Cyberspace Ministry

Моментът на истината - Урок 27

Ново небе, Нова земя
 

Екран 1

Да се помолим заедно в началото:

Татко,

Твоето Слово ни е показало, че след последния съд Твоите верни хора ще наследят ново място за живеене, Новия Ерусалим.

Нека този урок ни помогне да научим повече за този чудесен град и да ни накара да работим по-усърдно на Твоята жътва.

В името на Исус се молим.

Амин.
Екран 2

Битие 1:31

И Бог видя всичко, което сътвори; и ето, беше твърде добро.

----------------------------------------------------

Когато Бог създаде земята всичко беше перфектно.

На тази чудесна земя, в Едемската градина, Той засели новосъздадените мъж и жена, така че те можеха да се наслаждават на всички чудеса, които ги заобикаляха.

За съжаление, поради това, че те се възпротивиха на Твореца си, те не можеха да останат повече в Едем.

Обаче в безкрайната Си любов Бог направи план за спасението на човека чрез Исус Христос, така че човекът да може да се завърне един ден отново в рая.
Екран 3

Йоан 14:2,3

В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа.

Защото отивам да ви приготвя място.

И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.

----------------------------------------------------

Исус повтори това обещание: наистина има място приготвено за онези, които следват Бога; място, на което те ще живеят във вечността.

Затова има смисъл да изучаваме този урок, за да знаем къде ще прекараме цялата вечност!
Екран 4

Евреи 11:9,10

С вяра [Аврам] се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исаак, и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание; Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.

----------------------------------------------------

Аврам знаеше, че Обещаната земя представлява нещо повече от парче земя в Ханаан.

Той очакваше своето по-добро, вечно наследство: града, приготвен от самия Бог, Новият Ерусалим.
Екран 5

Евреи 11:13,14,16

Всички тези хора умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята.

А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. (...)

Но на дело желаят едно по-добро отечество, т. е. небесното.

Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.

----------------------------------------------------

Тези верни мъже и жени са знаели, че един ден Господ ще замени този грешен свят с нов, в който ще живеят верните Му хора.
Екран 6

2 Петър 3:10,13

А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. (...)

А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

---------------------

Откровение 21:1

И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали; и море нямаше вече.

----------------------------------------------------

Посланието е ясно: нова земя ще замени тази!
Екран 7

Исая 35:1,2,6,7

Пустото и безводното място ще се развеселят и пустинята ще се зарадва и ще цъфне като крем; Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни. (...)

Защото в пустата земя ще избликнат води и потоци - в пустинята.

Нажеженият пясък ще стане езеро, а жадната земя - водни извори; в заселището, където лежаха чакалите, ще има зеленина с тръстика и рогоз.

----------------------------------------------------

Нова, напълно възстановена планета, с цялата и красота, подобна на Едемската градина, от която човекът беше изгонен поради своето неподчинение.
Екран 8

Исая 11:6-8

Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; и малко дете ще ги води.

Кравата и мечката ще пасат заедно; малките им ще си почиват задружно; и лъвът ще яде слама, както волът.

Кърмачето ще играе над дупката на аспида; и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на ехидна.

----------------------------------------------------

Нова земя, в която всички хора и животни ще живеят в перфектна хармония с природата, която няма да им донесе никакво нещастие.
Екран 9

Исая 29:19-21

Кротките също ще умножат радостта си в Господа и сиромасите между хората ще се развеселят в Святия Израелев.

Защото страшният изчезна, присмивателят се изгуби и всички, които дебнеха случай да вършат беззаконие, бяха изтребени - които изкарват човека виновен в съдебното дело и поставят примка за онзи, който изобличава в портата, и с лъжа изкарват крив праведния.

----------------------------------------------------

Обаче има и още: на тази нова земя, Божият народ ще живее в обстановка без никакво зло. Злините и неприятностите ще бъдат унищожени завинаги!
Екран 10

Откровение 21:4

Той [Бог] ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина.

---------------------

Исая 25:8

Ще погълне смъртта завинаги; и Господ Бог ще обърше сълзите от всички лица и ще отнеме укора на народа Си от цялата земя; защото Господ е изговорил това.

