DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 22

Znaky časů

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 1
Požádejme Boha, aby nás vedl:
Nebeský Otče,

pokorně k Tobě přicházíme s vděčností, že jsi nám dal Tvé Slovo, které je lampou našim krokům a světlem na naší cestě.

Jak budeme studovat co Bible učí o znameních doby, žádáme Tě opět, abys nás doprovázel a vedl svým Duchem.

Tak prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 2
2 Petr 1:19 Komentář
Máme také velmi pevné prorocké slovo a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící na temném místě. Apoštol Petr schvaluje naše studim biblických proroctví, která nám odhalí co pro nás budoucnost skrývá, abychom mohli tuto znalost uplatnit k našim nejlepším rozhodnutím.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 3
Matouš 24:3 Komentář
(...) přistoupili k němu [Ježíši] učedníci soukromě se slovy:

«Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto světa?»
Jako většina z nás, Ježíšovi učedníci měli také zájem znát znaky, oznamující konec tohoto světa.

Ježíš odpověděl na jejich otázky velmi jasně.

Poukázal na mnohá znamení, která můžeme rozdělit do dvou kategorií:
  • znamení v přírodě;
  • znamení ve společnosti
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 4
Znaky časů rozdělené do dvou velkých kategorií
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 5
Lukáš 21:11 Komentář
Na různých místech budou veliká zemětřesení. Podívejme se nejdříve na znamení v přírodě.

Ježíš předpověděl, že krátce před Jeho návratem «budou veliká zemětřesení».

Volbou přídavného jména «veliká» se Ježíš zaměřil více na ničivost zemětřesení, než na jejich počet.

V souvislosti s rychlým růstem světového obyvatelstva v posledních desetiletích si můžeme povšimnout, že jsou zemětřesení stále více ničivější a vražednější a postihují velká množství lidí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 6
Lukáš 21:11 Komentář
Na různých místech (...) budou hrůzy a veliká znamení z nebe. Ježíš Kristus nám dal skutečný astronomický kalendář, který nám dává vidět blízkost konce světa pozorováním těchto po sobě následujících nebeských úkazů.

Podívejme se, o jaké úkazy se jedná.
Lukáš 21:25
Tehdy budou znamení na slunci a na měsíci a na hvězdách.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 7
Marek 13:24,25 Komentář
V těch dnech (...) se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo. Hvězdy budou padat z nebe. Tyto tři nebeské úkazy byly předpovězeny Ježíšem, apoštolem Janem a starozákonními proroky. Ve všech pasážích jsou tyto úkazy popsány ve stejném pořadí.

Podívejme se na ně jednotlivě.
Zjevení 6:12,13
Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 8
Zjevení 6:12 Komentář
Slunce zčernalo jako žíněný pytel. Tento úkaz, zaznamenaný v historických knihách astronomie, nastal 19. května 1780.

Nebylo to zatmění slunce a tento fakt zůstává stále nevysvětlený.

Očitý svědek prohlásil: «List bílého papíru vzdáleného několik centimetrů od oka byl stejně neviditelný, jako ten nejčernější samet.» [Samuel Tenney, dopis (1785) ve «Sbírce Massachusettské historické společnosti»].

Zastření tmou trvalo dlouhé hodiny a mnoho míst v Americe bylo v úplné temnotě.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 9
Zjevení 6:12 Komentář
(...) měsíc byl celý jako krev. V noci, která následovala po temném dnu 19. května 1780, se mraky rozptýlily a objevil se měsíc, který byl podle očitých svědků «rudý jako krev».

Tento další historický fakt, stejně nevysvětlený, může být ověřený v každé dobré astronomické encyklopedii.
Joel 3:4
Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 10
Zjevení 6:13 Komentář
A nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky. Tato velká «hvězdná sprcha» nastala během brzkých ranních hodin 13. listopadu 1833. Tento nebeský úkaz poskytl tolik světla, že bylo možno číst noviny na ulici.

Svědkové tohoto fantastického úkazu se domnívali, že přichází konec světa.

