НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 25

Хилядата години от Откровение

Снимки 1 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 1
Нека да помолим Бога да ни помага в този урок:
Господи, Боже наш,

Ти Си ни водил в изучаването на предишните уроци.

И сега искаме да продължим да изучаваме Твоето Слово, затова Те молим отново да бъдеш с нас, така че да можем да разберем пророчествата, които Си ни дал и които скоро ще се изпълнят.

Tова е нашата молитва в името на Исус.

Aмин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 2
Откровение 1:3 Коментар
Блажен, който прочита, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо. Специално благословение е обещано на изследователите на книгата Откровение: толкова по-добре защото ние ще изследваме хилядата години (или милениума), за които пише в двадесетата глава на тази пророческа книга.

Нека да разгледаме този период от 1000 години (наричан още «милениум», това е латинска дума, която означава «1000 години») и да разберем събитията, които ще станат:
 • преди милениума;
 • по време на милениума;
 • и след милениума.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 3
Преди милениума:
Матей 24:29,30
Коментар
Слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят.

Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава.
Първо нека разгледаме събитията, които ще станат преди милениума.

Исус трябва първо да се завърне и да събере народа Си преди началото на милениума.

Трябва да запомним, че знаменията на времето, които се случват днес, предсказват близостта на Христовото идване.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 4
Преди милениума:
Откровение 20:4
Коментар
И видях престоли; и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят; видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си.

И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години.
Следващото събитие, което ще се случи преди началото на милениума е: възкресението на праведните вярващи, които са умрели с вяра в Исуса Христа.

Нека внимателно да прочетем следващите стихове от Откровение...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 5
Преди милениума:
Откровение 20:5,6
Коментар
Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години.

Това е първото възкресение.

Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение.
Както изучавахме в нашия урок «След смъртта...», ще има две възкресения:
 • първо, на праведните, които вярват в Христос. То ще стане при Неговото завръщане и ще постави началото на милениума;
   
 • второ, на нечестивите, които са отхвърлили Христос. То ще стане в края на милениума.
Следващите стихове показват, че Библията наистина говори за две възкресения.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 6
Йоан 5:29 Коментар
И ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. И така, ще има две възкресения.

Забележете, че Даниил, Исус и Йоан ги изброяват в един и същи порядък:
 • първо възкресението на праведните;
 • и после възкресението на нечестивите.
Даниил 12:2
Тогава мнозина от спящите в пръстта на земята ще се събудят - едни за вечен живот, а други - за срам и вечно презрение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 7
Преди милениума:
1 Коринтяни 15:51-53
Коментар
Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим - в един миг, докато трепне око, при последната тръба.

Защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление и това, смъртното, да се облече в безсмъртие.
Третото събитие, което ще се случи преди милениумът да започне е: промяната на праведните, които са живи при завръщането на Христос, в нетленност и безсмъртие.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 8
Преди милениума:
1 Солунци 4:16,17
Коментар
Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба.

И мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред.

После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха.

Така ще бъдем винаги с Господа.
Щом мъртвите в Христа бъдат възкресени и живите преобразени, Исус ще ги вземе при Него в облаците, така че да могат да бъдат заедно с Него.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 9
Преди милениума:
Матей 24:31
Коментар
Ще изпрати Своите ангели с гръмогласна тръба; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. Както виждаме, сценарият е един и същ, независимо къде ще потърсим в Библията.

Това може да ви изглежда твърде невероятно, но и самият Исус потвърждава, че тези събития ще се случат скоро.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 10
Преди милениума:
2 Солунци 1:7,8; 2:8
Коментар
(...) Когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, в пламенен огън да даде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. (...)

И тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си.
Последното събитие, което ще стане преди началото на милениума е: нечестивите ще умрат, не можейки да понесат светлината на Исус Христос при Неговото второ идване.

Те ще бъдат мъртви до края на милениума.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 11
Преди милениума:
Софония 1:2,3
Коментар
«Съвсем ще погубя всичко от лицето на земята,» казва Господ.

«Ще погубя човек и животно, ще погубя въздушните птици и морските риби, и съблазнителните идоли заедно с нечестивите; и ще изтребя човека от лицето на земята,» казва Господ.
Няма да има нито един жив човек на земята по време на милениума.
Преди милениума:
Еремия 25:33
В онзи ден убитите от Господа ще лежат от единия до другия край на земята.

Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани; ще бъдат за тор по повърхността на земята.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 12
По време на милениума:
Откровение 20:1-3
Коментар
И видях, че от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.

Той улови змея, древната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за хиляда години.

И като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години.
Щом започне милениумът Сатана ще бъде вързан на земята (ще изследваме какво значи думата «вързан» в този случай след малко).

В тези стихове думата «бездна» («абусос» или «абис» на гръцки) има значението на «пуста земя», както можем да забележим от следващите стихове.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 13
Битие 1:2 Коментар
А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната.

И Божият Дух се носеше над водата.
Бездната («абусос» на гръцки, «техом» на еврейски) е същото като бездънната пропаст: земята преди Сътворението.

