DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 25

1000 let Zjevení

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 1
Požádejme Boha o pomoc při této lekci:
Náš Pane, náš Bože,

Ty jsi nás vedl v předchozím zkoumání Tvého Slova.

Chceme pokračovat ve studiu Tvé svaté knihy a proto Tě opět snažně žádáme o Tvoji přítomnost, abychom porozuměli proroctvím která jsi nám dal a která se brzy vyplní.

Tak se modlíme ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 2
Zjevení 1:3 Komentář
Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a zachovávají to, co je v něm napsáno; neboť čas je blízko. Studentům Zjevení je uděleno zvláštní požehnání: to je pro nás dobře, protože nyní budeme studovat 1000 let popsaných ve dvacáté kapitole této prorocké knihy.

Probádejme toto tisícileté období (kterému se také říká «milénium», z latinského slova znamenajícího «1000 let») a objasněme si události, které mají nastat:
 • před miléniem;
 • během milénia;
 • po miléniu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 3
Před miléniem:
Matouš 24:29,30
Komentář
A hned po soužení těch dnů se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny.

Potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.
Nejdříve se podívejme na události, které budou miléniu předcházet.

Ježíš se musí nejdříve vrátit a shromáždit svůj lid před začátkem milénia.

Připomeňme si, že znamení časů, která dnes můžeme pozorovat, předpovídají bezprostřední blízkost Kristova příchodu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 4
Před miléniem:
Zjevení 20:4
Komentář
Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo a těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na svá čela ani na své ruce.

A ožili a kralovali s Kristem tisíc let.
Další událostí, která nastane před počátkem milénia, je vzkříšení spravedlivých věřících, kteří zemřeli v Ježíši Kristu.

A nyní zvažme pečlivě verše, které následují po této pasáži Zjevení...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 5
Před miléniem:
Zjevení 20:5,6
Komentář
Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let.

To je první vzkříšení.

Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení.
Jak jsme se dověděli v naší lekci «Po smrti», budou dvě vzkříšení:
 • první, spravedlivých v Kristu, které nastane při Jeho návratu a označí počátek milénia;
   
 • druhé, hříšníků kteří odmítli Ježíše, které nastane na konci milénia.
Následující dva verše ukazují, že Bible skutečně učí dvě vzkříšení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 6
Jan 5:29 Komentář
(...) ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. Budou tedy dvě vzkříšení.

Všimněte si, že je Daniel, Ježíš i Jan zmiňují ve stejném pořadí:
 • nejdříve vzkříšení spravedlivých;
 • potom vzkříšení bezbožných.
Daniel 12:2 (Ekumenická Bible)
Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 7
Před miléniem:
1 Korintským 15:51-53
Komentář
Hle, říkám vám tajemství: ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku poslední polnice.

Neboť zatroubí a mrtví budou vzkříšeni jako nesmrtelní a my budeme proměněni.

Toto pomíjivé totiž musí obléci nepomíjivost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.
Třetí událost, která má nastat před příchodem milénia, se dostavuje: proměna spravedlivých, kteří žijí při návratu Krista a nyní dostávají nepomíjivost a nesmrtelnost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 8
Před miléniem:
1 Tesalonickým 4:16,17
Komentář
Vždyť až zazní zvolání, hlas archanděla a Boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe a mrtví v Kristu vstanou jako první.

Potom my, kdo zůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni do vzduchu vstříc Pánu; a tak budeme navždycky s Pánem.
Hned jak budou mrtví v Kristu vzkříšeni a živí proměněni, Ježíš je všechny vezme k sobě v oblacích, aby s ním mohli být již navždy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 9
Před miléniem:
Matouš 24:31
Komentář
A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce nebe až po druhý. Jak vidíme, scénář Písma je stejný, ať se podíváme kamkoliv.

