DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 16

Opravdu existuje peklo?

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 1
Vítáme vás opět ke studiu Božího Slova! Pomodleme se:
Náš Otče,

děkujeme Ti za všechna Tvá milosrdenství vůči nám.

Opět se dnes k Tobě obracíme a prosíme o osvětlení dalšího téma, které je předmětem mnoha diskuzí: peklo. Víme, že Tvé Slovo nám může dát v této otázce jasnou odpověď.

Proto Tě žádáme, abys nás svým Duchem vedl k pravdě. Ve jménu Ježíše Krista prosíme.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 2
Žalm 73:12,16,17 (Ekumenická Bible) Komentář
Ano, to jsou svévolníci: bez starostí věčně kupí jmění. (...)

Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat, nesnadné se mi to zdálo. Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec.
Konec bezbožných...

Znamená to hořet navždy v pekelném ohni - a nebo být úplně zničen?

Necháme Bibli, aby sama tuto otázku odpověděla.

(Než začnete s touto lekcí, doporučujeme vám prostudovat si dvě předchozí lekce: «Tělo, duše a duch» a «Po smrti...».)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 3
Ezechiel 18:32 (Ekumenická Bible) Komentář
«Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá,» je výrok Panovníka Hospodina.

«Obraťte se tedy a budete žít.»
Ustanovme zásadní poznatek: Bůh je láska.

On nenalézá potěšení v tom, že si mnoho lidí volí odmítnout Jeho plán spasení a tím obdržení posledního trestu.

Naopak nás zve, abychom přijali Ježíše jako našeho Spasitele.
1 Timoteovi 2:3,4
Neboť to je dobré a vzácné v očích našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 4
Římanům 2:4-6 Komentář
Anebo pohrdáš bohatstvím jeho laskavosti, shovívavosti a trpělivosti? Nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání?

Ale ty podle své tvrdosti a nekajícího srdce sám sobě shromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. On odplatí každému podle jeho skutků.
Bůh je láska, ale také spravedlnost.

Když odmítneme Jeho plán spasení skrze Ježíše Krista, nebude moci jinak, než nechat nás nést následky naší volby a zemřít v hříchu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 5
Matouš 13:40-42 Komentář
[Ježíš řekl:]

«(...) tak to bude při konci tohoto světa.

Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující i ty, kdo konají nepravost, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.»
V předešlé lekci o smrti jsme se dověděli, že nikdo nejde do nebe nebo do pekla ihned po smrti.

Mrtví jsou ve stavu spánku, v úplném bezvědomí a očekávají den svého vzkříšení.

Takže potrestání bezbožných nastane až na konci časů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 6
Matouš 13:49,50 Komentář
Totéž se bude dít při konci tohoto světa.

Vyjdou andělé a oddělí zlé zprostřed spravedlivých a vrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Kdy dojde k potrestání bezbožných?

Odpověď daná Božím Slovem je jednoznačná: na konci tohoto světa, v den soudu.
2 Petr 2:9
Pán tedy umí vysvobozovat zbožné z pokušení, nepravé pak trestat a zachovávat ke dni soudu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 7
Zjevení 20:9; 21:1 Komentář
A když [ostatní mrtví] vystoupili na šířku země, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň od Boha a pohltil je. (...)

Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.
Bible říká, že bezbožní budou potrestáni na této zemi, jejíž povrch bude spálený ohněm z nebe.

Potom se nová země stane příbytkem Božího lidu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 8
2 Petr 3:7 Komentář
Ta nynější nebesa a země jsou pak tímtéž slovem zachována a střežena pro oheň, ke dni soudu a záhuby bezbožných lidí. Bezbožní tedy budou potrestáni na zemi, na konci světa.

Toto řečeno, jaký bude jejich trest? Po dlouhou dobu bylo učeno, že budou trpět navždy v pekelném ohni...

Souhlasí Slovo Boží s tímto učením?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 9
Římanům 8:11 Komentář
Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha přebývajícího ve vás. Předně si povšimněme tohoto základního bodu: člověk je smrtelná bytost (podrobněji v lekci «Tělo, duše a duch»).

