DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 23

Kristův slib naděje

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 1
Pomodleme se společně:
Všemohoucí Pane,

nalézáme se na počátku jedné z nejdůležitějších lekcí tohoto biblického kurzu, odhalující důvod té nádherné naděje, kterou žili pisatelé Bible od Genesis po Zjevení.

Dej, ať se tato naděje stane i naší. Tak se modlíme ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 2
Jan 14:1-3 Komentář
Ať se vaše srdce nermoutí. Věříte v Boha, věřte i ve mne.

V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby to tak nebylo, pověděl bych vám.

Jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.
Když Ježíš řekl svým učedníkům o svém brzkém odchodu, velice se rmoutili.

Ježíš jim ale dal tento neuvěřitelný slib: jednoho dne se opět vrátí a vezme svůj lid k sobě!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 3
Numeri 23:19 Komentář
Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval.

Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?
Opravdu, jak jsme se dověděli v lekci «Boží řešení», Kristův první příchod se uskutečnil přesně podle předpovědí proroků Starého Zákona.

Je snadné pochopit, proč učedníci nikdy o slibu svého Mistra nepochybovali: druhý příchod Ježíše je stejně jistý, jako ten první!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 4
Vzkaz Bible ve třech bodech
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 5
Lukáš 17:24,25 Komentář
Neboť jako blesk, který se zablýskne z jedné krajiny pod nebem, září až do druhé krajiny pod nebem, tak bude i Syn člověka ve svém dni.

Nejdříve ale musí mnoho vytrpět a být tímto pokolením zavržen.
Starý Zákon obsahuje proroctví o Kristově prvém příchodu, poznamenaném Jeho utrpením a smrtí, ale také jiná proroctví o Jeho druhém, slavném příchodu.

Židé tomuto rozlišení nerozuměli a věřili, že je Kristus při svém prvním příchodu osvobodí od římského jha. Toto částečně vysvětluje, proč ho odmítli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 6
Jóbovo svědectví:
Jób 19:25,26 (Bible Kralická)
Komentář
Ačkoli já vím, že vykupitel můj živ jest, a že v den nejposlednější nad prachem se postaví.

A ač by kůži mou i tělo červi zvrtali, však vždy v těle svém uzřím Boha.
Nejdříve si prostudujme svědectví některých velkých starozákonních postav o konci světa a Kristově druhém příchodu.

Zde máme Jóba, zmoženého nemocí, potom co ztratil celou svoji rodinu i bohatství.

Jeho jedinou nadějí bylo vzkříšení v poslední den při slavném návratu jeho Vykupitele, Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 7
Enochovo svědectví:
Juda verše 14 a 15
Komentář
A o nich také prorokoval sedmý od Adama, Enoch, když řekl:

«Hle, Pán přichází s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi lidmi a usvědčil všechny, kteří mezi nimi byli bezbožní, za všechny skutky jejich bezbožnosti, které bezbožně napáchali, i za všechny hrubosti, které proti němu vyslovili bezbožní hříšníci.»
Enoch měl vidění druhého příchodu Krista. Přitom pozoroval, co se v ten den stane.

Tyto události budeme studovat v naší příští lekci.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 8
Žalmistovo svědectví:
Žalm 50:3-5 (Ekumenická Bible)
Komentář
Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho.

Nebesa shůry i zemi volá, povede při se svým lidem.

«Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!»
Slova žalmisty jsou v plném souladu se vzkazem Nového Zákona.

Opravdu, Ježíš při svém návratu shromáždí svůj lid, ty, kteří s ním vstoupili do smlouvy přijetím Jeho oběti na kříži.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 9
Izaiášovo svědectví:
Izaiáš 25:8,9 (Ekumenická Bible)
Komentář
Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin.

V onen den se bude říkat:

«Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.»
Prorok Izaiáš pozoroval ve vidění reakci těch, kteří netrpělivě očekávali svého Spasitele jak konečně přichází, aby je vzal s sebou.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 10
Izaiášovo svědectví:
Izaiáš 66:14,15 (Ekumenická Bible)
Komentář
Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky a že jeho hrozný hněv je proti jeho nepřátelům.

