DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 17

Temná stránka spiritualismu

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 1
Požádejme o Boží pomoc:
Pane,

chceme Ti poděkovat za všechna požehnání, která nám denně dáváš a nejvíce ze všeho za dar Tvého jednorozeného Syna Ježíše Krista, ve kterém můžeme obdržet odpuštění našich hříchů a získat věčný život.

Veď nás opět Tvým Duchem, když otvíráme Tvoji svatou knihu, abychom lépe rozuměli Tvé vůli pro každého z nás.

Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 2
Jan 16:12 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.»
Aby bylo lépe porozuměno obsahu této lekce, důrazně doporučujeme prohlédnout si tři předchozí lekce: «Tělo, duše a duch», «Po smrti...», a «Opravdu existuje peklo?».

Rovněž by bylo dobré nahlédnout do lekce 4, «Proč existuje zlo?», aby byla současná lekce snadněji pochopena.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 3
Izaiáš 8:19 (Ekumenická Bible) Komentář
Řeknou vám:

«Dotazujte se duchů zemřelých (...).»
Dnes se dotkneme téma spiritualismu.

Spiritualismus by mohl být definovaný jako víra připouštějící existenci duchů všeho druhu (např. duchů mrtvých) a možnost komunikovat s nimi.

Co si o takové víře myslí Bůh - a o okultismu všeobecně? Jaká nám dává varování a proč?

V této lekci nám Bible poskytne na tyto otázky přesné a jasné odpovědi.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 4
Leviticus 19:31 Komentář
Neobracejte se k zaklínačům mrtvých a k vědmám. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nejdříve si všimněme, že pokusy komunikovat s mrtvými jsou starou záležitostí.

Bůh tuto činnost zakázal již před dlouhými staletími.
Leviticus 20:6
Kdo by se obrátil k zaklínačům mrtvých a vědmám, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu čelem a vyvrhnu jej z jeho lidu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 5
Deuteronomium 18:10-13 Komentář
Ať se u tebe nenajde (...) vyvolávač duchů, vědma ani ten, kdo se doptává mrtvých.

Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání.

Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu.
Všimněme si důsledného Božího zákazu všech pokusů o komunikaci s mrtvými nebo s duchy.

Bůh vykořenil pohanské národy, které tyto věci a jiné formy okultismu praktikovaly.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 6
2 Královská 21:2,6 (Ekumenická Bible) Komentář
[Menaše] Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pronárodů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. (...)

(...) ustanovil vyvolávače duchů a jasnovidce, dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina.
Starý Zákon uvádí mnohé případy králů, kteří se neřídili Božím varováním a stali se přívrženci spiritualismu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 7
Malachiáš 3:5 (Ekumenická Bible) Komentář
«Předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím (...) čaroděje (...),» praví Hospodin zástupů. Odsouzení čarodějů, to jest lidí praktikujících okultismus, bude tvrdé.

Musíme si klást otázku: proč nás Bůh proti spiritualismu a okultismu tak vážně varuje?
Zjevení 21:8
(...) čarodějové (...) mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou; a to je druhá smrt.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 8
Žalm 115:17 (Ekumenická Bible) Komentář
Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. V lekci «Po smrti...» jsme se dověděli, že když člověk zemře, upadne do stavu, který Bible přirovnává ke spánku; do stavu úplného bezvědomí, až do dne jeho vzkříšení.

Protože nás nemůže slyšet, je snaha komunikovat s ním zbytečná.
Kazatel 9:5,10 (Ekumenická Bible)
Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. (...)

Není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 9
Jób 7:9,10 (Ekumenická Bible) Komentář
Oblak se rozplyne, zmizí; stejně kdo sestoupí do podsvětí, už nevystoupí,

nevrátí se nikdy zpět do svého domu, neobjeví se už na svém místě.
Takže fenomén strašidelného domu není možno vysvětlit návratem jeho zemřelých obyvatel.

Protože mrtví odpočívají v bezvědomí v hrobě, musí to být jiná moc, která hraje roli v různých okultních úkazech, jako je např. vyvolávání duchů při seancích.

O jakou moc se jedná?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 10
2 Korintským 4:3,4 Komentář
Jestliže je pak naše evangelium zakryté, je zakryté těm, kteří hynou, nevěřícím, jimž bůh tohoto světa oslepil mysli. Od jeho pádu (viz lekci «Proč existuje zlo?») se Satan nepřetržitě snaží člověka podvést, aby ho odloučil od Boha.

