DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 10

Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 1
Zveme vás ke společné modlitbě před začátkem této lekce:
Všemohoucí Pane,

vedl jsi nás svým Duchem Svatým při studiu Tvého inspirovaného Slova.

Pokorně Tě prosíme, abys tak pokračoval při našem studiu o bytosti Tvého Syna, Ježíše Krista.

Otevři naše srdce a naši mysl Tvojí cenné pravdě. Prosíme ve jménu Ježíše, našeho Spasitele.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 2
Marek 8:29 Komentář
[Ježíš] Zeptal se jich [Jeho učedníků] tedy:

«A za koho mne máte vy?»
Tuto otázku, kterou Ježíš položil svým učedníkům, bychom se mohli tázat i dnes, zejména o Jeho božství.

Ve skutečnosti, mnoho lidí neví, co si o tom myslit.

Na jedné straně se říká, že Ježíš je Bůh, rovnocenný s Otcem. Na druhé straně, někteří popírají Jeho božství a učí, že je jen Syn Boží, ale ne Syn Bůh.

Co se nás týka, zvolíme si, aby nám tuto otázku osvětlila Bible.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 3
Matouš 1:23 Komentář
«Hle, panna bude těhotná a porodí syna a dají mu jméno Emmanuel, které se překládá: “Bůh s námi.”» Slovo Boží na různých místech a různými způsoby tvrdí, že Ježíš Kristus je skutečně Bůh.

Podívejme se nejdříve na verše, které přímo svědčí o Ježíšově božství. Potom porovnáme verše ze Starého a Nového zákona, které nás přivedou ke stejnému závěru.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 4
Jan 1:1,14 Komentář
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. (...)

A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Evangelium podle Jana svědčí mnohokrát o Kristově božství.

Již od prvního verše předkládá Slovo jako Boha: zbytek kapitoly jasně ukazuje, že Jan mluvil o Ježíši.
Jan 5:18
Židé ho tedy kvůli tomu chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale také nazýval Boha svým vlastním Otcem a tak se dělal rovným Bohu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 5
Jan 20:28 Komentář
A Tomáš odpověděl [Ježíši] slovy: «Můj Pán a můj Bůh!» Všimněme si, že Ježíš neopravil ani Tomášovo zvolání, ani interpretaci Židů, kde oba tyto výroky ukazovaly na Jeho božství.

Kdyby Ježíš Bůh nebyl, zcela jistě by taková přímočará prohlášení opravil!
Jan 10:30,33
[Ježíš jim odpověděl:] «Já a Otec jsme jedno.» (...)

Židé mu odpověděli: «Nekamenujeme tě za dobrý skutek, ale za rouhání, totiž že ty, člověk, ze sebe děláš Boha!»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 6
Římanům 9:5 Komentář
(...) Kristus, který je nade vším, požehnaný Bůh na věky. Apoštol Pavel ve svých epištolách jasně svědčí o božství Ježíše Krista.
Koloským 2:9
Neboť v něm [Ježíši] přebývá veškerá plnost Božství tělesně.
Židům 1:8,9
Ale o Synu říká: «Tvůj trůn, ó Bože, je na věky věků.» (...)

(...) proto tě, ó Bože, pomazal tvůj Bůh olejem veselí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 7
Izaiáš 9:5 (Ekumenická Bible) Komentář
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. «Božský bohatýr, Otec věčnosti...»  Proroctví Starého zákona, oznamující příchod Mesiáše, rovněž potvrzují Ježíšovo božství.

Podívejme se na jiný příklad téhož v knize Zachariáš.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 8
Zachariáš 11:12,13 (Ekumenická Bible) Komentář
Tu mi odvážili jako mzdu třicet šekelů stříbra.

Nato mi Hospodin řekl: «Hoď to tavičovi, tu nádhernou cenu, jíž mě ocenili.»
Slova proroctví o Jidášově zradě za třicet stříbrných, stejně jako o ukřižování Ježíše, jsou vyslovena Bohem o sobě, ačkoliv se týkají Krista.

Jediný možný závěr: Ježíš je Bůh.
Zachariáš 12:1,10 (Ekumenická Bible)
Slovo Hospodinovo: (...) «Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 9
Jan 14:8-11 Komentář
Filip mu řekl:

«Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.»

Ježíš mu řekl:

«Tak dlouhý čas jsem s vámi a nepoznal jsi mě, Filipe? Kdo viděl mne, viděl Otce; jak to, že tedy říkáš: “Ukaž nám Otce”?

Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? (...) Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně.»
Nyní uvidíme, že Ježíš Kristus byl spolu s Otcem již před stvořením světa.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 10
Jan 17:5 Komentář
[Ježíš řekl:]

«A teď oslav ty mne, Otče, sám u sebe tou slávou, kterou jsem měl u tebe předtím, než byl svět.»
Stejně jako Bůh Otec, Ježíš existuje «ode dnů věčných» (Micheáš 5:2): neměl počátek.

«Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.» (Židům 13:8).
Jan 1:3
Všechno povstalo skrze něj [Slovo] a bez něho nepovstalo nic, co je.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 11
Židům 1:2 Komentář
[Bůh] ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil za dědice všeho a skrze něhož také stvořil světy. Písmo učí, že Ježíš měl podstatnou roli ve stvoření světa.

Všechny věci jím byly stvořené.

Když je toto potvrzeno, podívejme se blíže na následující verš...
Koloským 1:16
Jím [Synem] bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, jak trůny, tak panství, jak vlády, tak mocnosti - všechno je stvořeno skrze něj a pro něj.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 12
Izaiáš 44:24 (Ekumenická Bible) Komentář
Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky:

«Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi.»
Na jedné straně Bůh tvrdí, že On sám stvořil svět.

Ale na druhé straně Bible mnohokrát prohlašuje, že Ježíš Kristus stvořil všechny věci.

Opět, jediný možný závěr: Ježíš je Bůh.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 13
Lukáš 2:11 Komentář
Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán. Víme, že Ježíš Kristus je náš Spasitel, náš Vykupitel.

Ale stejně jako titul Stvořitel, i tyto tituly jsou rezervované jen pro Boha, jak ukazují následující verše...
1 Jan 4:14
A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa.
Efezským 1:7
V něm [Kristu] máme skrze jeho krev vykoupení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 14
Izaiáš 43:11 (Ekumenická Bible) Komentář
Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. Protože je Ježíš Kristus Bůh, může být nazýván Spasitelem, Vykupitelem lidstva.
Ozeáš 13:4 (Ekumenická Bible)
Ale já jsem Hospodin (...); mimo mne jiného zachránce není.
Izaiáš 54:5 (Ekumenická Bible)
(...) tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 15
Lukáš 4:8 Komentář
Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit. Musíme se klanět Bohu a nikomu jinému. Tato zásada je velmi jasně stanovena v celém Písmu.

A nyní si všimněme následujících veršů...
Zjevení 19:10
Padl jsem tedy k jeho [andělovým] nohám, abych se mu klaněl. Ale řekl mi:

«Hleď, abys to nedělal! Jsem spoluslužebník tvůj i tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví.

Klaněj se Bohu!»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 16
Židům 1:5,6 Komentář
Vždyť kterému z andělů kdy [Bůh] řekl: «Ty jsi můj Syn (...). A klanějte se mu všichni Boží andělé!» Beránek, kterým je Ježíš, je uctívaný, protože je Bůh.
Zjevení 5:12,14
A [andělé] volali mocným hlasem: «Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a bohatství, moudrost a sílu, čest a slávu i chválu.» (...)

A ty čtyři bytosti řekly: «Amen!»

A těch čtyřiadvacet starců padlo a klanělo se Živému.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 17
Exodus 3:14 Komentář
Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: «Jsem, který jsem.»

A dodal: «Takto promluvíš k synům Izraele: Poslal mě k vám Jsem.»
Ježíš použil výrazu «já jsem», namísto přirozeně odpovídajícího «byl jsem já». Tím se představil jako velké «Jsem», tedy Bůh.

Protože to pochopili, chtěli Ho kamenovat.
Jan 8:58,59
Ježíš jim [Židům] řekl:

«Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.»

Vzali tedy kamení, aby po něm házeli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 18
Izaiáš 44:6 (Ekumenická Bible) Komentář
Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů:

«Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.»
Navíc ke jmému «já jsem» Ježíš použil «Ten první i poslední,» což je další jméno označující Boha.

Výraz «Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků» jasně ukazuje, že zde mluví Ježíš.
Zjevení 1:17,18
«Já jsem Ten první i poslední, ten Živý.

Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Amen.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 19
Zjevení 1:8 Komentář
«Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec,» praví Pán, «který je a který byl a který přichází, ten Všemohoucí.» Ježíš se opět prezentuje pod stejným titulem Boha: «Alfa i Omega,» to jest, «První i Poslední,» protože Alfa a Omega jsou první a poslední písmena řecké abecedy.
Zjevení 22:12,13
«A hle, přijdu brzy. (...)

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 20
Žalm 24:10 (Ekumenická Bible) Komentář
Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy! Je třeba říct něco více?
1 Korintským 2:7,8
(...) tu skrytou moudrost, kterou Bůh předurčil před věky k naší slávě, kterou nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji poznali, neukřižovali by Pána slávy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 21
1 Timoteovi 6:13-16 Komentář
Přikazuji ti před Bohem, který všechno obživuje, (...) abys zachovával toto přikázání bez poskvrny a bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který ve svůj čas ukáže ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících, jenž jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, jehož nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže. Kontext jasně ukazuje, že zde výraz «Král kralujících a Pán panujících» označuje Boha Otce.

