DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 11

Moc Ducha Svatého

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 1
«(...) o cokoli byste poprosili Otce v mém jménu, to vám dá.» (Jan 16:23)
Náš Otče,

je naší výsadou prosit o pomoc při studiu Tvého slova.

Otevři naše oči, Pane, abychom viděli a rozeznali účinky, kterých v každém z nás může Tvůj Svatý Duch dosáhnout.

Prosíme Jeho jménem.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 2
Jan 14:16-18 Komentář
[Ježíš řekl:]

«A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, toho Ducha pravdy, (...) přebývá u vás a bude ve vás.

Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.»
Než opustil své učedníky, Ježíš jim slíbil, že se vrátí.

Slíbil také, že mezitím pošle Utěšitele jako svého zástupce.

Tento Utěšitel je Duch Svatý.

Ptáme se - kdo je ten Duch Svatý, jak ho obdržíme a co pro nás může udělat? Bible nám všechny tyto otázky jasně odpoví.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 3
Jan 10:30 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Já a Otec jsme jedno.»
Především, Bible představuje Boha jako JEDNOHO, odhaleného nám jako Otce, Syna a Svatého Ducha.

Bůh s námi tedy komunikuje na třech rozdílných úrovních:
  • Otec, ve stvoření, který je Bůh PRO NÁS.
     
  • Syn, ve spasení, který je Bůh S NÁMI.
     
  • Duch Svatý, v posvěcení, který je Bůh V NÁS.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 4
Matouš 28:19 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.»
Bible navrhuje pojetí Trojice, to jest, jeden Bůh zjevený ve třech osobách:
  • Otec;
  • Syn;
  • Duch Svatý.
2 Korintským 13:13
Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého s vámi všemi. Amen.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 5
Lukáš 1:35 Komentář
Anděl jí [Marii] odpověděl:

«Sestoupí na tebe Duch Svatý a zastíní tě moc Nejvyššího.»
Předcházející verš a několik jiných jsou vykládány některými teology jako důkaz, že Svatý Duch je první a hlavní silou či mocí, vyzařující z Boha.

Všem těmto veršům ale může být rozuměno z jiného úhlu, ze kterého se Duch Svatý jeví jako osoba.

Následující verše ukazují na rysy osobnosti Svatého Ducha - Jeho inteligenci, city a vůli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 6
Svatý Duch je osoba. Předně si všimněme Jeho inteligence:
Zkoumá:
«Duch totiž zkoumá všechny věci.» (1 Korintským 2:10)

Slyší:
«(...) cokoli [Duch pravdy] uslyší, to bude mluvit.» (Jan 16:13)

Mluví:
«(...) Duch vašeho Otce, který mluví ve vás.» (Matouš 10:20)
«Řekl Duch Svatý: “Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal.”» (Skutky 13:2)

Učí:
«(...) Duch Svatý vás v tu chvíli naučí (...).» (Lukáš 12:12)

Svědčí:
«[Duch pravdy] bude o mně vydávat svědectví.» (Jan 15:26)
«Svědčí nám o tom i Duch Svatý.» (Židům 10:15)

Předpovídá:
«[Duch pravdy] bude vám oznamovat i věci, které mají přijít.» (Jan 16:13)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 7
Nyní si povšimněme emocí Svatého Ducha:
Miluje:
«(...) skrze lásku Ducha.» (Římanům 15:30)

Utěšuje:
«(...) [církve] chodily v Pánově bázni a rozmnožovaly se potěšením Ducha Svatého.» (Skutky 9:31)
«Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý (...).» (Jan 14:26)

Pomáhá:
«(...) Duch pomáhá v našich slabostech.» (Římanům 8:26)

Prosí:
«(...) prosí za svaté.» (Římanům 8:27)

Vyzývá k lítosti a ke spáse:
«A Duch i Nevěsta říkají: “Přijď!” (...) A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života.» (Zjevení 22:17)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 8
A konečně si všimněme vůle Svatého Ducha:
Působí, jak chce:
«To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který každému uděluje zvlášť, tak jak chce.» (1 Korintským 12:11)

