DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 14

Tělo, duše a duch

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 1
Pomodleme se společně:
Náš Otče,

děkujeme Ti, že jsi nám pomáhal v předchozím zkoumání Tvého slova a vedl nás na cestě k pravdě.

Také ti chceme poděkovat, že nám pomáháš uvést do praxe, co se z Tvé Svaté knihy naučíme.

Dnes bychom chtěli studovat o přirozenosti člověka. Máme nesmrtelnou duši? Jaký je rozdíl mezi duší a duchem?

Dprovázej nás opět přítomností Tvého Ducha Svatého. Ve jménu Ježíše Krista prosíme.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 2
Žalm 144:3 (Ekumenická Bible) Komentář
Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, co syn člověka, že na něj myslíš? Co je člověk?

Z čeho sestává?

Je některá jeho část nesmrtelná?

Tyto otázky mystifikovaly člověka celá staletí. Bible je ale schopna odpovědět na ně přesně a uspokojivě.

Tato lekce je základem k porozumění lekce příští, která se bude zabývat stavem mrtvých.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 3
1 Tesalonickým 5:23 Komentář
Sám Bůh pokoje ať vás tedy plně posvětí a zachová celého vašeho ducha, duši i tělo bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Nejdříve si všimněme, že sestáváme ze tří základních částí:
  • Tělo (hebrejsky: «basar»; řecky: «soma»).
     
  • Duch (hebrejsky: «ruach»; řecky: «pneuma»)
     
  • Duše (hebrejsky: «nephesh»; řecky: «psuche»).
A teď se podívejme, z čeho se každá z těchto tří rozdílných částí skládá.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 4
1 Korintským 15:47 Komentář
První člověk byl ze země, z prachu. Předně si všimněme těla.

Bible je popisuje jako vzaté ze země. Opravdu, naše tělo obsahuje stejné prvky, které se nalézají na zemi: kyslík, vodík, dusík, vápník, železo, fosfor atd.

Tato neuvěřitelná kombinace, obdařená schopností milovat a uvažovat, je zcela jistě mistrovským kouskem Stvoření!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 5
Genesis 3:19 Komentář
Prach jsi a v prach se obrátíš! «Prach» a «popel» jsou také termíny, které Bible používá k popisu těla a tím připomíná, že bylo na počátku vzato ze země.
Žalm 103:14 (Ekumenická Bible)
On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.
Genesis 18:27
Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 6
Numeri 16:22 Komentář
Ó Bože, Bože duchů veškerého těla! Druhou součástí naší bytosti je duch, nazývaný také dech (ve skutečnosti, řecký termín pro slovo duch je «pneuma», kořen znamenající «vzduch», jako např. ve slově «pneumatický»).

Duch je dech života daný Bohem. Když neživé tělo příjme tento dech, přijde k životu; a naopak, v okamžiku smrti, duch opouští tělo a navrací se k Bohu.

Duch je tedy zdrojem života a energie všech živých bytostí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 7
Genesis 7:15 Komentář
Přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Duch, to jest dech života, oživuje všechno stvoření. Je to tentýž zdroj života pro člověka i pro zvířata.

Tohoto ducha bychom mohli porovnat s elektrickým proudem, napájejícím celé město.
Kazatel 3:19 (Ekumenická Bible)
Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 8
Jób 33:4 (Ekumenická Bible) Komentář
Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě oživil. Když neživé tělo obdrží Boží dech (nebo ducha), ožije.
Zjevení 11:11
Ale po třech a půl dnech do nich [dvou svědků] vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy.
Ezechiel 37:5 (Ekumenická Bible)
Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem:

«Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 9
Genesis 2:7 (Bible Kralická) Komentář
I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou. Spojením těla a ducha vznikne živá duše.

Proto nemůže být duše entita oddělená od těla. Duše je ta živá bytost sama.

Žijící duše je stvořena, když Boží dech života vstoupí do těla.
1 Korintským 15:45
Tak je to i napsáno:

«První člověk, Adam, se stal živou duší.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 10
Žalm 130:5 (Ekumenická Bible) Komentář
Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá. Jak vidíme, slovo «duše» popisuje živou bytost.

Tyto verše ukazují, jak zamlčený podmět «já» může být nahrazený výrazem «má duše» a jak výraz «Duše naše» vysvětluje zamlčený podmět «my».

