DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 26

Poslední soud

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 1
Pomodleme se společně:
Náš Otče,

bude opravdu soud?

Jestliže ano, jak k tomuto soudu dojde? Kde se bude konat? Kdo bude souzený?

Tvé Slovo může tyto otázky odpovědět, když sešleš svého Svatého Ducha, aby nám tuto záležitost osvětlil. Proto Tě pokorně žádáme, abys nás během této lekce vedl.

Děkujeme Ti ve vzácném jménu našeho Spasitele a Pána, Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 2
Jan 16:12 Komentář
Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Abychom lépe porozuměli této lekci, je nutno nejprve prostudovat dřívější lekce «Dvě svatyně» a «Sedmdesát týdnů».

Proto vám doporučujeme znovu si projít tyto dvě lekce, než budete pokračovat.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 3
Jób 19:29 (Ekumenická Bible) Komentář
Poznáte soud Všemocného. Bible jasně prohlašuje, že jednoho dne nastane soud.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 4
Bible jasně prohlašuje, že jednoho dne nastane soud:
«Spravedlivého i svévolníka bude soudit Bůh.» (Kazatel 3:17 - Ekumenická Bible)

«Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva.» (Žalm 75:3 - Ekumenická Bible)

«Protože [Bůh] určil den, v němž bude spravedlivě soudit svět.» (Skutky 17:31)

«Proto tě před Bohem a před Pánem Ježíšem Kristem, který má soudit živé i mrtvé, zapřísahám.» (2 Timoteovi 4:1)

«A jako je lidem uloženo jednou zemřít, a potom přijde soud.» (Židům 9:27)

«Ta nynější nebesa a země jsou pak tímtéž slovem zachována a střežena pro oheň, ke dni soudu.» (2 Petr 3:7)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 5
Naše myšlenky, slova i skutky budou souzeny:
«Proto nesuďte nic předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvětlí to, co je skryté ve tmě, a zjeví úmysly srdcí.» (1 Korintským 4:5)

«Ale říkám vám, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.» (Matouš 12:36)

«Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.» (Kazatel 11:9 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 6
2 Korintským 5:10 Komentář
My všichni se přece musíme ukázat před Kristovou soudnou stolicí, aby každý dostal odplatu za to, co dělal v těle, podle toho, co vykonal, ať už to bylo dobré nebo zlé. Případ každého člověka přijde před soud.

Ať se řadíme ke stoupencům Boha nebo ne, Bible mluví jasně: jednoho dne budeme souzeni.
Římanům 14:10
Všichni se přece postavíme před Kristovou soudnou stolicí.
Židům 10:30
Pán bude soudit svůj lid.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 7
Jan 5:24 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.»
Proč tedy Ježíš říká, že věřící v Boha nebudou souzeni, zatím co Slovo Boží prohlašuje, že budeme všichni postaveni před soudnou stolici Boží?

Prostě proto, že ti, kteří přijmou Boží spasení, budou reprezentováni samým Ježíšem Kristem jako svým Advokátem před Otcem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 8
Jestli po tom skutečně toužíme, Ježíš nás bude hájit a vyhraje náš případ před Bohem!
«Kristus přece nevstoupil do svatyně udělané rukama (jež je zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se nyní objevil před Boží tváří za nás.» (Židům 9:24)

«A kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.» (1 Jan 2:1)

«Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krví, budeme potom mnohem spíše skrze něho zachráněni před hněvem.» (Římanům 5:9)

«Kdokoli mne tedy vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem, který je v nebesích.» (Matouš 10:32)

«A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.» (Římanům 8:1)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 9
Daniel 7:9-11 (Ekumenická Bible) Komentář
Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec - plameny ohně, jeho kola - hořící oheň.

Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitíce desetitisíců stály před ním.

Zasedl soud a byly otevřeny knihy.

Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil (...).
Soud začne před Ježíšovým druhým příchodem.

Skutečně, toto vidění se odehrává v čase, «kdy roh» (moc, kterou brzy identifikujeme) stále páchá zločiny na zemi.

Je nám ale dovoleno znát datum začátku tohoto soudu?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 10
Daniel 9:22,23 (Ekumenická Bible) Komentář
[Gabriel] řekl:

«Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení.

Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozuměj vidění.»
Abychom lépe porozuměli věci soudu, musíme se vrátit ke knize proroka Daniela.

V lekci «Sedmdesát týdnů» jsme viděli, jak anděl Gabriel pomáhá Danielovi «pochopit vidění», to jest, to předchozí vidění, které obdržel v kapitole 8 a zůstávalo stále nevysvětlené: proroctví o 2300 dnech.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 11
Daniel 9:24,25 (Bible Kralická) Komentář
Sedmdesáte téhodnů [tj. týdnů] odečteno jest lidu tvému a městu svatému (...).