През времето на милениума земята ще се завърне в първоначалното си състояние на пълна пустота.
По време на милениума:
Еремия 4:23-25
Погледнах към земята и, ето - тя беше пуста и празна; към небето - и нямаше светлината му. Погледнах към планините и, ето - трепереха, и всички хълмове се тресяха.

Погледнах и, ето - нямаше човек,и всички небесни птици бяха избягали.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 14
По време на милениума:
Исая 13:9
Коментар
Ето, денят Господен иде - лют, с негодувание и пламенен гняв, за да опустоши земята и да изтреби от нея грешните й. Тъй като всички нечестиви ще умрат при Христовото завръщане, Сатана няма да може да мами никого на земята през целия милениум.

Затова Библията казва, че той ще бъде «вързан за хиляда години»: той няма да е вързан буквално, а от обстоятелствата, които ще му попречат да върши злините си. Той единствено ще може да наблюдава тъжните резултати от своя бунт против Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 15
По време на милениума:
1 Солунци 4:17
Коментар
После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха.

И така ще бъдем винаги с Господа.
През милениума Исус Христос ще управлява в небето със Своя народ.

И какво ще правят те през цялото това време?
По време на милениума:
Откровение 20:6
Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение.

Над такива втората смърт няма да има сила; а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 16
По време на милениума:
Откровение 20:4,12
Коментар
И видях престоли; и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят. (...)

И едни книги се разгънаха. (...) и мъртвите бяха съдени според делата си по записаното в книгата.
Христовия народ ще Му помага в разглеждането на присъдите над нечестивите и падналите ангели.

Тогава на тях ще бъдат открити причините, поради които те са осъдени.
По време на милениума:
1 Коринтяни 6:2,3
Или не знаете, че светиите ще съдят света? (...)

Не знаете ли, че ние ще съдим ангели?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 17
След милениума:
Откровение 20:2,3,5
Коментар
Той улови змея, древната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за хиляда години.

И като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години.

След което той трябва да бъде пуснат за малко време. (...)

Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години.
Както току що видяхме, Сатана ще бъде «вързан» през милениума, неможейки да мами никого.

Обаче, след хилядата години, нечестивите ще бъдат възкресени и Сатана ще бъде «развързан», можейки отново да мами и да насърчава нечестивите да упорстват в бунта си против Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 18
След милениума:
Откровение 20:8,9
Коментар
И [Сатана] ще излезе да мами народите по четирите краища на земята, Гог и Магог, да ги събере за войната, чийто брой е като морския пясък.

И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град.
Главната цел на Сатанаил ще бъде да превземе Новия Ерусалим, който ще слезе от небето на земята.

Обаче защо пророчеството говори за «Гог и Магог»?
След милениума:
Захария 14:3,5
Тогава Господ ще излезе и ще воюва против онези народи, както когато воюва в ден на бой. (...)

И Господ, моят Бог, ще дойде - и всичките святи Ангели с Тебе.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 19
След милениума:
Езекил 38:2,3,7,8
Коментар
Сине човешки, насочи лицето си към Гог, в земята на Магог; (...) и пророкувай против него, като кажеш, Така казва Господ Йехова: (...)

«Приготви се, да! Приготви се - ти и цялото пълчище, което се е събрало при теб, и им стани военачалник.

След много дни ще бъдеш наказан; в следващите години ще дойдеш в земята, която е била отървана от меча и е била събрана от много племена, върху Израелевите планини, които са били непрекъснато пусти.

Но Израел беше пренесен измежду племената и те всички ще живеят в нея в безопасност.»
Имената Гог и Магог се отнасят за това пророчество, описващо как Сатана ще поведе народите към превземане на Новия Ерусалим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 20
След милениума:
Езекил 38:10,11,15,16
Коментар
Така казва Господ Йехова: В онзи ден ще дойдат мисли в ума ти и ще скроиш лоши намерения, като кажеш:

«Ще вляза в земята на неукрепени села! Ще отида при онези, които са в спокойствие и живеят безгрижно, всички, които живеят в неукрепени места, без лостове и порти.» (...)

Ще дойдеш от мястото си, от най-далечните страни на север, ти и много племена с тебе, всички яздещи на коне, голямо множество и силна войска.

И ще излезеш против народа Ми Израел като облак, покриващ земята.
Виждайки че Небесния Ерусалим слиза на земята, Сатана ще поиска да го превземе със сила и за да го направи ще събере народите и ще ги убеди да започнат война за превземането на града.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 21
След милениума:
Езекил 38:18,22,23
Коментар
«Но в онзи ден - в деня, когато Гог дойде против Израелевата земя, яростта Ми ще възлезе в ноздрите Ми,» казва Господ Йехова. (...)

«И ще наваля върху него, върху пълчищата му и върху многото племена, които са с него, пороен дъжд и градушка от големи камъни, огън и сяра.

