DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 15

Po smrti...

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 1
Zveme vás ke společné modlitbě:
Náš Pane, náš Bože,

dnes máme pro Tebe velice důležitou otázku: co se stane po smrti?

Existuje o tom mnoho teorií, ale my se chceme obrátit k Tobě a konečně obdržet odpověď, které se dá věřit.

Prosíme, veď nás při studiu Tvého Svatého Slova mocí Tvého Svatého Ducha.

Tak se modlíme ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 2
Jób 14:10 (Ekumenická Bible) Komentář
Zemře-li muž, rozpadne se. Zhyne-li člověk, kam se poděl? Stejně jako Jób, i my přemýšlíme, co se stane po smrti.

Jdeme přímo do nebe? Do pekla? Do očistce? Nebo zcela zmizíme?

Podívejme se, co o tomto předmětu učí Slovo Boží.

(Abychom této lekci správně rozuměli, je velmi důležité projít si předchozí lekci 14 s názvem «Tělo, duše a duch».)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 3
Genesis 2:17 Komentář
Z toho [stromu poznání dobra i zla] nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš. Již jsme viděli, že nesmrtelnost člověka byla podmíněna neustálým spojením s Bohem, zdrojem života.

Neposlušností Bohu, tedy hříchem, se člověk stal bytostí odsouzenou k smrti.
Římanům 5:12
A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 4
Kazatel 12:7 (Ekumenická Bible) Komentář
A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Rovněž jsme viděli, že člověk sestává z těla vzatého ze země a z dechu života, nebo ducha, přicházejícího od Boha.

Tato kombinace těla a ducha tvoří živou duši (podrobněji v lekci «Tělo, duše a duch»).

A naopak, duše přestává existovat, když se tato kombinace rozpadne: duch (dech života) se vrátí k Bohu a tělo se vrátí do země. Nastává smrt, která je předmětem této lekce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 5
Jób 3:11,13 (Ekumenická Bible) Komentář
Proč jsem nezemřel hned v lůně (...) matky? (...)

Ležel bych teď v klidu, spal bych, došel odpočinku.
První překvapení: Slovo Boží přirovnává smrt ke spánku!

Uvidíme, že Bible používá toto přirovnání mnohokrát a to velice jasným způsobem.
Žalm 13:4 (Ekumenická Bible)
Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 6
Slovo Boží popisuje smrt jako spánek:
«Zarputilci za kořist ti padli, dřímají svůj sen (...). Pohrozils, Jákobův Bože, a mrákota obestřela válečné vozy i koně.» (Žalm 76:6,7 - Ekumenická Bible)

«Potom (...) [Štěpán] hlasitě zvolal: “Pane, nepočítej jim tento hřích!” A když to řekl, zesnul. A Saul jeho zabití schvaloval.» (Skutky 7:60 až 8:1)

«(...) “usnou věčným spánkem a neprocitnou,” je výrok Krále, jehož jméno je Hospodin zástupů.» (Jeremiáš 51:57 - Ekumenická Bible)

«Nechci pak, bratři, abyste nevěděli o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději.» (1 Tesalonickým 4:13)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 7
Jan 11:11-14 Komentář
To [Ježíš] pověděl a potom jim [učedníkům] řekl: «Lazar, náš přítel, usnul, ale jdu, abych ho probudil.»

Jeho učedníci řekli: «Pane, jestliže usnul, bude zdráv!»

Ježíš to však řekl o jeho smrti, ale oni se domnívali, že mluví o odpočinku ve spánku.

Tehdy jim Ježíš řekl jasně: «Lazar zemřel.»
Ježíšova slova jsou v naprostém souladu se Starým zákonem: když člověk zemře, upadne do stavu spánku a očekává den svého vzkříšení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 8
Žalm 94:17 (Ekumenická Bible) Komentář
Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha. Mrtví tedy skončí ve stavu úplného spánku: zůstávají v hrobě v tichosti.

Slovo Boží je v tomto ohledu přímé: když zemřeme, upadneme do stavu naprostého bezvědomí.
Žalm 115:17 (Ekumenická Bible)
Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 9
Kazatel 9:5,6,10 (Ekumenická Bible) Komentář
Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.

Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. (...)

Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.
Tato pasáž je tak zřejmá, že někteří lidé, kteří chtějí popřít bezvědomí mrtvých, tvrdí, že kniha Kazatel není inspirovaná...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 10
Kazatel 12:10 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) tak bylo zapsáno, co je pravé, slova pravdy. Naneštěstí pro kritiky knihy Kazatel Bůh s jejich přístupem počítal. Zajistil, aby Bible pravdivost této knihy zvláště potvrdila.

Kromě toho, co bylo řečeno, rozumějme, že mnoho jiných knih Slova Božího jasně učí úplné bezvědomí mrtvých.
2 Timoteovi 3:16
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 11
Bible učí, že se mrtví nalézají ve stavu úplného bezvědomí:
«Člověk ulehne a nepovstane a dokud nebesa budou, neprocitne, ze spánku se neprobudí. (...) Neví, jsou-li jeho synové ve cti, není mu známo, jsou-li v nevážnosti.» (Jób 14:12,21 - Ekumenická Bible)

«Proto tě připojím ke tvým otcům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří nic z toho zla, které uvedu na toto místo.» (2 Královská 22:20 - Ekumenická Bible)

«Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?» (Žalm 6:6 - Ekumenická Bible)

«Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.» (Žalm 146:4 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 12
A ještě další verše dokazují, že mrtví jsou zcela bez vědomí:
«Což pro mrtvé budeš konat svoje divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu? Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě? O tvé věrnosti v říši zkázy? Což jsou známy v temnotě tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění?» (Žalm 88:11-13 - Ekumenická Bible)

«Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.» (Žalm 115:17 - Ekumenická Bible)

«Vždyť podsvětí nevzdává ti chválu, smrt tě nedovede chválit, ti, kdo sestoupili do jámy, už nevyhlížejí tvou věrnost. Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes.» (Izaiáš 38:18,19 - Ekumenická Bible)

[Poznámka: hebrejské slovo «sheol» (v řečtině «hades») zde přeložené jako «podsvětí» znamená prostě hrob.]
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 13
Jan 3:13 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Nikdo nevystoupil do nebe, jen ten, kdo sestoupil z nebe, Syn člověka, který je v nebi.»
Víra, že spravedliví odchází do nebe v okamžiku smrti, není založena na Bibli.

Mrtví odpočívají v hrobě v naprostém bezvědomí.
Skutky 2:29,34
Bratři, mohu vám směle říci o patriarchovi Davidovi, že zemřel a byl pochován a jeho hrob je u nás až do dnešního dne. (...)

David přece nevystoupil do nebe.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 14
Jób 17:13,15,16 (Ekumenická Bible) Komentář
I kdybych měl naději, podsvětí bude mým domem, lože si ustelu ve tmách. (...) Kde mám jakou naději a splnění mé naděje kdo spatří?

Závory podsvětí zapadnou, až se spolu do prachu uložíme.
Jób a Jákob věděli, že v okamžiku smrti nevystoupí do nebe, ale půjdou do hrobu, sídla mrtvých (hebrejsky «sheol»; řecky «hades»).

Vskutku, podsvětí nikdy neznamená nebe, očistec nebo peklo s věčným utrpením.

Znamená to hrob.
Genesis 37:35
Půjdu za svým synem do hrobu v zármutku.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 15
Jan 14:2,3 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Jdu, abych vám připravil místo.

A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.»
Nyní když víme, že mrtví neodcházejí do nebe, ale odpočívají tiše v hrobě, nabývají Ježíšova slova na významu.

Vskutku, jak by mohl přijít znovu pro své děti, jestliže byly v nebi již ode dne své smrti?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 16
2 Samuelova 12:22,23 (Ekumenická Bible) Komentář
Dokud dítě ještě žilo, postil jsem se a plakal, neboť jsem si říkal:

«Kdoví, zda se Hospodin nade mnou neslituje a zda dítě nezůstane naživu.»

Teď zemřelo. Proč bych se měl postit? Což je mohu ještě přivést zpět?

Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí.
Poučme se tímto veršem: když se modlíme, musí to být jen v zájmu živých.

Modlit se za mrtvé nemá smysl: jejich věčný osud je již určený podle jejich vlastní volby, kterou udělali ve svém životě.