Žádný člověk v sobě nemá nesmrtelnost.

Zde již pozorujeme nesrovnalost v učení o věčném utrpení: aby trpěl věčně, člověk by musel být nesmrtelný a to není náš případ.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 10
1 Korintským 15:53 Komentář
Toto pomíjivé totiž musí obléci nepomíjivost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Proto, aby mohl žít navždy, člověk musí obdržet nesmrtelnost, kterou může dát jen Bůh.

Nyní musíme položit otázku: daruje Bůh věčný život také bezbožným, aby mohli navždy trpět v pekelném ohni?
1 Timoteovi 6:15,16
(...) Král kralujících a Pán panujících, jenž jediný má nesmrtelnost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 11
Římanům 2:6,7 Komentář
On odplatí každému podle jeho skutků: těm, kteří vytrvalostí v konání dobra hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem. Bible odpovídá velmi jasně: věčný život je rezervovaný pro spravedlivé.

Jen Boží lidé obdrží nesmrtelnost při druhém příchodu Ježíše Krista.

Bezbožní si ale podrží svoji smrtelnou přirozenost: proto nebudou žít navždy.

Jak uvidíme, tento fakt je potvrzený mnoha dalšími verši Bible...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 12
Nesmrtelnost bude dána jen spaseným:
«Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu.» (Římanům 6:23)

«Skrze příchod našeho Spasitele Krista Ježíše, který zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a nesmrtelnost.» (2 Timoteovi 1:10)

«Žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával.» (1 Jan 3:15)

«Ten, kdo činí Boží vůli, trvá na věky.» (1 Jan 2:17)

«Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží.» (Zjevení 2:11)

«Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.» (1 Jan 5:11,12)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 13
Malachiáš 3:19,21 (Ekumenická Bible) Komentář
«Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm.

A ten přicházející den je sežehne,» praví Hospodin zástupů; «nezůstane po nich kořen ani větev. (...)

Rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji.»
Protože bezbožní neobdrží věčný život, nebudou hořet navždy.

Tento závěr je potvrzený Biblí, která učí, že konečným údělem zlých bude úplné zničení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 14
Abdiáš verš 16 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) všechny pronárody (...) zmizí, jako by nikdy nebývaly. Bible učí, že svévolníci budou «zničeni», «pohlceni», «spáleni», «jako by nikdy nebývali», «jako popel pod chodidly vašich nohou» a mnoha dalšími výrazy potvrzuje jejich úplné zničení na konci časů.

Odměnou hříchu je smrt, nikoliv věčné mučení v pekle.
Žalm 92:7 (Ekumenická Bible)
Svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 15
Bible učí, že bezbožní budou na konci časů zničeni:
«Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy. Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla.» (Žalm 9:6,7 - Ekumenická Bible)

«Obrátí proti nim jejich ničemnosti, umlčí je jejich vlastní zlobou, umlčí je Hospodin, Bůh náš!» (Žalm 94:23 - Ekumenická Bible)

«Zlo přece žádnou budoucnost nemá, svíce darebáků uhasne!» (Přísloví 24:20)

«Budou jak nic, naprostá nicota.» (Izaiáš 41:12 - Ekumenická Bible)

«Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.» (Izaiáš 13:9 - Ekumenická Bible)

«Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm.» (Nahum 1:10 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 16
Další verše, které učí konečné a úplné zničení hříšníků
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 17
Matouš 25:46 Komentář
A tak tito půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Podívejme se teď na některé verše, které jsou často předkládány těmi, kteří učí, že bezbožní budou mučeni celou věčnost v pekelném ohni.

Předně říkají, že výraz «věčná muka» znamená «věčné utrpení».

Je ale zřejmé, že smrtelná existence, byť sebeodolnější, by musela nakonec mučení podlehnout.

Trest je tedy věčný svým následkem, neboť hříšník již nebude znovu žít.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 18
Izaiáš 11:4 (Ekumenická Bible) Komentář
Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva.

Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka.
Tato «věčná muka» jsou proto věčná smrt svévolníků, které Bůh «dechem svých rtů usmrtí», bez možnosti návratu do života.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 19
Židům 6:2 Komentář
Učení o (...) vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. Stejně tak «věčný soud» by neměl být chápán jako věčný trest.

Bible mluví jasně: Boží hněv je «na okamžik».

Přemýšlejme o tom: jak by mohl Bůh lásky a spravedlnosti způsobit nekonečné utrpení někomu, jehož vzpoura trvala jen po délku lidského života? Bible tento blud jasně odmítá.
Žalm 30:6 (Ekumenická Bible)
Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 20
Lukáš 12:47,48 Komentář
A ten služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit.

Ale ten, který ji neznal a udělal trestuhodné věci, bude bit méně.
Slovo Boží nenaznačuje, jak dlouhý bude trest bezbožných před jejich konečným zničením.

Je však jasně řečeno, že míra trestu bude odpovídat jejich činům a že největší hříšníci budou potrestáni více, než ostatní.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 21
Matouš 25:41 Komentář
Těm po levici však tehdy [Král] řekne:

«Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly.»
Další špatně vysvětlovaný výraz je: «věčný oheň».

Přitom ale Slovo Boží význam tohoto výrazu jasně vysvětluje.

Podívejme se na následující verše...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 22
Genesis 19:24,25 Komentář
A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe.

Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.
«Věčný oheň» zničil Sodomu a Gomoru, ale dávno již vyhasl!

Tato jsou «vystavena pro výstrahu», ano, ale komu?
Juda verš 7
Jako i Sodoma a Gomora (...) jsou vystavena pro výstrahu, když nesou trest věčného ohně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 23
2 Petr 2:6 Komentář
Města Sodomu a Gomoru [Bůh] obrátil v popel, když je odsoudil ke zkáze, aby dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Potrestání Sodomy a Gomory poukazuje na trest bezbožných na konci časů, na jejich úplné zničení.

Bezbožní zahynou v ohni, který vyhasne, až splní svůj účel úplného zničení.
Přísloví 26:20
Kde není dřevo, hasne oheň.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 24
Lukáš 16:19-24 Komentář
Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne se skvěle veselil. A byl jeden žebrák, jménem Lazar, který ležel u jeho vrat. (...)

Stalo se pak, že ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. A boháč zemřel také a byl pohřben.

Potom v pekle pozvedl své oči, když byl v mukách, a spatřil zdálky Abrahama a Lazara v jeho náručí. Tehdy ten boháč zvolal:

«Otče Abrahame, smiluj se nade mnou (...), protože trpím v tomto plameni!»
Podobenství o Lazarovi a zlém, bohatém muži je také předkládáno jako důkaz, že bezbožní jdou hned po smrti do pekla.

Již jsme ale viděli, že podobenství nemusí být vždy vykládáno doslovně; jinak bychom také museli podle podobenství v knize Soudců 9:8-15 věřit, že stromy mluví.

Prosíme, pro podrobnosti nahlédněte do lekce «Po smrti...».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 25
Zjevení 20:10 Komentář
A ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; a budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Řecký výraz «eis aionas aionon» (doslovně, «až do věků věků») a Hebrejský ekvivalent «al yolam» (všeobecně překládaný jako «navždy») neznamenají, že bezbožní budou trpět věčně, stejně jako věčný oheň, který zničil Sodomu a Gomoru, již dnes nehoří.

Podívejme se nyní na další verše, které používají výraz «věčně», «navždy» a «až na věky věků», abychom pochopili jejich skutečný význam.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 26
Izaiáš 34:6,9,10 (Ekumenická Bible) Komentář
Neboť Hospodin má obětní hod v Bosře, v zemi edómské veliké obětní porážení. (...) Jeho země se stane hořící smolou.

Nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně.

Po všechna pokolení zůstane v troskách, nikdo už nikdy skrze ni neprojde.
Takže výraz «kouř z ní bude stoupat věčně» prostě znamená úplnou zkázu, kdy města «budou navěky v troskách».
Jeremiáš 49:13 (Ekumenická Bible)
Bosra bude budit úděs, stane se potupou, troskami, zlořečením a všechna její města budou navěky v troskách.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 27
1 Samuel 1:22,28 Komentář
Teprve až bude hoch odstaven, pak ho přivedu. Ukáže se před Hospodinem a zůstane tam navždy. (...)

