DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 20

Sedmdesát týdnů

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 1
Přijměte naše pozvání ke společné modlitbě:
Ó Pane, všemohoucí Bože,

dnes budeme studovat dlouhé prorocké období, to jest sedmdesát týdnů, které jsi svěřil Tvému proroku Danielovi.

Prosíme, veď nás při této lekci, abychom plně porozuměli tomuto cennému proroctví a aby naše důvěra ve Tvé Slovo byla posílena.

Ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 2
2 Petr 1:19 Komentář
Máme také velmi pevné prorocké slovo a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Zvláštní požehnání je přislíbeno těm, kteří studují biblická proroctví.

Bůh nás povzbuzuje, abychom do studia vložili svůj čas k porozumění této části Jeho Slova.
Zjevení 1:3
Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a zachovávají to, co je v něm napsáno; neboť čas je blízko.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 3
Daniel 9:1 Komentář
V prvním roce Darjaveše, syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl ustanoven vládcem babylonského království (...). Proroctví sedmdesáti týdnů se nalézá v 9. kapitole knihy Danielova proroctví.

Než se budeme věnovat obsahu tohoto proroctví, podívejme se na historický kontext.

Události popsané v kapitole 9 se udály v r.538 př. Kr., krátce po dobytí Kaldejského království (Babylónu) Medo-Persií.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 4
Daniel 9:2,3 Komentář
...nuže v prvním roce jeho vlády jsem já Daniel porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let.

Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem, v pytlovině a popelu.
Ze studia Jeremiášova proroctví Daniel vyrozuměl, že jeho národ zůstane v babylonském otroctví po 70 let.

Těchto 70 let již uplynulo, Babylon byl poražen, ale k obnovení Jeruzaléma stále nedocházelo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 5
Daniel 9:4,5,18 Komentář
Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával:

«Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se od tvých přikázání a zákonů. (...)

Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno!»
Daniel se domníval, že je zpoždění obnovy města zapříčiněno špatnostmi jeho národa.

Modlil se proto k Bohu o odpuštění.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 6
Daniel 9:20,21 Komentář
Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraele a prosil jsem Hospodina, svého Boha, o slitování nad jeho svatou horou – nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění, a dotkl se mě. Zatímco se Daniel modlil, objevil se Gabriel.

Před 13 lety mu tento Boží anděl dal vidění o 2300 dnech (budeme je studovat v pozdější lekci), které zůstávalo stále nevysvětlené.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 7
Daniel 9:22,23 Komentář
« Danieli, promluvil ke mně [Gabriel] zřetelně,

jsem tu teď proto, abych ti zjevil tajemství.

Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a já jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi drahocenný.

Dobře tedy poslouchej má slova a porozuměj tomu vidění.»
Anděl řekl, že přišel vysvětlit vidění. Ale které?

Prorok Daniel neměl od počátku kapitoly 9 žádné vidění a tak musíme dojít k závěru, že se mělo vysvětlení týkat jeho posledního vidění o 2300 dnech.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 8
Daniel 9:24 Komentář
Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu (...). Hebrejské slovo «chathak», zde přeložené jako «určeno», znamená doslova «uťato».

Tím Gabriel informoval Daniela, že období 70 týdnů bylo uťato, neboli určeno, pro národ Izrael.

Toto období 70 týdnů (t.j. 70 x 7 = 490 dnů) mohlo být uťato jen z delšího období, to jest, ze 2300 dnů.

K tomuto bodu se za okamžik vrátíme.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 9
Daniel 9:25 Komentář
A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven (...). Začátečním bodem prorockého období 70 týdnů je «vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven».

Kdy byl takový příkaz k obnovení Jeruzaléma vydán?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 10
Erzdáš 7:8,11,13,20 Komentář
Do Jeruzaléma [Ezdráš] dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. (...) Toto je znění dopisu, jímž král Artaxerxes vybavil učeného kněze Ezdráše, znalce Hospodinových přikázání (...):

«Tímto nařizuji, že každý, kdo v mé říši patří k izraelskému lidu – včetně kněží a levitů – a touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebou. (...)

Cokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď to z královské pokladny.»
V sedmém roce svého panování vydal Artaxerxes, král Persie, příkaz k obnovení Jeruzaléma.

Bylo to v r. 457 př. Kr.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 11
Daniel 9:25 Komentář
A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, až k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny. Proroctví nám říká, že od příkazu k obnovení Jeruzaléma bude k Mesiáši 69 týdnů (7 + 62 = 69).

Nyní se poučme, co znamená v biblickém proroctví 69 týdnů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 12
Numeri 14:34 Komentář
Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok. Princip rovnocennosti «1 den = 1 rok» («Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok») je uznávaný a aplikovaný většinou studentů Bible. Přijměme totéž.
Ezechiel 4:5,6
Odpočítal jsem ti tolik dnů, kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů.

