DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 13

Na horké lince k Bohu

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 1
Začněme tuto novou lekci požádáním o Boží pomoc:
Drahý Spasiteli,

chtěli bychom se dnes poučit o modlitbě.

Je pravda, že modlitba je přímou linkou ke komunikaci s Tebou? Je-li to tak, jak můžeme používat toto spojení co nejefektivněji?

S vírou ve Tvůj slib prosíme o naplnění Duchem Svatým, aby nás mohlo učení Tvého Slova proniknout a přeměnit nás. Ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 2
Matouš 7:7 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.»
Mnoho lidí považuje Boha za doktora nebo advokáta. Oslovují ho jen když jsou nemocní, nebo v potížích!

Modlitba ale není jen způsob, jak se dostat z potíží v beznadějné situaci. Pro nás, kteří žijeme na zemi, je to především způsob přímé komunikace se Stvořitelem vesmíru.

Máme před sebou fascinující lekci!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 3
Začněme otázkou... Co je to modlitba?
Není to záslužný čin, který nám uděluje přízeň u Boha...
Není to okázalé předvádění zbožnosti...
Není to prostředek k informování Boha o našich potřebách, protože On je již zná...
Není to nářek k přinucení Boha, aby nás litoval...
Není to způsob, jak změnit úmysly Boha v Jeho cestách a konáních...

... modlitba je uvědoměním si naší velké potřeby Boha a přiznáním, že bez něho nedosáhneme ničeho.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 4
Lukáš 22:31,32 Komentář
Tehdy Pán řekl:

«Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici.

Já jsem ale za tebe prosil, aby tvá víra nepřestala.»
Žádný člověk se nikdy nemodlil jako Ježíš.

Byl-li jeho život aktivní, bylo to proto, že to byl život modlitby.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 5
Marek 1:35 Komentář
Ráno pak [Ježíš] vstal dlouho před rozedněním a vyšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Modlitba je definována jako dech duše.

Stejně jako nemůžeme dlouho přežít bez dýchání, náš duchovní život nemůže dlouho přetrvat bez modlitby.

Ježíš to věděl.
Lukáš 6:12
V těch dnech se stalo, že [Ježíš] vystoupil na horu, aby se modlil, a strávil celou noc v modlitbě k Bohu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 6
Lukáš 11:1 Komentář
A stalo se, že se [Ježíš] na jednom místě modlil, a když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků:

«Pane, nauč nás modlit se.»
Když učedníci viděli výslednou sílu Ježíšových modliteb, chtěli vědět, jak se modlit.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 7
Matouš 6:9-13 Komentář
Proto se modlete takto:

«Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.

Dej nám dnes náš každodenní chléb, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.»
V mechanickém opakování této slavné modlitby není požehnání.

Naopak, musíme si být vědomi požadavků, které těmito slovy Bohu předkládáme.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 8
Jób 27:10 (Ekumenická Bible) Komentář
Najde [rouhač] blaho ve Všemocném, bude přivolávat Boha v každém čase? Další základní otázka je: «Komu musíme adresovat naše modlitby?»

V tomto bodě je Bible velice jasná: nesmíme se modlit k nikomu jinému, než k Bohu.

Následující verše tuto pravdu potvrdí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 9
Musíme se modlit k Bohu a NIKOMU JINÉMU NEŽ BOHU:
«Řekl jim tedy [Ježíš]: “Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno!”» (Lukáš 11:12)

«My pak modlili jsem se Bohu svému.» (Nehemiáš 4:9 - Bible Kralická)

«Bude-li prosit Boha (...).» (Jób 33:26 - Ekumenická Bible)

«Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě.» (Žalm 69:14 - Ekumenická Bible)

«(...) za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu.» (Filipským 4:6)

«Hospodine, přej sluchu mým slovům. (...) Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!» (Žalm 5:2,3 - Ekumenická Bible)

«[Kornélius] stále se modlil k Bohu.» (Skutky 10:2)

«Nemylte se, moji milovaní bratři! Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry a přichází od Otce.» (Jakub 1:16,17)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 10
Římanům 8:26 Komentář
A tak nám také Duch pomáhá v našich slabostech.