Vyprosila jsem si ho přece od Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ.
Také zde výraz «navždy» neznamená «věčně», ale jen «po délku života.»

Zajisté, otrok mohl sloužit svému pánu «navždy», to jest celý svůj život, ale určitě ne věčně.
Exodus 21:6
(...) [jeho pán] probodne mu ucho šídlem, a on zůstane navždy jeho otrokem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 28
Žalm 83:17 (Ekumenická Bible) Komentář
Ať jsou zahanbeni, vyděšeni navždy, ať se rdí a hynou. Takže bezbožní budou vyděšeni «navždy», to jest po dobu života, který jim ještě zbývá do záhuby a úplného zničení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 29
Matouš 25:41 Komentář
Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Bude Satan také zničený?

Někteří lidé učí, že Satan je anděl a proto ho Bůh nebude schopen zničit.

Ale Bible učí pravý opak. Satan bude na konci časů zničený.

Podívejme se na některé verše Písma, které tento bod potvrzují.
Zjevení 20:10
A ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 30
Ezechiel 28:17-19 (Ekumenická Bible) Komentář
Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost. (...)

Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří.

Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky.
V lekci «Proč existuje zlo?» jsme viděli toto proroctví Ezechiele poukázat na počátek Satanovy vzpoury proti Bohu.

Totéž proroctví oznamuje i blízkost Satanova zániku.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 31
Stejně jako bezbožní, Satan bude na konci časů zničený:
«V onen den Hospodin ztrestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem livjátana, hada útočného, livjátana, hada svinutého; zabije draka v moři.» (Izaiáš 27:1 - Ekumenická Bible)

[Rozumějte: ten «útočný had a drak v moři» v předchozím verši je Satan: «A ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen.» (Zjevení 12:9)]

«(...) aby skrze smrt [Ježíš] zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla.» (Židům 2:14)

«Bůh pokoje pak rozdrtí satana pod vašima nohama brzy.» (Římanům 16:20)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 32
Zjevení 20:14 Komentář
A Smrt i Peklo byly uvrženy do ohnivého jezera.

To je ta druhá smrt.
Ohnivé jezero je druhá smrt a osud bezbožných, nikoliv věčné utrpení v pekle.

A po vyhlazení všeho zla bude zničena sama smrt.
Izaiáš 25:8 (Ekumenická Bible)
Panovník Hospodin provždy odstraní smrt.
1 Korintským 15:26
Poslední nepřítel, který bude zničen, je smrt.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 33 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 33
Zjevení 21:4,5 Komentář
(...) a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť první věci pominuly.

A Ten, který seděl na trůnu, řekl: «Hle, činím všechno nové.»
Štěstí Božího lidu nebude narušováno nářkem trpějících bezbožných, neboť tito budou zničeni, stejně jako ty první věci.
Nahum 1:9 (Ekumenická Bible)
Co zamýšlíte proti Hospodinu? On učiní konec.

Soužení už podruhé nenastane.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 34 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 34
2 Timoteovi 1:7 Komentář
Bůh nám přece nedal ducha bázlivosti, ale ducha moci, lásky a jasné mysli. Ukončeme naši lekci touto úvahou.

Někteří mohou věřit, že učení o věčném utrpení vyděsí hříšníka a přivede ho k lítosti.

Bůh ale s takovou myšlenkou nesouhlasí. Chce, abychom ho následovali z lásky, nikoliv ze strachu.
1 Jan 4:18
V lásce není žádný strach, ale dokonalá láska vyhání strach ven, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel k dokonalosti v lásce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 35 Moment pravdy Lekce 16
Opravdu existuje peklo?
Okénko 35
Pomodleme se společně:
Ó Pane,

děkujeme Ti, že jsi nám ukázal, že nejsi krutý Bůh, který plánuje věčné utrpení bezbožných.