Toto vše se může zdát příliš krásné, než aby to bylo pravda, ale Ježíš sám potvrzuje, že tyto události nastanou velmi brzy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 10
Před miléniem:
2 Tesalonickým 1:7,8; 2:8
Komentář
(...) až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly a v ohnivém plameni uvede pomstu na ty, kdo neznají Boha a nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše Krista. (...)

A tehdy se zjeví ten bezbožník, kterého Pán pohltí dechem svých úst a zničí jasem svého příchodu.
Nastává poslední událost před počátkem milénia: nespravedliví budou zničeni, protože nesnesou jas příchodu Ježíše Krista.

Potom zůstanou mrtví, dokud nevyprší těch tisíc let.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 11
Před miléniem:
Sofoniáš 1:2,3 (Ekumenická Bible)
Komentář
Sklidím z povrchu země úplně všechno, je výrok Hospodinův.

Sklidím lidi i dobytek, sklidím nebeské ptactvo i mořské ryby, pohoršení spolu se svévolníky. Vyhladím člověka z povrchu země, je výrok Hospodinův.
Během milénia nezůstane na zemi jediný živý člověk.
Před miléniem:
Jeremiáš 25:33 (Ekumenická Bible)
Ti, které Hospodin v onen den skolí, zůstanou ležet od jednoho konce země ke druhému.

Nebude se nad nimi naříkat, nebudou sebráni, nebudou pohřbeni, budou jak hnůj na povrchu země.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 12
Během milénia:
Zjevení 20:1-3
Komentář
Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let.

Uvrhl ho do propasti, zamkl ho a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let.
Počátkem milénia je Satan svázán na zemi (výraz «svázán» si prostudujeme za okamžik).

Slovo «propast» (výraz «abussos» nebo «abyss» na tomto místě použitý v řečtině) znamená «pustá země», jak nám ukáže příští verš.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 13
Genesis 1:2 Komentář
Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Slovo «propast» poukazuje na stejný stav, ve kterém se země nalézala před Stvořením.

Během milénia se země navrátí do stavu úplného zpustošení.
Během milénia:
Jeremiáš 4:23-25 (Ekumenická Bible)
Viděl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla. Viděl jsem hory, a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají.

Viděl jsem, a hle, nikde žádný člověk, i všechno nebeské ptactvo odletělo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 14
Během milénia:
Izaiáš 13:9 (Ekumenická Bible)
Komentář
Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy [hříšníky - pozn. překl.]. Protože bezbožní při Kristově příchodu zemřou, nebude již Satan schopen během milénia lidstvo na zemi podvádět.

Proto Bible říká, že bude «svázán na tisíc let»: bude ve skutečnosti svázán okolnostmi a pouze schopen pozorovat smutné výsledky své vzpoury proti Bohu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 15
Během milénia:
1 Tesalonickým 4:17
Komentář
Potom my, kdo zůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni do vzduchu vstříc Pánu; a tak budeme navždycky s Pánem. Během milénia budou mít vzkříšení svatí účast ve vládě s Ježíšem Kristem v nebi.

A čím se budou celý čas zabývat?
Během milénia:
Zjevení 20:6
Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení.

Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 16
Během milénia:
Zjevení 20:4,12
Komentář
A spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. (...)

(...) a byly otevřeny knihy. (...) a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků.
Spasení budou Ježíši asistovat při soudu bezbožných lidí a padlých andělů.

Tím dobře porozumí důvodům k jejich zavržení.
Během milénia:
1 Korintským 6:2,3
Nevíte, že svatí budou soudit svět? (...)

Nevíte, že budeme soudit anděly?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 17
Po miléniu:
Zjevení 20:3,5
Komentář
Uvrhl ho [Satana] do propasti, zamkl ho a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. (...)

Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let.
Jak jsme právě viděli, Satan bude během milenia «svázán», neschopný dále podvádět lidstvo.