V tomto je spiritualismus jedním z jeho nejúčinnějších prostředků.
2 Korintským 11:14
A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 11
Genesis 3:2-4 Komentář
(...) odpověděla žena hadovi.

«Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: “Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.”»

Nato had ženě řekl:

«Určitě nezemřete!»
První Satanova lež lidem prohlašovala, že jsou nesmrtelní.

Dnes stejnou lží podvádí miliony lidí, aby věřili, že mrtví nejsou skutečně mrtví, ale naopak živější než dříve a vždy ochotni s námi komunikovat!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 12
1 Samuelova 28:6,7 Komentář
Saul se dotazoval Hospodina, ale Hospodin mu neodpověděl ani skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky.

Saul tedy řekl svým služebníkům:

«Vyhledejte mi nějakou ženu spiritistku. Půjdu k ní a poradím se skrze ni.»
Příklad Saula, který konzultoval spiritistku z Én-doru, přesně vysvětluje, jak nás může Satan spiritualismem podvést.

Když byl prorok Samuel mrtvý a Bůh neodpovídal, král Saul se rozhodl k neposlušnosti Bohu snahou komunikovat se zemřelým prorokem.

Následující verše nám ukáží, že Saul komunikoval se Satanem, nikoliv se Samuelem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 13
1 Samuelova 28:11 Komentář
A tak ta žena řekla: «Koho ti mám vyvolat?»

[Saul] Odpověděl: «Vyvolej mi Samuela.»
V první řadě si připomeňme jasné učení Slova Božího. Mrtví jsou ve stavu naprostého bezvědomí: je proto nemožné vzbudit je a komunikovat s nimi.
Jób 14:12 (Ekumenická Bible)
Člověk ulehne a nepovstane, a dokud nebesa budou, neprocitne, ze spánku se neprobudí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 14
1 Samuelova 28:13 Komentář
«Neboj se,» odpověděl jí král. «Ale co vidíš?»

Ta žena tedy Saulovi odpověděla: «Bohy jakési vidím, jak vystupují ze země.»
Spiritistka popsala své vidění jako «bohy, vystupující ze země». Prorok Samuel by ale nesouhlasil s označením «bůh».

Naopak Satan, «bůh tohoto světa», toleruje takový titul s potěšením...
2 Korintským 4:3,4
Jestliže je pak naše evangelium zakryté, je zakryté těm, kteří hynou, nevěřícím, jimž bůh tohoto světa oslepil mysli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 15
1 Samuelova 28:15 Komentář
Ten Samuel potom k Saulovi promluvil: «Proč mne rušíš, že mne vyvolati dáváš?» Znovu potvrzeno, mrtví se nemohou vrátit a komunikovat s živými.

Satan ale může snadno zosobňovat mrtvé, aby nás oklamal.
Jób 7:9 (Ekumenická Bible)
(...) kdo sestoupí do podsvětí, už nevystoupí.
2 Samuelova 12:23
Teď je [dítě] mrtvé. Proč bych se měl postit? Mohu je snad přivést zpět? Já půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 16
1 Samuelova 28:16 Komentář
Samuel pronesl:

«I proč se mne vyptáváš, když se Hospodin od tebe odvrátil a je tvým nepřítelem.»
Bůh je náš přítel, nikoliv nepřítel. Je vždy ochoten odpustit každému, kdo upřímně lituje svých hříchů.

Satan se ale snaží, abychom věřili opaku, jak předvedl při impersonaci proroka Samuela.
Izaiáš 55:7 (Ekumenická Bible)
Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouštím mnoho.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 17
Jób 4:15-19 (Ekumenická Bible) Komentář
Když jakýsi duch mě míjel, chlupy se mi zježily po těle. Stanul - ale jeho zjev jsem nerozeznal, jen podoba jakási stanula před mým zrakem a v tichu jsem slyšel hlas:

«Což je člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho Učinitel?

Nemůže-li věřit vlastním služebníkům, shledává-li omylnost i na andělech, tím spíš na těch, kteří přebývají ve hliněných domech a svým základem tkví v prachu.»
Satan se nás často snaží přesvědčit, že je naše situace beznadějná, že se Bůh stal naším nepřítelem.

Nenechme se touto lží oklamat.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 18
1 Paralipomenon 10:13,14 (Ekumenická Bible) Komentář
Tak zemřel Saul pro svoji zpronevěru; zpronevěřil se Hospodinu, protože nedbal na Hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval věštího ducha.

Hospodina se nedotazoval.
Naneštěstí, Saul své neposlušnosti nelitoval.

