НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 13

Божията гореща линия

Снимки 1 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 1
Да започнем новия урок, като помолим за Божията подкрепа:
Скъпи Спасителю,

Днес бихме искали да изучаваме темата за молитвата.

Вярно ли е, че молитвата е най-прекият път, чрез който ние можем да си говорим с Теб? Ако е така, как можем да използваме тази гореща линия по най-ефективния начин?

Доверявайки се на Твоите обещания, ние Те молим да ни изпълниш с Твоя Свят Дух, така че учението на Твоето Слово да може да проникне в нас и да ни преобрази. В името на Исус молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 2
Матей 7:7 Коментар
[Исус каза:]

«Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.»
Много хора гледат на Бога като на доктор или адвокат. Те Му се обаждат само когато са болни или се намират в трудност!

Все пак, молитвата не е само начин да се избавиш от неприятности когато ситуацията е безнадеждна. Преди всичко, за нас живеещите на земята, това е начин да кореспондираме директно с Твореца на Вселената.

Това е един урок, който ние очаквахме с огромно нетърпение!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 3
Хайде да започваме, в самото начало... какво е молитвата?
Молитвата не е заслуга пред Бога, която задължава Бога да направи нещо за нас в замяна...

Молитвата не е превзета демонстрация на набожност...

Молитвата не е средство, с което информираме Бога за нашите нужди, т.к. Той вече ги знае...

Молитвата не е хленчене, с което да изтръгнем съчувствие от Бога и да Го накараме да ни помогне, спекулирайки с Неговата милост...

Молитвата не е начин да накараме Бог да смени позицията Си за начина, по който Той прави нещата...

... МОЛИТВАТА Е СРЕДСТВО, С КОЕТО ДА ОСЪЗНАЕМ НАШАТА ГОЛЯМА НУЖДА ОТ БОГА, ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ БЕЗ НЕГО НЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ НИЩО.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 4
Лука 22:31,32 Коментар
И Господ каза:

«Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито.

Но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра.»
Никой човек не се е молил както се е молил Исус.

Ако Той е водил активен живот, то е било и поради причината, че Исусовият живот е бил живот на молитва.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 5
Марко 1:35 Коментар
И на сутринта, когато беше още тъмно, [Исус] стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше. Молитвата е описана като дишането на душата.

Също както ние не можем да оцелеем дълго време без да дишаме, така и нашият духовен живот не може да оцелее дълго без молитва.

Исус знаеше това.
Лука 6:12
През онези дни Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 6
Лука 11:1 Коментар
И когато Той [Исус] се молеше на едно място, след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му каза:

«Господи, научи ни да се молим.»
Бивайки свидетели на силата на Христовите молитви, Неговите ученици бързо Го попитаха за това как да се молят.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 7
Матей 6:9-13 Коментар
А вие се молете така:

«Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята.

Дай ни днес насъщния хляб. И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.

И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия.

Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин.»
Няма благословение в механичното повтаряне на тази известна молитва.

Точно напротив, трябва да внимаваме в това, за което молим Бога с тези думи.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 8
Йов 27:10 Коментар
[Грешникът] ще призовава ли Бога по всяко време? Друг основен въпрос е: към кого ние трябва да адресираме нашите молитви?

Библията е ясна по този въпрос: ние трябва да се молим само на Бога.

Стиховете по-надолу ясно ще докажат тази истина.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 9
ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИМ НА БОГА, САМО НА БОГА:
«[Исус] им каза, “Когато се молите, казвайте: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име.”» (Лука 11:2)

«А ние се помолихме на своя Бог.» (Неемия 4:9)

«Ако се помоли на Бога.» (Йов 33:26)

«Но аз към Теб отправям молитвата си, Господи.» (Псалм 69:13)

«Във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.» (Филипяни 4:6)

«Слушай гласа на вика ми, Царю мой и Боже мой; защото на Тебе се моля; Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми.» (Псалм 5:2,3)

«[Корнилий] непрестанно се молеше на Бога.» (Деяния 10:2)

«Не се заблуждавайте, любезни мои братя. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца.» (Яков 1:16,17)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 10
Римляни 8:26 Коментар
Така също и Духът ни помага в нашата немощ.