Ale po tisíci letech budou bezbožní vzkříšeni a Satan bude «propuštěn», opět schopen je podvádět a povzbuzovat je v pokračování vzpoury.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 18
Po miléniu:
Zjevení 20:8,9
Komentář
A [Satan] vyjde, aby svedl národy, které jsou ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji. A jejich množství bude jako písku v moři.

A když vystoupili na šířku země, obklíčili ležení svatých i to milované město.
Satanovým záměrem bude invaze Nového Jeruzaléma, přicházejícího z nebe.

Proč ale proroctví mluví o «Gógu a Magógu»?
Po miléniu:
Zachariáš 14:3,5 (Ekumenická Bible)
Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm pronárodům, jako bojoval kdysi v den bitvy. (...)

Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 19
Po miléniu:
Ezechiel 38:2,3,7,8 (Ekumenická Bible)
Komentář
Lidský synu, postav se proti Gógovi v zemi Magógu, (...) a prorokuj proti němu. Řekni: (...)

«Připrav se, ano, buď připraven ty a všechny tvé sbory, které se kolem tebe shromáždily; budeš jejich strážcem.

Před mnohými dny jsi byl určen k tomu, abys na sklonku let vtáhl do země, která se zatím zotaví po meči. Její lid, shromážděný z mnohých národů na hory izraelské, které ustavičně zůstávaly pusté, bude vyveden z národů a všichni budou bezpečně bydlet.»
Jména Góg a Magóg jsou odkazem na toto proroctví, které popisuje, jak Satan povede národy k obléhání Nového Jeruzaléma.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 20
Po miléniu:
Ezechiel 38:10,11,15,16 (Ekumenická Bible)
Komentář
Toto praví Panovník Hospodin: V onen den ti vstoupí na srdce různé věci a pojmeš zlý úmysl. Řekneš si:

«Potáhnu do země neopevněných osad, půjdu na ty, kdo sídlí v klidu a bezpečí, na všechny obyvatele, kteří nemají hradby ani závory ani vrata.» (...)

Vyjdeš ze svého místa, z nejzazšího severu, ty i mnoho národů s tebou, všichni jezdci na koních, velké shromáždění, velké vojsko.

Potáhneš na Izraele, můj lid a pokryješ zemi jako mrak.
Až Satan uvidí, jak Nový Jeruzalém přichází z nebe, rozhodne se oblehnout jej a shromáždí k tomu všechny národy a oklame je.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 21
Po miléniu:
Ezechiel 38:18,22,23 (Ekumenická Bible)
Komentář
«I stane se v onen den, v den, kdy přijde Góg na izraelskou zemi,» je výrok Panovníka Hospodina, «že se zvedne mé rozhořčení v hněvu. (...)

(...) spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním.

Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin.»
A tak tato tragédie skončí: Satan, jeho andělé a bezbožné lidstvo obdrží svůj soud v dešti ohně a síry k úplnému zániku.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 22
Po miléniu:
Izaiáš 24:21,22 (Ekumenická Bible)
Komentář
V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi.

Budou sebráni, jako je sebrán vězeň do jámy, a budou zavřeni pod zámek; po mnohých pak dnech budou potrestáni.
Prorok Izaiáš také shrnuje průběh těchto událostí:
 • bezbožní, zabití jasem Kristova příchodu, budou v zajetí smrti po «mnoho dnů», to jest 1000 let;
   
 • potom budou vzkříšeni k soudu a «budou potrestáni».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 23
Po miléniu:
Zjevení 20:12,15; 21:8
Komentář
Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před Boží tváří, a byly otevřeny knihy.

A byla otevřena ještě jiná kniha, to jest kniha života. (...)

A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. (...)

[Ti] mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou; a to je druhá smrt.
Než budou zničeni, bezbožní budou souzeni.

Protože ve svém životě odmítli Boha a spásu, nebudou jejich jména v knize života.

Sami budou odpovědni za své špatné rozhodnutí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 24
Po miléniu:
Malachiáš 3:19,21 (Ekumenická Bible)
Komentář
«Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm.

