НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 11

Силата на Святия Дух

Снимки 1 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 1
«Ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде.» (Йоан 16:23)
Татко наш,

За нас е привилегия да помолим за Твоето ръководство по време на това изучаване на Твоето Слово.

Отвори очите ни, Господи, така че да видим и да разберем работата, която Твоят Святи Дух може да извърши във всеки един от нас.

Молим в името на Исус.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 2
Йоан 14:16-18 Коментар
[Исус им каза:]

«И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки, Духа на истината (...). Той пребъдва с вас и във вас ще бъде.

Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.»
Преди да напусне Своите ученици Исус им обеща, че ще се върне.

Той също обеща, че междувременно ще им изпрати Помощник, Който да го замества.

Този Помощник е Светия Дух.

И така, кой е Светия Дух, как можем да Го получим и какво може да направи Той за нас? Библията ще ни даде ясни отговори на всички тези въпроси.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 3
Йоан 10:30 Коментар
[Исус им рече:]

«Аз и Отец сме едно.»
Преди всичко, Библията представя Божието триединство като едно цяло, представено на нас като Бог Отец, Бог Син и Бог Свети ДУх.

Следователно Бог общува с нас на три различни нива, които са:
  • Отец, в Сътворението, Който е Бог ЗА нас.
     
  • Син, в Изкуплението, Който е Бог С нас.
     
  • Светия Дух, в Освещението, Който е Бог В нас.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 4
Матей 28:19 Коментар
[Исус каза:]

«И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух.»
Библията внушава идеята за Триединството, която е, един Бог, разкрит в три личности:
  • Отец;
  • Син;
  • Свят Дух.
2 Коринтяни 13:14
Благодатта на Господ Исус Христос и любовта на Бога, и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас. Амин.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 5
Лука 1:35 Коментар
И ангелът й отговори [на Мария]:

«Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени.»
Стихът горе, както и някой други, се тълкуват от някои теолози като демонстрация на това, че Светия Дух преди всичко е сила, енергия, излъчвана от Бога.

Обаче всички тези стихове могат да се разглеждат и от друга гледна точка, Светия Дух може да се разглежда и като отделна Личност.

Следващите стихове демонстрират наличие на характерни особености на личността на Светия Дух, като интелект, емоции и воля.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 6
Светия Дух е личност. Първо, да видим Неговия интелект:
Той издирва:
«Понеже Духът издирва всичко.» (1 Коринтяни 2:10)

Той чува:
«Но каквото [Духът] чуе, това ще говори.» (Йоан 16:13)

Той говори:
«Но Духът на вашия Отец, Който говори чрез вас.» (Матей 10:20)
«Святият Дух каза, “Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал.”» (Деяния 13:2)

Той научава:
«Защото Святият Дух ще ви научи (...).» (Лука 12:12)

Той свидетелства:
«[Духът на истината] ще свидетелства за Мене.» (Йоан 15:26)

Той предсказва:
«[Духът] ще ви извести за идващите неща.» (Йоан 16:13)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 7
А сега да хвърлим един поглед към емоциите на Светия Дух:
Той обича:
«(...) Любовта, която е плод на Духа.» (Римляни 15:30)

Той утешава:
«И като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, [църквата] се умножаваше.» (Деяния 9:31)
«А Утешителят [Помощникът (в англ.превод)], Святият Дух (...).» (Йоан 14:26)

Той помага:
«Така също и Духът ни помага в нашата немощ.» (Римляни 8:26)

Той се застъпва:
«Той ходатайства за светиите.» (Римляни 8:27)

Той кани за покаяние и спасение:
«И Духът и невестата казват, “Ела!” (...) И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.» (Откровение 22:17)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 8
Накрая, нека да видим волята на Светия Дух:
Той върши каквото иска:
«А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всеки поотделно, както иска.» (1 Коринтяни 12:11)

Той управлява:
«Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.» (Римляни 8:14)

Той предотвратява:
«Като им бе забранено от Святия Дух (...).» (Деяния 16:6)
«И като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат във Витиния, но Исусовият Дух не им позволи.» (Деяния 16:7)

Той свидетелства:
«А и Святият Дух ни свидетелства за това.» (Евреи 10:15)

Той обвинява:
«[Духът] ще обвини света за грях, за правда и за съд.» (Йоан 16:8)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 9
Светия Дух е личност. Нека отбележим, че можем да:
Му се противопоставим:
«Вие винаги се противите на Святия Дух.» (Деяния 7:51)

Го лъжем:
«(...) Да излъжеш Святия Дух.» (Деяния 5:3)

Го изпитваме:
«Защо се наговорихте да изпитате Господния Дух?» (Деяния 5:9)

Го наскърбим:
«И не наскърбявайте Святия Божий Дух.» (Ефесяни 4:30)

Го оскърбим:
«(...) И е оскърбил Духа на благодатта.» (Евреи 10:29)

Богохулстваме срещу Него:
«Но ако някой каже дума против Святия Дух (...).» (Матей 12:32)
«Ако някой похули Святия Дух (...).» (Марко 3:29)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 10
Битие 1:2 Коментар
А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната.