Hle, Hospodin přichází v ohni a jeho vozy jsou jako vichřice, aby vylil hněv svůj v prchlivosti a své hrozby v plamenech ohně.
Jak vidíme, Izaiáš měl mnohá vidění Ježíšova příchodu.

Zde je pestrý popis této velké události, která uvodí konec světa.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 11
Danielovo svědectví:
Daniel 12:1 (Ekumenická Bible)
Komentář
V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby.

V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.
Prorok Daniel měl také vidění Ježíšova příchodu.

Ve skutečnosti nacházíme v Danielově knize mnohá vidění o Ježíšově příchodu (např. viz lekci «Danielova socha»).

Bůh opravdu ukazuje nedílnou jednotnost v inspiraci svých proroků!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 12
Ježíšovo svědectví:
Matouš 24:30,31
Komentář
Potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.

A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce nebe až po druhý.
Uvažme: kdo je kvalifikovaný lépe než sám Kristus, aby mluvil o svém druhém příchodu?

Ježíšův popis svého návratu souhlasí přesně s výroky starozákonních proroků.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 13
Ježíšovo svědectví:
Zjevení 22:7,12,20
Komentář
Hle, přijdu brzy. Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy. (...)

A hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké bude jeho dílo. (...)

Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: «Jistě, přijdu brzy.»
Jakoby se snažil ještě naposled čtenáře probudit, Ježíš v této kapitole poslední knihy Písma opakuje třikrát, že přichází brzy.

Nemůžeme říct, že jsme nebyli předem varováni!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 14
Andělské svědectví:
Skutky 1:9-11
Komentář
A když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen vzhůru a oblak jim ho vzal z očí.

Když se pak za ním upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, postavili se k nim dva muži v bílém rouchu, kteří jim řekli:

«Muži galilejští, co stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli odcházet do nebe.»
Tito dva andělé přišli znovu potvrdit skutečnost Kristova slibu.

A nyní se podívejme na svědectví Ježíšových učedníků.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 15
1 Korintským 16:22,23 Komentář
Maranatha!

Milost Pána Ježíše Krista s vámi.
Nejdříve si všimněme, že Ježíšův příchod byl mezi křesťany časté téma konverzace. Brzy začali používat jako pozdrav slovo «Maranatha!» které znamená «Ó Pane, přijď!».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 16
Pavlovo svědectví:
Židům 9:28
Komentář
Tak byl i Kristus jednou obětován, aby vzal na sebe hříchy mnohých, a těm, kdo ho očekávají, se podruhé ukáže bez hříchu, aby je spasil. Apoštol Pavel, odborník na Písmo, rozuměl, že Mesiáš musí přijít dvakrát:
  • poprvé, vzít na sebe naše hříchy na kříži;
     
  • a podruhé, shromáždit a vzít k sobě všechny, kteří v Něho věří.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 17
1 Tesalonickým 4:16 Komentář
Vždyť až zazní zvolání, hlas archanděla a Boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe. Pavel byl další člověk, pro kterého byl návrat Ježíše neoblomnou nadějí.
2 Tesalonickým 1:7,8,10
(...) až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly a v ohnivém plameni (...) v ten den, kdy přijde, aby byl oslaven ve svých svatých a ukázal se jako podivuhodný ve všech věřících.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 18
Jakubovo svědectví:
Jakub 5:7,8
Komentář
Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu.

Hle, rolník očekává drahou úrodu země, trpělivě na ni čeká, dokud nepřijme raný i pozdní déšť.

I vy tedy buďte trpěliví; posilněte svá srdce, neboť se přiblížil Pánův příchod.
Apoštol Jakub, jako všichni ostatní, se chtěl za každou cenu dočkat Kristova návratu za svého života.

Ale znaky předpovídající druhý příchod se ještě všechny nesplnily (viz předcházející lekci «Znaky časů»).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 19
Petrovo svědectví:
2 Petr 3:10,13
Komentář
Pánův den však přijde jako zloděj v noci. V ten den nebesa s hřmotem pominou, živly se rozplynou žárem a země i všechny výtvory na ní budou spáleny. (...)