Toto je další historický fakt snadno k nalezení v každé dobré astronomické encyklopedii.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 11
Matouš 24:7 Komentář
(...) a budou hlady (...) na různých místech. Co bylo dříve nazýváno třetím světem nyní představuje více než dvě třetiny světového obyvatelstva. Ve skutečnosti:
  • 20% lidí na zemi má dostatek potravy a nazbyt;
  • 60% má nedostatečnou stravu;
  • 20% je akutně podvyživeno.
V poslední skupině zemře hladem více než 25 milionů lidí ročně.

Navíc se světová populace zvyšuje každým rokem o více než 70 milionů lidí, většinou v nevyvinutých zemích, kde se tito stávají příštími obětmi hladu...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 12
Lukáš 21:11 Komentář
Na různých místech budou (...) mory. «Mory» se v těchto moderních časech drasticky množí.

Sexuálně přenášené nemoci jako kaldymie a herpes se šíří poplašným tempem.

AIDS, nedávno přidané k seznamu, si vyžádalo na sta tisíce obětí jen v několika letech. A to je pouze vrcholek ledovce, protože tisíce lidí jsou nositeli tohoto viru a nevědomě tak tuto strašnou nemoc rozšiřují.

Netřeba zmiňovat masožravou bakterii, boreliózu, šílenou krávu, SARS a mnoho dalších...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 13
Matouš 24:6,7 Komentář
Budete pak slýchat války a zprávy o válkách.

Hleďte, abyste se nestrachovali, protože se to všechno musí stát. Ale to ještě nebude konec.

Povstane totiž národ proti národu a království proti království.
Dvacáté století zažilo první dvě světové války v historii lidstva.

Jen druhá světová válka si vyžádala 50 milionů obětí.

Od r. 1945 bylo více než 150 válek, které zapříčinily smrt více než 25 milionů lidí a bylo jen 26 dnů celosvětového míru!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 14
Zjevení 11:18 Komentář
Národy se rozhněvaly, ale přišel tvůj hněv a čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána odplata tvým služebníkům prorokům a svatým a těm, kteří se bojí tvého jména, malým i velkým, a aby byli zkaženi ti, kteří kazí zemi. Nukleární éra dala člověku moc vyhladit celou planetu stále účinnějšími zbraněmi.

Pozorujeme také veliký problém znečišťování životního prostředí, zapřičiňujícího nezvratitelné škody v přírodě porušováním její citlivé rovnováhy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 15
1 Tesalonickým 5:3 Komentář
Až totiž budou říkat: «Pokoj a bezpečnost,» tehdy na ně nečekaně přijde zhouba, tak jako bolest na těhotnou ženu, a neuniknou. Také znamení ve společnosti nám ukazují na blízkost konce tohoto světa.

Zamysleme se například nad mírovými a odzbrojovacími konferencemi, které se množí jako nikdy dříve.

Naneštěstí ale tyto pokusy o udržení míru dosahují málo výsledků, kromě vyplnění biblických proroctví.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 16
Lukáš 21:25-27 Komentář
Tehdy budou znamení (...) a na zemi úzkost národů nevědoucích kam se podět před řvaním moře a vlnobitím. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na svět, neboť nebeské mocnosti budou otřeseny.

A tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou.
Nezní to jako úvodník z nějakých novin? Jaký to přesný popis našeho dnešního světa!

Všimněme si, že toto znamení těsně předchází příchod Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 17
Jakub 5:1-4 Komentář
A nyní vy, boháči - plačte a kvílejte nad bídami, jež na vás přicházejí.

Vaše bohatství shnilo a vaše roucha rozežrali moli. Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a bude stravovat vaše těla jako oheň.

Nahromadili jste poklad pro poslední dny!

Hle, mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří žali vaše pole, křičí a volání ženců došlo sluchu Pána zástupů.
Další znamení časů: spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 18
2 Timoteovi 3:1-5 Komentář
Věz však, že v posledních dnech nastanou nebezpečné časy.

