DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 24

Vše o Kristově návratu

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 1
Zveme vás ke společné modlitbě:
Náš Pane, náš Otče,

jakou nádhernou naději jsi nám dal skrze slib blízkého příchodu Tvého Syna, Ježíše Krista!

Prosíme o pomoc Tvým Svatým Duchem, abychom porozuměli kdy, jak a proč tato událost nastane, aby nás nepřítel nemohl v posledních dnech svést.

Nechť je tvé Slovo vždy naším jediným vůdcem. Tak se modlíme ve jménu Ježíše.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 2
Matouš 24:3,4 Komentář
Když se pak [Ježíš] posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě se slovy:

«Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto světa?»

Ježíš jim odpověděl:

«Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl.»
V našich dvou minulých lekcích nás slova Bible ujistila, že Ježíš přijde podruhé. Podle znamení časů, která jsou zjevena v Bibli, je tato událost velmi blízko!

Pokusme se nyní zjistit:
  • kdy se Ježíš vrátí;
  • jakým způsobem se vrátí;
  • a konečně, proč se vrátí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 3
Matouš 24:36,42 Komentář
O tom dni a hodině však nikdo neví - ani nebeští andělé - pouze sám můj Otec. (...)

Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán.
Předně, Ježíš se vyjádřil o okamžiku svého příchodu zcela otevřeně: den a hodina této velké události nebude nikdy nikomu vyjevena.

Tato skutečnost sama je důležitou informací, když uvážíme dezorientovanou budoucnost těsně před námi.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 4
Skutky 1:6,7 Komentář
[Učedníci] zeptali se ho [Ježíše]:

«Pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase?»

On jim však řekl:

«Není vaše věc znát časy nebo doby, které Otec uložil ve své moci.»
Ježíš nás varoval před pokušením určovat čas Jeho slavného návratu: tím nemáme jiné volby, než být bdělí.

Přesto se mnozí radou Ježíše neřídili a předpovídali jedno datum za druhým: všechna selhala.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 5
2 Tesalonickým 2:1-3 Komentář
Ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu vás tedy prosíme, bratři, abyste se nenechali snadno vyvést z míry ani lekat, ať už duchem, slovem nebo dopisem (údajně od nás), jako by již nastal Kristův den.

Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat.
V době apoštola Pavla byli někteří lidé tak dychtiví dočkat se dne Ježíšova návratu, že již považovali všechna znamení časů za vyplněná...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 6
2 Tesalonickým 2:3 Komentář
Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení. ... ale apoštol Pavel zchlazoval tyto přehřáté věřící připomínkou, že před návratem Ježíše musí ještě dojít k některým událostem.

A navíc, znamení časů nebyla ještě zdaleka zcela vyplněna.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 7
2 Petr 3:3,4 Komentář
Vězte především to, že v posledních dnech přijdou posměvači chodící podle svých vlastních žádostí a budou říkat:

«Kde je ten slib o jeho příchodu? Co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření!»
V opačném extrému upadá křesťanská církev do apatie a lhostejného přístupu, který potrvá až do těch nejposlednějších dnů.

Lidé začínají pochybováním o realitě Kristova slíbeného návratu a brzy přestávají pociťovat potřebu připravovat se na tuto událost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 8
Lukáš 18:8 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Ale až Syn člověka přijde, nalezne na zemi víru?»
Zde máme něco k zamyšlení.

Mnoho křesťanů čekalo na Krista, ale zemřeli před Jeho návratem. A nyní, když je Jeho návrat tak blízko, je očekáván s opravdovostí jen nemnohými.

Zatímco si křesťané v Pavlových dnech znamení Ježíšova příchodu doslova vysnívali, dnes, když jsou tato znamení všude kolem nás, málokdo je vidí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 9
Lukáš 21:28-31 Komentář
«A až se toto začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení.»

Tehdy jim [Ježíš] řekl podobenství:

«Pohleďte na fíkovník i na všechny stromy. Když vidíte, jak už pučí, sami poznáváte, že léto už je blízko.

Tak i vy, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že Boží království je blízko.»
Ačkoliv nemůžeme znát den a hodinu Kristova návratu, On sám nás nabádá k rozeznání znaků, oznamujících bezprostřednost tohoto slavného dne.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 10
Židům 10:37 Komentář
Vždyť již velmi, velmi zakrátko přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se. Takže na první otázku: «KDY se Kristus navrátí?», Bible odpovídá:

Nikdo neví dne a hodiny, ale pozorováním znamení časů pochopíme, že Ježíš přijde velmi brzy.

A nyní se podívejme na naši druhou otázku: «JAK se Ježíš navrátí?»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 11
Skutky 1:11 Komentář
Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Tomáš neviděl ducha, ale Ježíše ve fyzickém těle!

