НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 23

Христовото обещание на надежда

Снимки 1 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 1
Хайде да се помолом:
Всемогъщи Боже,

предстои ни да разгледаме един от най-важните уроци от Библейския курс, които ще открият причината за славната надежда, която е вдъхновявала писателите на Библията от Битие до Откровение.

Нека тази надежда да стане и наша, това е нашата молитва в името на Исус Христос.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 2
Йоан 14:1-3 Коментар
Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене.

В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа.

Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.
Когато Исус каза на учениците Си, че Той скоро ще ги напусне, те много се натъжиха.

Обаче Исус им даде това невероятно обещание: един ден Той щеше да дойде втори път, за да прибере своя народ!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 3
Числа 23:19 Коментар
Бог не е човек, за да лъже, нито човешки син, за да се разкае.

Той каза и няма ли да извърши? Той говори и няма ли да го приведе в действие?
Всъщност, както изучавахме в урока «Божието решение», първото идване на Христос се е случило точно както е било предсказано от Старозаветните пророци.

Лесно можем да разберем защо учениците никога не се съмняваха в обещанията на своя Учител: второто идване на Христос е толкова сигурно, колкото и първото!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 4
Библейското послание от три гледни точки
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 5
Лука 17:24,25 Коментар
Защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще се яви и Човешкият Син в Своя ден.

Но най-напред Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.
Старият Завет съдържа скъпоценни пророчества за Христовото първо идване, белязани от посланието за Неговите страдания и смърт, но има и други пророчества за Неговото второ идване, белязани от посланието за Неговото второ идване.

Евреите не правеха разграничение между двете, вярвайки, че още при своето първо идване Христос щеше да ги освободи от Римското иго. Това частично обяснява причината, поради която те Го отхвърлиха.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 6
Свидетелството на Йов:
Йов 19:25,26
Коментар
Защото зная, че е жив Изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята; и като изтлее след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога. Първо нека да разгледаме свидетелството на някои велики личности от Стария Завет за края на света и Христовото второ завръщане.

Ето го Йов, отрупан от болести, след като вече е изгубил семейството и здравето си.

Неговата единствена надежда е била възкресението в последния ден, при славното завръщане на неговия Изкупител, Исус Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 7
Свидетелството на Енох:
Юда стих 14 и 15
Коментар
За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, който казва:

«Ето, Господ идва с десетки хиляди Свои светии, да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички нечестивци за всички нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всички жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него.»
Енох е имал видение за Второто пришествие на Христос. Даже и повече, той е видял какво точно ще се случи в този ден.

Ние обаче ще изучаваме тези събития в следващия урок.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 8
Свидетелството на псалмиста:
Псалм 50:3-5
Коментар
Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи;ще има пред Него огън поглъщащ и около Него силна буря.

Ще призове небесата отгоре и земята, за да съди народа Си, като казва:

«Съберете Ми Моите светии, които сключиха с Мене завет с жертви.»
Думите на псалмиста са в съвършена хармония с посланието на Новия Завет.

Всъщност, при Своето завръщане, Исус ще събере Своя народ, онези които са направили с Него завет, приемайки Неговата жертва на кръста.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 9
Свидетелството на Исая:
Исая 25:8,9
Коментар
Ще погълне смъртта завинаги; и Господ Бог ще обърше сълзите от всички лица и ще отнеме укора на народа Си от цялата земя; защото Господ е изговорил това.

И в онзи ден ще кажат:

«Ето, Този е нашият Бог; чакахме Го - и Той ще ни спаси; Този е Господ, чакахме Го; ще се зарадваме и развеселим в спасението Му.»
Пророк Исая видял във видение реакцията на онези, които с нетърпение чакали техния Спасител, докато най-накрая Той се завърнал, за да ги вземе с Него.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 10
Свидетелството на Исая:
Исая 66:14,15
Коментар
Ще видите това и сърцето ви ще се зарадва, и костите ви ще виреят като зелена трева; и ще се познае, че ръката на Господа е със слугите Му, а гневът Му - против враговете Му.

Защото Господ ще дойде с огън и колесниците Му ще бъдат като вихрушка, за да излее гнева Си за ярост и изобличението Си - с огнени пламъци.
Както виждаме, Исая е имал доста видения за завръщането на Исус.

Това е едно цветно описание на това славно събитие, което ще отбележи края на света.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 11
Свидетелството на Даниил:
Даниил 12:1
Коментар
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоя народ, ще се повдигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е имало, откакто народ съществува до онова време.

И в онова време твоят народ ще се отърве - всеки, който бъде намерен записан в книгата.
Пророк Даниил също е имал видение за Исусовото завръщане.

В действителност, ние намираме много видения за Христовото второ идване в книгата на пророк Даниил (моля, прегледайте урока Урок «Образът от Даниил» и ще се убедите сами).

Бог наистина демонстрира голямо единомислие при вдъхновението на Неговите пророци!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 12
Свидетелството на Исус:
Матей 24:30,31
Коментар
Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава.

Ще изпрати Своите ангели с гръмогласна тръба; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
Кой друг, освен самият Христос, може да каже най-точно за Неговото пришествие?

Описанието на Второто пришествие от Исус точно кореспондира с това, което дават Старозаветните пророци.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 13
Свидетелството на Исус:
Откровение 22:7,12,20
Коментар
И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тази книга пророчество. (...)

Ето, ида скоро; и у Мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му. (...)

Онзи, Който свидетелства за това, казва: «Наистина идвам скоро.»
Като че ли Исус се опитва за последен път да изостри вниманието на четящия, Той повтаря три пъти, че ще се завърне скоро в последната глава от последната книга на Библията.

Сега не можем да кажем, че не сме били предупредени предварително!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 14
Свидетелството на ангелите:
Деяния 1:9-11
Коментар
И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри от погледа им.