Naše modlitby nemohou jejich volbu již změnit, ať se modlíme sebe usilovněji.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 17
Deuteronomium 18:10-12 Komentář
Ať se u tebe nenajde (...) vyvolávač duchů, vědma ani ten, kdo se doptává mrtvých.

Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný.
Již jsme se dověděli, že se musíme modlit jen k Bohu a Bohu samotnému (viz lekci «Na horké lince k Bohu»).

Protože jsou mrtví ve stavu bezvědomí, je zřejmé, že modlitby k nim vyzní naprázdno.

Ale Bůh jde ještě dále a přísně varuje před vyvoláváním mrtvých.

Proč je to tak nebezpečné?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 18
Izaiáš 8:19,20 (Ekumenická Bible) Komentář
Řeknou vám: «Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.» Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých?

K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?
Ve snaze vyvolat mrtvou osobu dáváme Satanovi příležitost vydávat se za ni a tak nás podvést, abychom uvěřili jeho lžím.
2 Korintským 11:14
A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 19
Jób 7:9,10 (Ekumenická Bible) Komentář
Oblak se rozplyne, zmizí; stejně kdo sestoupí do podsvětí, už nevystoupí,

nevrátí se nikdy zpět do svého domu, neobjeví se už na svém místě.
Takže jev, známý jako strašidelný dům, nemůže být připisován návratu mrtvých, ale Satanově moci.

Skutečně, Satan chce, abychom uvěřli, že můžeme komunikovat se světem mrtvých, aby nás podvedl.

Tomuto se budeme věnovat podrobně v lekci o spiritismu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 20
Malachiáš 3:23 (Ekumenická Bible) Komentář
Hle, posílám k vám proroka Elijáše. A teď několik slov o převtělení.

Někteří lidé se snaží dokázat jeho pravdivost Biblí a citují tato slova Ježíše, aby potvrdili, že Jan byl převtělením Eliáše.

Je to ale skutečně, co Ježíš těmito slovy mínil?
Matouš 11:7,14
Ježíš začal zástupům říkat o Janovi: (...)

«A jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 21
Lukáš 1:17 Komentář
On [Jan] půjde před jeho [Boží] tváří v duchu a moci Eliášově. Ježíš označil Jana Křtitele za «Eliáše, který měl přijít», protože Jan měl ducha a moc, charakteristické pro Eliášovo působení.

Navíc, Jan Křtitel sám popřel, že by byl Eliáš.

Toto řečeno, co tedy Slovo Boží učí o převtělení?
Jan 1:21
Zeptali se ho [Jana]: «Kdo tedy? Jsi Eliáš?»

A on řekl: «Nejsem.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 22
Genesis 3:4 Komentář
Nato had ženě řekl:

«Určitě nezemřete!»
Satanova první lež člověku měla za účel, aby uvěřil, že je nesmrtelný, ať poslouchá Boha nebo ne. Myšlenka převtělení pochází z této první lži.

Bible ale mluví jasně: člověk zemře jen jednou a po smrti ho čeká soud, nikoliv další život na zemi v jiném těle.
Židům 9:27
A jako je lidem uloženo jednou zemřít, a potom přijde soud.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 23
Lukáš 23:43 Komentář
Ježíš mu [jednomu ze zločinců] odpověděl:

«Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji.»
Podívejme se nyní na klasickou námitku proti bezvědomému stavu mrtvých: nejdříve, Ježíšova věhlasná odpověď litujícímu zločinci.

Musíme rozumět, že původní texty neměly interpunkce: překladatel si sám zvolil, kam umístit čárky k usnadnění čtení.

Takže tato věta může být také čtena: «Amen, říkám ti dnes, budeš se mnou v ráji.»

Nyní se jistě zeptáte, která verze je správná?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 24
Jan 20:17 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Nedotýkej se mne, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému Otci.»
Ježíš po svém vzkříšení řekl, že ještě nevystoupil do nebe; nemohl tam tedy s sebou vzít litujícího zločince.

Správná verze proto musí znít: «Amen, říkám ti dnes, budeš se mnou v ráji.»

