DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 19

Danielova socha

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 1
Požádejme Boha o pomoc:
Náš Pane,

opět přicházíme pokorně do Tvojí blízkosti, abychom Tě požádali o vedení při našem studiu biblického proroctví.

Nechť nám tato lekce přinese povzbuzení a naději v těchto obtížných časech, kterými na zemi procházíme.

Děkujeme Ti Pane, že slyšíš a odpovídáš na naše modlitby. Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 2
Daniel 2:1 (Ekumenická Bible) Komentář
Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen. Nejdříve se seznámíme s kontextem.

V r. 604 př. Kr. vládl městu Babylónu a Babylónskému impériu král jménem Nebúkadnesar.

Tento král právě rozšířil své impérium mnoha výboji, včetně podrobení Jeruzaléma, kde zajal mnoho Židů, mezi kterými byl i prorok Daniel. Nebúkadnesar měl neomezenou moc.

Jedné noci měl král vzrušující sen, ale naneštěstí si po probuzení nemohl vzpomenout, o čem byl...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 3
Daniel 2:2 (Ekumenická Bible) Komentář
Král tedy rozkázal zavolat věštce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Král Nebúkadnesar, stejně jako mnoho starověkých králů, často konzultoval astrology a čaroděje a to zejména kvůli vykládání snů.

Tentokrát byl ale jeho požadavek neobvyklý v tom, že se chtěl dovědět více, než jen vyložení snu: král požadoval znát především jeho obsah!

Tento požadavek byl pro čaroděje, astrology a všechny ostatní «první svého druhu»... a začali panikařit!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 4
Daniel 2:4 (Ekumenická Bible) Komentář
Hvězdopravci promluvili ke králi aramejsky:

«Králi, navěky buď živ! Pověz svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad.»
Jak je dnes zřejmé, královští čarodějové a astrologové byli podvodníci, žíjící z důvěřivosti těch, kteří je najímali.

Při vykládání snů je lehké říci cokoliv: když se jich ale zeptal o čem sen byl, Nebúkadnesar zjistil, že během celé jeho vlády byl jeho prestižní poradní sbor jen tlupa lhářů...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 5
Daniel 2:8,9 (Ekumenická Bible) Komentář
Král odpověděl: (...)

«Domluvili jste se, že mi budete říkat lživé a zlé věci, dokud se nezmění čas.

A proto mi řekněte ten sen a poznám, že jste schopni sdělit mi i výklad.»
Jak vidíme, král měl podezření: jestliže čarodějové a hvězdopravci nebyli schopni uhádnout jeho sen, bylo to potvrzením, že jsou podvodníci bez jakékoliv moci!

Takto zaskočeni se snažili králi vysvětlit, že požaduje příliš, ale to jen přililo oleje do ohně «královského» hněvu...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 6
Daniel 2:12 (Ekumenická Bible) Komentář
Král se proto rozhněval, velice se rozzlobil a rozkázal všechny babylónské mudrce zahubit. Protože byl Daniel urozeného původu, nebylo s ním nakládáno jako s obyčejným nevolníkem: naopak, obdržel vzdělání, aby mohl být úředníkem u královského dvora.

Jako jeden z «moudrých mužů Babylónu» byl také dotčen tímto rozsudkem smrti. Proto si rychle vyžádal audienci u krále a požádal ho o povolení krátkého času, ve kterém zjistí o čem ten sen byl.

Protože znal Danielovu poctivost, král souhlasil.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 7
Daniel 2:19 (Ekumenická Bible) Komentář
I bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění.

Daniel dobrořečil Bohu nebes.
Na prosbu k Bohu o zjevení obsahu králova snu a jeho výkladu obdržel Daniel kladnou odpověď.

Příštího rána se znovu ohlásil u krále, aby mu sdělil, co chtěl vědět.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 8
Daniel 2:27,28,30 (Ekumenická Bible) Komentář
Daniel králi odpověděl:

«Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci ani zaklínači ani věštci ani planetáři.

Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech. (...)

Já pak to nemám z moudrosti, které bych měl více než ostatní živé bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno.»
Než vyjevil králi jeho sen i s výkladem, skromný Daniel nejdříve připsal všechnu slávu svému Bohu v nebi.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 9
Daniel 2:31-35 (Ekumenická Bible): Sen, který král Nebúkadnesar ihned rozpoznal.
«Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled.

Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny.

Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je, a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy.

A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 10
Načrtněme si sochu, kterou král Nebúkadnesar viděl
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 11
Daniel 2:36-38 (Ekumenická Bible) Komentář
Toto je sen. Též jeho výklad řekneme králi:

Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším.

Ty jsi ta zlatá hlava.
Jak vidíme, každá část sochy představuje nějaké království.

První z nich, hlava ze zlata, je království Babylónské, u moci od r. 606 do r. 539 př. Kr.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 12
Jeremiáš 51:7 (Ekumenická Bible) Komentář
Zlatým kalichem byl Babylón v Hospodinově ruce. Je zajímavé všimnout si, že v Písmu je leckde zmíněno jméno Babylón ve spojení se zlatem.

Toto království bylo jedním z divů starověku. Pro své nádherné stavby a skvostné zahrady si Babylón zasluhoval být reprezentovaný zlatem, králem všech kovů.
Zjevení 17:4,5
Ta žena byla (...) pokryta zlatem (...) V ruce měla zlatý kalich (...).

A na jejím čele bylo napsané jméno skrývající tajemství: «Veliký Babylón.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 13
Daniel 2:39 (Ekumenická Bible) Komentář
Po tobě povstane další království, nižší než tvé. Po panování trvajícím 67 let bylo Babylónské impérium poraženo královstvím Medo-Perským.

Medo-Perská monarchie trvala 208 let, od r. 539 do r. 331 př. Kr. Prorok Daniel sám byl svědkem dobytí Babylónu.

Znázorněno hrudí a pažemi ze stříbra, Medo-Perské království opravdu nebylo tak bohaté jako Babylón, i když jeho armáda byla silnější.

Všimněme si, jak poklesem v ceně nabývají kovy na pevnosti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 14
Daniel 2:39 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) a pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí. Následně pak v r. 331 př. Kr. řecké armády pokořily posledního perského krále ve známé bitvě o Arbelu. Řekové byli vedeni k vítězství mocným králem Alexandrem Velikým.

Tím vzniklo Řecké impérium, zahrnující více území, než předchozí dvě království.

Nadvláda Řeckého impéria trvala 163 let od r. 331 do r. 168 př. Kr.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 15
Daniel 2:40 (Ekumenická Bible) Komentář
Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše, a to království jako železo, které tříští všechno, bude drtit a tříštit. V r. 168 př.Kr. přišlo na řadu Římské impérium, aby ukázalo svoji nadřazenost.

Železo symbolizuje toto království dokonale: jeho vojenská disciplína, krutá nadvláda nad dobytými národy, jeho zákony, vše bylo jako ze železa.

Toto království existovalo až do r. 476 n.l.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 16
Daniel 2:41 (Ekumenická Bible) Komentář
Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené. Daniel nepředpověděl páté světové království, ale rozdrobení tohoto čtvrtého království. A skutečně, toto království zesláblo a bylo napadeno barbarskými národy, které je nakonec porazily.

Těchto národů bylo deset, stejně jako počet prstů na nohách sochy. Ze sedmi z nich vznikly evropské národy, zatímco tři vymizely.

Podívejme se na tyto národy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 17
Římské impérium rozdělené na deset částí:
  1. Saxoni, kteří dali vznik Anglii.
  2. Frankové, kteří dali vznik Francii.
  3. Alamani, kteří dali vznik Německu.
  4. Vizigóti, kteří dali vznik Španělsku.
  5. Suevové, kteří dali vznik Portugalsku.
  6. Lombardi, kteří dali vznik Itálii.
  7. Burgundi, kteří dali vznik Švýcarsku.
  8. Herulové, kteří zanikli.
  9. Vandalové, kteří zanikli.
  10. Ostrogóti, kteří zanikli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 18
Daniel 2:43 (Ekumenická Bible) Komentář
Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou. Daniel předpověděl, že navzdory svým snahám evropské národy neuspějí ve vytvoření páté světové mocnosti.

Karel Veliký, Karel V, Ludvík XIV, Napoleon, Wilhelm II a Hitler, všichni se ve svém čase snažili stmelit Evropu pod autoritou jednoho vládce, ale sen každého z nich ztroskotal.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 19
Shrňme si výklad králova snu
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 20
Daniel 2:44 (Ekumenická Bible) Komentář
Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky. Bůh nám nedal toto proroctví, abychom se bavili historickými kuriozitami.

