DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 27

Nové nebe, nová země

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 1
Pomodleme se společně:
Otče,

Tvoje Slovo nám ukázalo, že po posledním soudu Tvoji věrní obdrží nádherné místo k životu, Nový Jeruzalém.

Ať nám současná lekce pomůže seznámit se lépe s tímto krásným městem a podnítí nás ještě horlivěji pracovat na Tvé sklizni.

Ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 2
Genesis 1:31 Komentář
Bůh viděl vše, co učinil, a hle, bylo to tak dobré! Když Bůh stvořil zemi, bylo vše dokonalé.

A na této perfektní zemi, v zahradě Edenu, umístil právě stvořeného muže a ženu, aby se mohli těšit z nádherného prostředí, které je obklopovalo.

Naneštěstí, protože si zvolili neuposlechnout svého Stvořitele, jim nebylo dovoleno v Edenu zůstat.

Ale Bůh ve své nekonečné lásce připravil plán spásy v Ježíši Kristu, aby se jednoho dne mohli do ráje vrátit.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 3
Jan 14:2,3 Komentář
V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby to tak nebylo, pověděl bych vám.

Jdu, abych vám připravil místo.

A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.
Ježíš tento slib opakoval: skutečně je připraveno místo pro ty, kteří následují Boha; místo, kde stráví věčnost.

Proto je rozumné věnovat jednu lekci lepšímu porozumění místu, kde bychom chtěli věčně žít!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 4
Židům 11:9,10 Komentář
Vírou se stal [Abraham] přistěhovalcem v zaslíbené zemi, jako by byla cizí, a bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení.

Očekával totiž město, které má základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh.
Abraham věděl, že skutečná zaslíbená země znamená trochu více, než kousek Kanaánu.

Očekával nekonečně vznešenější dědictví: město, připravené samým Bohem, Nový Jeruzalém.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 5
Židům 11:13,14,16 Komentář
Ti všichni zemřeli ve víře, aniž by dosáhli zaslíbení, ale jen je zdálky zahlédli, věřili jim, vítali je a vyznávali, že jsou na této zemi cizinci a přistěhovalci.

Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že hledají vlast. (...)

Jenže oni touží po lepší vlasti, totiž po nebeské.

A proto se Bůh nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim připravil město.
Tito věrní muži a ženy věděli, že jednoho dne Pán nahradí tuto hříchem nasáklou zemi zemí novou, rezervovanou pro svůj lid.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 6
2 Petr 3:10,13 Komentář
V ten den nebesa s hřmotem pominou, živly se rozplynou žárem a země i všechny výtvory na ní budou spáleny. (...)

Podle jeho zaslíbení však očekáváme nová nebesa a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost.
Prorokův vzkaz zní jasně: nová země již brzy nahradí tu nynější!
Zjevení 21:1
Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 7
Izaiáš 35:1,2,6,7 (Ekumenická Bible) Komentář
Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. (...)

Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.

Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí.
Nová, úplně zrestaurovaná země v plné kráse, podobná zahradě Edenu, ze které byl člověk vyhnán pro jeho neposlušnost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 8
Izaiáš 11:6-8 (Ekumenická Bible) Komentář
Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.

Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu.

Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě.
Nová země, ve které všichni její obyvatelé, lidé i zvířata, budou žít v dokonalém souladu s přírodou, která jim nebude nijak nebezpečná.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 9
Izaiáš 29:19-21 (Ekumenická Bible) Komentář
Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc Svatému Izraele.

Pryč zmizí ukrutník, po posměvači bude veta, vyhlazeni budou všichni, kdo jsou pohotovi k ničemnosti, kteří svým slovem svádějí člověka k hříchu, tomu, kdo je v bráně kárá, kladou léčky a spravedlivého strhují do nicoty.
Ale je zde ještě více: na této nové zemi budou Boží lidé žít v prostředí, ze kterého byly všechny druhy zla navždy vyhoštěny!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 10
Zjevení 21:4 Komentář
A Bůh jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť první věci pominuly. Nová země, ve které smrt, tj. odplata hříchu (Římanům 6:23), již nebude existovat!
Izaiáš 25:8 (Ekumenická Bible)
Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 11
Izaiáš 35:5,6 (Ekumenická Bible) Komentář
Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých.

Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat.
Nová země bez nemocí: Bůh navždy zabrání všem nemocem, aby Jeho lidé mohli mít dokonalé fyzické, citové a duševní zdraví.
Izaiáš 33:24 (Ekumenická Bible)
Nikdo z obyvatel neřekne: «Jsem nemocen.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 12
Izaiáš 60:18,21 (Ekumenická Bible) Komentář
Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. (...)

Tvůj lid, všichni budou spravedliví, navěky obdrží do vlastnictví zemi.
Nová země, ve které slova jako «hlad», «terorismus», «zločin», «pohroma», «válka», «nemoc», «utrpení», «zoufalství», již nebudou existovat.
Izaiáš 11:9 (Ekumenická Bible)
Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 13
Izaiáš 65:17-19 (Ekumenická Bible) Komentář
Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.

Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí.

I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik.
Nová země, ve které vládne láska, spravedlnost a mír.

Boží lidé budou jásat a veselit se navždy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 14
Izaiáš 32:16-18 (Ekumenická Bible) Komentář
I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost.

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.

Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku.
Nová země naplněná spravedlností: zámky na dveřích již nebudou mít účel!
2 Petr 3:13
Podle jeho zaslíbení však očekáváme nová nebesa a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 15
Zjevení 21:3; 22:3,4 Komentář
Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid a Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. (...)

(...) jeho služebníci mu budou sloužit. Budou vidět jeho tvář.
Mnoho lidí si přálo vidět Boží tvář, ale přítomnost hříchu to nedovolila, jak jsme viděli v lekci «Bůh: Že by byl mrtvý?».

Na nové zemi, kde již nebude hříchu, bude toto přání konečně splněno.

Božím lidem bude nejen dovoleno vidět Jeho tvář, ale budou s Ním navždy žít!
1 Jan 3:2
(...) budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 16
Jan 20:14,16 Komentář
[Marie] obrátila se zpátky a spatřila Ježíše, jak tam stojí, ale nevěděla, že je to Ježíš. (...)

Ježíš jí řekl: «Marie!»

Ona se obrátila a řekla mu: «Rabboni!» (což znamená Učiteli).
Marie vzkříšeného a oslaveného Ježíše nepoznala okamžitě.

Když k ní ale promluvil, hned věděla, kdo je.

Stejně tak spasení lidé, i když budou v nepomíjivém stavu nesmrtelnosti, budou schopni na nové zemi rozpoznat jeden druhého.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 17
Lukáš 24:39,42,43 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Pohleďte na mé ruce a mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mě a podívejte se: duch přece nemá maso a kosti, jako vidíte, že já mám.» (...)

Podali mu tedy kus pečené ryby a plást medu. A on si vzal a pojedl před nimi.
Jací budou lidé na nové zemi? V jaké formě budou existovat?

Aby nás Satan připravil o naši touhu strávit věčnost s Bohem, chce nás přesvědčit, že vyvolení budou jako bezhmotní duchové, hrající na harfy v oblacích...

Pravdou ale je, že budou mít skutečná těla, stejně jako měl Ježíš po vzkříšení.

A čím se budou zabývat?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 18
Izaiáš 65:21,22 (Ekumenická Bible) Komentář
Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody.

Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný.

Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují.
Plni energie, neznaje únavu, bez obav z nemoci a smrti, budou Boží lidé schopni dosáhnout neobyčejných věcí.

Stavba domů a vysazování vinic budou jen dvě z nesčetných aktivit!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 19
Matouš 8:11 Komentář
Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království. Výsadou vykoupených bude také sedět u téhož stolu s Bohem, jíst ve společnosti velikánů Bible a naslouchat jejich příběhům!

A co více, vyvolení budou mít neporovnatelné potěšení ze vzácného učení samotného Ježíše a budou schopni klást mu otázky, které zůstaly na této zemi nezodpovězené!
Lukáš 14:15
Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v Božím království.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 20
Židům 12:22 Komentář
Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému. A hlavním městem nové země bude Boží město Nový Jeruzalém.

Naší představivosti se vymykají úžasné krásy, kterými bude toto město obšťastňovat své obyvatele, Boží lid.
Zjevení 21:10,11,18
Odnesl mě [anděl] v Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi veliké město, ten svatý Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a mající Boží slávu.

Jeho jas byl podobný nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu, jasnému jako křišťál. (...)

(...) město bylo čisté zlato podobné čistému sklu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 21
Zjevení 22:1,2,5 Komentář
Potom mi ukázal čistou řeku vody života, jasnou jako křišťál, vytékající z Božího a Beránkova trůnu.