A ten přicházející den je sežehne,» praví Hospodin zástupů; «nezůstane po nich kořen ani větev. (...)

Rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou.»
Jak jsme viděli v lekci «Opravdu existuje peklo?», zničení Satana, jeho andělů a bezbožných je úplné a konečné.
Po miléniu:
Zjevení 20:9
(...) ale z nebe sestoupil oheň od Boha a pohltil je.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 25
Po miléniu:
Zjevení 21:1-3,5
Komentář
Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.

A já Jan jsem uviděl to svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.

A uslyšel jsem mocný hlas z nebe, který říkal:

«Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid a Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. (...) tato slova jsou věrná a pravdivá.»
V konečné fázi sestoupí Nový Jeruzalém na novou zemi a stane se jejím hlavním městem. Toto bude předmětem příští lekce.

Nyní si udělejme souhrn této lekce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 26
Co se stane před, během a po miléniu?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 25
1000 let Zjevení
Okénko 27
Poděkujme Bohu za Jeho požehnání:
Pane,

jak ti máme poděkovat, že k nám den po dni trpělivě promlouváš a vyzýváš nás, abychom se postavili na Tvoji stranu?

Chceme Tě pozvat, abys přebýval v našich srdcích a přeměňoval nás, abychom se v Ježíši Kristu stali hodnými mít účast na prvním vzkříšení při návratu Tvého Syna.

V Jeho vzácném jménu se modlíme.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 25 Test lekce 25 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #17, 25850023.JPG. Okénko 2: SCHLAIKJER, Jes. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 166. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 3: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #9 («Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse»), strana 4. Okénko 4: JUSTINEN, Lars. In: časopis «La Sentinelle» (listopad 1993), Pacific Press Publishing Association, přední strana. Okénko 5: SKIDMORE, Lou. In: časopis «La Sentinelle» (listopad 1996), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 6: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #17 («When Daniel Goes to Heaven»), strana 5. Okénko 7: MOTTEZ, Victor-Louis (1809-1897). «The Resurrection of the Dead», Musée des Beaux-Arts, Lille, France. In: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 103. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 8: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 200. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 9: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 82. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 10: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 197. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 11: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 575. Okénko 12: In: časopis «The Watchtower» (01-05-1993), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 25. Okénko 13: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 10. Okénko 14: BRICE, Norman. In: časopis «Signs of the Times» (prosinec 1999), Pacific Press Publishing Association, strana 9. Okénko 15: ANDERSON, Harry. In: časopis «Signs of the Times» (září 1999), Pacific Press Publishing Association, strana 16. Okénko 16: In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 148. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 17: STEEL, John. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 480. Okénko 18: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #7 («Le diable enchaîné In un abîme»), strana 4. Okénko 19: CONVERSE, James. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 502. Okénko 20: MOLAN, Chris. In: «Forever Stories, volume 5» (BYERS, Carolyn), strana 55. Used by permission. Copyright ©1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 21: BAERG, Harry. In: časopis «Signs of the Times» (prosinec 1999), Pacific Press Publishing Association, strana 10. Okénko 22: In: «Vivez éternellement heureux sur la terre!», Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, picture #28. Okénko 23: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 202. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 24: In: «Vivez éternellement heureux sur la terre!», Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, obrázek #44. Okénko 25: BISHOP, Tom. «The New Earth». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #12. Okénko 26-a: In: časopis «The Watchtower» (01-10-1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 26-b: Obrázek #1: RUIZ, Eduardo. In: časopis «La Sentinelle» (duben 1995), Pacific Press Publishing Association, strana 11. Obrázek #2: STEEL, John. In: WHITE, Ellen G. «The Triumph of God’s Love, volume 2», Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 575. Obrázek #3: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #8 («L’étonnante cité spatiale de l’Apocalypse»), strana 1. Okénko 27: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #17, 15110051.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 25 Test lekce 25 je pro vás připravený!