Podle jeho zaslíbení však očekáváme nová nebesa a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost.
Apoštol Petr nebyl výjimkou: jako ostatní, kázal vzkaz naděje o druhém příchodu Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 20
Janovo svědectví:
1 Jan 2:28
Komentář
A nyní, synáčkové, zůstávejte v něm, abychom až se ukáže, měli smělou důvěru a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. A konečně, apoštol Jan dává najevo svoji víru v Kristův druhý příchod.

Ve skutečnosti jen Nový Zákon sám obsahuje více než 300 pasáží, odkazujících na tuto velkou událost!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 21
Zjevení 1:7 Komentář
Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou nad ním kvílet všechna pokolení země; jistě, amen. Poslední kniha Písma, Zjevení, napsaná Janem, je soustředěna na Ježíšův druhý příchod.

Tato událost bude pro ty, kteří očekávají Kristův návrat, dnem vysvobození a koncem zkorumpovaného světa.

A jak jsme již viděli v naší předchozí lekci o znacích časů, přichází tento velký den již brzy. Maranatha!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 22
«Zase přijdu.» (Jan 14:3)
Ježíš Kristus se vrátí: toto je absolutní jistota.

«Hle, Hospodin přichází v ohni,» oznamovali patriarchové a proroci.

«Zase přijdu,» řekl Ježíš svým učedníkům.

«Přijde stejným způsobem,» prohlásili dva andělé při Ježíšově nanebevzetí.

«Ukáže se podruhé,» prohlašovali apoštolové.

A církev opakovala s nimi: «Maranatha! Ó Pane, přijď!».

Naše příští lekce bude pojednávat o důvodech druhého příchodu Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 23
Kristův slib naděje
Okénko 23
Poděkujme Bohu za Jeho pomoc:
Ó Pane,

mohlo by být mnoho důvodů ke ztrátě naděje, když vidíme události v současném světě, ale my Ti děkujeme za kásný slib, který jsi nám dal.

Toužíme mít stejnou naději, jakou měli lidé Bible. Prosíme pomoz, abychom byli připraveni na ten velký den, abychom mohli zvolat s apoštolskou církví: «Maranatha! Ó Pane, přijď!».

Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 23 Test lekce 23 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #7, Photo Library 1, 1022.PCD. Okénko 2: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 160. Okénko 3: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #4 ( «La Merveilleuse Bonne Nouvelle de l’Apocalypse»), strana 1. Okénko 4-a: V: časopis «The Watchtower» (01-04-1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 17. Okénko 4-b: Obrázek #1: MICHELANGELO. «Isaiah», Sistine Chapel, Vatican, Rome. V: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, strana 209. Obrázek #2: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 1. Obrázek #3: V: MAXWELL, Arthur S. «The Bible Story, volume 8», strana 82. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #30 ( «Sharing Daniel’s Message with the World»), strana 5. Okénko 6: V: časopis «The Watchtower» (01-03-1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 7: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 94. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 8: V: časopis «The Watchtower» (15-09-1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 9: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 106. Okénko 10: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 99. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 11: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #22 ( «Daniel’s People Delivered»), strana 1. Okénko 12: STEEL, John. V: «L’Espoir de l’Humanité, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Editions Le Monde Français, Pacific Press Publishing Association, 1972, strana 310. Okénko 13: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, třetí kvartál 1996, přední strana. Okénko 14: LAUNE, Paul. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 1», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 136-a. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 15: V: časopis «The Watchtower» (15-10-1993), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 17. Okénko 16: SCHLAIKJER, Jes. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 124. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 17: HARPER. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 94. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 18: REMBRANDT. «St. James». V: «The Compton’s Interactive Bible CD», Zondervan Publishing House, 1996. Okénko 19: PROCACCINI, Giulio Cesare. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 12», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 1512-b. Okénko 20: DOLCI, Carlo. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 8», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 1012-c. Okénko 21: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM240.BMP. Okénko 22: STEEL, John. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 539. Okénko 23: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #7, Photo Library 1, 1017.PCD.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 23 Test lekce 23 je pro vás připravený!