Nyní se podívejme na následující verše...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 22
Zjevení 17:14 Komentář
Ti [deset králů] budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a Král králů. «Král králů a Pán pánů»: další titul udělený Bohu a Ježíši Kristu bez rozdílu.

Ano, Ježíš je skutečně Bůh.
Zjevení 19:13,16
Byl [ten, který seděl na bílém koni] oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. (...)

A na svém rouchu a na boku má napsané jméno:

KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 23
Jan 8:24 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Jestliže totiž nebudete věřit, že já jsem, zemřete ve svých hříších.»
Je velice důležité přijmout Ježíše nejen jako našeho Spasitele, ale také jako našeho Boha.

Ježíš, Stvořitel, Spasitel, Král králů a Pán pánů, Král slávy, Alfa i Omega, První a Poslední, všemohoucí «Já Jsem», hodný obdržet uctívání ode všech.

Ano, Ježíš je opravdu Bůh!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 24
Slovo Boží zcela dosvědčuje, že: Ježíš je Bůh!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 10
Ježíš Kristus - člověk, nebo Bůh?
Okénko 25
Poděkujme Bohu, že nás v této lekci vedl:
Drahý Spasiteli,

děkujeme Ti za Tvé Slovo a Tvého Svatého Ducha, který nás při studiu Tvého Slova vede.

Nyní když víme, že Ježíš Kristus je Bůh, můžeme opakovat Tomášova slova a jako on můžeme odpovědět: «Můj Pán a můj Bůh!» (Jan 20:28).

Nechť je Tvé jméno oslaveno na věky věků, náš všemohoucí Pane!

Ve jménu Ježíše Krista se modlíme,

amen.
Předchozí okénko

Test lekce 10 Test lekce 10 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #17, 29120050.JPG. Okénko 2: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 255. Okénko 3: DA VINCI, Leonardo. «The Virgin and Child, with Anne and John the Baptist» (1499), National Gallery, London. V: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, strana 330. Okénko 4: DORE, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 275. Okénko 5: GUERCINO. «The Incredulity of St. Thomas», Pinacoteca, Vatican. V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 240. Okénko 6: V: «The Children’s Bible, volume 10», Golden Press, 1981, strana 607. Okénko 7: LIPPI, Filippino. «Adoration of the Magi» (1496), Galleria degli Uffizi, Florence. V: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, strana 205. Okénko 8: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 265,277. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 9: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 66. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 10: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Čtvrtý kvartál 1998, přední strana. Okénko 11: MOLAN, Chris. V: «Forever Stories, volume 1» (BYERS, Carolyn), strana 13. Used by permission. Copyright ©1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 12: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Třetí kvartál 1999, přední strana. Okénko 13: BRICE, N. V: «The Bible Pageant, Volume 4: The Mighty Prince» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1949, strana 215. Okénko 14: MICHELANGELO. «Creation of Adam» (1508-1512), Sistine Chapel, Vatican. V: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, strana 365. Okénko 15: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 119. Okénko 16: VAN EYCK, Jan. «The Adoration of the Lamb» (1432), Cathedral of St. Bavon, Ghent. V: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, strana 216. Okénko 17: RAPHAEL’s workshop. «Moses Before the Burning Bush» (c. 1516), Loggia, Vatican. V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 90,91. Okénko 18: OTTO. «The Ascension». V: «Beautiful Bible Stories» (MARTIN, Patricia Summerlin), Southwestern Company, 1964, strana 450-h. Okénko 19: STEEL, John. V: časopis «La Sentinelle» (duben 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 10. Okénko 20: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 151. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 21: GRÜNEWALD, Matthias. «The Resurrection of Christ» (1510-1515). Musée Unterlinden, Colmar. V: «The Bible in Art» (WRIGHT, Susan), Todtri Productions Limited, New York, 1996, strana 107. Okénko 22: HEASLIP, William. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 197. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 23: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM140.BMP. Okénko 24: BOTTICELLI, Sandro. «The Mystic Nativity» (1550), National Gallery, London. V: «The Art of Angels» (LOXTON, Howard), Regency House Publishing Limited, 1995, strana 20. Okénko 24-b: Obrázek #1: ANDERSON, Harry. V: «The Touch of Love (The Desire of Ages)» (WHITE, Ellen G.), Family Heritage Books, 1995, strana 26. Obrázek #2: V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, přední strana. Okénko 25: «San Juan Mountains near Telluride in southwest Colorado.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 10 Test lekce 10 je pro vás připravený!