Zde nám andělé říkají, že se Ježíš navrátí stejně jako odešel.

Následovně, první charakteristika Ježíšova návratu: navrátí se osobně, v těle z masa a kostí.
Jan 20:27
Potom řekl [Ježíš] Tomášovi:

«Dej svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 12
Lukáš 21:26,27 Komentář
(...) nebeské mocnosti budou otřeseny.

A tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou.
Druhá charakteristika příchodu Ježíše Krista: bude to slavná, hlučná a velkolepá událost.
2 Tesalonickým 1:7,8
(...) až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly a v ohnivém plameni.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 13
Matouš 24:26,27,30 Komentář
Řeknou-li vám tedy: «Pohleďte, je na poušti!» nevycházejte; anebo: «Hle, je na tajných místech,» nevěřte.

Neboť jako blesk vychází od východu a září až na západ, takový bude i příchod Syna člověka. (...)

(...) a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.
Třetí charakteristika Ježíšova příchodu: nikoliv tajná nebo místní, ale celosvětově viditelná událost.

Nikdy na tento důležitý bod nezapomeňme.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 14
Zjevení 1:7 Komentář
Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou nad ním kvílet všechna pokolení země. Tyto verše potvrzují, že to bude celosvětově viditelný příchod.
Zjevení 6:16,17
A říkali horám a skalám:

«Padněte na nás a ukryjte nás před tváří Toho, který sedí na trůnu, a před hněvem toho Beránka! Neboť přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo může obstát?»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 15
Lukáš 21:34,35 Komentář
Ale dávejte na sebe pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život a ten den by na vás přišel nečekaně.

Neboť přijde jako past na všechny, kdo přebývají na povrchu celé země.
Konečně, navíc k tomu, že to bude osobní, tělesný, slavný, hlučný, velkolepý a celosvětově viditelný návrat, nastane tato velká událost neočekávaně a náhle.

Proto nás Ježíš nabádá, abychom byli vždy připraveni.

A naše poslední otázka zní: «PROČ se Kristus vrátí?»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 16
Daniel 2:44 (Ekumenická Bible) Komentář
Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu.

Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky.
Hlavním cílem Kristova návratu je «náprava všech věcí» (Skutky 3:21).

Založí zde věčné království, které bude zakotveno v lásce a spravedlnosti, kde již nebude existovat zlo.

Den Jeho návratu opravdu touto zemí otřese!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 17
Matouš 16:27 Komentář
Neboť Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Při svém návratu udělá Ježíš Kristus konec všem nepořádkům, vládnoucím na této zemi.

Aby toho docílil, odplatí každému podle jeho skutků.

Co doslova Ježíš míní «odplatou každému podle jeho skutků»?
Zjevení 22:12
A hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké bude jeho dílo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 18
Římanům 2:6-8 Komentář
On «odplatí každému podle jeho skutků»: těm, kteří vytrvalostí v konání dobra hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm však, kteří jsou svárliví a neposlušní pravdě, ale poslouchají nepravost, odplatí zuřivostí a hněvem. Bůh je láska, ale také spravedlnost.

Jeho největší touhou je, aby každý z nás zdědil život věčný; může ho ale darovat jen těm, kteří Ho houževnatě a vytrvale následují, jsou lojální Jeho vůli a odevzdali svůj život do Jeho rukou.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 19
Zjevení 11:18 Komentář
Národy se rozhněvaly, ale přišel tvůj hněv a čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána odplata tvým služebníkům prorokům a svatým a těm, kteří se bojí tvého jména, malým i velkým, a aby byli zkaženi ti, kteří kazí zemi. Jak jsme při našem studiu Bible zjistili, Bůh ustanovil plán spasení pro každého z nás.

Bůh je láska: nabízí nám tento plán spásy, ale dává nám svobodnou vůli k jeho přijetí.

Ale Bůh je také spravedlnost a proto každý z nás bude muset nést následky své volby.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 20
Jan 14:3 Komentář
A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Ježíš nám nabízí úplnou spásu a místo ve svém věčném království.

Daruje nám to při svém slavném druhém příchodu.
Matouš 24:31
A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce nebe až po druhý.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 21
Židům 9:28 Komentář
Tak byl i Kristus jednou obětován, aby vzal na sebe hříchy mnohých, a těm, kdo ho očekávají, se podruhé ukáže bez hříchu, aby je spasil. Jedinou nadějí křesťana je návrat jeho Spasitele, Vykupitele a Pána, Ježíše Krista.
2 Timoteovi 4:8
Nakonec je pro mě připravena koruna spravedlnosti, kterou mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce; a nejen mně, ale i všem, kdo si zamilovali jeho příchod.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 22
Daniel 7:27 (Ekumenická Bible) Komentář
Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího.