И Божият Дух се носеше над водата.
Старият Завет също ни говори за Светия Дух.

Още от първата глава на Библията ние Го виждаме да участва в сътворението на света.

Той също прави хората способни да изпълняват различни задачи, възложени от Бог.
Изход 31:1-4
Господ пак каза на Моисей:

«Виж, Аз повиках на име Веселеил, сина на Урия, Оровия син, от Юдовото племе.

И го изпълних с Божия Дух, с мъдрост, със способност, със знание и с всякакво изкуство, за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед и да изсича камъни за влагане, и да изрязва дървени елементи за изработването на всякаква работа.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 11
2 Петър 1:21 Коментар
Защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. Божественото вдъхновение на Писанията идва от Светия Дух.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 12
Матей 3:16 Коментар
И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата.

И, ето, отвориха Му се небесата и видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се спуска на Него.
Преди да започне Своята служба на земята Исус беше изпълнен с присъствието на Светия Дух.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 13
Йоан 14:16,17 Коментар
[Исус каза:]

«И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки, Духа на истината.»
Преди да ги остави, Исус напомни на Своите ученици за обещанието, че те скоро щяха да получат Светия Дух.

Както Исус препоръча, те се събраха в горницата, където «Всички те единодушно бяха в постоянна молитва.» (Деяния 1:14).
Деяния 1:5
[Исус каза:]

«А вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 14
Деяния 2:2-4 Коментар
И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха.

И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над всеки от тях.

И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят.
Изпълнени със Светия Дух, учениците проповядваха Евангелието на Спасение в Исуса Христа със сила, никога невиждана досега!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 15
Йоан 16:8 Коментар
И когато дойде [Утешителят], Той ще обвини света за грях, за правда и за съд. Сега нека обърнем внимание на ролята на Светия Дух в нашето духовно обръщане.

Преди всичко, Духът говори на всеки един от нас по различни начини, за да можем да осъзнаем нашето безнадеждно състояние като грешници и нуждата си от Спасител.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 16
1 Коринтяни 12:3 Коментар
И никой не може да нарече Исус Господ, освен със Святия Дух. Когато не закоравяваме сърцата си за влиянието на Светия Дух, Той ни помага да разберем, че Исус Христос е Единственият, Който може да ни спаси.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 17
Йоан 3:5 Коментар
Исус му отговори:

«Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.»
Светия Дух води грешника по пътя на покаянието и оттам го води към новорождение, както видяхме в предишния урок.
Тит 3:5
Не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия Дух.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 18
Деяния 2:38 Коментар
А Петър им каза:

«Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух.»
Светия Дух ни води и ни придружава в нашия духовен прогрес.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 19
Йоан 16:13 Коментар
[Духът на истината] ще ви упътва към всяка истина. За покаяния човек Светият Дух става сигурен и скъпоценен Водач.
Йоан 14:26
[Святият Дух] ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
Исая 30:21
И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва:

«Този е пътят, вървете по него.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 20
1 Коринтяни 6:11 Коментар
Но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в Духа на нашия Бог. Светия Дух не само участва в нашето оправдание, но също така и в нашето освещение (урокът «Преобразен живот» обяснява значението на тези две думи).
2 Солунци 2:13
Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение от Духа и вяра в истината.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 21
1 Царе 10:6 Коментар
Тогава Господният Дух ще дойде върху теб и ще (...) станеш друг човек. Новорождението може да стане само чрез силата на Светия Дух.

Работейки в нас, Той ще ни преобразява ден след ден в образа на Исуса Христа.
Йоан 14:17
[Духа на истината] пребъдва с вас и във вас ще бъде.
Галатяни 2:20
Вече не аз живея, а Христос живее в мен.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 22
Галатяни 5:16,17 Коментар
Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти.

Защото плътта желае силно противното на Духа, а Духът - противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.
Грешникът по естество върви против Божията воля.

Само Светия Дух може да му даде сила да се подчини на Бога.
Галатяни 5:25
Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 23
Галатяни 5:19-23 Коментар
А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство.

А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.
Каква трансформация може да донесе Духът в едно покаяно сърце!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 24
Матей 12:32 Коментар
[Исус им каза:]

«Ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости - нито в този свят, нито в бъдещия.»
Понеже този урок засяга въпроса за Светия Дух, нека за момент да разгледаме какво е грехът срещу Святия Дух.

Според Библията това е непростимият грях.

Какво представлява той?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 25
Притчи 28:13 Коментар
Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Видяхме, че Светия Дух говори на всяко сърце, за да му покаже неговото греховно състояние.

Всеки, който откликне на този зов, бива доведен до покаяние.
1 Йоан 1:9
Ако изповядваме греховете си, Той, [Исус] е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 26
2 Солунци 2:10 Коментар
(...) За онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. За съжаление, много ще отхвърлят поканата на Светия Дух и ще закоравят сърцата си. Понеже Бог винаги зачита свободата на избора, няма да има как да бъде спасен онзи, който отказва спасението.