И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето, двама мъже в бели дрехи застанаха до тях и казаха:

«Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето.»
Тези два ангела дойдоха да потвърдят още един път действителността на Христовото обещание.

А сега да хвърлим един поглед на свидетелството на някои от Христовите ученици.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 15
1 Коринтяни 16:22,23 Коментар
Мараната (Господ наш иде).

Благодатта на Господ Исус Христос да бъде с вас!
Преди всичко, нека обърнем внимание, че темата за второто идване на Христос често беше обект на разговор между християните. Скоро те започнали да използват думата «Мараната!» вместо поздрав, а тя означава: «Господ наш иде!».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 16
Свидетелството на Павел:
Евреи 9:28
Коментар
Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина.

Ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които Го очакват.
Апстол Павел е бил експерт по Писанията и той разбрал, че Месия трябвало да дойде два пъти:
  • първия път, за да понесе беззаконията ни и да умре за тях;
     
  • втория път, за да прибере онези, които вярват в Него.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 17
1 Солунци 4:16 Коментар
Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба. Павел бил един от онези, за които второто идване на Христос представлявало блажена надежда.
2 Солунци 1:7,8,10
Когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, в пламенен огън (...) когато дойде в онзи ден, за да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всички повярвали.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 18
Свидетелството на Яков:
Яков 5:7,8
Коментар
И така, братя, останете твърди до Господнето пришествие.

Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд.

Останете и вие твърди и укрепете сърцата си; защото Господнето пришествие наближи.
Апостол Яков, като всички останали, силно желаел Христос да се завърне докато бил още жив.

Обаче знаменията, които ще се случат малко преди второто идване на Исус, все още не били станали (моля, вижте урока «Знамения на времето»).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 19
Свидетелството на Петър:
2 Петър 3:10,13
Коментар
А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. (...)

А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.
Апостол Петър не бил изключение: като другите, той проповядвал посланието на надежда, говорещо за второто идване на Исус Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 20
Свидетелството на Йоан:
1 Йоан 2:28
Коментар
И сега, дечица, пребъдвайте в Него и когато се яви, да имате дръзновение и да не се посрамим пред Него при пришествието Му. Апостол Йоан също разкрива вярата си във Второто пришествие на Христа.

Всъщност, целият Нов Завет включва повече от 300 пасажа имащи, говорещи за това събитие!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 21
Откровение 1:7 Коментар
Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които го прободоха; и всички земни племена ще заридаят за Него.

Така е. Амин.
Последната книга на Библията, Откровение, написана от Йоан, е написана около идеята за Второто пришествие на Христос.

То ще бъде за всички, които очакват Христовото завръщане, и ще е ден на спасение и край на този свят, пълен със зло.

Както вече видяхме в нашия преден урок за знаменията на времето, това събитие ще стане много скоро. Мараната!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 22
«Пак ще дойда.» (Йоан 14:3)
Исус Христос ще се завърне: това е абсолютно сигурно.

«Господ ще дойде с огън,» казвали патриарсите и пророците.

«Пак ще дойда,» казал Исус на учениците Си.

«Ще дойде така,» заявили двата ангела, докато Исус се възнасял към небето.

«Ще дойде втори път,» разгласявали апостолите.

И църквата повтаряла заедно с тях: «Мараната! Дойди Господи Исусе!».

Нашият следващ урок ще говори за причините за Христовото завръщане.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 23
Христовото обещание на надежда
Екран 23
Да благодарим на Бога за Неговата помощ:
Боже,

може да има много причини, които да ни обезкуражават, когато виждаме какво става в света, но ние Ти благодарим за посланието на надежда, което Ти си ни дал.

Ние искаме да имаме тази надежда, която са имали и апостолите и пророците. Молим Те, помогни ни да се приготвим за този велик ден, когато ще можем да извикаме с апостолската църква: «Мараната! Дойди Господи Исусе!».

В името на Исус се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 23 Тестът на урок 23 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #7, Photo Library 1, 1022.PCD. Екран 2: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.160. Екран 3: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #4 («La Merveilleuse Bonne Nouvelle de l’Apocalypse»), p.1. Екран 4: In: «The Watchtower» magazine (April 1, 1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Екран 4-b: First picture: MICHELANGELO. «Isaiah», Sistine Chapel, Vatican, Rome. In: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, p.209. Second picture: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.1. Third picture: In: MAXWELL, Arthur S. «The Bible Story, volume 8», p.82. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 5: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #30 («Sharing Daniel’s Message with the World»), p.5. Екран 6: In: «The Watchtower» magazine (March 1,1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 7: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.94. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 8: In: «The Watchtower» magazine (September 15, 1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 9: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.106. Екран 10: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.99. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 11: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #22 («Daniel’s People Delivered»), p.1. Екран 12: STEEL, John. In: «L’Espoir de l’Humanité, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Editions Le Monde Français, Pacific Press Publishing Association, 1972, p.310. Екран 13: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Third Quarter, 1996, front cover. Екран 14: LAUNE, Paul. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 1», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.136-a. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 15: In: «The Watchtower» magazine (October 15, 1993), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Екран 16: SCHLAIKJER, Jes. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.124. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 17: HARPER. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.94. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 18: REMBRANDT. «St. James». In: «The Compton’s Interactive Bible CD», Zondervan Publishing House, 1996. Екран 19: PROCACCINI, Giulio Cesare. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 12», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.1512-b. Екран 20: DOLCI, Carlo. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 8», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.1012-c. Екран 21: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM240.BMP. Екран 22: STEEL, John. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.539. Екран 23: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #7, Photo Library 1, 1017.PCD.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 23 Тестът на урок 23 ви очаква!