Vždyť ani nevíme, za co bychom se měli modlit.
Teď když víme, že musíme naše modlitby adresovat jen samému Bohu, naskytuje se druhá otázka:

«Za co bychom se měli modlit?»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 11
Za co se máme modlit?
Odpuštění našich hříchů:
«A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.» (Matouš 6:12)

Dar Ducha Svatého:
«(...) čím více váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí?» (Lukáš 11:13)

Moudrost:
«Jestliže se pak někomu z vás nedostává moudrosti, ať ji žádá od Boha, který štědře dává všem a nic nevyčítá, a bude mu dána.» (Jakub 1:5)

Porozumění Boží vůle:
«Nauč mě plnit tvou vůli.» (Žalm 143:10 - Ekumenická Bible)
«Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.» (Žalm 119:18 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 12
Za co se máme modlit?
Náš denní chléb:
«Dej nám dnes náš každodenní chléb.» (Matouš 6:11)
«Syť mne pokrmem tak, jak potřebuji.» (Přísloví 30:8)

Žádné další zvláštnosti:
«Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno.» (Matouš 6:33)

Vysvobození od pokušení:
«(...) ale vysvoboď nás od zlého.» (Matouš 6:13)
«Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení.» (Matouš 26:41)

Pomoc v potížích:
«A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně.» (Žalm 107:6 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 13
Co by mělo být předmětem našich modliteb?
Naši nepřátelé:
«(...) modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují, abyste byli synové svého Otce.» (Matouš 5:44,45)

Státníci a osoby ve vysokém postavení:
«Především pak žádám, aby se konaly prosby, modlitby, (...) za krále i za všechny, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.» (1 Timoteovi 2:1,2)

Zvěstování evangelia:
«(...) modlete se za nás, aby se Pánovo slovo rychle šířilo a bylo oslavováno.» (2 Tesalonickým 3:1)

Příchod Božího království:
«Otče náš, (...) Ať přijde tvé království!» (Matouš 6:9,10)
«Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: “Jistě, přijdu brzy.” Amen. Ano, přijď, Pane Ježíši!» (Zjevení 22:20)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 14
Matouš 6:6 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně.»
Modlitba na veřejnosti nebo s rodinou může být důležitá. Ale tajná, soukromá modlitba, je základem našeho duchovního života.

Musíme se izolovat od vlivů, které by nás při modlitbě rušily. Tak budeme schopni naslouchat, co nám chce Bůh říct.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 15
Kazatel 3:7 (Ekumenická Bible) Komentář
Je (...) čas mlčet i čas mluvit. Toto je důležitý bod: modllitba není monolog, ale zcela jistě dialog mezi Bohem a námi!

Zachovejme při každé modlitbě tichý okamžik a dejme Bohu možnost promluvit k nám.
Izaiáš 50:4 (Ekumenická Bible)
On (...) probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.
Abakuk 2:1 (Ekumenická Bible)
(...) budu vyhlížet (...) co ke mně [Hospodin] promluví.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 16
1 Samuel 3:10,11 (Ekumenická Bible) Komentář
Samuel odpověděl: «Mluv, tvůj služebník slyší.»

Hospodin řekl Samuelovi: (...).
Pamatujme si: modlitba je dialog, ne monolog.
Žalm 4:5 (Ekumenická Bible)
Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha.
Kazatel 5:1 (Ekumenická Bible)
Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 17
Matouš 6:7,8 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Nebuďte jim tedy podobní, protože váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.»
Bůh nemá zálibu v recitovaných modlitbách, opakujících neustále stejné žádosti.

Vyslyšená bude modlitba, která je přednesena jen jednou věřícím a upřímným srdcem.

Modlit se hodně neznamená hodně mluvit, ale hodně milovat.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 18
Daniel 6:10 (Ekumenická Bible) Komentář
Třikrát za den klekal [Daniel] na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Během dne máme několik příležitostí oslovit Boha v krátké modlitbě.

Proč této výhody nevyužít?
Žalm 55:18 (Ekumenická Bible)
Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. - [Bůh] Vyslyšel můj hlas!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 19
Jan 14:13 Komentář
[Ježíš řekl:]

«A o cokoli byste poprosili v mém jménu, to udělám.»
Musíme předkládat své modlitby ve jménu Ježíše.

To neznamená jen zmínit Jeho jméno na konci modlitby...

Bible nás učí, že se musíme modlit s Ježíšovými zásadami, to jest s pevnou vírou v Otcovy sliby a s touhou vyplnit Jeho vůli, za plného spolehnutí na Jeho milost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 20
1 Timoteovi 2:5 Komentář
Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. Toto je velmi důležité: když se modlíme k Otci, vždy si pamatujme, že mezi Bohem a námi neexistuje jiný prostředník, než Ježíš Kristus.

Slovo Boží mluví jasně: musíme se modlit jen k Bohu a jen ve jménu Ježíše Krista.
Koloským 3:17
A všechno, cokoli děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 21
Jeremiáš 29:12,13 (Ekumenická Bible) Komentář
Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Víme, že Bůh vždy splní své sliby.

Proč tedy na naše modlitby vždy neodpoví?