Je-li tedy pravda, že z těla a dechu vzniká žijící duše, podívejme se na opačný proces...
Žalm 124:7 (Bible Kralická)
Duše naše jako ptáče znikla [unikla z - pozn. překl.] osídla ptáčníků; osídlo se ztrhalo, i vynikli [unikli - pozn. překl.] jsme.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 11
Jób 34:14,15 (Ekumenická Bible) Komentář
Kdyby měl [Bůh] na mysli jenom sebe a svého ducha i dech k sobě zpět stáhl, tu by všechno tvorstvo rázem vyhynulo, člověk by se obrátil v prach. Když tedy žijící duše ztratí dech života, zůstane jen tělo bez života a obrátí se v prach.

Kam tedy jde Boží dech, ten duch života?
Žalm 104:29,30 (Ekumenická Bible)
(...) odejmeš-li [Hospodine] jejich ducha, hynou, v prach se navracejí.

Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 12
Kazatel 12:7 (Ekumenická Bible) Komentář
A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. V okamžiku smrti se duch, dech života, prostě vrátí k Bohu, který ho na počátku dal jako dar života.
Kazatel 8:8 (Ekumenická Bible)
Není člověka, jenž by měl svého ducha v moci, nezadrží jej, nemá moc nade dnem smrti.
Lukáš 23:46
Ježíš hlasitě zvolal: «Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!»

A když to řekl, vydechl naposled.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 13
Lukáš 8:55 Komentář
Tehdy se její duch navrátil a ona hned vstala. Přirovnejme tělo k vypnuté žárovce, dech k elektrickému proudu a duši ke svítící žárovce.

Když proud vypneme, svítící žárovka (duše) přestane existovat, protože ji proud (dech) opustil. Zůstává jen vypnutá žárovka, to jest tělo bez života.
Žalm 146:4 (Ekumenická Bible)
Jeho duch odchází, on se vrací do své země.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 14
Přirozenost člověka: zapamatujme si tyto dvě rovnice
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 15
Židům 7:8 Komentář
Zde tedy přijímají desátky smrtelní lidé. V okamžiku smrti přestane žijící duše existovat, tělo se obrátí v prach a duch, energie života, se navrát k Bohu.

Existuje ale nesmrtelná část člověka?

Po dlouhý čas bylo učeno, že je duše nesmrtelná; že po smrti člověka odchází do nebe, do pekla či jinam...

Souhlasí Bible s takovým učením?
Izaiáš 51:12 (Ekumenická Bible)
Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 16
Ezechiel 18:20 (Ekumenická Bible) Komentář
Duše, která hřeší, ta umře. Bible mluví v tomto bodu jasně: duše je smrtelná.

Žádný člověk nemá v sobě od narození semeno nesmrtelnosti.
Matouš 10:28
(...) ale raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit.
Jakub 5:20
Ať ví že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši před smrtí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 17
Žalm 78:50 (Ekumenická Bible) Komentář
[Bůh] jejich duše neušetřil smrti. Všimněme si, jak se ve druhém verši smtrtelnost duše týká dobrých i zlých.

Kde se tedy vzala tato nehorázná lež, učící o nesmrtelnosti duše?

Odpověď Bible vás možná překvapí...
Ezechiel 13:19 (Ekumenická Bible)
(...) usmrcujete duše, které neměly zemřít, a při životě chcete zachovat duše, které nemají žít.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 18
Genesis 3:1-4 Komentář
Ten [had] řekl ženě: «Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?»

«Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,» odpověděla žena hadovi. «Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: “Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete”.»

Nato had ženě řekl: «Určitě nezemřete!»
Bůh varoval Adama a Evu, že neuposlechnutím propadnou smrti.

Had je ale podvedl a přesvědčil je, že jsou nesmrtelní!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 19
2 Korintským 11:3 Komentář
Avšak bojím se, aby tak, jako ten had svou vychytralostí oklamal Evu, nebyly i vaše mysli svedeny od prostoty, která je v Kristu. Od počátku až do dnešního dne se Satanovi daří lidi klamat ve víře, že jsou nositeli nesmrtelnosti.
Zjevení 12:9
(...) ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 20
1 Timoteovi 6:15,16 Komentář
(...) Král kralujících a Pán panujících, jenž jediný má nesmrtelnost. Pamatujme si navždy: jen Bůh je nesmrtelný.

Člověk tedy není od narození nesmrtelný.

Největším přáním Boha ale je - sdílet svoji nesmrtelnost s námi!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 21
Genesis 2:17 Komentář
Z toho [stromu poznání dobra a zla] nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš. Bůh stvořil člověka jako kandidáta na nesmrtelnost.

Člověk ale svojí neposlušností zpřetrhal spojení s Bohem, unikátním zdrojem života a tím přístup k nesmrtelnosti ztratil.