----------------------------------------------------

Нова земя, на която, смъртта, която е «заплата на греха» (Римляни 6:23), няма да съществува!
Екран 11

Исая 35:5,6

Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат.

Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее.

---------------------

Исая 33:24

И жителят няма да каже: «Болен съм.»

----------------------------------------------------

Нова земя без никаква болест: Бог ще унищожи всяка болест завинаги, така че Неговите люде ще се наслаждават на перфектно физическо, емоционално и духовно здраве.
Екран 12

Исая 60:18,21

Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение - в пределите ти. (...)

Твоят народ - всички ще бъдат праведни; земята ще им бъде вечно наследство.

---------------------

Исая 11:9

Те няма да навреждат, нито погубват в цялата Ми свята планина; защото земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето.

----------------------------------------------------

Нова земя, на която думи като «глад», «тероризъм», «престъпление», «бедствие», «война», «болест», «страдание», «отчаяние» няма да съществуват.
Екран 13

Исая 65:17-19

Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се спомнят,нито ще дойдат на ум.

Но вие се веселете и се радвайте винаги в онова, което създавам; защото, ето, създавам Йерусалим за радост и народа му - за веселие.

Аз ще се радвам на Йерусалим и ще се веселя за народа Си,и няма да се чува вече в него глас на плач,нито глас на ридание.

----------------------------------------------------

Нова земя, на която любовта, правдата и мира ще тържествуват вечно. По този начин Божиите хора ще се радват и веселят вечно.
Екран 14

Исая 32:16-18

Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле.

Правдата ще донесе мир;и сетнината на правдата ще бъде покой и увереност завинаги.

И Моят народ ще обитава в мирно селище, в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места.

---------------------

2 Петър 3:13

А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

----------------------------------------------------

Нова земя, изпълнена с радост: на нея няма да има нужда да си слагате железни врати със здрави ключалки!
Екран 15

Откровение 21:3; 22:3,4

И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях - техен Бог. (...)

Неговите слуги ще Му служат. Те ще гледат лицето Му.

---------------------

1 Йоан 3:2

Ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е.

----------------------------------------------------

Много хора са искали да видят Божието лице, но поради греха това не може да стане защото ще умрем, както видяхме и в урока «Бог! Възможно ли е да няма Бог?».

На новата земя, където няма да има вече грях, това желание най-после ще бъде изпълнено.

Спасените не само ще видят Божието лице, а и ще живеят с Бога вечно!
Екран 16

Йоан 20:14,16

[Мария] се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той. (...)

Исус й каза: «Мария!»

Тя се обърна и Му каза на еврейски: «Равуни!» (Което значи «Учителю!»).

----------------------------------------------------

Възкресен и прославен, Исус не беше разпознат веднага от Мария.

Обаче когато Той и проговори тя веднага Го позна.

По същия начин, въпреки че ще бъдат направени безсмъртни и красиви при завръщането на Христос, изкупените ще могат да се разпознаят един друг на новата земя.
Екран 17

Лука 24:39,42,43

[Исус им рече:]

«Погледнете ръцете Ми и нозете Ми - Аз съм същият; пипнете Ме и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, че Аз имам.» (...)

И Му дадоха парче печена риба и меден сок. И взе и яде пред тях.

----------------------------------------------------

Как ще изглеждат хората на новата земя? каква физическа форма ще имат?

С цел да осмее нашето желание да прекараме вечността с Бога, Сатана се опитва да ни накара да вярваме, че спасените ще бъдат като някакви носещи се из въздуха духове, които свирят на арфи из облаците...

Истината е, че спасените ще имат истински тела, също като Исус, след възкресението Му.

Какво ще правят те на новата земя?
Екран 18

Исая 65:21,22

Те ще построят къщи и ще живеят в тях; ще насадят лозя и ще ядат плода им.

Няма те да построят, а друг да живее там; няма те да насадят, а друг да яде.

Защото дните на Моя народ ще бъдат като дните на дърво и избраните Ми за дълго ще се наслаждават на делото на ръцете си.

----------------------------------------------------

Кипящи с енергия, никога изморени, без страх от болест и смърт, Божиите хора ще могат да вършат невероятни неща.