Naopak, jsi Bůh lásky, který respektuje volbu každého z nás následovat Tě nebo ne a milosrdně bezbožné na konci časů zničíš, protože víš, že by nebyli šťastni žít ve světě, ze kterého bude vymýceno všechno zlo.

Děkujeme ti také za nádhernou naději kterou nám dáváš oznámením, že brzy založíš svoje věčné království a uděláš všechny věci nové.

Přicházíme k Tobě ve drahém jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 16 Test lekce 16 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: «Pu’u O Volcano, Hawaii Volcano National Park.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 2: V: časopis «La Pure Vérité» (Neznámé datum), Worldwide Church of God, přední strana. Okénko 3: LEASON, Percy. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), Press Publishing Association, strana 95. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 4: VAN DER WEYDEN, Rogier. «Saint Michael» od «The Last Judgment» (1445-48), Musée de l’Hôtel-Dieu, Beaune, France. V: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 85. Okénko 5: V: «Angels: An Endangered Species» (GODWIN, Malcolm), Simon and Schuster, New York, 1990, strana 148. Okénko 6: MEMLING, Hans. «Casting the Damned into Hell» od «The Last Judgment» (1467-71), Pomorskie Museum, Gdansk, Poland. V: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 114. Okénko 7: BAERG, Harry. V: časopis «Signs of the Times» (prosinec 1999), Pacific Press Publishing Association, strana 10. Okénko 8: Foto od Viewfinder Colour Photo Library, Bristol. V: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, strana 38,39. Okénko 9: Foto z webové stránky: http://leopardi.com/genealogy/grave_of_howard_emerson_and_eliz.htm Okénko 10: HARLAN, Russell. V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), Review and Herald Publishing Association and Pacific Press Publishing Association, 1976, strana 92,93. Okénko 11: ZINGARO, Charles. V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1957, strana 152. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 12: BISHOP, Tom. «The New Earth». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #12. Okénko 13: MARTIN, John. «The Great Day of His Wrath» (1851-53), Tate Gallery, London. V: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 96. Okénko 14: Robert Harding Picture Library. V: «The Illustrated Guide to the Bible» (PORTER, Joshua Roy), Oxford University Press, 1995, strana 72. Okénko 15: Foto od RADOVAN, Zev. V: «Bible Then and Now» (ROBERTS, Jenny), MacMillan, 1996, strana 93. Okénko 16-a: RUBENS, Peter Paul. «The Defeat of Sennacherib», Pinakothek, Munich. V: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, strana 212. Okénko 16-b: HEASLIP, William. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1957, strana 204. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 17: Obrázek z webové stránky: http://192.204.74.15/studpage/bill/belief.htm Okénko 18: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM228.BMP. Okénko 19: Justinen Creative Group. V: časopis «Signs of the Times» (květen 2000), Pacific Press Publishing Association, strana 21. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 20: VON CORNELIUS, Peter. «The Last Judgment» (1845), Ludwigskirche, Munich. V: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 93. Okénko 21: V: časopis «The Watchtower» (01-05-1993), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 22: COLEMAN, Ralph Pallen. V: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, strana 7. Okénko 23: «The shore of the Dead Sea» (presumed site of Sodom and Gomorrah). V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 24: Anonymous Portuguese painter. «Hell» (16th century), Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbon, Portugal. V: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 119. Okénko 25: Obrázek z webové stránky: http://home.hiwaay.net/~scaudle/Animation/AnimationShots.htm Okénko 26: Foto od Comstock. V: «Bible Then and Now» (ROBERTS, Jenny), MacMillan, 1996, strana 21. Okénko 27: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 75. Okénko 28: V: časopis «The Watchtower» (15-06-1993), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 29: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 292. Okénko 30: V: «Vivez éternellement heureux sur la terre!», Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, #44. Okénko 31: DORE, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 201. Okénko 32: Digital Stock Photograph. V: časopis «Signs of the Times» (srpen 1999), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 33: V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1957, strana 207. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 34: BLOCH, Carl. «Come unto Me». Landskrona Church; Landskrona, Sweden. Okénko 35: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #2, AC074.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 16 Test lekce 16 je pro vás připravený!