(...) od vyjití výpovědi o navrácení a o vystavení Jeruzaléma (...).
Rovněž jsme viděli, že těchto 70 týdnů, symbolizujících období 490 let, bylo «uťato» z delšího období, tj. ze 2300 let.

Těchto 70 týdnů začalo v r. 457 př. Kr. «vyjitím výpovědi o navrácení a vystavení Jeruzaléma» a skončilo v r. 34 n.l. ukamenováním Štěpána Židy.

Abychom doplnili období na 2300 let, musíme nyní přičíst k r. 34 n.l. 1810 let (2300 - 490 = 1810) a tím se dostáváme k r. 1844 n.l.

Následuje shrnutí obou proroctví: o 70 týdnech a o 2300 dnech.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 12
Shrnutí proroctví 70 týdnů a 2300 dnů
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 13
Daniel 8:13,14 (Ekumenická Bible) Komentář
«Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?»

Řekl mi [anděl]:

«Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti [očištění - pozn. překl.].»
Abychom porozuměli soudu, musíme prostudovat proroctví 2300 dnů a očištění svatyně.

2300 dnů označují období 2300 let, které začalo v r. 457 př. Kr. a skončilo r. 1844 n.l., kdy bylo započato očištění nebeské svatyně.

Čeho se toto očištění týká? To budeme nyní studovat.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 14
Numeri 28:3 Komentář
Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. V lekci «Dvě svatyně» jsme viděli, že si Bůh přál, aby Izraelité zbudovali svatyni.

Konaly se v ní dvě bohoslužby:
  • Ta každodenní, při které byli obětováni beránci za hříchy lidí. Den po dni se tak hříchy ve svatyni nahromadily.
     
  • Potom, na konci náboženského roku, musela být provedena bohoslužba k očištění svatyně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 15
Leviticus 23:27-29 Komentář
Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření.

Budete mít svaté shromáždění: budete se pokorně postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu.

Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem.

Kdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu.
Očištění svatyně se konalo jednou za rok, v Den smíření.

Hříchy opravdově litujících byly v ten den úplně vymazány.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 16
Židům 9:24 Komentář
Kristus přece nevstoupil do svatyně udělané rukama (jež je zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se nyní objevil před Boží tváří za nás. Také jsme viděli, že pozemská svatyně byla ve skutečnosti obrazem svatyně nebeské, ve které nyní Ježíš působí.

Jako Beránek Boží, bere na sebe hříchy litujících lidí a tím je přemisťuje do nebeské svatyně.

Bude tedy muset být jednoho dne nebeská svatyně očištěna, stejně jako bývala svatyně pozemská?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 17
Židům 9:23 Komentář
Obrazy nebeských věcí tedy bylo potřeba očišťovat takto; samy nebeské věci však lepšími oběťmi, než jsou tyto. Ano, nebeská svatyně musí být také očištěna.

Podle Danielova proroctví začalo toto očištění v r. 1844: toto je první fáze soudu.

Stejně jako se očištění pozemské svatyně týkalo jen lidu Izraele, tak se očištění nebeské svatyně týká jen věřících v Boha.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 18
1 Petr 4:17 Komentář
Přišel totiž čas, aby soud začal od Božího domu.

A jestliže začíná nejdříve od nás, jaký bude konec těch, kdo nejsou povolní Božímu evangeliu?
Soud začal v nebeské svatyni v r. 1844 zhodnocením případu každého z věřících.

V den očištění pozemské svatyně byl každý z Židů, který setrvával v hříchu, vyobcován ze svého lidu, i když obětoval zvířata během roku.

Stejně tak dnes mnozí prohlašují, že následují Krista, ale soud rozpozná ty skutečně obrácené na víru.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 19
Matouš 7:21-23 Komentář
Ne každý, kdo mi říká «Pane, Pane,» vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.

Mnozí mi v ten den řeknou: «Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony a nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?»

A tehdy jim vyznám: «Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, vy, kdo konáte nepravost!»
Od roku 1844 tak soud odděluje skutečné křesťany od těch falešných.

Povšimněme si, že konání zázraků není absolutním důkazem opravdového obrácení na víru.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 20
Jména všech falešných křesťanů budou vymazána z knihy života:
«Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života.» (Zjevení 3:5)

«Hospodin Mojžíšovi odpověděl: “Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil.”» (Exodus 32:33)

«Nechť jsou vymazáni z knihy živých, nezapsáni mezi spravedlivé.» (Žalm 69:29 - Ekumenická Bible)

«Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví podle všech ohavností, jichž se dopouští svévolník, měl by žít? Žádné jeho spravedlivé činy, které konal, nebudou připomínány, zemře za to, že se zpronevěřil, za svůj hřích, kterým se prohřešil.» (Ezechiel 18:24 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 21
Zjevení 20:12 Komentář
(...) a byly otevřeny knihy.