Понеже не знаем да се молим както трябва.
Сега, когато знаем, че трябва да се молим само на Бога, вторият въпрос е:

«За какво да се молим?»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 11
За какво да се молим?
Прощение на греховете ни:
«И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.» (Матей 6:12)

Дара на Святия Дух:
«Колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него!» (Лука 11:13)

Мъдрост:
«Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.» (Яков 1:5)

Да разберем Божията воля:
«Научи ме да изпълнявам волята Ти.» (Псалм 143:10)
«Отвори очите ми,за да гледам чудесни неща в Твоя закон.» (Псалм 119:18)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 12
За какво още да се молим?
Ежедневния ни хляб:
«Дай ни днес насъщния хляб.» (Матей 6:11)
«Храни ме с хляба, който ми се пада.» (Притчи 30:8)

За това да имаме достатъчно, но не повече:
«Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.» (Матей 6:33)

Избавление от изкушенията:
«Избави ни от лукавия.» (Матей 6:13)
«Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение.» (Матей 26:41)

Помощ, когато сме в беда:
«Тогава извикаха към Господа в бедствието си; и Той ги избави от утесненията им.» (Псалм 107:6)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 13
За кого да се молим?
Нашите врагове:
«Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец.» (Матей 5:44,45)

Водачите и онези, които са с власт:
«И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, (...) за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.» (1 Тимотей 2:1,2)

Разпространение на Евангелието:
«Най-после, братя, молете се за нас, да напредва бързо Господнето слово и да се прославя, както и у вас.» (2 Солунци 3:1)

Идването на Божието царство:
«Отче наш (...), Да дойде Твоето царство.» (Матей 6:9,10)
«Онзи, Който свидетелства за това, казва: “Наистина идвам скоро.” Амин! Ела, Господи Исусе!» (Откровение 22:20)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 14
Матей 6:6 Коментар
[Исус каза:]

«А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.»
Може да е важно да се молим на публично място или с нашето семейство. Обаче, тайната и лична молитва е много важна за нашия духовен живот.

Така че ние трябва да избягваме всяка пречка, която би нарушила нашето общение с Бога. По такъв начин ние не бихме могли да чуем онова, което Бог желае да ни каже.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 15
Еклесиаст 3:7 Коментар
[Има] време за мълчание и време за говорене. Това е един важен момент: молитвата не е монолог, тя определено е диалог между Бога и нас!

Опитайте да останете малко в мълчание по време на вашата молитва, за да позволите на Бога да ви каже нещо.
Исая 50:4
Всяка сутрин Той събужда,събужда ухото ми,за да послушам като учащите се.
Авакум 2:1
И ще внимавам да видя какво ще ми говори Той.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 16
1 Царе 3:10,11 Коментар
Самуил отговори: «Говори, защото слугата Ти слуша.»

Тогава Господ каза на Самуил (...).
Хайде да запомним това: молитвата е диалог, а не монолог.
Псалм 4:4
Размисляйте в сърцата си на леглата си и мълчете.
Еклесиаст 5:2
Не прибързвай с устата си, нито да бърза сърцето ти да произнася думи пред Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 17
Матей 6:7,8 Коментар
[Исус каза:]

«А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си.

И така, не бъдете като тях; защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му поискате.»
Бог не обича рецитираните молитви, в които едно и също желание се повтаря отново и отново.

Молитвата, представена само веднъж с доверяващо се и искрено сърце, е тази, която Бог би приел.

Да се молиш добре не означава да говориш много, а да обичаш много.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 18
Даниил 6:10 Коментар
[Даниил] падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше и преди това. През деня, ние имаме няколко възможности да отправим кратка молитва към Бога.

Защо да не се възползваме от тях?
Псалм 55:17
Вечер, сутрин и на обяд ще се оплаквам и ще стена; И Той ще чуе гласа ми.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 19
Йоан 14:13 Коментар
[Исус каза:]

«И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя.»
Ние трябва да представяме нашите молитви в името на Исус.

Това не означава просто да споменаваме Неговото име в края на нашите молитви...

Библията ни учи, че ние трябва да се молим с отношението на Исус, което означава да се молим с твърдата увереност в обещанията на Отец и желание да извърши Неговата воля, напълно доверявайки се на Неговата милост.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 20
1 Тимотей 2:5 Коментар
Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците - Човекът Христос Исус. Това е жизнено важно: когато се молим на Отец, нека винаги да помним, че НЯМА друг посредник между Бог и нас освен Исус Христос.

