DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 12

Dvě svatyně

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 1
Vítejte u této další biblické lekce! Pomodleme se:
Ó Pane Bože,

přicházíme k Tobě s vděčností a chceme Ti poděkovat za dar spasení skrze oběť Ježíše Krista.

Chceme teď studovat podrobněji tuto neocenitelnou spásu z pohledu na dvě svatyně.

Prosíme, pomoz nám rozumět Tvé Svaté knize za přítomnosti Ducha Svatého. Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 2
Genesis 3:21 Komentář
A Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. V lekci 4 «Proč existuje zlo?», jsme viděli, jak byli Adam a Eva podvedeni Satanem a neuposlechli Boha.

Aby nahradil jejich zástěrky z fíkového listí, Bůh obětoval zvíře a použil jeho kůži k jejich oděvu.

Tímto způsobem je Bůh seznámil s obětním systémem který měli praktikovat, nastiňujícím smrt Ježíše, Beránka Božího, který na sebe vezme hříchy světa.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 3
Exodus 25:8 Komentář
Ať mi [synové Izraele] udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. S postupem času se význam obětního systému vytratil.

Pohanství ho změnilo v modlářství a dokonce k němu přidalo i lidské oběti...

Bůh chtěl proto obnovit původní smysl tohoto systému, skrze který měli lidé ukázat víru v příchozího Spasitele.

Proto přikázal Mojžíšovi postavit svatyni, aby mohl přebývat v přítomnosti svého lidu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 4
Bůh přikázal Mojžíšovi, jak pozemskou svatyni zařídit:
Nádvoří
«Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti.» (Exodus 40:6)

«Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je mezi Stanem setkávání a oltářem.» (Exodus 30:18)

Svatyně
«Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku.» (Exodus 26:35)

«Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla.» (Exodus 40:5)

«Před oponu ve Stanu setkávání postavil [Mojžíš] také zlatý oltář.» (Exodus 40:26)

Oddělení svatyně od nejsvětější svatyně
«Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně.» (Exodus 26:33)

Nejsvětější svatyně
«Až zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví.» (Exodus 26:33)

«V nejsvětější svatyni pak umístíš slitovnici na Truhlu svědectví.» (Exodus 26:34)

«Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice.» (Exodus 25:18)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 5
Zde je plán pozemské svatyně
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 6
Numeri 1:51 Komentář
Když se bude Příbytek chystat na cestu, levítové jej složí; když se bude Příbytek chystat k táboření, levítové jej vztyčí. První svatyně (zvaná také Příbytek nebo Stan setkávání) byla přenosná. Později byla nahrazena trvalým chrámem v Jeruzalémě.

Svatyně sestávala ze tří částí:
 • Nádvoří;
   
 • První část příbytku, zvaná «svatyně»;
   
 • Druhá část příbytku, zvaná «nejsvětější svatyně».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 7
Nejdříve se podívejme na nádvoří:
Byl to uzavřený prostor přibližně 50 metrů dlouhý a 25 metrů široký, obehnaný asi 3 metry vysokými zástěnami.

Uvnitř nádvoří byly umístěny:
 • oltář zápalných obětí, kde byly nabízeny oběti za hříchy lidu;
   
 • bronzové umyvadlo, ve kterém si kněží umývali nohy a ruce, než vstoupili do příbytku ke službám.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 8
Potom následuje svatyně:
To byla první část příbytku, jejíž vstup byl zhotovený ze lněné opony. Druhá opona pak oddělovala svatyni od nejsvětější svatyně.

Uvnitř svatyně byly umístěny:
 • stůl chlebů předložení, na kterém bylo uloženo dvanáct chlebů předložení, vyměňovaných každou sobotu;
   
 • sedmiramenný svícen, který napájel olejem sedm kahanů, hořících ve dne v noci a osvětlujících příbytek;
   
 • kadidlový oltář, na kterém se každé ráno a večer pálilo kadidlo. Jednou za rok byl provedený jeho očistný obřad.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 9
A konečně nejsvětější svatyně:
To byla druhá část příbytku, přístupná jen veleknězi a to jen jednou ročně v Den smíření, k provedení výročního obřadu.

Uvnitř nejsvětější svatyně byly umístěny:
 • Truhla Hospodinovy smlouvy (zv. také Truhla svědectví), tj. skříňka z akáciového dřeva, obložená zlatem vně i uvnitř, obsahující dvě kamenné desky, na které Bůh napsal Desatero přikázání;
   
 • slitovnice, která sloužila současně jako víko Truhly Hospodinovy smlouvy, na jehož koncích stáli dva zlatí cherubové, tvářemi k sobě, každý s jedním křídlem zastřešujícím slitovnici a druhým ukazujícím k zemi.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 10
Exodus 29:38,39,42 Komentář
Toto pak budeš každodenně a stále obětovat na oltáři: dva roční beránky.

Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. (...)

Toto ať je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání.
Ve svatyni se pravidelně konaly dvě bohoslužby:
 • každodenní;
 • výroční.
Ta každodenní (zde popsaná) se konala jen na nádvoří a ve svatyni. Sestávala z obětí, nabízených dvakrát denně za hříchy lidu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 11
Leviticus 4:30 Komentář
Kněz pak prstem nabere trochu krve [z oběti za hřích] a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev pak vylije k patě oltáře. Během této každodenní bohoslužby byly hříchy beránkovou krví přeneseny do svatyně.