A byla otevřena ještě jiná kniha, to jest kniha života.
Při soudu bude konzultováno mnoho knih.

V první řadě pak kniha života, obsahující jména všech, kteří se vydávají za následovníky Ježíše Krista.

Před příchodem Ježíše, jak jsme právě viděli, Bůh vymaže z této knihy jména všech těch, jejichž obrácení na víru nebylo pravdivé a ponechá jen jména opravdových věřících, kteří budou dělat Otcovu vůli až do konce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 22
Malachiáš 3:16 (Ekumenická Bible) Komentář
Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel.

A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno.
Existuje také pamětní kniha, obsahující všechny dobré skutky Božích dětí, která ospravedlní odměnu každého z nich na nové zemi.
Zjevení 22:12
A hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké bude jeho dílo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 23
Amos 8:7 (Ekumenická Bible) Komentář
Přísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově:

«Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek.»
A konečně, existují knihy se zápisem všech zlých skutků těch, kteří odmítli nabídku Boží spásy v Ježíši Kristu.

Tyto knihy ospravedlní na konci časů potrestání každého nelitujícího člověka.
Jeremiah 2:22 (Ekumenická Bible)
«Kdyby ses umyla potaší, vypotřebovala přemnoho louhu, zůstane přede mnou špína tvé nepravosti,» je výrok Panovníka Hospodina.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 24
Římanům 2:12,13,16 Komentář
(...) a všichni, kteří hřešili pod Zákonem, budou Zákonem souzeni. (Neboť před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo Zákon plní.) (...) To se stane v den, kdy Bůh bude soudit lidská tajemství podle mého evangelia skrze Ježíše Krista. Základem soudu bude Boží Zákon, předmět jedné z budoucích lekcí.
Jakub 2:12
Takto tedy mluvte a takto jednejte - jako ti, kdo mají být souzeni podle zákona svobody.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 25
Lukáš 12:47,48 Komentář
A ten služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit.

Ale ten, který ji neznal a udělal trestuhodné věci, bude bit méně.
Soud vezme v úvahu vědomosti každého jedince.
Skutky 17:30
Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní přikazuje lidem, aby všichni všude činili pokání.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 26
Zjevení 22:11,12 Komentář
Kdo škodí, ať škodí dál, a kdo je špinavý, ať se dál špiní; spravedlivý ať dál koná spravedlnost a svatý ať se dál posvěcuje.

A hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké bude jeho dílo.
Očištění nebeské svatyně bude brzy dokončeno.

Tímto bude ukončena první část soudu, která oddělí pravé křesťany od falešných.

Osud každé osoby tak bude rozhodnutý a Ježíš Kristus se konečně vrátí shromáždit svůj lid.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 27
Zjevení 20:4 Komentář
A spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud.

Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo a těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na svá čela ani na své ruce.

A ožili a kralovali s Kristem tisíc let.
Jak jsme viděli v lekci «1000 let Zjevení», tisícileté období, zvané milénium, začne po Ježíšově návratu.

Toto bude druhá část soudu, ve které budou Boží lidé soudit nelitující hříšníky.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 28
1 Korintským 6:2 Komentář
Nevíte, že svatí budou soudit svět? Během těchto 1000 let budou Boží lidé studovat individuální případy hříšníků, jejich zodpovědnost a stupeň viny dle jejich myšlenek, slov a činů.
Lukáš 22:29,30
[Ježíš řekl:]

«A já vám odkazuji království, jako ho můj Otec odkázal mně, abyste jedli a pili za mým stolem v mém království a seděli na trůnech a soudili dvanáct pokolení Izraele.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 29
Zjevení 20:12,15 a 21:8 Komentář
(...) a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, to jest kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. (...)

A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. (...)

(...) mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou; a to je druhá smrt.
Na konci těchto 1000 let budou hříšníci vzbuzeni k životu a obdrží svůj rozsudek viny.

Protože odmítli Boží pozvání ke spáse, bude jejich rozsudkem úplné a konečné zničení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 30
Zjevení 14:6,7 Komentář
Spatřil jsem také jiného anděla, letícího prostředkem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal těm, kteří bydlí na zemi - každému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem:

«Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu.»
Ano, hodina Božího soudu již nastala.