Chce, abychom si byli vědomi, že historie bude kulminovat velmi důležitou událostí: návratem Ježíše Krista, který založí své království a udělá konec tomuto světu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 21
Daniel 2:45 (Ekumenická Bible) Komentář
Neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Jak uvidíme v následujících verších, symbol skály a kamene je často v Bibli používán k označení Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 22
Skutky 4:11 Komentář
[Ježíš] je ten kámen. Návrat Krista, tohoto kamene vytrženého ze skály bez pomoci lidských rukou, zničí všechna pozemská království.
1 Korintským 10:4
A všichni pili tentýž duchovní nápoj (neboť pili z duchovní skály, která šla za nimi, a ta skála byl Kristus).
Efezským 2:20
Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 23
Daniel 2:45 (Ekumenická Bible) Komentář
Sen je pravdivý a výklad spolehlivý. Výklad snu končí tímto jasným a přímým prohlášením proroka Daniela.

Tato prorocká cestovní mapa se ukázala být až do této chvíle neuvěřitelně přesná a bylo by od nás moudré zkoumat její předpovědi o naší vlastní budoucnosti.

Je Kristův návrat blízko? Jak se to můžeme dovědět? Tyto důležité otázky budou předmětem příštích lekcí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 19
Danielova socha
Okénko 24
Pomodleme se:
Náš Otče,

zkoumání budoucnosti za pomoci Tvého inspirovaného Slova je nedocenitelnou výsadou, za kterou jsme Ti velmi vděčni.

Tvým přáním bylo varovat nás snem, který jsi dal králi Nebúkadnesarovi. Pomoz nám plně pochopit význam a důležitost Tvého varování při našem pokračujícím studiu Tvého Slova.

Ve jménu Ježíše Krista prosíme.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 19 Test lekce 19 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: «An oxeye daisy.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 2: BOWER, Maurice. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 4», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 484-b. Okénko 3: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM072.BMP. Okénko 4: FORD, Eric. V: «King Nebuchadnezzar’s Golden Statue», coll. «The Story Bible Series from Guideposts» #26, Lion Publishing, 1984, strana 10. Okénko 5: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 18. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 6: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM074.BMP. Okénko 7: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 22. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 8: RUDEEN, Herbert. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 269. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 9: HARLAN, Russell. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 270. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 10-a: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 28. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 10-b: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 16. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 11: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 106. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 12: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM101.BMP. Okénko 13: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 106. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 14: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 106. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 15: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 106. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 16: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 106. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 17: BISHOP, Tom. «Stone strikes feet of image (detail)». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #7. Okénko 18: Obrázek #1: «Charlemagne, Portrait», Stadtmuseum of Aachen. V: «Collier’s Encyclopedia Deluxe 1998», Sierra Home. Obrázek #2: «Charles V (Charles I of Spain)», Kunsthistorisches Museum, Vienna. V: «Collier’s Encyclopedia Deluxe 1998», Sierra Home. Obrázek #3: «Portrait de Louis XIV», Musée du Louvre, Paris (http://www.louvre.fr/). Obrázek #4: «Napoleon, Portrait», Kunsthistorisches Museum, Vienna. V: «Collier’s Encyclopedia Deluxe 1998», Sierra Home. Obrázek #5: «William II, last emperor of Germany», Museo della Guerra, Rovereto, Italy. V: «Collier’s Encyclopedia Deluxe 1998», Sierra Home. Obrázek #6: «Adolf Hitler», The Bettmann Archive. V: «Grolier Multimedia Encyclopedia Deluxe 1998», Grolier Interactive Inc. Okénko 19-a: RUDEEN, Herbert. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 273. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 19-b: Neznámý zdroj. Okénko 20: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #6 («Le Glorieux Enlčvement Selon l’Apocalypse»), strana 1. Okénko 21: V: časopis «The Watchtower» (15-11-1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Okénko 22: BISHOP, Tom. «Stone strikes feet of image». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #7. Okénko 23: STEEL, John. V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #1 («Introduction to the book of Daniel»), strana 1. Okénko 24: «The Whirlpool Galaxy.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 19 Test lekce 19 je pro vás připravený!