Cyberspace Ministry

Моментът на истината - Урок 14

Дух, душа и тяло
 

Екран 1

Да се помолим заедно:

Татко наш,

благодарим Ти, че си ни водил през нашите досегашни изследвания на Твоето Слово по пътя на истината.

Също желаем да Ти благодарим и за това, че си ни помагал да приложим на дело, това което си ни научил от Твоята Свята книга.

Днес ще изучаваме естеството на човека. Има ли човекът безсмъртна душа? Каква е разликата между душа и дух?

Молим Те, придружи ни в нашето изследване с присъствието на Твоя Свят Дух. В името на Исус се молим.

Амин.
Екран 2

Псалм 144:3

Господи, какво е човек, за да обръщаш внимание на него?

----------------------------------------------------

Какво е човекът?

От какво е направен той?

Има ли в него нещо, което е безсмъртно?

Тези въпроси са били пълна мистерия за човечеството в продължение на много векове. Обаче Библията може да им отговори по точен и задоволителен начин.

Този първи урок е много важен, за да можем да разберем следващия, в който ще се говори за състоянието на мъртвите.
Екран 3

1 Солунци 5:23

А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.

----------------------------------------------------

Нека първо да забележим, че ние сме направени от три основни елемента:

- Тяло (на Еврейски: «басар»; на Гръцки: «сома»).
- Дух (на Еврейски: «руах»; на Гръцки: «пнеума»).
- Душа (на Еврейски: «нефеш»; на Гръцки: «психе»).

А сега нека да погледнем от какво се състои всеки един от тези елементи.
Екран 4

1 Коринтяни 15:47

Първият човек е от земята - от пръст.

---------------------

Псалм 10:18

(...) така че човекът, който е от земята, да не застрашава вече.

----------------------------------------------------

На първо място, нека да говорим за тялото.

Библията често описва тялото като направено от пръст. В действителност, нашето тяло е направено от съвсем същите елементи, които намираме в пръстта: кислород, водород, азот, калции, желязо, фосфор и т.н.

Тази невероятна комбинация, снабдена с възможности да обича и разсъждава, определено е шедьовър на цялото Творение!
Екран 5

Битие 3:19

Понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.

---------------------

Псалм 103:14

Защото Той познава нашето естество, помни, че ние сме пръст.

---------------------

Битие 18:27

Ето сега, аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа.

----------------------------------------------------

Прах и пепел са другите термини, използвани от Библията за да опишат тялото на човека, напомняйки ни, че още от самото начало то е било направено от пръст.
Екран 6

Числа 16:22

О, Боже, Боже на духовете на всяка твар (...).

----------------------------------------------------

Вторият елемент от нашето естество е дух, също така наричан и дъх [в действителност, гръцката дума за дух е «пнеума», a нейният корен означава «дъх», както е и в настоящия език «пневматичен» - което означава изпълнен с въздух (бел.пр.) - например].

Духът е жизненото дихание, дадено ни от Бог. Когато неодушевеното тяло получи този дъх, то оживява; И обратно, когато духът напусне тялото и се завърне при Бога, настъпва смъртта.

И така, духът е източникът на живот и енергия на всички живи същества.
Екран 7

Битие 7:15

Две по две от всяка твар, която има в себе си жизнено дихание.

---------------------

Еклесиаст 3:19

Защото каквото постига човешките синове, постига и животните: една участ имат; както умира единият, така умира и другото. Да! Един дух имат всичките.

----------------------------------------------------

Духът, който е, жизненото дихание, оживотворява всички живи същества. Той е един и същ източник на живот и за хора и за животни.

Бихме могли да сравним духа с енергиен поток, захранващ цял един град.
Екран 8

Йов 33:4

Духът Божий ме е създал и диханието на Всемогъщия ме оживотворява.

---------------------

Откровение 11:11

А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дихание от Бога [в двамата свидетели] и те се изправиха на краката си.

---------------------

Езекил 37:5

Така казва Господ Йехова на тези кости:

«Ето, ще направя да влезе във вас дух и ще оживеете.»

