DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 18

Kdo může zkoumat budoucnost?

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 1
Pomodleme se společně:
Náš Pane a náš Bože,

člověk se vždy snažil vědět předem, co pro něho připravila budoucnost.

Je možno věřit Tvému Slovu, když předpovídá budoucí události?

Prosíme, osviť nás při našem studiu. Tak se modlíme ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 2
Izaiáš 45:11 (Ekumenická Bible) Komentář
Toto praví Hospodin, Svatý Izraele, jeho tvůrce:

«Ptejte se mě na ty věci, které přijdou!»
Znát budoucnost - sen mnoha lidí a domělé právo mnoha šarlatánů...

Je vůbec možné zkoumat budoucnost, abychom obdrželi přesné a věrohodné informace? Existuje neomylný zdroj předpovědí?

Za použití veškeré moderní technologie nemůžeme se spolehnutím očekávat ani přesnou teplotu příštího dne!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 3
Izaiáš 41:22-24 (Ekumenická Bible) Komentář
Předstupte a oznamte nám, co se má přihodit. Oznamte, co bylo na počátku, vezmem si to k srdci. Chceme poznat budoucnost, ohlaste nám, co má nastat.

Oznamte, co bude následovat, ať poznáme, že vy jste bohové. Jen předveďte něco dobrého či zlého, podíváme se a společně to uvidíme.

Hle, vy jste pouhé nic a vaše skutky nestojí za nic. Zvolit vás je ohavnost.
Podvodníci a falešní proroci vždy prohlašovali, že je v jejich moci předpovídat budoucnost...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 4
Izaiáš 47:13,14 (Ekumenická Bible) Komentář
Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat.

Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň.
Stejně jako dnes, astrologové za časů proroka Izaiáše předpovídali budoucnost šarlatánsky a často chybovali, protože jejich předpovědi se týkaly vzdálených časů.

Jejich zdroje informací se nezdály být velmi spolehlivé...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 5
Přísloví 27:1 Komentář
Nechlub se tím, co bude zítra - netušíš ani, co bude dnes! Musíme přiznat: bez «externí» inspirace, všemohoucí a všudypřítomné, člověk nemůže předpovídat budoucnost s důslednou přesností, zejména staletí dopředu!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 6
Izaiáš 44:6,7 (Ekumenická Bible) Komentář
Toto praví Hospodin (...):

«Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat?»
Jen Bůh má úplnou znalost budoucnosti.

V příštích lekcích uvidíme, že budoucí události jsou pro Něho otevřenou knihou.
Izaiáš 46:9,10 (Ekumenická Bible)
Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 7
Izaiáš 8:19 (Ekumenická Bible) Komentář
Řeknou vám:

«Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.»

Což se lid nemá dotazovat svého Boha?
Jak jsme viděli v lekci «Temná stránka spiritualismu», je velmi nebezpečné konzultovat jiné zdroje než Boha, když toužíme poznat budoucnost.

Ale i kromě těchto nebezpečí musíme rozumět, že Bůh je jediným spolehlivým zdrojem prorockých zjevení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 8
Amos 3:7 (Ekumenická Bible) Komentář
Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. Protože jen Bůh má úplnou znalost budoucnosti, musíme ocenit, že je ochoten sdílet s námi její část skrze své proroky!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 9
Daniel 2:27,28 (Ekumenická Bible) Komentář
Daniel králi odpověděl:

«Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci ani zaklínači ani věštci ani planetáři.

Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech.»
Záhadný sen krále Nebúkadnesara bude předmětem naší příští lekce.

Tím vstoupíme do fascinujícího světa biblických proroctví, do světa mnohých překvapení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 10
2 Petr 1:19 Komentář
Máme také velmi pevné prorocké slovo a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící na temném místě. Již v čase apoštolů bylo splněno velké množství proroctví s takovou přesností, že mnozí lidé rozuměli důležitosti studovat Písmo se vší vážností, aby postřehli varování daná Bohem lidstvu.

Pán dobře ví, že budoucnost skrývá mnoho překvapení pro ty, kteří nejsou připraveni.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 11
Deuteronomium 28:63-65 Komentář
Hospodin [vás] zničí a vyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit.

Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, jež jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a kamene.

Mezi těmi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidlo.
Podívejme se např. na toto udivující proroctví, týkající se židovského národa: bylo by obtížné popsat lépe, co měl zakusit v běhu historie.

Zauvažujme nad dalším veršem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 12
Deuteronomium 28:37 Komentář
Všem národům, mezi něž tě Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadlo a posměšek. Historie židovské diaspory (rozptýlení židovského národa do světa) potvrzuje přesnost tohoto proroctví.

Kromě jiného, vzpomeňme si na pronásledování Židů během druhé světové války.