Uprostřed ulice toho města po obou stranách řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce. Vydává své ovoce každý měsíc a listí toho stromu je k uzdravení národů. (...)

A nebude tam noc, takže nebudou potřebovat lampu ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.
Božím lidem bude dovoleno pít z čisté řeky vody života, která protéká Novým Jeruzalémem.

A přístup ke stromu života bude také obnoven, jak tomu bylo v zahradě Edenu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 22
Izaiáš 51:3 (Ekumenická Bible) Komentář
Jeho poušť změní, bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prozpěvování. Navzdory našemu nejlepšímu úmyslu v této lekci nejsme schopni nejen dokonale popsat, ale ani si představit všechny ty nádherné věci, očekávající Boží lid na nové zemi.
1 Korintským 2:9
Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani na lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 23
Zjevení 21:27 Komentář
Avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Jestliže si to upřímně přejeme, Bůh nám zaručí místo v Jeho městě: musíme se však ujistit, že je naše jméno «zapsáno v Beránkově knize života».

Ale jak naše jméno v této knize zaregistrovat?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 24
Jan 3:16 Komentář
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život. Musíme přiznat, že jsme hříšníci a přijmout Ježíše Krista jako našeho osobního Spasitele k odpuštění našich hříchů.

A potom musíme zůstat Bohu věrni až do konce.
Galatským 3:29
A jestliže jste Kristovi, pak jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 25
Zjevení 7:14,15 Komentář
Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka, a proto jsou před Božím trůnem. Vyprat své roucho v krvi Beránka znamená přijmout oběť Ježíše, Beránka Božího, k odpuštění našich hříchů a k očištění našich srdcí a potom Ho následovat až do konce.

Jiné cesty ke spáse není.
Zjevení 3:5
Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 26
Zjevení 2:7; 3:5,12; 21:7 Komentář
(...) tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života. (...).

Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života. (...)

Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. A napíši na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha. (...)

Kdo vítězí, bude dědicem všeho a já mu budu Bohem a on mi bude synem.
Dáme-li svoji důvěru Kristu, pomůže každému z nás zvítězit.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 27
Nové nebe, nová země
Okénko 27
Pomodleme se společně:
Náš Otče v nebesích,

Tvé sliby jsou tak nádherné, že se nám zdá nemožné jim uvěřit! Ale Tvé Slovo říká: «Hle, činím všechno nové. (...) Tato slova jsou věrná a pravdivá.» (Zjevení 21:5).

Opravdově si přejeme, aby naše jména byla zapsána ve Tvé knize života.

Prosíme, pomoz nám následovat Tě odhodlaně až do konce, až do dne, kdy dáš svému lidu dědictví Nového Jeruzaléma.

Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 27 Test lekce 27 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #4, HAWI1075.JPG. Okénko 2: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM006.BMP. Okénko 3: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 426. Okénko 4: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 25. Okénko 5: ANDERSON, Harry. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 93. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 6: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 65. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 7: V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 207. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 8: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 107. Okénko 9: GREENE, Nathan. «The Lion and the Lamb». V: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), strana 4. Okénko 10: V: «The časopis Watchtower» (01-08-1986), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Okénko 11: GREENE, Nathan. «Johnny Made Whole». V: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), strana 6. Okénko 12: STEEL, John. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 522. Okénko 13: V: časopis «The Watchtower» (01-03-1987), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 31. Okénko 14: ZINGARO, Charles. V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 152. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 15: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 317. Okénko 16: COLEMAN, Ralph Pallen. V: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, strana 113. Okénko 17: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 164. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 18: V: časopis«The Watchtower» (15-02-1990), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Okénko 19: CONVERSE, James. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 469. Okénko 20: PROVONSHA, Clyde. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 506. Okénko 21: V: časopis «The Watchtower» (15-12-1988), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 18. Okénko 22: V: časopis«Réveillez-Vous» (22-07-1991), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 32. Okénko 23: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 65. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 24: ANDERSON, Harry. V: časopis «La Sentinelle» (září 1980), strana 11. Used by permission. Copyright ©1962, 1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 25: V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, První kvartál 2000, přední strana. Okénko 26: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Druhý kvartál 1997, přední strana. Okénko 27: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #4, HAWI1064.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 27 Test lekce 27 je pro vás připravený!