Lidé totiž budou samolibí, milující peníze, vychloubační, pyšní, rouhaví, neposlouchající rodiče, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nezdrženliví, hrubí, nepřátelé dobra, zrádci, ukvapení, nadutí, milující rozkoše více než Boha. Budou mít vnější způsob zbožnosti, ale zřeknou se její moci.
Zde je velmi smutná bilance lidské morality těsně před příchodem Ježíše.

Naše generace by nemohla být popsána lépe.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 19
2 Timoteovi 3:13 Komentář
Zlí lidé a podvodníci však budou postupovat stále k horšímu - svůdci i svádění. Když čteme noviny a pozorujeme zprávy v televizi, jsme ohromeni neuvěřitelnou krutostí člověka.

Mnoho lidí doufá, že láska tento trend zvrátí, ale Bible naopak učí, že se bude situace zhoršovat až do Ježíšova příchodu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 20
Matouš 24:12 Komentář
A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne. Při takové úrovni zločinu a násilí se lidé stávaji nedůvěřivými a bojácnými.

Všimněte si v prostředcích hromadné dopravy, jak studenými a nesympatickými jsme se stali. Sotva někdo promluví s druhým a úsměvy jsou velmi vzácné.

Cizím již neotevíráme dveře z obavy, aby se nám nepřihodilo něco zlého.

Opět, Ježíš popsal naši generaci velmi výstižně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 21
Matouš 24:37-39 Komentář
Ale jak bylo za dnů Noéma, tak bude i při příchodu Syna člověka.

Neboť stejně jako v těch dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do toho dne, kdy Noé vešel do archy, a nic nepoznali až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.
Lidé zůstali lhostejní, když je Noé varoval o přicházející potopě.

Stejně tak je tomu dnes, když je lidem poukázáno na blížící se konec světa.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 22
Genesis 6:5,11-14 Komentář
Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo, a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. (...)

Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí.

Bůh pohlédl na zemi, a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženým způsobem. Bůh Noemovi řekl:

«Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu.»
Takové poměry převládaly na zemi ve dnech Noéma.

Když přemýšlející lidé uvažují o naší dnešní společnosti, vidí podobnosti k těmto dávným dnům.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 23
Lukáš 18:8 Komentář
Ale až Syn člověka přijde, nalezne na zemi víru? Těmito slovy Kristus také předpověděl, že na konci časů budeme svědky oslabení pravé křesťanské víry.

A opravdu, lidé zapomínají na víru v Boha a obracejí se k jiným druhům duchovna, nebo se prostě prohlásí za ateisty.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 24
2 Petr 3:3,4 Komentář
Vězte především to, že v posledních dnech přijdou posměvači chodící podle svých vlastních žádostí a budou říkat:

«Kde je ten slib o jeho příchodu? Co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření!»
Lidé opustí křesťanskou víru a budou se vysmívat těm, keří dychtivě očekávají druhý příchod Ježíše Krista.

Není tomu tak právě dnes? Můžeme snadno dojít ke svým vlastním závěrům.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 25
2 Petr 3:5,6 Komentář
Úmyslně totiž pomíjejí to, že nebesa byla již odedávna a země povstala Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. V těchto verších nám apoštol Petr říká, že navíc k vysmívání se Ježíšovu příchodu budou lidé popírat stvoření světa jak popsáno v Bibli a nebudou již věřit v celosvětovou potopu.

Není to neuvěřitelné?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 26
2 Timoteovi 4:3,4 Komentář
Neboť nastane čas, kdy nebudou snášet zdravé učení, ale budou si podle vlastních chutí shromažďovat učitele lechtající jejich sluch.

Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.
Když odmítnou autoritu Bible, mnozí jsou svedeni a podvedeni různými «náboženskými» hnutími, která nabízejí učení lahodící jejich egu, ale nevyzývají jejich skutečné duchovní problémy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 27
1 Timoteovi 4:1 Komentář
Duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry, naslouchajíce bludným duchům a učením démonů. Lidé se obracejí stále častěji k okultním vědám, astrologii a jiným formám spiritualismu.