I dnes musíme s hanbou přiznat, že jen málokdo může prohlásit, že ani jednou v životě nereprodukoval «židovský» vtip.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 13
Lukáš 21:24 Komentář
A budou padat ostřím meče a jako zajatci budou odvedeni mezi všechny národy, a po Jeruzalému budou šlapat pohané. Tato Kristova předpověď potvrzuje předcházející proroctví o židovském národu a navíc popisuje budoucnost Jeruzaléma jako města, které bude pošlapáno národy.

Nejdříve to byli Římané, pak Řekové, Arabi a dokonce křesťané ho dobyli více než jednou, s nekonečným krveprolitím v jeho ulicích...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 14
Matouš 24:2 Komentář
Ježíš jim [učedníkům] však řekl:

«Vidíte všechny tyto věci? Říkám vám jistě, že tu nebude ponechán kámen na kameni: všechno bude zbořeno.»
Ke zkáze jeruzalémského chrámu v roce 70 n.l. došlo přesně podle Kristova proroctví.

Po vypálení chrámu se Římané snažili ukořistit roztavené zlato, které předtím pokrývalo stěny: to bylo ale žárem zatavené v kamenech stavby.

Aby dosáhli svého cíle, systematicky všechny kameny rozebrali, jak Kristus předpověděl.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 15
Jozue 21:45 Komentář
Ani jedno ze všech těch dobrých slov, kterými Hospodin promlouval k domu Izraele, neselhalo. Vše se splnilo. Proroctví nejsou jen zvěsti o zkáze.

Studium biblických proroctví neslouží k ukojení naší zvědavosti, nebo k podněcování našich představ: zaměřuje se především na posílení naší víry a udržování naší naděje.

Toto bude jasně prokázáno v příští lekci.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 16
Abakuk 2:2,3 (Ekumenická Bible) Komentář
Hospodin mi odpověděl, řekl:

«Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst.

Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá.»
Proroctví byla dána «aby si je čtenář mohl snadno přečíst», ne aby byla lidem znepřístupněna.

Biblická proroctví se až do dnešních dnů vždy vyplnila: co ale předpovídá Písmo pro zítřek?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 17
1 Tesalonickým 5:20 Komentář
Proroctvími nepohrdejte. Bůh slibuje požehnání těm, kteří věnují čas studiu biblických proroctví.

Proč? Protože Bůh horlivě touží, abychom věděli, co budoucnost pro každého z nás chystá a tak byli schopni udělat informované a přesné rozhodnutí již v tomto okamžiku.
Zjevení 1:3
Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a zachovávají to, co je v něm napsáno; neboť čas je blízko.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 18
Izaiáš 42:9 (Ekumenická Bible) Komentář
Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji. Nyní jsme na prahu udivujícího světa biblických proroctví, která se stanou pro každého z nás nevyčerpatelným zdrojem naděje.

Ať nás Bůh provází při těchto lekcích!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 18
Kdo může zkoumat budoucnost?
Okénko 19
Pomodleme se:
Všemohoucí Bože,

jak Ti děkujeme za tento vzkaz, který nám dáváš skrze svoji svatou knihu, Bibli!

Dosud jsme jen začali objevovat její vzácné poklady a víme, že nás čekají ještě mnohé další.

Prosíme, stůj při nás a veď nás svým Svatým Duchem. Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 18 Test lekce 18 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATOT668.JPG. Okénko 2: The Plain Truth časopis (Unknown date), Worldwide Church of God, Front cover. Okénko 3: Foto od Betty Blue/Enrique Fuentealba. V: časopis «La Sentinelle» (listopad 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 2. Okénko 4: WILLIAMS, Gilbert. «Dreamweaver», Picture #IMA5213 (http://www.lazaris.com/isisweb/magwfull.htm). Okénko 5: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM015.BMP. Okénko 6: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Třetí kvartál 1999, přední strana. Okénko 7: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 483. Okénko 8: MICHEL-ANGE. «Isaiah», Sistine Chapel, Vatican, Rome. V: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, strana 208. Okénko 9: STEEL, John. V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #1 («Introduction to the Book of Daniel»), strana 1. Okénko 10: Foto od P. BLEECKX. V: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, První kvartál 1999, přední strana. Okénko 11: BOWER, Maurice. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 3», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 336-c. Okénko 12: «World War II, Auschwitz». V: «Collier’s Encyclopedia Deluxe 1998», Sierra Home. Okénko 13: LAUNE, Paul. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 7», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 912-a. Okénko 14: STEEL, John. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C. Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 29. Okénko 15: SCHLAIKJER, Jes. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 193. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 16: AYRES, Robert. V: časopis «La Sentinelle» (září 1991), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 17: V: časopis «The Watchtower» (01-02-1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 18: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM229.BMP. Okénko 19: Foto v: časopis «El Centinela» (leden 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 10.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 18 Test lekce 18 je pro vás připravený!