Божието слово е категорично: трябва да се молим само на Бога и само в името на Господ Исус Христос.
Колосяни 3:17
И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 21
Еремия 29:12,13 Коментар
Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам.

И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.
Знаем, че Бог винаги спазва Своите обещания.

Ако е така, защо Той не отговаря винаги на нашите молитви?

Първо, трябва да знаем, че има някои условия, добре описани в Писанието, за да бъдат изпълнени нашите молитви.
Марко 11:24
[А Исус им отговори:]

«Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 22
2 Летописи 7:14,15 Коментар
И народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето. (...)

Сега очите Ми ще бъдат отворени и ушите Ми внимателни към молитвата, която се принася на това място.
Трябва да дойдем при Бога със смирение, съзнавайки нашето грешно състояние и нашата огромна нужда от Спасител.

Необходимо е първо да се научим да коленичим пред Бога, за да можем да израстнем духовно.
Яков 4:6
Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 23
Матей 21:22 Коментар
И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите. Нашата молитва винаги трябва да бъде изпълнена с вяра, с пълно доверие в нашия Отец.
Яков 1:5-7
Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, (...) и ще му бъде дадена. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.

Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 24
Йоан 15:7 Коментар
[Исус каза:]

«Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.»
Нашето доверие в Бога ще ни доведе до търсене на по-близка връзка с Него.

Това желание да се развие лична връзка с Бога също е условие за изпълнението на нашите молитви.
Яков 4:8
Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 25
Исая 59:1,2 Коментар
Ето, ръката на Господа не се е скъсила,за да не може да спаси, нито ухото Му е затъпяло, за да не може да чува.

Но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува.
Ако знаем Божията воля, но въпреки това изберем да живеем живот като грешници нашите молитви няма да имат сила.
Притчи 15:29
Господ е далеч от нечестивите, а слуша молитвата на праведните.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 26
Отделянето от греха, с Божията помощ, ни дава сила за мощни молитви!
«Защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му - към тяхната молитва.» (1 Петър 3:12)

«Който отклонява ухото си от слушане на закона, на такъв самата му молитва е мерзост.» (Притчи 28:9)

«Тогава ще извикат към Господа, но няма да ги послуша, дори ще скрие лицето Си от тях в онова време, както и те се държаха зле в делата си.» (Михей 3:4)

«Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. Но Бог наистина послуша, обърна внимание на молбата ми.» (Псалм 66:18,19)

«Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша.» (Йоан 9:31)

«Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.» (Яков 5:16)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 27
1 Йоан 3:22 Коментар
И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него. Подчинението на Божията воля е много важно условие за изпълнението на нашите молитви.
1 Йоан 5:14,15
И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.

И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 28
Други важни условия за изпълнението на нашите молитви:
Да прощаваме на другите:
«И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, Който е на небесата, вашите прегрешения.» (Марко 11:25)

Да не сме егоисти:
«Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия.» (Яков 4:3)

Да не се гневим:
«И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и пререкания.» (1 Тимотей 2:8)

Хармония в семейството:
«Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си като с по-слаб съсъд и им отдавайте почит, (...) за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.» (1 Петър 3:7)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 29
Римляни 12:12 Коментар
(...) в молитва - постоянни. Постоянството в молитвата е решаващ фактор, особено докато трудностите все още стоят пред нас.
1 Солунци 5:17
Непрестанно се молете.
1 Петър 4:7
А краят на всичко е наближил; и така, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 30
Ефесяни 5:20 Коментар
(...) и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос. И накрая, но не на последно място: нека бъдем благодарни за всичко, което Бог е направил за нас.

Когато се молим, ние трябва да благодарим на Бога за Неговата милост, Неговата любов, Неговите благословения.
Филипяни 4:6
Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 31
2 Коринтяни 12:7-9 Коментар
Даде ми се трън в плътта (...). Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мен. И Той ми каза:

«Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.»
Понякога Бог решава да отговори на нашите молитви по различен начин от този, който сме очаквали.

Обаче Той ВИНАГИ има основателна причина, за да го направи.
Матей 26:39
[Исус] се молеше, като казваше:

«Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 32
Римляни 8:28 Коментар
Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Ако изглежда, че Бог се бави да отговори на нашите молитви, нека чакаме със смирение и покорство.

