букви от гръцката азбука.
Откровение 22:12,13
«Ето, ида скоро. (...)

Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 20
Псалм 24:10 Коментар
Кой е Този Цар на славата? Господ на Силите, Той е Царят на славата. Трябва ли да кажем нещо повече?
1 Коринтяни 2:8
(...) а поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпънали Господа на славата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 21
1 Тимотей 6:13-16 Коментар
Заръчвам ти пред Бога (...) До явяването на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, Цар на царете и Господ на господарите, Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял. Контекстът ясно показва, че тук «Цар на царете и Господ на господарите» е Бог Отец.

А сега, нека проследим следните стихове...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 22
Откровение 17:14 Коментар
[Десетте царе] ще воюват против Агнеца, но Агнецът ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете. «Цар на царете и Господ на господарите»: още една титла, дадена на Бог и на Исус Христос без никакво различие.

Да, наистина, Исус е Бог.
Откровение 19:13,16
[Този, Който яздеше на белия кон] беше облечен в дреха, обляна с кръв; и името Му беше Божието слово. (...)

И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име:

Цар на царете и Господ на господарите.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 23
Йоан 8:24 Коментар
[Исус им каза:]

«Защото ако не повярвате, че съм Този, за Когото ви казвам, в греховете си ще умрете.»
Много е важно да приемем Исус не само като наш Спасител, но също и като наш Господ.

Исус, Създател, Спасител, Цар на царете и Господ на господарите, Цар на славата, Алфа и Омега, Първият и Последният, Всемогъщият «Аз Съм», заслужава да получи поклонение от всички.

Да, наистина, Исус е Бог!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 24
Цялото Божие Слово свидетелства че: Исус е Бог!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 10
Исус Христос: човек или Бог?
Екран 25
Нека да благодарим на Бога, че е бил наш Помощник през този урок:
Скъпи Спасителю,

ние Ти благодарим за Твоето слово и Светия Дух, Който ни ръководи през изучаването на този урок.

Сега, когато знаем, че Исус е Бог, ние можем да повторим думите на Тома и като него да отговорим: «Господ мой и Бог мой!» (Йоан 20:28).

Нека Твоето име се прослави днес и завинаги, Всемотъщи Боже наш!

В името на Исус се молим.

Aмин.
Предишен екран

Тест на урок 10 Тестът на урок 10 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #17, 29120050.JPG. Екран 2: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.255. Екран 3: DA VINCI, Leonardo. «The Virgin and Child, with Anne and John the Baptist» (1499), National Gallery, London. In: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, p.330. Екран 4: DORE, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.275. Екран 5: GUERCINO. «The Incredulity of St. Thomas», Pinacoteca, Vatican. In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.240. Екран 6: In: «The Children’s Bible, volume 10», Golden Press, 1981, p.607. Екран 7: LIPPI, Filippino. «Adoration of the Magi» (1496), Galleria degli Uffizi, Florence. In: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, p.205. Екран 8: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, pp.265 and 277. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 9: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.66. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 10: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Fourth Quarter, 1998, front cover. Екран 11: MOLAN, Chris. In: «Forever Stories, volume 1» (BYERS, Carolyn), p.13. Used by permission. Copyright ©1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 12: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Third Quarter, 1999, front cover. Екран 13: BRICE, N. In: «The Bible Pageant, Volume 4: The Mighty Prince» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1949, p.215. Екран 14: MICHELANGELO. «Creation of Adam» (1508-1512), Sistine Chapel, Vatican. In: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, p.365. Екран 15: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.119. Екран 16: VAN EYCK, Jan. «The Adoration of the Lamb» (1432), Cathedral of St. Bavon, Ghent. In: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, p.216. Екран 17: RAPHAEL’s workshop. «Moses Before the Burning Bush» (c. 1516), Loggia, Vatican. In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.90-91. Екран 18: OTTO. «The Ascension». In: «Beautiful Bible Stories» (MARTIN, Patricia Summerlin), Southwestern Company, 1964, p.450-h. Екран 19: STEEL, John. In: «La Sentinelle» magazine (April 1993), Pacific Press Publishing Association, p.10. Екран 20: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.151. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 21: GRÜNEWALD, Matthias. «The Resurrection of Christ» (1510-1515). Musée Unterlinden, Colmar. In: «The Bible in Art» (WRIGHT, Susan), Todtri Productions Limited, New York, 1996, p.107. Екран 22: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.197. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 23: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM140.BMP. Екран 24: BOTTICELLI, Sandro. «The Mystic Nativity» (1550), National Gallery, London. In: «The Art of Angels» (LOXTON, Howard), Regency House Publishing Limited, 1995, p.20. Екран 24-b: First picture: ANDERSON, Harry. In: «The Touch of Love (The Desire of Ages)» (WHITE, Ellen G.), Family Heritage Books, 1995, p.26. Second picture: In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, Cover illustration. Екран 25: «San Juan Mountains near Telluride in southwest Colorado.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 10 Тестът на урок 10 ви очаква!