Musíme se seznámit s podmínkami ke splnění našich modliteb; ty jsou v Písmu dobře vysvětleny.
Marek 11:24
[Ježíš řekl:]

«Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 22
2 Paralipomenon 7:14,15 (Ekumenická Bible) Komentář
A můj lid, který se nazývá mým jménem, [když] se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes. (...)

Mé oči budou otevřené a mé uši ochotné slyšel modlitbu na tomto místě.
Musíme se přiblížit k Bohu v duchovní pokoře, vědomi si své hříšnosti a naší velké potřeby Spasitele.

Vskutku, když poprvé poklekneme před Bohem, začínáme duchovně růst.
Jakub 4:6
Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 23
Matouš 21:22 Komentář
A všechno, o cokoli byste prosili v modlitbě, dostanete, když budete věřit. Naše modlitba musí být vždy poznamenaná vírou, s plnou důvěrou v našeho Otce.
Jakub 1:5-7
Jestliže se pak někomu z vás nedostává moudrosti, ať ji žádá od Boha (...) a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nijak nepochybuje, neboť ten, kdo pochybuje, je podobný mořské vlně, hnané a zmítané větrem.

Ať se takový člověk nedomnívá, že od Pána něco dostane.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 24
Jan 15:7 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.»
Důvěra v Boha nás přiměje k hledání bližšího spojení s Ním.

Touha vytvořit osobní vztah s Bohem je také podmínkou splnění našich modliteb.
Jakub 4:8
Přibližte se Bohu a přiblíží se vám.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 25
Izaiáš 59:1,2 (Ekumenická Bible) Komentář
Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.

Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.
Když známe Boží vůli a navzdory tomu si zvolíme žít hříšný život, naše modlitby ztratí sílu.
Přísloví 15:29
Darebákům je Hospodin velmi vzdálen, modlitbu spravedlivých však vyslýchá.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 26
Odluka od hříchu skrze milost Boží zaručí mocné modlitby!
«Vždyť Pánovy oči hledí na spravedlivé a jeho uši naslouchají jejich prosbě.» (1 Petr 3:12)

«Kdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba je naskrz ohavná!» (Přísloví 28:9)

«Až budou úpět k Hospodinu, neodpoví jim; skryje před nimi tvář v onen čas, jak zasluhují za svoje zlé skutky.» (Micheáš 3:4 - Ekumenická Bible)

«Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.» (Žalm 66:18,19 - Ekumenická Bible)

«Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; ale kdo by Boha ctil a konal jeho vůli, toho slyší.» (Jan 9:31)

«Vroucí modlitba spravedlivého zmůže mnoho.» (Jakub 5:16)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 27
1 Jan 3:22 Komentář
A o cokoli prosíme, přijímáme od něho, neboť zachováváme jeho přikázání a děláme to, co je v jeho očích příjemné. Poslušnost Boží vůle je tedy velmi důležitou podmínkou.
1 Jan 5:14,15
A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás.

A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme naplněné.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 28
Další důležité podmínky ke splnění našich modliteb:
Odpuštění jiným:
«A když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud máte něco proti někomu, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.» (Marek 11:25)

Absence sobectví:
«Prosíte, avšak nedostáváte, protože prosíte zle, abyste mohli utrácet na své rozkoše.» (Jakub 4:3)

Absence hněvu:
«Proto si přeji, aby se muži modlili na každém místě, zvedajíce svaté ruce bez hněvu a bez pochybování.» (1 Timoteovi 2:8)

Soulad v manželství:
«Podobně muži, žijte s nimi v porozumění a prokazujte ženskému pohlaví čest, (...) aby vaše modlitby neměly překážku.» (1 Petr 3:7)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 29
Římanům 12:12 Komentář
(...) buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Vytrvalost v modlitbě je klíčový faktor, zejména z hlediska těžkých časů před námi.
1 Tesalonickým 5:17
Neustále se modlete.
1 Petr 4:7
Všemu se pak přiblížil konec. Buďte tedy rozvážní a střízliví k modlitbám.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 30
Efezským 5:20 Komentář
Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. A v neposledním: buďme vděčni za vše, co pro nás Bůh dělá.

Když se modlíme, musíme Bohu děkovat za Jeho milost, lásku a požehnání.
Filipským 4:6
O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 31
2 Korintským 12:7-9 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) byl mi dán do těla osten (...) Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl:

«Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.»
Někdy si Bůh zvolí odpovědět na naši modlitbu jinak, než bychom si přáli.

VŽDY má k tomu ale dobrý důvod.
Matouš 26:39
[Ježíš] modlil se:

«Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Avšak ne jak chci já, ale jak ty chceš.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 32
Římanům 8:28 Komentář
Víme pak, že těm, kteří milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteří jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Jestli se zdá, že Bůh otálí s odpovědí na naši modlitbu, čekejme poslušně a s pokorou.