Това отношение на постоянно отхвърляне е грехът против Светия Дух.
Евреи 2:3
Как ще избегнем въздаянието ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 27
Евреи 3:7,8,13 Коментар
Затова, както казва Святият Дух:

«Днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си,» (...) да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.
Грешник, който непрекъснато отхвърля призива на Светия Дух, завършва със закоравяване на сърцето му.

Бог няма друг начин да доведе някого до покаяние, освен ако той сам не поиска прощение за греховете си и приеме Исус Христос за свой личен Спасител.

Човек, който не е направил това, извършва грях против Светия Дух, непростим грях защото отхвърля Божието прощение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 28
Римляни 8:9 Коментар
Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Бог горещо желае да ни изпълни със Светия Дух.

Какво трябва да направим, за да получим Светия Дух?
Ефесяни 5:18
Но се изпълвайте с Духа.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 29
Лука 11:13 Коментар
[Исус каза:]

«И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него!»
Ако искрено желаем Светия Дух да влезе в нашите сърца и да ни преобрази и ако искрено желаем да Го оставим да работи в нас, обещанието е ясно: Бог ще ни изпълни със Светия Дух.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 30
Йоан 14:15,16 Коментар
[Исус му каза:]

«Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди.

И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки.»
Ако желаем да се подчиним на Божията воля, каквато Той ни разкрива повече и повече всеки ден, тогава Той ще ни изпълва все повече и повече от Неговия Дух всеки ден.
Деяния 5:32
И ние сме Негови свидетели за тези неща, както и Святият Дух, Когото Бог даде на онези, които Му се покоряват.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 31
Йоан 7:38,39 Коментар
[Исус издигна глас и каза:] «Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.»

А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат.
Да не закоравяваме сърцата си за непрекъсващия зов на Светия Дух, но нека Го поканим да дойде в нас, така че да внесе живота на Исус в нас и да ни преобразява в Неговия образ ден след ден.
Матей 3:11
[Исус] ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 11
Силата на Святия Дух
Екран 32
Да благодарим на Бога за Неговото чудесно обещание:
Всемогъщи Боже,

благодарим Ти, че си ни открил важната роля, която Светия Дух има в нашето духовно обръщане.

Смирено Те молим Боже, да изпълниш всеки от нас със Светия Дух, така че да може Той да преобрази сърцата ни и да ни води всеки ден в истината и преди всичко да ни помага да приложим тази истина на практика веднага щом ни е открита чрез Твоето Слово.

В името на Исус се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 11 Тестът на урок 11 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Photo in «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #16, THA04038.JPG. Екран 2: In: «The Watchtower» magazine (April 15, 1991), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 3: MUSIO, Nino. In: «Illustrated Bible Stories for Children» (HUGHES, Ray), Joshua Morris Publishing, 1988, p.103. Екран 4: BECCAFUMI, Domenico. «The Trinity» (1513), Pinacoteca Nazionale, Sienne. In: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, p.455. Екран 5: Di COSIMO, Piero. «The Incarnation» (c. 1505), Galleria degli Uffizi, Florence. In: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, p.335. Екран 6: «Hope Beyond 2000» advertisement, The Voice of Prophecy. Екран 7: Comstock Photo Library, London. In: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, p.75. Екран 8: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.94. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 9: In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.156. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 10: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.186. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 11: AYRES, Robert. In: «La Sentinelle» magazine (September 1991), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 12: In: «The Watchtower» magazine (August 1, 1993), Watch Tower Bible and Tract Society, p.31. Екран 13: RUDEEN, Herbert. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.479. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 14: EL GRECO. «The Pentecost», Prado Museum, Madrid. In: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, p.367. Екран 15: ZINGARO, Charles. In: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.48. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 16: ANDERSON, Harry. In: «La Sentinelle» magazine (September 1980), p.11. Used by permission. Copyright ©1962, 1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 17: Photo from the Web site: http://cis.bentley.edu/students/savlon_dani/israel/day2c.html. Екран 18: JUSTINEN, Lars. In: «Practical Spiritual Gifts» (ZACKRISON, James W.), Pacific Press Publishing Association, 1996, front cover. Екран 19: Picture by Digital Imagery, Photodisc, 1999. In: «A Love Stronger than Death» magazine, Family Heritage Books, 2000, p.8. Екран 20: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Third Quarter, 1995, front cover. Екран 21: In: «The Watchtower» magazine (February 1, 1991), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 22: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.140. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 23: In: «The Watchtower» magazine (November 1, 1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.4. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 24: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), p.127. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 25: In: «The Watchtower» magazine (November 1, 1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Екран 26: In: «The Watchtower» magazine (June 1, 1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 27: In: «The Watchtower» magazine (Novembre 1, 1985), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 28: TANK, Darrel. In: «La Sentinelle» magazine (April 1996), Pacific Press Publishing Association, p.14. Екран 29: Photo by IVANY, Jason. In: «Canadian Adventist Messenger» magazine (May 1999), SDA Church in Canada, front cover. Екран 30: LEE, Elfred. In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), p.3. Екран 31: In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Third Quarter, 2000, front cover. Екран 32: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #16, C0000962.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 11 Тестът на урок 11 ви очаква!