(...) Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 13
Takže nyní můžeme umístit následující prorocké milníky
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 14
Všimněme si následující nepravidelnosti
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 15
Daniel 9:25 Komentář
A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, až k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny. Protože víme, že těchto prvních 69 týdnů (7 + 62), neboli 483 roků (49 + 434) vede k r. 27 n.l., musíme zjistit, co se toho roku vzhledem k Mesiáši událo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 16
Jan 4:25,26 Komentář
Žena mu [Ježíši] řekla: «Vím, že přijde Mesiáš» (který je nazýván Kristus). «Ten až přijde, oznámí nám všechno.»

Ježíš jí řekl: «To jsem já, který s tebou mluvím.»
Slovo «Mesiáš» pochází z hebrejského «mashiach» (v řečtině «christos»), což znaméná «pomazaný».

Nový Zákon prohlašuje, že Ježíš je «Mesiáš», «Kristus», «pomazaný».
Skutky 10:38
(...) Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazaretu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 17
Lukáš 3:21,23 Komentář
A když se křtil všechen lid, stalo se, že byl pokřtěn i Ježíš. (...)

Ježíš sám nastoupil své poslání asi ve třiceti letech.
Ježíš byl pokřtěn ve věku 30 let.

Proč nám tedy proroctví říká, že k tomu mělo dojít v roce 27 n.l.? Když byla poprvé vypočítána křesťanská éra, stala se chyba čtyř let.

Je zřejmé, že se Ježíš nenarodil r. 1 n.l., protože v době jeho narození stále žil Herodes Veliký, který zemřel v r. 4 př. Kr.

Proto se musel Ježíš narodit v r. 4 př. Kr. a byl pokřtěn v r. 27 n.l. ve věku 30 let (to proto, že neexistuje rok 0: -4 + 30 + 1= 27).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 18
Marek 1:9,14,15 Komentář
V těch dnech se pak stalo, že přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a byl od Jana pokřtěn v Jordánu. (...)

Ježíš přišel do Galileje a kázal evangelium Božího království. Říkal:

«Čas se naplnil.»
Ježíš byl dobře obeznámený s biblickými proroctvími a věděl, že rok Jeho křtu (podzim r. 27 n.l.) byl důležitým datem.

Proto prohlásil, že se čas naplnil.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 19
Daniel 9:26,27 Komentář
Až dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit (...).

On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní.
Nyní se podívejme na sedmdesátý týden.

Proroctví nám říká, že v polovině tohoto posledního týdne «Mesiáš bude zabit» a «obětem i darům konec učiní».

Polovina týdne znamená 3.5 roku (7 roků ÷ 2). Připočtením 3.5 roku k podzimu r. 27 n.l. se dostaneme k r. 31 n.l. na jaře.

Co se stalo na jaře r. 31 n.l.?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 20
Daniel 9:27 Komentář
On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Tato «smlouva s mnohými», kterou měl Kristus v posledním týdnu potvrdit, je smlouva, kterou zpečetil svou vlastní krví na kříži ke spáse všech, kteří přijmou Jeho oběť na odpuštění svých hříchů.
Matouš 26:27,28
Potom vzal [Ježíš] kalich, vzdal díky a podal jim ho [učedníkům] se slovy:

«Pijte z něho všichni, neboť to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 21
Daniel 9:26,27 Komentář
Až dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit (...).

(...) Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní.
Přesně v předpovězený čas, v polovině sedmdesátého prorokovaného týdne, na jaře r. 31 n.l., Ježíš - Mesiáš zemřel na kříži a tím ukončil chrámový obětní systém.

Proto se chrámová opona roztrhla v půli.
Matouš 27:50,51
Ježíš pak opět hlasitě vykřikl a vypustil ducha.

A hle, chrámová opona se roztrhla na dva kusy odshora až dolů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 22
Daniel 9:24 Komentář
Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých. Po Ježíšově smrti a vzkříšení, docílením «(...) očištění nepravosti a příchodem věčné spravedlnosti», polovina týdne (3.5 roku) stále ještě zbývala do konce 490 roků, které byly zvláště odděleny jako zkušební lhůta pro lid Izraele, aby přijal Ježíše jako Mesiáše.

A přijali Ho jako takového?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 23
Lukáš 24:46,47 Komentář
Tak je to napsáno a tak musel Kristus trpět a třetího dne vstát z mrtvých a v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům počínaje od Jeruzaléma. Během těchto 3.5 roku po Ježíšově nanebevstoupení, apoštolové vyzývali učením a konáním zázraků lid Izraele, aby přijal Ježíše jako Mesiáše.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 24
Skutky 7:56-58 Komentář
[Štěpán] řekl:

«Hle, vidím otevřená nebesa a Syna člověka stojícího po Boží pravici!»

Tehdy hlasitě vykřikli, zacpali si uši a jednomyslně se na něj vrhli. Potom ho vyhnali ven z města a kamenovali ho.
Naneštěstí židovský národ výzvu apoštolů odmítl.