Да строят къщи и да садят лозя ще са само две от многобройните им занимания!
Екран 19

Матей 8:11

Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство.

---------------------

Лука 14:15

Блажен онзи, който ще яде хляб в Божието царство!

----------------------------------------------------

Изкупените ще имат привилегията да седят на една маса с Исус и да ядат в компанията на великите личности на Библията и да чуят лично от тях техните истории!

Нещо повече, те ще имат удоволствието да слушат скъпоценните поучения на самия Исус и ще могат да Му зададат всички въпроси, на които не са намерили отговор тук на земята!
Екран 20

Евреи 12:22

Но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Йерусалим.

---------------------

Откровение 21:10,11,18

И [ангелът] ми показа святия град, Йерусалим, който слизаше от небето, от Бога.

И имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. (...)

А самият град - от чисто злато, подобно на чисто стъкло.

----------------------------------------------------

Столица на новата земя ще е Новият Ерусалим, Божият град.

Вероятно нашите умове не биха могли да възприемат красотата на този град, нито радостта, която ще озарява лицата на хората, живеещи в него.
Екран 21

Откровение 22:1,2,5

След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца.

И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец и листата на дърветата бяха за изцеление на земните племена. (...)

Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява.

И те ще царуват до вечни векове.

----------------------------------------------------

На спасените ще се позволи да пият вода от реката на живота, кояо ще минава през Новия Ерусалим.

Ще бъде възстановен и достъпа до Дървото на живота, както беше в Едем.
Екран 22

Исая 51:3

Той ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустотата му като Едем и запустелостта му - като Господнята градина; веселие и радост ще се намери в него, славословие и глас на хваление.

---------------------

1 Коринтяни 2:9

Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.

----------------------------------------------------

Въпреки големите усилия, които положихме в този урок, за да опишем нещо от новата земя, не сме успели даже да се доближим до всички чудеса, които очакват изкупените на новата земя.
Екран 23

Откровение 21:27

И в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнеца.

----------------------------------------------------

Ако искрено го желаем, Бог ще ни осигури място в този град: всичко, което се изисква от нас, е да се убедим, че нашето име е «записано в книгата на живота на Агнето».

Как можем да разберем това?
Екран 24

Йоан 3:16

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

---------------------

Галатяни 3:29

И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.

----------------------------------------------------

Трябва да признаем, че сме грешници и да приемем Исус Христос за наш личен Спасител и Господ за опрощение на греховете ни, тогава ще бъдем записани в нея.

След това трябва да останем верни до края.
Екран 25

Откровение 7:14,15

[Te] са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца. Затова са пред престола на Бога.

---------------------

Откровение 3:5

Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота.

----------------------------------------------------

Да изпереш дрехата си в кръвта на агнето означава да приемеш жертвата на Исус, Божието Агне, пожертвано за греховете ти и за очистване на сърцето ти и да Го следваш през остатъка от живота си.

Няма друг начин да бъдем спасени.
Екран 26

Откровение 2:7; 3:5,12; 21:7

На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота (...).

Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота. (...)

Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог откъдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на моя Бог, новия Йерусалим, който слиза от небето от Моя Бог. (...)

Който побеждава, ще наследи тези неща; Аз ще му бъда Бог и той ще Ми бъде син.

----------------------------------------------------

Ако се доверим на Христос, Той ще ни помогне да успеем.
Екран 27

Да се помолим в края:

Небесни Татко,

Твоето обещание е толкова чудесно, че ние едва можем да го повярваме! Словото Ти казва: «Ето, подновявам всичко. Каза: Напиши, защото тези думи са верни и истинни.» (Откровение 21:5).

Ние истински желаем имената ни да бъдат вписани в Книгата на живота.

Молим Те, помогни ни с вяра и упоритост да Те следваме до края, докато дойде денят, в който ще дадеш наследството на Твоя народ, Новия Ерусалим.

В името на Исус се молим.

Амин.


Тестът на урок 27 ви очаква!


Списък на уроците | Онлайн уроци | Основно меню


Щракнете тук, за да ни изпратите вашите въпроси или коментари за нашия Уеб сайт и продуктите ни.
Copyright © Cyberspace Ministry
http://www.cyberspaceministry.org