Hříšník, který přestoupil Boží zákon, si zasluhoval smrt. Bůh ale místo toho přijal smrt zvířete, čímž byla nastíněna smrt Ježíše Krista, Beránka Božího, ke spáse litujícího hříšníka.

A teď se podívejme na bohoslužbu výroční.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 12
Leviticus 16:29-31 Komentář
Desátého dne sedmého měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat žádnou práci - domácí ani cizinec, který u vás pobývá.

V tento den za vás bude vykonáno smíření, a budete očištěni; před Hospodinem budete čistí od všech svých hříchů.

Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit - to je věčné ustanovení.
Lidé přiznávali denně své hříchy, které byly přenášeny do svatyně.

Proto bylo třeba, aby na konci náboženského roku, v Den smíření, došlo k očistě svatyně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 13
Leviticus 16:7-9 Komentář
Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání.

Na ty dva kozly vloží losy: jeden los «pro Hospodina» a druhý «pro Azazela».

Kozla, na něhož vyšel los «pro Hospodina», Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích.
První kozel, reprezentující Krista, byl obětovaný za hříchy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 14
Leviticus 16:10,21,22 Komentář
Kozla, na něhož vyšel los «pro Azazela», však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. (...)

Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny nepravosti synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak je vloží na kozlovu hlavu. Potom ho nechá člověkem k tomu připraveným vyhnat na poušť.

A kozel na sobě odnese všechny jejich nepravosti do odlehlé země.
Druhý kozel, symbolizující Satana, nesl odpovědnost za hříchy lidí.

Tento kozel byl odvedený do pouště, jako nástin Satanovy situace na zničené zemi během milénia (toto bude předmětem jedné z budoucích lekcí).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 15
Židům 9:21,22 Komentář
Podobně tou krví také pokropil stánek i všechny nádoby k bohoslužbě.

A podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění.
Účelem obětování nevinného zvířete bylo ukázat hříšníkovi zrůdnost hříchu a současně nesmírnou lásku Spasitele, ochotného zemřít za litujícího člověka.

Den smíření byl příležitostí ke zkoumání svědomí, kdy musel každý přiznat závažnost svých hříchů a cenu Božího odpuštění: Jeho Syna Ježíše.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 16
Židům 9:6,7 Komentář
Od doby, kdy to bylo takto zřízeno, vcházejí kněží neustále do prvního stánku [svatyně] a konají bohoslužbu.

Do toho druhého [nejsvětější svatyně] však jen jednou za rok vchází samotný nejvyšší kněz, a to ne bez krve, kterou obětuje sám za sebe i za hříchy lidu.
Tyto verše dobře shrnují dvojí obřad svatyně:
 • každodenní bohoslužbu, konanou knězem ve svatyni;
   
 • výroční bohoslužbu, konanou samým veleknězem v nejsvětější svatyni v Den usmíření (také nazývaným Den očištění svatyně).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 17
Židům 9:8-10 Komentář
Tím Duch Svatý poukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do [nebeské] svatyně.

Byl to jen náznak pro nynější čas (...) jen do času nápravy.
Bible nás učí, že služby této pozemské svatyně byly dány jen do času nápravy: co je mělo nahradit potom?

Předně chápejme, že hořejší verše označují pozemskou svatyni jako «první stánek». Z toho musíme usoudit, že existuje i druhý.

Kde je, podle Slova Božího, tento druhý stánek?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 18
Exodus 25:9 Komentář
Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu. Aby dal Mojžíšovi instrukce jak stánek postavit, Bůh mu ukázal již existující vzor.

Jaký vzor to byl?
Skutky 7:44
Naši otcové měli na poušti stánek svědectví, jak nařídil Ten, který řekl Mojžíšovi, aby ho udělal podle vzoru, který viděl.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 19
Židům 8:4,5 Komentář
Kdyby totiž [Ježíš] byl na zemi, nebyl by ani knězem, neboť zde jsou kněží, kteří obětují dary podle Zákona.

(Ti slouží obrazu a stínu nebeských věcí, jak bylo Mojžíšovi od Boha sděleno, když měl dokončit stánek. Řekl mu přece: «Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na této hoře.»)
Pozemská svatyně byla tedy kopií a nástinem svatyně v nebi: nebeské svatyně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 20
Ve svém vidění nebe, Jan rozpoznal vybavení pozemské svatyně:
«(...) spatřil jsem sedm zlatých svícnů.» (Zjevení 1:12)

«A před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní.» (Zjevení 4:5)

«Pak přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář.» (Zjevení 8:3)

«Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy.» (Zjevení 11:19)

«A hle, potom jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám stánku svědectví.» (Zjevení 15:5)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 21
Jan 1:29 Komentář
Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak přichází k němu, a řekl:

«Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!»
Přesně ve chvíli, kdy byl Ježíš Kristus - Beránek Boží, obětovaný, pozemská svatyně se stala zbytečnou.