Аз ще се възвелича и осветя и ще стана познат пред очите на много народи; и те ще познаят, че Аз съм Господ.»
Така ще завърши всичко: Сатана, неговите ангели и нечестивите ще получат своята присъда и ще бъдат унищожени от дъжд от огън и сяра.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 22
След милениума:
Исая 24:21,22
Коментар
И в онзи ден Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените, а на земята - земните царе.

И те ще бъдат събрани, както се събират затворниците в тъмницата. Ще бъдат затворени в тъмницата и след дълго време ще бъдат наказани.
Пророк Исая обобщава последователността на тези събития:
 • нечестивите, убити от светлината на Христовото идване, ще останат затворени в тъмницата на смъртта за «дълго време», което продължава 1000 години;
   
 • след това, те ще бъдат възкресени за да чуят своите присъди и «ще бъдат наказани».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 23
След милениума:
Откровение 20:12,15; 21:8
Коментар
Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола; и едни книги се разгънаха.

Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. (...)

И ако някой не се оказа записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро. (...)

Тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.
Преди да бъдат наказани, нечестивите ще пэлучат своите присъди.

Понеже са отхвърлили Божието предложение за спасение в техния живот, имената им няма да бъдат написани в Книгата на живота.

Те ще трябва сами да отговарят за своите злодеяния.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 24
След милениума:
Малахия 4:1,3
Коментар
«Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ;и всички горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява.

И този ден, който иде, ще ги изгори,» казва Господ на Силите, «и няма да остане нито корен, нито клонче. (...)

Ще стъпчете нечестивите; защото те ще бъдат пепел под стъпалата на краката ви.»
Както видяхме в урока «Има ли наистина ад?», унищожението на Сатана, неговите ангели и нечестивите ще бъде тотално и завинаги.
След милениума:
Откровение 20:9
Но огън падна от Бога от небето и ги погълна.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 25
След милениума:
Откровение 21:1-3,5
Коментар
И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали; и море нямаше вече.

Видях и святия град, новия Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си.

И чух силен глас от престола, който казваше:

«Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях - техен Бог. (...) тези думи са верни и истинни.»
Най-накрая, Новият Ерусалим ще бъде на земята и ще стане нейна столица. Но това ще бъде предмет на друг урок.

А сега нека да обобщим този урок.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 26
Какво ще стане преди, по време и след милениума?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 25
Хилядата години от Откровение
Екран 27
Да благодарим на Бога за Неговите благословения:
Боже,

как да Ти благодарим за призива на любов, който ни отправяш търпеливо ден след ден, за да дойдем при Теб?

Искаме да Те поканим да живееш в нашите сърца, да ни промениш и да ни направиш достойни в Христос, да имаме дял в първото възкресение при завръщането на Твоя Син.

В Неговото свято име се молим.

Aмин.
Предишен екран

Тест на урок 25 Тестът на урок 25 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #17, 25850023.JPG. Екран 2: SCHLAIKJER, Jes. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.166. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 3: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #9 («Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse»), p.4. Екран 4: JUSTINEN, Lars. In: «La Sentinelle» magazine (November 1993), Pacific Press Publishing Association, front cover. Екран 5: SKIDMORE, Lou. In: «La Sentinelle» magazine (November 1996), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 6: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #17 («When Daniel Goes to Heaven»), p.5. Екран 7: MOTTEZ, Victor-Louis (1809-1897). «The Resurrection of the Dead», Musée des Beaux-Arts, Lille, France. In: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.103. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 8: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.200. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 9: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.82. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 10: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.197. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 11: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.575. Екран 12: In: «The Watchtower» magazine (May 1, 1993), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.25. Екран 13: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.10. Екран 14: BRICE, Norman. In: «Signs of the Times» magazine (December 1999), Pacific Press Publishing Association, p.9. Екран 15: ANDERSON, Harry. In: «Signs of the Times» magazine (September 1999), Pacific Press Publishing Association, p.16. Екран 16: In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.148. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 17: STEEL, John. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.480. Екран 18: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #7 («Le diable enchaîné In un abîme»), p.4. Екран 19: CONVERSE, James. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.502. Екран 20: MOLAN, Chris. In: «Forever Stories, volume 5» (BYERS, Carolyn), p.55. Used by permission. Copyright ©1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 21: BAERG, Harry. In: «Signs of the Times» magazine (December 1999), Pacific Press Publishing Association, p.10. Екран 22: In: «Vivez éternellement heureux sur la terre!», Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, picture #28. Екран 23: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.202. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 24: In: «Vivez éternellement heureux sur la terre!», Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, picture #44. Екран 25: BISHOP, Tom. «The New Earth». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #12. Екран 26: In: «The Watchtower» magazine (October 1, 1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 26-b: First picture: RUIZ, Eduardo. In: «La Sentinelle» magazine (April 1995), Pacific Press Publishing Association, p.11. Second picture: STEEL, John. In: WHITE, Ellen G. «The Triumph of God’s Love, volume 2», Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.575. Third picture: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #8 («L’étonnante cité spatiale de l’Apocalypse»), p.1. Екран 27: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #17, 15110051.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 25 Тестът на урок 25 ви очаква!