----------------------------------------------------

Когато неодушевеното тяло получи Божието жизнено дихание (или дух), то оживява.
Екран 9

Битие 2:7

И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.

---------------------

1 Коринтяни 15:45

Така е и писано:

«Първият човек Адам стана жива душа.»

----------------------------------------------------

Комбинацията от тяло и дух води до създаване на жива душа.

Следователно, душата не е нещо, съществуващо отделно от тялото. Душата е самото същество.

Живата душа е факт тогава, когато Божието жизнено дихание навлезе в тялото.
Екран 10

Псалм 130:5

Чакам Господа, душата ми чака.

---------------------

Псалм 124:7

Душата ни се избави като птица от примката на ловците; примката се скъса и ние се избавихме.

----------------------------------------------------

Както можем да видим, думата «душа» се използва, за описание на живото същество.

Стиховете по-горе показват как личното местоимение «Аз» може да се замести с «душата ми» и как местоимението «ние» може да се замести от «душите ни».

И така, ако е вярно, че тяло плюс дух създава жива душа, нека да видим обратния процес...
Екран 11

Йов 34:14,15

Ако Той [Бог] прилепи сърцето Си само към Себе Си и оттегли към Себе Си Духа Си и диханието Си, то ще издъхне заедно всяка плът и човекът ще се върне пак в пръстта.

---------------------

Псалм 104:29,30

Прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръстта си.

Изпращаш ли Духа Си, те се създават; и подновяваш лицето на земята.

----------------------------------------------------

Когато живата душа изгуби жезненото дихание, остава само тялото, лишено от живот, то се връща обратно в пръстта.

А къде отива Божият дъх, духът на живота, когато напусне тялото?
Екран 12

Еклесиаст 12:7

И се върне пръстта в земята, както е била, и духът се върне при Бога, Който го е дал.

---------------------

Еклесиаст 8:8

Няма човек, който да има власт над духа, за да задържи духа, нито да има власт над деня на смъртта.

---------------------

Лука 23:46

И Исус извика със силен глас и каза: «Отче, в Твоите ръце предавам духа Си.»

И като каза това, издъхна.

----------------------------------------------------

В момента на смъртта, духът, дъхът, просто се завръща при Бога, Който го е дал в началото, за да осигури живот.
Екран 13

Лука 8:55

И духът му се върна и то [момичето] начаса стана.

---------------------

Псалм 146:4

Излезе ли духът му, той се връща в земята си.

----------------------------------------------------

За илюстрация, можем да сравним тялото с една електрическа крушка, духът с електричество, а душата със светлината, която електрическата крушка излъчва.

Когато спрем енергията, светлината в електрическата крушка (душата) угасва, защото електричеството (духът) е прекъснат. Остава само крушката, която остава, но не свети, и която е безжизненото тяло.
Екран 14

Хайде да запомним тези две сравнения
Екран 15

Евреи 7:8

И в единия случай смъртните човеци вземат десятък.

---------------------

Исая 51:12

Кой си ти, че се боиш от смъртен човек?

----------------------------------------------------

По време на смъртта живата душа престава да съществува, тялото се връща в пръстта, а духът, енергията на живота, се завръща при Бога.

Има ли част от човека, която е безсмъртна?

Доста дълго време се е преподавало, че душата е безсмъртна, че тя остава след смъртта и отива в рая, ада или някъде другаде...

Съгласна ли е Библията с това учение?
Екран 16

Езекил 18:20

Душата, която греши, тя ще умре.

---------------------

Матей 10:28

Но по-скоро се бойте от онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла.

---------------------

Яков 5:20

Който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт.

----------------------------------------------------

Библията е ясна по този въпрос: душата е смъртна.

Няма човек, който да притежава и зрънце безсмъртие.
Екран 17

Псалм 78:50

[Бог] не пощади от смърт душата им.

---------------------

Езекил 13:19

Ще Ме оскверните ли (...) за да убивате души, които не трябваше да умрат, и да опазите живи души, които не трябваше да живеят?

