DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 21

Moderní proroci

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 1
Pomodleme se:
Náš Otče,

Tvé Slovo nám ukázalo důležitost proroctví a my chceme nyní věnovat část svého času jeho studiu, abychom mu lépe porozuměli.

Jaký máme ale zaujmout postoj k lidem, kteří se za Tvé proroky vydávají, i když jejich písemnosti nejsou součástí Písma svatého? Jak si můžeme být jisti, že jsme tváří v tvář falešnému prorokovi dříve, než ho s konečnou platností odmítneme?

Veď nás svým Duchem, když otvíráme Tvoji knihu. Ve jménu Ježíše Krista prosíme.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 2
Amos 3:7 (Ekumenická Bible) Komentář
Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. Proroci mnohokrát v historii působili jako prostředníci, přinášející lidem vzkazy od Boha.
2 Petr 1:21
Proroctví přece nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží svatí lidé mluvili, jak byli unášeni Duchem Svatým.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 3
Ezechiel 2:4 (Ekumenická Bible) Komentář
I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim:

«Toto praví Panovník Hospodin.»
Proroci pod vlivem Ducha svatého nejen předvídali budoucnost, ale zejména nabádali lid, aby dodržoval Boží přikázání.
Izaiáš 58:1 (Ekumenická Bible)
Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 4
Efezským 4:11-13 Komentář
On [Kristus] tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele, pro dokonalou přípravu svatých k dílu služby, k budování Kristova těla, dokud všichni nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna. Jak vidíme, Bůh daroval své církvi dar proroctví nejen k předpovídání budoucnosti, ale zejména k pozvednutí věřících, k jejich zdokonalení, aby dosáhli jednoty a poznání.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 5
Skutky 2:17,18 Komentář
«A stane se v posledních dnech,» praví Bůh, «že vyliji ze svého Ducha na veškeré tělo a vaši synové i vaše dcery budou prorokovat; vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.

Také na své služebníky a na své služebnice v těch dnech vyliji ze svého Ducha, a budou prorokovat.»
Pošle Bůh opět proroky, aby vedli Jeho církev v posledních dnech?

Slovo Boží dává velmi jasnou odpověď: Ano.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 6
Bůh si může zvolit jako proroka také ženu:
«Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer. (...) Ta přišla ve stejnou chvíli a vzdávala Pánu chválu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení.» (Lukáš 2:36,38)

«Vešli jsme do domu evangelisty Filipa (který byl z oněch sedmi) a zůstali jsme u něho. Ten měl čtyři dcery, panny, které prorokovaly.» (Skutky 21:8,9)

«V té době soudila v Izraeli prorokyně Debora, manželka Lapidótova.» (Soudců 4:4)

«Áronova sestra, prorokyně Miriam (...).» (Exodus 15:20)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 7
Matouš 7:15 Komentář
[Ježíš řekl:] «Dávejte si pozor na falešné proroky.» Potíž s proroky je v tom, že někteří jsou praví a jiní falešní.

Jak se čas blíží k druhému příchodu Ježíše Krista, počet falešných proroků bude znepokojivě stoupat...

Jak tedy rozpoznáme pravého proroka od falešného?
Matouš 24:24
[Ježíš řekl:] «Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 8
1 Tesalonickým 5:20,21 Komentář
Proroctvími nepohrdejte.

Všechno prověřujte; co je dobré, toho se držte.
Ačkoliv je mnoho falešných proroků, Slovo Boží nás varuje proti odmítnutí všech proroků.

Vyzývá nás, abychom zkoumali slova a skutky každého proroka a tak se dověděli, jestli byl skutečně poslán Bohem.

Navíc nám Bible nabízí mnoho návodů k odhalení falešných proroků. Podívejme se na některé z nich.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 9
Deuteronomium 18:21,22 Komentář
«Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?»

Nuže, jestliže prorok něco řekne Hospodinovým jménem, a vůbec se to nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin.
Proroctví od Božího proroka se musí vyplnit na 100%, o nic méně.

Jediná chyba a naše zkouška končí!
Jeremiáš 28:9 (Ekumenická Bible)
Prorok (...) byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 10
Deuteronomium 13:1-3 Komentář
Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vizionář a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy:

«Pojďme následovat cizí bohy (jež jsi nepoznal) a sloužit jim!»

Neposlouchej jeho řeči.
Splnění předpovědi ale nestačí.

Prorokovo učení musí být také v souladu s učením Slova Božího.

Jinak je takový prorok zcela jistě falešný.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 11
Izaiáš 8:19,20 (Ekumenická Bible) Komentář
Řeknou vám:

«Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.»

Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých?

K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?
Základem je zkoumat prorokova slova ve světle Slova Božího.

Jestliže tyto dva zdroje nesouhlasí, třeba jen v jediném bodu, pak musíme dojít k závěru, že jde o falešného proroka.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 12
Pláč Jeremiášův 2:9 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) její král a velmožové jsou mezi pronárody a zákona není; ani její proroci nemívají vidění od Hospodina. Obdržení vidění od Boha je úzce spjato s poslušností Božího zákona.