Spoléháme všichni na jediného Advokáta, který nám může pomoci, Ježíše Krista, aby nás zastupoval před Božím trůnem a obdržel odpuštění našich hříchů?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 31
Skutky 24:25 Komentář
A když [Pavel] vyprávěl o spravedlnosti a zdrženlivosti a o nadcházejícím soudu, dostal Felix strach a řekl:

«Prozatím odejdi; zavolám si tě, až budu mít čas.»
Nebo jsme snad jako Felix a obáváme se soudu, protože jsme ještě nevložili naše životy do rukou Ježíše Krista, jediného Spasitele a Pána?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 32
Kazatel 12:13,14 (Ekumenická Bible) Komentář
Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.

Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.
Pamatujme, že se musíme všichni ocitnout před Božím soudem.

Jediným způsobem ospravedlnění je přijmout Ježíše jako našeho osobního Spasitele a Pána.

Jeho přítomnost v nás nám umožní dodržovat Boží přikázání, která vyjadřují Jeho vůli pro každého z nás.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 33 Moment pravdy Lekce 26
Poslední soud
Okénko 33
Poděkujme Bohu za pozvání ke spáse:
Nebeský Otče,

jsme si teď vědomi, že Tvůj soud již začal. Bez dobrého Advokáta by byl náš případ ztracen.

Ty jsi nás ale natolik miloval, že jsi nám dal Tvého jednorozeného Syna, Ježíše Krista, aby se mohl stát smířlivou obětí pro odpuštění našich hříchů a rovněž naším Advokátem před Tvým trůnem.

Jak se teď modlíme, chceme Ho přijmout jako našeho osobního Spasitele a Pána našeho života. Skrze Jeho přítomnost v nás chceme od nynějška dělat Tvoji vůli, aby naše jména nebyla vymazána z knihy života.

Tak se modlíme ve vzácném jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 26 Test lekce 26 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #7, Photo Library 2, 199023.PCD. Okénko 2: V: časopis «The Watchtower» (01-08-1991), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 18. Okénko 3: V: časopis «The Watchtower» (01-02-1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 4: V: časopis «The Watchtower» (15-07-1994), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Okénko 5: VAN DER WEYDEN, Rogier. «Saint Michael» z «The Last Judgment» (1445-48), Musée de l’Hôtel-Dieu, Beaune, France. V: «Revelations - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 85. Okénko 6: FRA ANGELICO. «The Last Judgment» (c. 1450), Museo di San Marco, Florence. V: «Revelations - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 86. Okénko 7: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 366. Okénko 8: Neznámý zdroj. Okénko 9: V: časopis «The Watchtower» (01-04-1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 8. Okénko 10: DROST, Willem. «The Vision of Daniel» (1650), Gemäldegalerie, Berlin. Obrázek z webové stránky: http://sunsite.auc.dk/cgfa/d/p-drost1.htm Okénko 11: MANISCALCO, Joe. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 196,197. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 12: «Hourglass and Shadow». Foto z webové stránky: www.corbis.com. Image ID: CB007962. Okénko 13: Obrázek z: Generation of graphics on CoolText.com (http://www.cooltext.com/). Okénko 14: BOWER, Maurice. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 3», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 336-d. Okénko 15: HEASLIP, William. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 216. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 16: PROVONSHA, Clyde. V: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 100. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 17: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM028.BMP. Okénko 18: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #14 («Dieu a Fixé une Date pour le Jugement»), strana 4. Okénko 19: V: časopis «The Watchtower» (01-05-1993), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 20: Obrázek z webové stránky: http://web1.toefl.org/2formats.html Okénko 21: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 57. Okénko 22: VON CORNELIUS, Peter. «The Last Judgment» (1845), Ludwigskirche, Munich. V: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 93. Okénko 23: HEASLIP, William. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 203. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 24: STEWART, Perry. V: časopis «Signs of the Times» (září 1998), Pacific Press Publishing Association, strana 9. Okénko 25: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 306. Okénko 26: OTTO. «The Ascension». V: «Beautiful Bible Stories» (MARTIN, Patricia Summerlin), Southwestern Company, 1964, strana 450-h. Okénko 27: LIMBOURG BROTHERS. «Saint John on Patmos contemplating the vision of the lamb enthroned, the four beings, and the 24 elders» z «Les Trčs Riches Heures du Duc de Berry» (c. 1413), Musée Condé, Chantilly, France. V: «Revelations - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 6. Okénko 28: V: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 148. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 29: Digital Stock Photograph. V: časopis «Signs of the Times» (srpen 1999), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 30: ANDERSON, Harry. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 416. Okénko 31: V: «The Children’s Bible, volume 12», Golden Press, 1981, strana 748,749. Okénko 32: STEWART, Perry. V: časopis «Signs of the Times» (září 1998), Pacific Press Publishing Association, front cover. Okénko 33: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #7, Photo Library 1, 84089.PCD.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 26 Test lekce 26 je pro vás připravený!