Konec 70 týdnů (490 roků) byl na podzim r. 34 n.l. poznamenán ukamenováním Štěpána, které bylo schváleno náboženskými vůdci Izraele.

Štěpán byl prvním křesťanským mučedníkem, usmrceným vlastníma rukama samého židovského národa.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 25
Skutky 13:45,46 Komentář
A když Židé spatřili ty zástupy, byli naplněni závistí a s odporem a rouháním mluvili proti tomu, co říkal Pavel.

Pavel a Barnabáš však směle řekli:

«Vám mělo být Boží slovo mluveno nejdříve, ale poněvadž ho odmítáte a soudíte sami sebe za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům!»
Ukamenováním Štěpána v r. 34 n.l. židovský národ definitivně odmítl evangelium a udělal tak konec svým 490 rokům zkušební lhůty.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 26
Daniel 9:26,27 Komentář
To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. (...)

Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený.
Danielovo proroctví 9. kapitoly končí tragicky oznámením zkázy Jeruzaléma a jeho chrámu.

Tato předpověď byla opět naprosto přesná: v r. 70 n.l. římská armáda vedená Titem dobyla město Jeruzalém a úplně zničila jeho chrám.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 27
Zajímavý postřeh: literární uskupení ve verších Daniel 9:25-27
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 28
Daniel 9:22,23 Komentář
« Danieli, promluvil ke mně [Gabriel] zřetelně, jsem tu teď proto, abych ti zjevil tajemství.

Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a já jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi drahocenný. Dobře tedy poslouchej má slova a porozuměj tomu vidění.»
Jak jsme viděli, období 70 týdnů mělo za účel mimo jiné také vysvětlit dřívější Danielovo vidění o 2300 dnech.

Protože jsou tato dvě vidění úzce spjatá a my nyní rozumíme proroctví 70 týdnů, budeme schopni studovat o 2300 dnech v budoucí lekci.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 29
Shrnutí proroctví 70 týdnů
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 20
Sedmdesát týdnů
Okénko 30
Poděkujme Bohu za Jeho pomoc:
Otče,

proroctví 70 týdnů nemělo za účel jen uspokojit zvědavost studentů. Jeho hlavním posláním bylo oznámit příchod Mesiáše, našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista.

Chceme v tuto chvíli obnovit naši smlouvu s Tvým Synem a svěřit se tak do rukou Toho, který prolil na kříži svoji drahocennou krev za každého z nás.

Veď nás i nadále při studiu Tvého Slova.

Tak prosíme ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 20 Test lekce 20 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #16, SSGP3604.JPG. Okénko 2: V: časopis «The Watchtower» (15-06-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 3: V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 54. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 4: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 201. Okénko 5: V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 192. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 6: COLLINS, Fred. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 62. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 7: CONVERSE, James. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 206. Okénko 8: DROST, Willem. «The Vision of Daniel» (1650), Gemäldegalerie, Berlin. Obrázek z webové stránky: http://sunsite.auc.dk/cgfa/d/p-drost1.htm Okénko 9: V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 79. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 10: QUADE, Lester. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 68. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 11: QUADE, Lester. V: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), strana 12. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 12: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #17, C0000567.JPG. Okénko 13-a: MANISCALCO, Joe. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 196. Okénko 13-b: Obrázek #1: V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 79. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Obrázek #2: V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 112. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Obrázek #3: STEEL, John. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 48. Okénko 14-a: «Hourglass and Shadow». Foto z webové stránky: www.corbis.com. Image ID: CB007962. Okénko 14-b: V: časopis «Revue Adventiste» (říjen 1994), přední strana. Okénko 15: ANDERSON, Harry. V: «L’Espoir de l’Humanité» volume 2 (Ellen G. White), Editions Le Monde Français, přední strana. Used by permission. Copyright ©1962, 1989 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 16: COLEMAN, Ralph Pallen. V: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, strana 67. Okénko 17: Obrázek z webové stránky: http://www.ldsyouth.com/ldsimg/johnbapt.jpg Okénko 18: QUADE, Lester. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 69. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 19: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 232. Okénko 20: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana XVI. Okénko 21: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM028.BMP. Okénko 22: HEASLIP, William. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 51. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 23: V: časopis «The Watchtower» (15-02-1998), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 15. Okénko 24: DORE, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 363. Okénko 25: V: «The Bible Pageant, Volume 5: Warriors of the Cross» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1950, strana 45. Okénko 26: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 15. Okénko 27-a: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), strana 26. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 27-b: Obrázek #1: STEEL, John. V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #31 («The cross of Christ»), strana 1. Obrázek #2: STEEL, John. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 28. Okénko 28: Obrázek od: CoolText.com (http://www.cooltext.com/). Okénko 29-a: BERRAN, Robert. V: «My Bible Friends, volume 5» (DEGERING, Etta B.), strana 45. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 29-b: MANISCALCO, Joe. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 196,197. Okénko 30: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #16, SSGP5394.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 20 Test lekce 20 je pro vás připravený!