V historii Izraele Bůh několikrát přestal dávat prorokům vidění, protože stejně jako ostatní lidé odmítli Jeho přikázání.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 13
Ezechiel 7:26 (Ekumenická Bible) Komentář
Valí se neštěstí za neštěstím a přichází zpráva za zprávou. Budou vyhledávat vidění od proroka, ale kněz bude bez zákona a starci bez soudnosti. Varujte se proroka, který se vydává za poslaného Bohem a současně učí, že Boží přikázání nejsou důležitá.
Přísloví 29:18
Kde chybí zjevení, lid bývá rozháraný, kdo zachovává Zákon, je však blažený.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 14
1 Jan 4:1-3 Komentář
Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.

Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Ale žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista přišlého v těle, není z Boha.
Učení pravého proroka se bude detailně týkat osoby Ježíše Krista.

Cílem takového proroka bude vést lidi k přijetí Ježíše jako jejich osobního Spasitele a Pána jejich života.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 15
Matouš 24:24,25 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.

Hle, řekl jsem vám to předem.»
Buďme opatrní: zázraky nejsou potvrzením, že jde o pravého proroka.

Ve skutečnosti budou falešní proroci v posledních dnech schopni předvádět velká znamení a konat zázraky!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 16
Matouš 7:15-18,20 Komentář
[Ježíš řekl:] «Dávejte si pozor na falešné proroky. (...) Poznáte je podle jejich ovoce.

Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. (...)

A proto je poznáte podle jejich ovoce.»
Působení Božího proroka se bude vyznačovat dobrým ovocem, které ponese.

Co tedy Slovo Boží považuje za «dobré ovoce»?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 17
Galatským 5:22,23 Komentář
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost. Život Božího proroka bude odrazem Božího charakteru.

Ovoce Ducha, které je silnější než znamení a zázraky, potvrdí hodnověrnost jeho poslání.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 18
Izaiáš 58:1 (Ekumenická Bible) Komentář
Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. Prorok, který splní bez výjimky každou podmínku požadovanou Slovem Božím, je skutečně poslaný Bohem.

Pak bude velmi důležité pozorně studovat vzkaz který přináší, protože to může být vážné varování, které má Bůh osobně pro nás.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 19
2 Paralipomenon 20:20 (Ekumenická Bible) Komentář
Věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní; věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. Zkoumejme pečlivě slova a činy každého proroka, který se vydává za poslaného Bohem.

Odhalením falešného proroka se vyhneme jeho podvodům.

Identifikací pravého proroka získáme přístup ke zdroji spolehlivých informací, varování a povzbuzení od Boha, která nás připraví na blízký příchod Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 20
Souhrn sedmi bodů k rozpoznání pravého Božího proroka
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 21
Moderní proroci
Okénko 21
Pomodleme se společně:
Náš Pane a Spasiteli,

vyzbrojeni «mečem Ducha, jímž je Boží slovo» (Efezským 6:17), budeme schopni rozeznat falešné proroky, které nám nepřítel posílá do cesty, aby nás od Tebe svedli a zapříčinili naši záhubu.

Budeme ale také schopni rozeznat pravé proroky, které nám pošleš.

Dej, ať poznáme Tvé proroky když povstanou, abychom mohli věnovat pozornost jejich vzkazům od Tebe a byli tak připraveni na velký den příchodu Tvého Syna, Ježíše Krista.

Tak prosíme Jeho jménem.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 21 Test lekce 21 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATFL025.JPG. Okénko 2: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #30 («Sharing Daniel’s Message with the World»), strana 1. Okénko 3: V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 183. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 4: DUNLAP, S. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 127. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: EL GRECO. «The Pentecost», Prado Museum, Madrid. V: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, strana 367. Okénko 6: DORÉ, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 87. Okénko 7: Foto z webové stránky: http://christsbride-min.org/Cbm%20-%20what%20is%20truth.htm. Okénko 8: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #21 («La Babylone Mystique - la Courtisane»), strana 4. Okénko 9: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 176. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 10: MUNSELL, Richard. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 14», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 1768-b. Okénko 11: V: časopis «The Watchtower» (15-01-1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 4. Okénko 12: COLLINS, Kreigh. V: «The Bible Story, volume 4» (MAXWELL, Arthur S.), strana 178. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 13: TANK, Duane. V: časopis «La Sentinelle» (říjen 1991), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 14: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM140.BMP. Okénko 15: HUNT, Robert. V: časopis «La Sentinelle» (srpen 1992), Pacific Press Publishing Association, přední strana. Okénko 16: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 676028.PCD. Okénko 17: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 25. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 18: V: časopis «The Watchtower» (01-01-1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 19: V: časopis «The Watchtower» (01-08-1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Okénko 20-a: AYRES, Robert. V: časopis «La Sentinelle» (září 1991), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 20-b: ANDERSON, Harry. V: časopis «La Sentinelle» (leden 1997), Pacific Press Publishing Association, strana 14. Okénko 21: Foto od TERLINGEN, Annemieke. Clayoquot Sound and Vancouver Island. V: časopis «Doctor’s Review» (červen 1999), strana 123.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 21 Test lekce 21 je pro vás připravený!