Jeho království bude království věčné.
V budoucí lekci zjistíme, že ta nejlepší věc, kterou si můžeme přát, je zdědit věčný život a žít navždy po boku Ježíše v tom nádherném městě, které pro nás připravuje: v Novém Jeruzalémě.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 23
Marek 13:35-37 Komentář
Proto bděte, neboť nevíte, kdy přijde pán domu - zda večer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící.

A co říkám vám, říkám všem: Bděte.
Nestačí jen vědět kdy, jak a proč se Ježíš vrátí: musíme se na tuto velkou událost vážně připravit.

K tomu je studium Bible podstatné: abychom věděli, co Bůh od každého z nás očekává.

A to je ve skutečnosti i důvodem k existenci tohoto kurzu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 24
2 Petr 3:11-13 Komentář
Když se tedy všechno má rozplynout, jací musíte být ve svatém chování a zbožnosti vy, kdo očekáváte a spěcháte k příchodu Božího dne, pro nějž se nebesa rozplynou ohněm a živly roztaví žárem?

Podle jeho zaslíbení však očekáváme nová nebesa a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost.
Apoštol Petr rozuměl důležitosti a vážnosti přípravy k dosažení pohotovosti na příchod Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 25
1 Jan 2:28 Komentář
A nyní, synáčkové, zůstávejte v něm, abychom až se ukáže, měli smělou důvěru a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. Svědomitým studiem Božího Slova s modlitbou a potom uváděním našich poznatků do praxe budeme mít bezpečí v Ježíši Kristu a nestaneme se obětmi podvodů Božího nepřítele.

Neboť Satan se nás vždy bude snažit odvést od pravdy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 26
Lukáš 19:13 Komentář
(...) zavolal svých deset služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim:

«Podnikejte, dokud nepřijdu.»
V podobenství o hřivnách Ježíš jasně vyjádřil, že v očekávání Jeho návratu nesmíme zůstat nečinní!

Zcela naopak, musíme dát své schopnosti do služeb Bohu a s nadšením rozšiřovat Jeho vzkaz do celého světa.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 27
Matouš 24:44 Komentář
Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte. Ano, chceme být připraveni na slavný den druhého příchodu Ježíše Krista.

A jaký postoj zaujmete vy?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 24
Vše o Kristově návratu
Okénko 28
Poděkujme Bohu za Jeho pomoc:
Náš všemohoucí Bože,

dal jsi nám jasné náznaky o Ježíšově návratu, abychom nebyli v posledních dnech podvedeni.

Také si ale přeješ, abychom byli na ten velký den připraveni: proto Ti děkujeme, že nám nabízíš pomoc, kterou k přípravě potřebujeme. Víme, že pod tvým vedením zvítězíme.

Ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Předchozí okénko

Test lekce 24 Test lekce 24 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #3, 34_178.JPG. Okénko 2: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 395. Okénko 3: TANK, Darrel. V: časopis «Ministry» (červen-červenec 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, strana 40. Okénko 4: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 66. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: V: časopis «Awake» (08-04-1987), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 23. Okénko 6: DUNLAP, S. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 127. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 7: V: časopis «Awake» (22-05-1995), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 25. Okénko 8: MITOMA, Tim. V: časopis «La Sentinelle» (březen 1996), Pacific Press Publishing Association, strana 2. Okénko 9: EASTMAN, Bryant. V: časopis «La Sentinelle» (říjen 1994), Pacific Press Publishing Association, strana 13. Okénko 10: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Třetí kvartál 1996, přední strana. Okénko 11: GUERCINO. «The Incredulity of St. Thomas», Pinacoteca, Vatican. V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 240. Okénko 12: PROVONSHA, Clyde N. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 333. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 13: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #6 («Le Glorieux Enlèvement Selon l’Apocalypse»), strana 1. Okénko 14: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 186. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 15: CONVERSE, James. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 556. Okénko 16: BISHOP, Tom. «Stone strikes feet of image». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #7. Okénko 17: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Čtvrtý kvartál 1998, přední strana. Okénko 18: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 188. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 19: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 151. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 20: ZINGARO, Charles. V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 152. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 21: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 181. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 22: PROVONSHA, Clyde. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 506. Okénko 23: SCHLAIKJER, Jes. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 193. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 24: Foto od SPRINGER, Joel. V: časopis «Adventist Review» (září 1996), strana 17. Used by permission. Copyright ©1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 25: PROVONSHA, Clyde. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 332. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 26: V: časopis «La Tour de Garde» (01-10-1989), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 9. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 27: V: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, Druhý kvartál 2000, přední strana. Okénko 28: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #3, DJ079.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 24 Test lekce 24 je pro vás připravený!