Zcela nedávno jsme se stali svědky vzniku mnoha hnutí, zaměřených na t.zv. nekonečnou moc uzamknutou v každém z nás, kterou mají jednotlivci v sobě objevit a rozvinout.

Miliony lidí se přidávají k těmto hnutím «Nového věku».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 28
Matouš 24:4,5,24,25 Komentář
Ježíš jim odpověděl:

«Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: “Já jsem Kristus” a svedou mnohé. (...)

Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.

Hle, řekl jsem vám to předem.»
Od nepaměti existovali šílenci, kteří se vydávali za Krista.

Ježíš nám ale říká, že v posledních dnech je nebudeme nacházet v ústavech, ale spíš na vlivných místech, odkud podvedou mnoho lidí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 29
Daniel 12:4 (Ekumenická Bible) Komentář
A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce.

Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.
Dnes vidíme více, než jen explozi vědeckých a technologických znalostí.

Na duchovní úrovni je Písmo, i když velkou většinou lidí zapomenuté, studované více a více ve snaze porozumět vzkazu, který nám Bůh chce dát.

A jak předpovězeno, prorocké knihy Daniel a Zjevení jsou nyní odpečetěny a odhalují svá cenná tajemství každému, kdo je vážně a upřímně studuje.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 30
Matouš 24:14 Komentář
A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. Toto znamení samo o sobě by nás mohlo přesvědčit o bezprostřednosti druhého příchodu Ježíše Krista.

Prostředky telekomunikace se rozrostly takovou mírou, že máme v současnosti dostatečnou technologii ke komunikaci s kýmkoliv na celém světě.

Výkonné počítače mohou přeložit Bibli do jiných jazyků řádově v minutách, zatímco v nedávné minulosti to znamenalo celoživotní úsilí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 31
Matouš 16:2,3 Komentář
On [Ježíš] jim odpověděl:

«Když je večer, říkáte: “Bude hezky, protože nebe je červené.” Ale za svítání říkáte: “Dnes bude ošklivo, protože je červené zatažené nebe.”

Pokrytci! Umíte rozeznat vzhled nebe, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte?»
Stejně jako farizeové nerozeznali znaky Ježíšova Mesiášství, tak ani naše generace nerozeznává znamení jasně předpovídající Jeho blízký příchod.

Tyto znaky jsou však zcela zřejmé každému vážnému studentu Bible.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 32
Marek 13:32,33 Komentář
O tom dni a hodině však nikdo neví - ani andělé v nebi ani Syn, jenom Otec.

Dávejte pozor, buďte bdělí a modlete se, vždyť nevíte, kdy nastane ten čas.
Přesné datum návratu Ježíše Krista nemůžeme znát...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 33 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 33
Lukáš 21:28-31 Komentář
«A až se toto začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení.»

Tehdy jim [Ježíš] řekl podobenství:

«Pohleďte na fíkovník i na všechny stromy. Když vidíte, jak už pučí, sami poznáváte, že léto už je blízko.

Tak i vy, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že Boží království je blízko.»
... ale znaky časů nám dávají vědět, že se tato velká událost již nezadržitelně blíží.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 34 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 34
Židům 10:37 Komentář
Vždyť již velmi, velmi zakrátko přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se. Návrat Ježíše Krista je velmi blízký.

V příštích dvou lekcích budeme hlouběji studovat, co Bible o této události učí: jak se to stane a k čemu v ten den na zemi dojde.

Neopomiňte je!
Zjevení 22:20
Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: «Jistě, přijdu brzy.»

Amen. Ano, přijď, Pane Ježíši!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 35 Moment pravdy Lekce 22
Znaky časů
Okénko 35
Pomodleme se společně:
Nebeský Otče,

když pozorujeme všechnu úzkost a otřesy, které ničí naši planetu, mohli bychom být znepokojeni nadcházející budoucností.

Ale pro ty, kteří věří Tvému Slovu pravdy, jsou tyto události příslibem blízkého návratu našeho Spasitele. Jaký to bude nádherný den!