Vede:
«Neboť všichni, kdo jsou vedeni Božím Duchem, ti jsou Boží synové.» (Římanům 8:14)

Zabraňuje:
«(...) Duch Svatý jim zabránil.» (Skutky 16:6)
«(...) pokoušeli se jít do Bitynie, ale Duch je nenechal.» (Skutky 16:7)

Usvědčuje:
«[Utěšitel] bude světu usvědčovat.» (Jan 16:8)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 9
Svatý Duch je osoba. Všimněme si, jak je možno proti Němu jednat:
Vzdorovat:
«(...) vy stále jen vzdorujete Duchu Svatému.» (Skutky 7:51)

Lhát:
«To tĕ tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu Svatému?» (Skutky 5:3)

Pokoušet:
«(...) Proč jste se smluvili, abyste pokoušeli Pánova Ducha?» (Skutky 5:9)

Zarmucovat:
«A nezarmucujte Božího Svatého Ducha.» (Efezským 4:30)

Potupit:
«(...) a potupil Ducha milosti?» (Židům 10:29)

Mluvit proti:
«(...) kdokoli by mluvil proti Duchu Svatému (...).» (Matouš 12:32)
«Ale kdokoli by se rouhal proti Duchu Svatému (...).» (Marek 3:29)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 10
Genesis 1:2 Komentář
Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Starý zákon nás seznamuje se Svatým Duchem.

Již od první kapitoly Bible vidíme Jeho účast při stvoření světa.

Přiděluje také lidem schopnosti vykonávat Bohem přikázanou práci.
Exodus 31:1-4
Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

«Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda.

Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 11
2 Petr 1:21 Komentář
Proroctví přece nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží svatí lidé mluvili, jak byli unášeni Duchem Svatým. Boží inspirace Písma přichází od Svatého Ducha.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 12
Matouš 3:16 Komentář
A když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ihned z vody, a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. Před zahájením své pozemské mise byl Ježíš naplněný přítomností Svatého Ducha.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 13
Jan 14:16,17 Komentář
[Ježíš řekl:]

«A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, toho Ducha pravdy.»
Před svým odchodem Ježíš připoměl učedníkům slib, že brzy obdrží Svatého Ducha.

Podle Ježíšova doporučení se shromáždili v horní místnosti, kde «zůstávali jednomyslně v modlitbě a prosbě» (Skutky 1:14).
Skutky 1:5
[Ježíš řekl:]

«(...) vy budete pokřtěni Duchem Svatým po těchto nemnoha dnech.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 14
Skutky 2:2-4 Komentář
A náhle nastal zvuk z nebe, jako valícího se prudkého větru, a naplnil celý dům, kde seděli.

Tehdy se jim ukázaly jakoby rozdělené jazyky ohně a posadily se na každém z nich.

A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Naplněni Duchem Svatým, učedníci hlásali evangelium spásy v Ježíši Kristu s dříve neviděnou mocí!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 15
Jan 16:8 Komentář
A on, [Utěšitel] až přijde, bude světu usvědčovat ohledně hříchu, spravedlnosti a soudu. Nyní se podívejme na roli Svatého Ducha při našem obrácení.

Nejdříve Duch ke každému z nás různými způsoby promlouvá, abychom si uvědomili naši beznadějnou situaci hříšníků a naši potřebu Spasitele.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 16
1 Korintským 12:3 Komentář
(...) nikdo nemůže říci «Ježíš je Pán,» jedině v Duchu Svatém. Když svá srdce nezatvrdíme proti Svatému Duchu, dá nám poznat, že Ježíš Kristus je ten jediný, který nás může zachránit.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 17
Jan 3:5 Komentář
Ježíš odpověděl:

«Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.»
Duch Svatý vede hříšníka cestou lítosti a odtud pak k novému zrození, jak jsme viděli v minulé lekci.
Titovi 3:5
Spasil nás - ne na základě skutků spravedlnosti, které jsme my vykonali, ale podle svého milosrdenství - skrze koupel znovuzrození a obnovení Ducha Svatého.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 18
Skutky 2:38 Komentář
Petr jim tedy řekl:

«Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého.»
Duch Svatý nás doprovází a vede na cestě našeho duchovního růstu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 19
Jan 16:13 Komentář
(...) on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Pro litujícího člověka se Svatý Duch stane jistým a cenným vůdcem.
Jan 14:26
[Duch Svatý] vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
Izaiáš 30:21 (Ekumenická Bible)
A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo:

«To je ta cesta, jděte po ní,» ať budete chtít doprava nebo doleva.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 20
1 Korintským 6:11 Komentář
(...) ale jste omyti, nadto posvěceni, ano, ospravedlněni jménem Pána Ježíše a Duchem našeho Boha! Svatý Duch má roli nejen v ospravedlnění, ale také v posvěcení (lekce 7 «Proměněný život» vysvětluje tyto dva pojmy).
2 Tesalonickým 2:13
(...) vás Bůh od počátku vyvolil ke spasení skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 21
1 Samuelova 10:6 Komentář
Tu tě uchvátí Duch Hospodinův (...) a proměníš se v jiného člověka. Znovuzrození může nastat jen skrze moc Ducha Svatého.

Svým působením nás bude denně přetvářet do podoby Ježíše Krista.
Jan 14:17
[Duch pravdy] přebývá u vás a bude ve vás.
Galatským 2:20
(...) žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 22
Galatským 5:16,17 Komentář
(...) Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla.

Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli.
Hříšník má přirozenou tendenci jednat proti Boží vůli.

Jen Svatý Duch může dát sílu k poslušnosti Bohu.
Galatským 5:25
Jsme-li živí Duchem, pak také Duchem choďme.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 23
Galatským 5:19-22 Komentář
Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty, závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království.

Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost.
Hle, jakou proměnu může Duch Svatý způsobit v litujícím srdci!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 24
Matouš 12:32 Komentář
[Ježíš řekl:]

«(...) kdokoli by mluvil proti Duchu Svatému, nebude mu odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.»
Protože se tato lekce zabývá Duchem Svatým, věnujme chvilku, abychom definovali co je hřích proti Duchu Svatému.

Podle Bible je tento hřích neodpustitelný.

Čeho se tedy týká?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 25
Přísloví 28:13 Komentář
Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo je vyznává a opouští, ten milost zakusí. Viděli jsme, že Svatý Duch promlouvá k srdci každé osoby, aby si uvědomila svůj hříšný stav.

Každý, kdo správně reaguje, je vedený k lítosti.
1 Jan 1:9
Vyznáváme-li však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 26
2 Tesalonickým 2:10 Komentář
(...) pro ty, kdo hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby mohli být spaseni. Naneštěstí, mnozí odmítnou pozvání Svatého Ducha a zatvrdí svá srdce. Protože Bůh vždy respektuje naši svobodnou volbu, není jiné možnosti zachránit toho, kdo spasení odmítne.

Takový postoj trvalého odmítání je hříchem proti Duchu Svatému.
Židům 2:3
Jak potom unikneme my, zanedbáme-li takovéto spasení?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 27
Židům 3:7,8,13 Komentář
Proto, jak říká Duch Svatý:

«Dnes, uslyšíte-li jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce,» (...) aby někdo z vás nebyl zatvrzen oklamáním hříchu.
Hříšník, který neustále odmítá volání Svatého Ducha, skončí se zatvrzelým srdcem.

Bůh nemá jiného způsobu přivést ho k lítosti, aby prosil o odpuštění hříchů a přijal Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele.

Takový člověk proto spáchá hřích proti Duchu Svatému; hřích neodpustitelný, protože je to odmítnutí Božího odpuštění.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 28
Římanům 8:9 Komentář
Jestliže pak někdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Bůh si naléhavě přeje, abychom byli naplněni Duchem Svatým.

Co musíme udělat, abychom Ducha Svatého obdrželi?
Efezským 5:18
(...) buďte naplňováni Duchem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 29
Lukáš 11:13 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí?»
Jestliže si upřímně přejeme, aby Svatý Duch vstoupil do našich srdcí a přeměnil nás, a jsme-li ochotni nechat ho v nás působit, pak je slib jistý: Bůh nás naplní Duchem Svatým.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 30
Jan 14:15,16 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání.