Tato verze je v souladu s prohlášením Ježíše a také s celkovým učením Bible, podle kterého mrtví odpočívají v hrobě a očekávají svoji odměnu, která jim bude dána na konci světa, nikoliv hned po smrti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 25
Zjevení 6:9,10 Komentář
(...) viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi.

A hlasitě volali: (...).
Druhá klasická námitka: duše volající pod oltářem.

Je důležité uvědomit si, že se nalézáme v knize Zjevení, která obsahuje velmi názorné symbolické výrazy, zejména v sedmi pečetích, odkud tento verš pochází.

Může tento obraz znamenat něco jiného, než námitkou předkládané vědomí mrtvých?

Podívejme se na další dva verše...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 26
Genesis 4:10 Komentář
Cos to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Stejně jako Abelova krev volala k Bohu ve svědectví zločinu jeho bratra Kaina, krev mučedníků volá k Bohu ve svědectví zločinů na nich spáchaných.

Nevolají tedy sami mučedníci, jak to verš prezentuje, ale jejich krev; jde o symbolické volání, svědčící o ublížení, kterého se jim dostalo.
Židům 12:24
(...) ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 27
Lukáš 16:19-24 Komentář
Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne se skvěle veselil. A byl jeden žebrák, jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů. (...)

Stalo se pak, že ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. A boháč zemřel také a byl pohřben.

Potom v pekle pozvedl své oči, když byl v mukách, a spatřil zdálky Abrahama a Lazara v jeho náručí. Tehdy ten boháč zvolal: «Otče Abrahame, smiluj se nade mnou!»
Třetí a poslední klasická námitka: podobenství o žebráku Lazarovi a zlém boháči.

Podobenství je povídka, použitá k ilustraci lekce: nemusí být brána doslovně.

Důkaz? Podívejme se...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 28
Soudců 9:7-9 Komentář
Slyšte mě! (...)

Jednou se rozhodly stromy pomazat si nad sebou krále.

Řekly olivě: «Kraluj nám!»

Oliva řekla: «Mám snad opustit svou tučnost?»
Doslovná interpretace tohoto podobenství by nás přinutila učit, že stromy mluví. Samozřejmě, že toto nebyl autorův úmysl!

Stejně tak v podobenství o Lazarovi a zlém boháči Ježíš nevysvětloval, co se stane po smrti, ale poukazoval na sobectví farizeů.

Již jsme viděli, co Ježíš učil o smrti: přirovnal ji k spánku.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 29
Skutky 24:15 Komentář
(...) nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Kdy a jak tedy tento spánek v smrti skončí?

Bible učí, že budou dvě vzkříšení:
  • nejdříve vzkříšení spravedlivých, při druhém příchodu Ježíše;
     
  • potom, po tisíci letech, vzkříšení nespravedlivých (předmět jedné z budoucích lekcí).
Jan 5:28,29
(...) všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 30
Daniel 12:2 (Ekumenická Bible) Komentář
Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Budou dvě vzkříšení: první - spravedlivých a druhé 1000 let později - nespravedlivých.
Zjevení 20:4-6
A [spravedliví] ožili a kralovali s Kristem tisíc let.

Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let.

To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 31
1 Korintským 15:53 Komentář
Toto pomíjivé totiž musí obléci nepomíjivost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Při prvním vzkříšení udělá Bůh spravedlivé nesmrtelnými. Tím zdědí věčný život.

Při druhém vzkříšení budou nespravedliví předvedeni k soudu před Boží trůn a potom utrpí «druhou smrt».

Co přesně znamená druhá smrt? To bude předmětem naší příští lekce.
Zjevení 2:11
(...) kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 32
Malé shrnutí o smrti a vzkříšení
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 33 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 33
Zjevení 21:4 Komentář
A Bůh jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť první věci pominuly. Nechť jsou tyto nádherné Boží sliby nevyčerpatelným zdrojem povzbuzení pro každého z nás!
1 Korintským 15:26
Poslední nepřítel, který bude zničen, je smrt.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 34 Moment pravdy Lekce 15
Po smrti...
Okénko 34
Pomodleme se:
Náš Otče,

Jak Ti máme poděkovat, že jsi nám tak jasně zjevil, co se stane po smrti? Chceme teď, v Ježíši Kristu, obnovit naši smlouvu s Tebou.