----------------------------------------------------

Да отбележим, че във втория стих се казва, че душата умира, независимо дали човекът е бил добър или лош.

Тогава откъде идва тази велика измама, че душата на човека е безсмъртна?

Отговорът, който Библията ни дава по този въпрос, може да ви изненада...
Екран 18

Битие 3:1-4

[Змията] каза на жената: «Истина ли каза Бог, “Да не ядете от всяко дърво в градината”?»

Жената отговори на змията: «От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: “Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.”»

А змията каза на жената: «Никак няма да умрете.»

----------------------------------------------------

Бог беше предупредил Адам и Ева, че неподчинението им ще ги направи смъртни.

Но змията ги измами, убеждавайки ги, че те вече са безсмъртни!
Екран 19

2 Коринтяни 11:3

Но се боя да не би както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христос.

---------------------

Откровение 12:9

(...) онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят.

----------------------------------------------------

Още от самото начало до ден днешен Сатана успява да измами хората, убеждавайки ги, че те са безсмъртни.
Екран 20

1 Тимотей 6:15,16

(...) Цар на царете и Господ на господарите, Който сам притежава безсмъртие.

----------------------------------------------------

Нека винаги помним това: Само Бог притежава безсмъртие.

Следователно човекът не е безсмъртен по естество.

Обаче най-голямото желание на Бога е да сподели безсмъртието с нас!
Екран 21

Битие 2:17

Но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.

---------------------

Римляни 5:12

Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха (...).

----------------------------------------------------

Бог е създал човека с намерението да бъде безсмъртен.

Но поради своето неподчинение човекът развали връзката си с Бога, единствения Източник на живот, и изгуби своя достъп до безсмъртието.

Така човекът стана смъртно същество.
Екран 22

Римляни 6:23

Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.

---------------------

Йоан 3:16

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

----------------------------------------------------

Давайки живота Си за нас, Исус Христос ни предлага възможността да спечелим безсмъртие чрез вяра.

Следователно, безсмъртието зависи от спасението ни чрез Исус Христос.
Екран 23

1 Йоан 5:11-13

И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син.

Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот.

Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.

----------------------------------------------------

Значи безсмъртието е дар от Бога, за онези които се покаят за греховете си, и приемат Исус Христос за техен личен Спасител и Господ в техния живот.
Екран 24

2 Тимотей 1:10

(...) нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и извади наяве живот и безсмъртие чрез благовестието.

---------------------

Римляни 2:6,7

[Бог] ще въздаде на всеки според делата му: вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие.

----------------------------------------------------

Да запомним: безсмъртие има само в Исус Христос.

Без Него, ние оставаме смъртни същества, обречени на вечно изчезване.
Екран 25

Второзаконие 30:19

Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота.

----------------------------------------------------

Това е Божията покана към всеки един от нас.

Ние не сме безсмъртни по естество. Но това зависи изцяло от това дали ще пожелаем да наследим безсмъртие.

Можем да сграбчим чрез вяра вечния живот, който е в Исус Христос.

Защо не направим това още сега, докато се молим?
Екран 26

Хайде да помолим Бог заедно да ни даде вечен живот:

Господи и Боже наш,

Сатана толкова много желае да ни измами, да ни накара да вярваме, че ние вече сме безсмъртни, за да не почувстваме нуждата да бъдем спасени от Исус Христос.

За щастие, Ти си ни дал Твоето Слово да ни ръководи и учи, че само Ти притежаваш безсмъртие.

Затова се обръщаме към Теб, Татко, за да Те помолим да ни дадеш вечния живот, който е в Исус Христос, за да Го приемем от сега занапред като наш личен Спасител и Господ в нашия живот.

Молим всичко това в Негово име.

Амин.


Тестът на урок 14 ви очаква!


Списък на уроците | Онлайн уроци | Основно меню


Щракнете тук, за да ни изпратите вашите въпроси или коментари за нашия Уеб сайт и продуктите ни.
Copyright © Cyberspace Ministry
http://www.cyberspaceministry.org