A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky.»
Jsme-li ochotni být poslušni Boží vůli, jak je nám vyjevena více a více každým dnem, pak nás Bůh Jeho Duchem více a více každý den naplní.
Skutky 5:32
A my jsme svědky těchto věcí, a také Duch Svatý, kterého dal Bůh těm, kdo ho poslouchají.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 31
Jan 7:38,39 Komentář
[Ježíš řekl:] «Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.»

A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho.
Nezatvrzujme svá srdce neustálému volání Svatého Ducha, ale nabídněme se jako Jeho příbytek, aby mohl vtisknout do každého z nás život Ježíše a měnit nás den po dni k Jeho obrazu.
Matouš 3:11
On [Ježíš] vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 11
Moc Ducha Svatého
Okénko 32
Poděkujme Bohu za Jeho nádherný slib:
Všemohoucí Pane,

děkujeme Ti, že jsi nám ukázal, jakou důležitou roli hraje Svatý Duch v našem obrácení.

Pokorně Tě prosíme, Pane, abys každého z nás naplnil Svatým Duchem, aby mohl přeměňovat naše srdce, vést nás denně k pravdě a zejména uvádět pravdu v praxi hned, jak je nám zjevena Tvým Slovem.

Ve jménu Ježíše Krista prosíme.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 11 Test lekce 11 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #16, THA04038.JPG. Okénko 2: V: časopis «The Watchtower» (duben 15, 1991), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 3: MUSIO, Nino. V: «Illustrated Bible Stories for Children» (HUGHES, Ray), Joshua Morris Publishing, 1988, strana 103. Okénko 4: BECCAFUMI, Domenico. «The Trinity» (1513), Pinacoteca Nazionale, Sienne. V: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, strana 455. Okénko 5: Di COSIMO, Piero. «The Incarnation» (c. 1505), Galleria degli Uffizi, Florence. V: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, strana 335. Okénko 6: «Hope Beyond 2000» advertisement, The Voice of Prophecy. Okénko 7: Comstock Photo Library, London. V: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, strana 75. Okénko 8: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 94. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 9: V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 156. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 10: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 186. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 11: AYRES, Robert. V: časopis «La Sentinelle» (září 1991), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 12: V: časopis «The Watchtower» (01-08-1993), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 31. Okénko 13: RUDEEN, Herbert. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 479. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 14: EL GRECO. «The Pentecost», Prado Museum, Madrid. V: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, strana 367. Okénko 15: ZINGARO, Charles. V: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 48. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 16: ANDERSON, Harry. V: časopis «La Sentinelle» (září 1980), strana 11. Used by permission. Copyright ©1962, 1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 17: Foto z webové stránky: http://cis.bentley.edu/students/savlon_dani/israel/day2c.html. Okénko 18: JUSTINEN, Lars. V: «Practical Spiritual Gifts» (ZACKRISON, James W.), Pacific Press Publishing Association, 1996, přední strana. Okénko 19: Obrázek od Digital Imagery, Photodisc, 1999. V: časopis «A Love Stronger than Death», Family Heritage Books, 2000, strana 8. Okénko 20: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Třetí kvartál 1995, přední strana. Okénko 21: V: časopis «The Watchtower» (01-02-1991), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 22: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 140. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 23: V: časopis «The Watchtower» (01-11-1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 4. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 24: HEASLIP, William. V: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), strana 127. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 25: V: časopis «The Watchtower» (01-11-1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 17. Okénko 26: V: časopis «The Watchtower» (01-06-1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 27: V: časopis«The Watchtower» (01-11-1985), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 28: TANK, Darrel. V: časopis «La Sentinelle» (duben 1996), Pacific Press Publishing Association, strana 14. Okénko 29: Foto od IVANY, Jason. V: časopis «Canadian Adventist Messenger» (květen 1999), SDA Church in Canada, přední strana. Okénko 30: LEE, Elfred. V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), strana 3. Okénko 31: V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Třetí kvartál 2000, přední strana. Okénko 32: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #16, C0000962.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 11 Test lekce 11 je pro vás připravený!