Prosíme odpusť naše hříchy, veď nás neustále Tvým Duchem Svatým a jestliže zemřeme před příchodem Tvého Syna, žádáme Tě jako litující zločinec na kříži: «Pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš ve svém království.» (Lukáš 23:42).

Probuď nás při prvním vzkříšení, abychom zdědili věčný život. Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 15 Test lekce 15 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Obrázek - lekce 15: Obrázek z webové stránky: http://serc.carleton.edu/images/introgeo/interactive/examples/Virginia_Tombstones.jpg Okénko 1: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #1, 054_180.JPG. Okénko 2: BOUGUEREAU, Adolphe William. V: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #19, 610050.JPG. Okénko 3: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1953, strana 68. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 4: MARTINI, Simone (1283-1344). «The Death of St. Martin» (c. 1321), Lower Church of San Francésco, Assisi. Obrázek z webové stránky: http://cgfa.kelloggcreek.com/martini/p-martin18.htm Okénko 5: GHIRLANDAIO, Domenico. «The Funeral of St. Francis» (1485). V: «Illustrated Lives of the Saints» (McNEILL, John), Bison Books Ltd., 1995, strana 62,63. Okénko 6: Obrázek z webové stránky: http://bellalunadesigns.com/vincentgallo/media/funeral8.jpg Okénko 7: BLOCH, Carl. «The Raising of Lazarus». Frederiksborg Slotskirke; Hillerod, Denmark. Okénko 8: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, RELCL033.JPG (detail). Okénko 9: Obrázek od: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #18, 505338.JPG. Okénko 10: V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, přední strana. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 11: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, RELCL018.JPG. Okénko 12: FRA ANGELICO (1400-1455). «Burial of Saints Cosmas and Damian», Museo di San Marco, Florence. Obrázek z webové stránky: http://sunsite.sut.ac.jp/cgfa/angelico/p-angeli23.htm Okénko 13: Obrázek z webové stránky: http://inframedia.com.au/sambo/cemetery.jpg Okénko 14: FRA FILIPPO LIPPI. «The Funeral of St. Stephen» (1460), Cathédrale de Prato. V: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, strana 348. Okénko 15: HEASLIP, William. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1957, strana 200. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 16: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, RELCL033.JPG (detail). Okénko 17: V: časopis «Signs of the Times» (březen 1995), Pacific Press Publishing Association, strana 7. Okénko 18: V: časopis «The Watchtower» (15-01-1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 4. Okénko 19: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 483. Okénko 20: MARGETSON, W.H. V: «The Bible Picture Book» (CHALMERS, Muriel J.), Thomas Nelson and sons Ltd., strana 58. Okénko 21: BACICCIO, Giovanni. «St. John the Baptist Preaching», The Louvre, Paris. V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 154. Okénko 22: Obrázek z webové stránky: http://sportsillustrated.cnn.com/football/college/news/1998/11/19/steinmetz_funeral/lg_funeral_ap_01.html Okénko 23: HARLAN, Russell. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), Review and Herald Publishing Association, 1968, strana 427. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 24: COLEMAN, Ralph Pallen. V: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, strana 113. Okénko 25: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM249.BMP. Okénko 26: V: «My Book of Bible Stories», Watch Tower Bible and Tract Society, 1978, strana 19. Okénko 27: DORE, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 307. Okénko 28: «Olivier». V: «The Reader’s Digest Bible - Illustrated Edition», 1990, Reader’s Digest Association, strana 636. Okénko 29: SKIDMORE, Lou. V: časopis «La Sentinelle» (listopad 1996), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 30: JUSTINEN, Lars. V: časopis «La Sentinelle» (listopad 1993), Pacific Press Publishing Association, přední strana. Okénko 31: MOTTEZ, Victor-Louis (1809-1897). «The Resurrection of the Dead», Musée des Beaux-Arts, Lille, France. V: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 103. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 32: PROVONSHA, Clyde N. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 536. Used by permission. Copyright ©1952, 1980 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 33: GREENE, Nathan. «Johnny Made Whole». V: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), strana 6. Okénko 34: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #2, SCENE009.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 15 Test lekce 15 je pro vás připravený!