Bůh tuto skutečnost jasně potvrdil roztržením chrámové opony v okamžiku Ježíšovy smrti.
Matouš 27:50,51
Ježíš pak opět hlasitě vykřikl a vypustil ducha.

A hle, chrámová opona se roztrhla na dva kusy odshora až dolů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 22
Židům 9:11,12 Komentář
Kristus však, jako nejvyšší kněz budoucího dobra, přišel skrze větší a dokonalejší stánek, neudělaný rukama, to jest ne rukama tohoto stvoření.

Když nám získal věčné vykoupení, vstoupil jednou provždy do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví.
Při Jeho vstoupení do nebe, po vzkříšení, Ježíš se stal současně naším veleknězem a Beránkem Božím, obětí za naše hříchy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 23
Ježíš Kristus nyní slouží jako náš velekněz v nebeské svatyni:
«(...) máme takového nejvyššího kněze, který se posadil po pravici trůnu Velebnosti v nebesích. On je služebníkem svatyně a toho pravého stánku, který postavil Pán a ne člověk.» (Židům 8:1,2)

«Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou a vcházející až dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, jenž se na věky stal nejvyšším knězem.» (Židům 6:19,20)

«Kristus přece nevstoupil do svatyně udělané rukama (jež je zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se nyní objevil před Boží tváří za nás.» (Židům 9:24)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 24
1 Timoteovi 2:5 Komentář
Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. Ježíš, jako náš velekněz, za nás oroduje (přimlouvá se).
Římanům 8:34
Vždyť Kristus, ten zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých; ten je také po Boží pravici a oroduje za nás!
Židům 7:25
Proto je [Ježíš] také schopen dokonale spasit ty, kdo skrze něj přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby za ně orodoval.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 25
Židům 9:21-23 Komentář
Podobně [Mojžíš] tou krví také pokropil stánek i všechny nádoby k bohoslužbě.

A podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění.

Obrazy nebeských věcí tedy bylo potřeba očišťovat takto; samy nebeské věci však lepšími oběťmi, než jsou tyto.
Slovo Boží říká, že nebeská svatyně bude také muset být očištěna, stejně jako byla ta pozemská.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 26
Daniel 8:13,14 (Ekumenická Bible) Komentář
«Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?»

Řekl mi [anděl]:

«Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti (očištění - pozn. překl.).»
Před mnoha staletími měl prorok Daniel vidění, týkající se očištění nebeské svatyně: je to proroctví o 2300 dnech, které bude předmětem jedné z dalších lekcí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 12
Dvě svatyně
Okénko 27
Poděkujme Bohu za Jeho přítomnost mezi námi:
Náš Otče,

v minulosti jsi od lidí požadoval obětování nevinných zvířat ne proto, že jsi krutý a krvelačný Bůh, ale protože jsi chtěl, aby si lidé uvědomili zhoubnost hříchu, a kvůli tvé velké lásce k člověku, zjevené v Ježíši Kristu.

Děkujeme Ti za Tvého Syna, který je nejen náš Beránek, ale také náš velekněz, náš Prostředník před Tvým trůnem.

Budeme navždy vděčni za Tvoji lásku v Ježíši Kristu.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 12 Test lekce 12 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: V: «Photo Gallery 5,000 volume 2» od Media Graphics International, 19_158.JPG. Okénko 2: V: «Premiers pas» (PADDOCK, Charles L.), Pacific Press Publishing Association, 1964, strana 21. Okénko 3: HEASLIP, William. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 216. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 4: BISHOP, Tom. «The Earthly Sanctuary - Interior». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #30. Okénko 5-a: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM039.BMP. Okénko 5-b: BOHLMANN, S.E. V: «Revelation 8-11: Trumpets, Tempests and Thunderings in the Temple», G.C. Ministerial Association, 1976. Okénko 6: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM034.BMP. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 7: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM046.BMP. Okénko 8: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM036.BMP. Okénko 9: BISHOP, Tom. «The Earthly Sanctuary - Interior (detail)». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #30. Okénko 10: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #29. Okénko 11: Obrázek #1: Neznámý zdroj. Obrázek #2: STEEL, John. V: časopis «La Sentinelle» (květen 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 9. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 12: V: NEFF, Merlin L. «The Bible Pageant - Conquering Heroes», Pacific Press Publishing Association, 1948, strana 110. Okénko 13: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM033.BMP. Okénko 14: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM029.BMP. Okénko 15: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #14 («What is the Sanctuary?»), strana 1. Okénko 16: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #14 («Dieu a Fixé une Date pour le Jugement»), strana 1. Okénko 17: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM028.BMP. Okénko 18: Neznámý zdroj. Okénko 19: Neznámý zdroj. Okénko 20: V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 165. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 21: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM028.BMP. Okénko 22: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #14 («Dieu a Fixé une Date pour le Jugement»), strana 4. Okénko 23: PROVONSHA, Clyde. V: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 100. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 24: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 156. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 25: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM026.BMP. Okénko 26: COLLINS, Fred. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 62. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 27: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 603005.PCD.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 12 Test lekce 12 je pro vás připravený!