Един ден ние ще разберем защо Бог е решил да действа по тжзи начин, със сигурност е било за наше добро и щастие.
Плач Еремиев 3:26
Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 33 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 33
Лука 22:46 Коментар
[Тогава Исус им каза:]

«Защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение.»
Нека да приложим на дело съвета на Исус защото когато коленичим пред Бога след това можем да стоим изправени по-добре пред човеците.
Лука 21:36
[Исус каза:]

«Но бъдете бдителни във всяко време и се молете, за да успеете да избегнете всичко, което предстои да стане, и да застанете пред Човешкия Син.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 34 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 34
1 Тимотей 2:8 Коментар
И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и пререкания. Дано този урок да е успял да ни убеди да използваме горещата линия на нашия Създател всеки ден защото това е много важно за нашата връзка с Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 35 Моментът на истината Урок 13
Божията гореща линия
Екран 35
Хайде да започнем да общуваме с нашия Бог още от сега:
Татко наш,

благодарим Ти за тази директна линия към Теб, която си ни осигурил чрез молитвата.

Молим Те помогни ни с Твоя Свят Дух винаги да отговаряме на условията за изпълнението на нашите молитви и да се молим винаги за нещата, които са наистина важни.

Ние също Ти благодарим за жертвата на Твоя Син Исус Христос, чрез Когото ние получаваме прощение на греховете си и вечен живот. В Негово име се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 13 Тестът на урок 13 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Снимки - Урок 13: Picture from the Web site: http://www.alamohop.com/prayer1.jpg Екран 1: «National Parks - Larkspur.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 2: STEEL, John. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C. Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.12. Екран 3: THORKELSON, Gregg. In: «Signs of the Times» magazine (July 1999), Pacific Press Publishing Association, p.31. Екран 4: COLEMAN, Ralph Pallen. In: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, p.75. Екран 5: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.165. Екран 6: RUDEEN, HERBERT. In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.67. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 7: BERRAN, Robert. In: «My Bible Friends, volume 5» (DEGERING, Etta B.), p.27. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 8: ANDERSON, Harry. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.93. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 9: Picture by AYRES. In: «Premiers pas» (PADDOCK, Charles L.), Pacific Press Publishing Association, 1964, p.151. Екран 10: Comstock Photo Library, Londres. In: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, p.75. Екран 11: SCHLAIKJER, Jes. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.193. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 12: In: «The Watchtower» magazine (February 1, 1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.16. Екран 13: Photo by SPRINGER, Joel. In: «Adventist Review» (September 1996), p.17. Used by permission. Copyright ©1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 14: In: «The Watchtower» magazine (March 15, 1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 15: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM015.BMP. Екран 16: BOWER, Maurice. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 14», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.1852-d. Екран 17: BOWER, Maurice. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 14», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.1852-b. Екран 18: BERRAN, Robert. In: «My Bible Friends, volume 5» (DEGERING, Etta B.), p.45. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 19: SCHLAIKJER, Jes. In: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.103. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 20: ANDERSON, Harry. In: «L’Espoir de l’Humanité, volume 2» (Ellen G. White), Editions Le Monde Français, front cover. Used by permission. Copyright ©1962, 1989 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 21: In: «Signes des Temps» magazine (November-December 1999), Editions Vie et Santé, p.4. Екран 22: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.235. Екран 23: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.314. Екран 24: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Second Quarter, 1997, front cover. Екран 25: RUDEEN, HERBERT. In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.140. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 26: In: «The Watchtower» magazine (November 1, 1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Екран 27: In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.43. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 28: In: «Signs of the Times» magazine (January 1991), Pacific Press Publishing Association, p.24. Екран 29: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #23 («The Day of Deliverance»), p.5. Екран 30: In: «The Watchtower» magazine (July 1, 1988), Watch Tower Bible and Tract Society, p.8. Екран 31: ANDERSON, Harry. In: «The Touch of Love (The Desire of Ages)» (WHITE, Ellen G.), Family Heritage Books, 1995, p.18. Екран 32: In: «The Watchtower» magazine (December 15, 1991), Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Екран 33: Photo by TAYLER, B. et H. Armstrong ROBERTS. In: «Adventist Review» (April 1996), Review and Herald Publishing Association, p.19. Екран 34: In: «The Watchtower» magazine (September 15, 1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.9. Екран 35: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATOT668.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 13 Тестът на урок 13 ви очаква!