Pomoz nám připravit se na Jeho příchod. Tak prosíme ve vzácném jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 22 Test lekce 22 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: «White-tailed deer.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 2: Foto od P. BLEECKX. V: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, první kvartál 1999, přední strana. Okénko 3: STEEL, John. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C. Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 12. Okénko 4-a: Obrázek #1: GALLANT, Randy. V: časopis «The Medical Post» (23-09-1997), strana 9. Obrázek #2: Foto od «Publiphoto». Neznámý zdroj. Obrázek #3: V: časopis «Signs of the Times» (říjen 1990), Pacific Press Publishing Association, strana 2. Obrázek #4: V: časopis «La Sentinelle» (leden 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 5. Obrázek #5: V: časopis «La Sentinelle» (březen 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 3. Obrázek #6: Foto od POZARIK, James. V: časopis «La Sentinelle» (únor 1992), Pacific Press Publishing Association, strana 5. Obrázek #7: V: časopis «La Sentinelle» (květen 1996), Pacific Press Publishing Association, strana 14. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 4-b: Obrázek #1: Foto od CARTER, Kevin. V: časopis «Adventist Review» (neznámé datum), «What causes world hunger?» (DYBDAHL, Tom), strana 27. Obrázek #2: Foto od BLAISE, Olivier. «Nevada Test Site», Gamma Liaison. V: «Microsoft Encarta 98 Deluxe». Okénko 5: Foto od AP/Wide World Photos. V: časopis «La Sentinelle» (leden 1996), Pacific Press Publishing Association, strana 2. Okénko 6: HEASLIP, William. V: «Bible Readings for the Home», strana 300. Used by permission. Copyright ©1980 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 7: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #9 («Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse»), strana 4. Okénko 8: CONVERSE, James. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 197. Okénko 9: Foto od SANFORD, John, Science Source. «Landmarks of the Moon». V: «Microsoft Encarta 98 Deluxe». Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 10: CONVERSE, James. V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 284. Okénko 11: Foto od Robert Caputo. «Famine in Sudan». Obrázek z webové stránky: http://www.auroraquanta.com/ODP3.html Okénko 12: V: časopis «Adventist Review - A Special Issue on World Hunger and Poverty» («Who Is My Neighbor?»), strana 39. Okénko 13: «Soldiers in a Korean War.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 14: Foto od BLAISE, Olivier. «Nevada Test Site», Gamma Liaison. V: «Microsoft Encarta 98 Deluxe». Okénko 15: Obrázek z webové stránky: http://dns.usis-israel.org.il/images/p007291-.jpg Okénko 16: Foto od Publiphoto. V: časopis «L’Omnipraticien» (neznámé datum). Okénko 17: «Turkish citizens protest in Ankara.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 18: V: časopis «Awake» (22-04-1998), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 19: V: časopis «Awake» (08-01-1987), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 20: V: časopis «The Watchtower» (01-05-1991), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 21: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 108. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 22: V: časopis «The Watchtower» (15-05-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 16. Okénko 23: EASTMAN, Bryant. V: časopis «La Sentinelle» (září 1991), Pacific Press Publishing Association, strana 9. Okénko 24: V: «The Watchtower» časopis  (15-02-1998), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 25: V: časopis «La Tour de Garde» (15-04-1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 26: Foto od: Osho Foundation International, India. V: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, strana 120,121. Okénko 27: HUNT, Robert. V: «La Sentinelle» časopis (srpen 1992), Pacific Press Publishing Association, strana 10. Okénko 28: Obrázek z webové stránky: http://christsbride-min.org/Cbm%20-%20what%20is%20truth.htm Okénko 29: COLLINS, Fred. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 72. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 30: V: časopis «La Sierra Today» (Fall 1999), La Sierra University, strana 4. Okénko 31: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #7, Photo Library 1, 178012.PCD. Okénko 32: PROVONSHA, Clyde N. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), strana 536. Used by permission. Copyright ©1952, 1980 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 33: PROVONSHA, Clyde. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), Press Publishing Association, strana 332. Okénko 34: V: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, druhý kvartál 2000, přední strana. Okénko 35: «Comet Hale-Bopp.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 22 Test lekce 22 je pro vás připravený!