Tím se stal bytostí smrtelnou.
Římanům 5:12
A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 22
Římanům 6:23 Komentář
Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu. Darem svého života za nás nám teď Ježíš Kristus nabízí možnost uchopit nesmrtelnost vírou.

Tím je nesmrtelnost podmíněna spasením přes Ježíše Krista.
Jan 3:16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 23
1 Jan 5:11-13 Komentář
A to svědectví je toto: že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.

Tyto věci píši vám věřícím ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život.
Nesmrtelnost je proto Boží dar těm, kteří litují svých hříchů a přijmou Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a Pána svého života.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 24
2 Timoteovi 1:10 Komentář
(...) skrze příchod našeho Spasitele Krista Ježíše, který zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a nesmrtelnost. Pamatujme si, že nesmrtelnost přebývá jen v Ježíši Kristu.

Bez Něho se stáváme předmětem smrti a tím věčného zániku.
Římanům 2:6,7
On odplatí každému podle jeho skutků: těm, kteří vytrvalostí v konání dobra hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 25
Deuteronomium 30:19 Komentář
Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí.

Vyber si život.
Toto je Boží pozvání pro každého z nás.

Přirozenou nesmrtelnost nemáme. Záleží však jen na nás, jestli ji zdědíme.

Vírou můžeme uchopit věčný život, kerý je v Ježíši Kristu.

Proč to neudělat hned při této modlitbě?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 14
Tělo, duše a duch
Okénko 26
Požádejme Boha o dar tohoto věčného života:
Náš Pane a náš Bože,

Satan nás chce podvést, abychom věřili, že jsme již nesmrtelní a necítili potřebu být spaseni Ježíšem Kristem.

Chvála Tobě, že jsi nám dal Tvé Slovo, aby nás vedlo a učilo, že jen Ty jsi nesmrtelný.

Proto se k Tobě obracíme, Otče, abychom Tě požádali o dar věčného života, který je v Ježíši Kristu, neboť ho od nynějška přijímáme jako našeho osobního Spasitele a Pána našeho života.

Prosíme o to Jeho jménem.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 14 Test lekce 14 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATOT386.JPG. Okénko 2: V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Second Quarter 1999, přední strana. Okénko 3: SHALLIS, Christian. V: «Il faut beaucoup de foi pour ętre athée - A la recherche de nos origines» (SHALLIS, Ralph), Editions Farel, 1983, přední strana. Okénko 4: «Anatomy of the structures of the human body.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 5: V: časopis «The Watchtower» (01-05-1990), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 18. Okénko 6: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Čtvrtý kvartál 1996, přední strana. Okénko 7: V: «My Book of Bible Stories», Watch Tower Bible and Tract Society, 1978, strana 25. Okénko 8: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 169. Okénko 9: V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 3» (MAXWELL, Arthur S.), Review and Herald Publishing Association and Pacific Press Publishing Association, 1976, strana 151. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 10: Foto od PhotoDisc. V: časopis «Sabbath School Leadership» (květen 1999), přední strana. Okénko 11: V: «Vivez éternellement heureux sur la terre!», Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, obrázek #15. Okénko 12: WILLIAMSON, Jean & Mick SHARP. V: «Zjevení» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, strana 198. Okénko 13: «Lightbulb.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 14-a: NYE, Vernon. V: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1953, strana 38. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 14-b: McGARY, Norman. «The I AM Project», 1996. Obrázek z webové stránky: http://www.webservants.com/story/2.html. Okénko 15: V: časopis «Réveillez-vous» (08-01-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 26. Okénko 16: V: časopis «The Watchtower» (15-08-1998), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 16. Okénko 17: LE CARAVAGGIO. V: «The Wonder of the Miracles» (SOMMER, Robin Langley), Saraband, 1998, strana 73. Okénko 18: MOLAN, Chris. V: «Forever Stories, volume 1» (BYERS, Carolyn), Review and Herald Publishing Association, 1990, strana 54,55. Used by permission. Copyright ©1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 19: VERLEYE, J. V: «The Catholic Children’s Bible» (THEOLA, Soeur Mary), The Regina Press, 1983, strana 26. Okénko 20: FRA BARTOLOMEO. «God the Father» (1509), Museo e Pinacoteca Nazionale di Palazzo Mansi, Lucques. V: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, strana 348. Okénko 21: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 12,13. Okénko 22: GRACE, Robert. V: časopis «Signs of the Times» (srpen 1989), Pacific Press Publishing Association, strana 15. Okénko 23: GREENE, Nathan. «The Invitation». V: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), strana 2. Okénko 24: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1956, strana 188. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 25: ANDERSON, Harry. V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 322. Okénko 26: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATOT137.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 14 Test lekce 14 je pro vás připravený!