Jednoho dne porozumíme, že tak Bůh jednal zcela jistě v zájmu našeho největšího prospěchu a štěstí.
Pláč Jeremiášův 3:26 (Ekumenická Bible)
Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 33 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 33
Lukáš 22:46 Komentář
Řekl jim [Ježíš]:

«Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení.»
Řiďme se radou Ježíše, protože když poklekneme před Bohem, obstojíme lépe před člověkem.
Lukáš 21:36
[Ježíš řekl:]

«Proto bděte a modlete se v každý čas, abyste byli hodni uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Synem člověka.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 34 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 34
1 Timoteovi 2:8 Komentář
Proto si přeji, aby se muži modlili na každém místě, zvedajíce svaté ruce bez hněvu a bez pochybování. Ať nás tato lekce přesvědčí k dennímu používání této horké linky k našemu Stvořiteli, protože je to pro náš vztah k Bohu nezbytné.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 35 Moment pravdy Lekce 13
Na horké lince k Bohu
Okénko 35
Začněme rozmlouvat s Bohem hned v tuto chvíli:
Náš Otče,

děkujeme Ti za toto přímé spojení, které nám modlitbou umožňuješ.

Prosíme, pomož nám svým Svatým Duchem vždy splnit podmínky k vyslyšení našich modliteb, abychom se modlili hodnotně.

Také Ti děkujeme za Tvého Syna Ježíše Krista, přes kterého obdržíme odpuštění hříchů a dar věčného života. Jeho jménem prosíme.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 13 Test lekce 13 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Obrázek - lekce 13: Obrázek z webové stránky: http://www.alamohop.com/prayer1.jpg Okénko 1: «National Parks - Larkspur.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 2: STEEL, John. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C. Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 12. Okénko 3: THORKELSON, Gregg. V: časopis «Signs of the Times» (červenec 1999), Pacific Press Publishing Association, strana 31. Okénko 4: COLEMAN, Ralph Pallen. V: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, strana 75. Okénko 5: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 165. Okénko 6: RUDEEN, HERBERT. V: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 67. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 7: BERRAN, Robert. V: «My Bible Friends, volume 5» (DEGERING, Etta B.), strana 27. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 8: ANDERSON, Harry. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 93. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 9: Obrázek od AYRES. V: «Premiers pas» (PADDOCK, Charles L.), Pacific Press Publishing Association, 1964, strana 151. Okénko 10: Comstock Photo Library, London. V: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, strana 75. Okénko 11: SCHLAIKJER, Jes. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 193. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 12: V: časopis «The Watchtower» (01-02-1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 16. Okénko 13: Foto od SPRINGER, Joel. V: časopis «Adventist Review» (září 1996), strana 17. Used by permission. Copyright ©1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 14: V: časopis «The Watchtower» (15-03-1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 15: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM015.BMP. Okénko 16: BOWER, Maurice. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 14», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 1852-d. Okénko 17: BOWER, Maurice. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 14», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 1852-b. Okénko 18: BERRAN, Robert. V: «My Bible Friends, volume 5» (DEGERING, Etta B.), strana 45. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 19: SCHLAIKJER, Jes. V: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 103. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 20: ANDERSON, Harry. V: «L’Espoir de l’Humanité, volume 2» (Ellen G. White), Editions Le Monde Français, přední strana. Used by permission. Copyright ©1962, 1989 by Review and HeraldR Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 21: V: časopis «Signes des Temps» (listopad-prosinec 1999), Editions Vie et Santé, strana 4. Okénko 22: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 235. Okénko 23: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 314. Okénko 24: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Druhý kvartál 1997, přední strana. Okénko 25: RUDEEN, HERBERT. V: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 140. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 26: V: časopis «The Watchtower» (01-11-1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 17. Okénko 27: V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 43. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 28: V: časopis «Signs of the Times» (leden 1991), Pacific Press Publishing Association, strana 24. Okénko 29: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #23 («The Day of Deliverance»), strana 5. Okénko 30: V: časopis «The Watchtower» (01-07-1988), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 8. Okénko 31: ANDERSON, Harry. V: «The Touch of Love (The Desire of Ages)» (WHITE, Ellen G.), Family Heritage Books, 1995, strana 18. Okénko 32: V: časopis «The Watchtower» (15-12-1991), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 17. Okénko 33: Foto od TAYLER, B. & H. Armstrong ROBERTS. V: časopis «Adventist Review» (duben 1996), Review and Herald Publishing Association, strana 19. Okénko 34: V: časopis «The Watchtower» (15-09-1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 9. Okénko 35: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATOT668.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 13 Test lekce 13 je pro vás připravený!