Zemřel ve víře, že se Bůh stal jeho nepřítelem, oklamán falešným učením svého skutečného nepřítele Satana, který se vydával za mrtvého proroka Samuela, aby ho tak účinně podvedl.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 19
1 Timoteovi 4:1 Komentář
Duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry, naslouchajíce bludným duchům a učením démonů. A jak se projevuje spiritualismus dnes?

Slovo Boží říká, že poslední dny budou poznamenány rozmachem spiritualismu a různých okultních věd: astrologií, předpovídáním osudů, věštěním, jasnovidectvím atd.
Matouš 24:4
Ježíš jim odpověděl:

«Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 20
Matouš 24:24,25 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.

Hle, řekl jsem vám to předem.»
Satan brzy nasadí své nejpřesvědčivější prostředky, aby odvrátil člověka od evangelia Ježíše Krista, které učí cestu ke spáse.
Galatským 1:8
Ale i kdybychom vám my anebo anděl z nebe kázali jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 21
Matouš 7:21-23 Komentář
Ne každý, kdo mi říká «Pane, Pane,» vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.

Mnozí mi v ten den řeknou: «Pane, Pane, (...) nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?»

A tehdy jim vyznám:

«Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, vy, kdo konáte nepravost!»
Satan bude používat i lidi prohlašující, že konají zázraky ve jménu Ježíše, ale tito budou rozeznatelní svým odmítavým postojem k Boží vůli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 22
2 Tesalonickým 2:9,10 Komentář
Příchod toho bezbožníka odpovídá satanovu působení s jeho veškerou mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kdo hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby mohli být spaseni. Satanovým klamům se můžeme vyhnout jen studiem Božího Slova.
Jan 12:35
Choďte, dokud máte světlo, ať vás nezachvátí tma. Kdo totiž chodí ve tmě, neví, kam jde.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 23
Jeremiáš 27:9,10 (Ekumenická Bible) Komentář
Neposlouchejte své proroky ani své věštce ani své sny ani své mrakopravce ani své čaroděje, kteří vám říkají:

«Králi babylónskému sloužit nebudete!»

Prorokují vám klam, aby vás odvedli daleko od vaší země. A já vás vyženu a vy zahynete.
Spiritualismem a okultismem Satan podvede lidstvo ve víře, že nepotřebuje Spasitele a tím ho přivede k odmítnutí spasení v Ježíši Kristu, které Bůh nabízí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 24
Izaiáš 8:19,20 (Ekumenická Bible) Komentář
Řeknou vám: «Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.» Což se lid nemá dotazovat svého Boha?

Na živé se má ptát mrtvých?

K zákonu a svědectví!

Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?
Jediným věrohodným zdrojem poučení je «zákon a svědectví», to jest, Slovo Boží.

Jestliže nás Satan úspěšně oddělí od této vzácné knihy, dokáže nás vlákat do svých osidel.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 25
1 Korintským 10:20 Komentář
A já nechci, abyste byli účastníky démonů. Ve snaze komunikovat s mrtvými se dostáváme na nepřátelské území a tím do nebezpečí, že budeme podvedeni.

Také modlitby k mrtvým (svatým, zemřelým přátelům a pod.) jsou nejen bezúčelné, ale i nebezpečné.

Bible nás učí modlit se jen k Bohu (viz lekci «Na horké lince k Bohu»).
Efezským 5:10,11
Rozeznávejte, co je příjemné Pánu, a neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je usvědčujte.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 26
1 Jan 4:1 Komentář
Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Nikdy nezapomeňme, že žijeme v posledních dnech, kdy se nás bude Satan snažit podvést všemi způsoby.

I ten «nejmírnější odvar» okultismu nebo spiritualismu se může stát mocným nástrojem, který nám zahalí pravdu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 27
Izaiáš 47:13-15 (Ekumenická Bible) Komentář
Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat.

Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět.

Tak dopadnou ti, jimiž se zaměstnáváš, s nimiž obchoduješ už od svého mládí. Každý z nich na svých cestách zbloudí.
Nemůžeme se současně doptávat Boha a hvězdopravců.

Musíme si již v tento okamžik zvolit, komu chceme věřit a potom žít s následky svého rozhodnutí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 28
Efezským 6:11,12 Komentář
Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům.

Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla v nebesích.
Jen celá Boží zbroj (pás pravdy, pancíř spravedlnosti, obutí evangelia, štít víry, přilba spasení a meč Ducha, jímž je Boží Slovo) nám zaručí vítězství!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 17
Temná stránka spiritualismu
Okénko 29
Poděkujme Bohu za Jeho pomoc:
Náš Otče,

konec všech věcí se přibližuje a my víme, že nepřítel znásobí podvody jako jsou spiritualismus a okultismus, aby nás od Tebe odvrátil.

Ty jsi nám ale dal Tvé Slovo jako věrohodného průvodce, který odhaluje Satanovy úskoky a varuje nás proti nim.

Prosíme, dej ať nám Svatý Duch připomene, až to budeme nejvíce potřebovat, Tvoji vzácnou pravdu, kterou jsme dnes poznali.

Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 17 Test lekce 17 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Obrázek - lekce 17: Obrázek z DVD «Final Events of Bible Prophecy - Introduction», Amazing Facts. Okénko 1: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #1, AA092.JPG. Okénko 2: BLOCH, Carl. «The Sermon on the Mount», Frederiksborg Slotskirke, Hillerod, Denmark. Okénko 3: DELVILLE, Jean. «Orpheus» (1893), Collection of Anne-Marie Gillion Crowet, Brussels. Obrázek z webové stránky: http://sunsite.auc.dk/cgfa/d/p-delvill1.htm Okénko 4: V: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, strana 91. Okénko 5: V: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, strana 97. Okénko 6: BRICE, N. V: «The Bible Pageant, Volume 3: Kings and Queens» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1948, strana 62. Okénko 7: V: časopis «The Watchtower» (01-03-1987), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 8: Obrázek z webové stránky: http://www.cnn.com/WORLD/9608/17/cyprus.pm/funeral.lrg.jpg Okénko 9: Obrázek z webové stránky: http://www.stetson.edu/departments/csata/fotos/ihh_5.jpg Okénko 10: V: časopis «Signs of the Times» (březen 1995), Pacific Press Publishing Association, strana 7. Okénko 11: COXCIE, Michel van (1499-1592). «Original Sin», Art History Museum, Vienna. Obrázek z webové stránky: http://sunsite.auc.dk/cgfa/c/p-coxcie2.htm Okénko 12: V: «The Illustrated Children’s Bible» (CHRISTIE-MURRAY, David), Grosset & Dunlap, New York, 1978, strana 97. Okénko 13: MUELLER, Carl. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 4», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 516-c. Okénko 14: NYE, Vernon. V: «The Bible Story, volume 4» (MAXWELL, Arthur S.), strana 52. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 15: MOUNT, William Sidney. «Saul and the Witch of Endor» (1828), The Smithsonian Institution, National Collection of Fine Arts, Washington D.C. Obrázek z webové stránky: http://sunsite.auc.dk/cgfa/m/p-mount4.htm Okénko 16: WEST, Benjamin, (1728-1820), «Saul and the Witch of Endor». V: «The Reader’s Digest Bible, Illustrated Edition», Reader’s Digest Association Far East Ltd., 1990, strana 310. Okénko 17: BURTNETT, Jim. V: «Unmasking the Spirits» (WHELPLEY, Theresa A.), přední strana. Used by permission. Copyright ©1977 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 18: «The Death of Saul». V: «Beautiful Bible Stories» (MARTIN, Patricia Summerlin), Southwestern Company, 1964, strana 223. Okénko 19: Foto od Betty Blue/Enrique Fuentealba. V: časopis «La Sentinelle» (listopad 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 2. Okénko 20: HUNT, Robert. V: časopis «La Sentinelle» (srpen 1992), Pacific Press Publishing Association, strana 10. Okénko 21: V: časopis «La Sentinelle» (červenec 1993), Pacific Press Publishing Association, přední strana. Okénko 22: Foto od P. BLEECKX. V: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, První kvartál 1999, přední strana. Okénko 23: Bettmann/CORBIS. «Woodcut Of Seance In The 19th Century». Image ID: BE038739. Obrázek z webové stránky: http://search.corbis.com/default.asp?i=11148794&vID=1&rID=101 Okénko 24: CRUZ, Nery. V: časopis «La Sentinelle» (březen 1984), Pacific Press Publishing Association, strana 1. Okénko 25: Obrázek z webové stránky: http://www.fst.org/fstphoto.htm Okénko 26: Obrázek z webové stránky: http://www.kittyparker.com/k-phone2xmx.jpg Okénko 27: V: časopis «Réveillez-vous» (22-11-1989), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 2. Okénko 28: HARLAN, Russell. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 152. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 29: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #1, FRICE037.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 17 Test lekce 17 je pro vás připravený!