DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 28

Když píše Boží prst

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 1
Vítejte u této nové biblické lekce! Pomodleme se společně:
Náš nebeský Otče,

v předchozí lekci jsi nám z Tvého Slova ukázal, že bude soud, při kterém budou vzaty v úvahu naše myšlenky, slova a skutky.

Také jsme se dověděli, že Tvůj zákon bude měřítkem tohoto soudu. Proto chceme nyní prohloubit naši znalost Tvého zákona.

Prosíme o Tvoji přítomnost, aby naše mysl a srdce byly otevřeny pravdě, kterou nám chceš dnes odhalit.

Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 2
Genesis 2:16,17 Komentář
Hospodin Bůh člověku přikázal:

«Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.»
Hned na samém počátku obdržel člověk od Boha přesné instrukce co dělat a co ne.

Účelem těchto zákonů nebylo omezovat člověka, ale ukázat mu jedinou cestu ke štěstí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 3
Římanům 5:12 Komentář
(...) skrze jednoho člověka vešel do světa hřích. Volbou neuposlechnutí Božího zákona se stal Adam hříšníkem a tím se od Boha odloučil.

Kdyby v Adamově době zákon neexistoval, nemohl by se stát hříšníkem, tj. nemohl by zákon přestoupit.
1 Jan 3:4
(...) hřích je bezzákonnost.
Římanům 4:15
(...) neboť kde není Zákon, není ani přestoupení.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 4
Genesis 26:5 Komentář
[Hospodin řekl:]

«To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - má přikázání, má ustanovení a má ponaučení.»
Boží přikázání dodržovaná Adamem a Evou byla dále učena a přenášena z generace na generaci.

Je zřejmé, že je o staletí později Abraham dobře znal a dodržoval je.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 5
Exodus 1:13,14 Komentář
[Egypťané] začali [Izraelity] nemilosrdně zotročovat.

Ztrpčovali jim život těžkou dřinou při maltě a cihlách i všemožnou dřinou na poli; nemilosrdně je podrobovali všemožné dřině.
Potom byli Izraelité přinuceni k otroctví po více než čtyři století.

Po jejich vysvobození z egyptského otroctví považoval Bůh za vhodné znovu je se svým zákonem obřadně seznámit...
Exodus 12:40
Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 6
Exodus 19:16,18 Komentář
Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a zazněl ohlušující zvuk polnice. Všechen lid v táboře se třásl. (...)

Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni.
Prohlášení zákona bylo nezapomenutelnou demonstrací Boží moci.
Židům 12:21
A ta podívaná byla tak hrozná, že Mojžíš řekl:

«Jsem vyděšen, až se třesu.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 7
Exodus 34:28 Komentář
Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal [Hospodin] na desky. Text zákona, tj. Desatera přikázání, byl napsán na dvou kamenných deskách.
Deuteronomium 4:13
Vyhlásil vám [Hospodin] svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 8
Exodus 31:18 Komentář
Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné desky psané Božím prstem. Desatero přikázání mělo v očích Boha takovou důležitost, že se rozhodl napsat je sám svým prstem!
Exodus 32:16
Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo, vyryté na deskách.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 9
Exodus 20:1,2 Komentář
Bůh promluvil všechna tato slova:

«Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.»
Tímto je text zákona uvozen.

Podívejme se, co každé z deseti Božích přikázání obsahuje.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 10
První přikázání:
Exodus 20:3
Komentář
Neměj žádné bohy kromě mne. První přikázání prohlašuje, že je jen jeden Bůh: Pán a Autor zákona.

Jakékoliv uctívání jiného než Pána je dáno Satanovi, «bohu tohoto světa» (2 Korintským 4:4), tj. jediné jiné duchovní moci, která na této zemi působí.
Matouš 6:24
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne.

Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 11
Druhé přikázání (část I):
Exodus 20:4
Komentář
Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Druhé přikázání přísně zakazuje jakýkoliv způsob modlářství, včetně uctívání Boha v podobě obrazů a soch.

Bůh si přeje, abychom pozvedli své mysli přímo k Němu, bez prostřednictví jakýchkoliv znázornění.
1 Jan 5:21
Synáčkové, vyvarujte se model!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 12
Druhé přikázání (část II):
Exodus 20:5,6
Komentář
Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Všimněme si, že čemukoliv dáme v našem životě přednost před Bohem, je také modla: naše zaměstnání, peníze, rodina, přátelé, záliby atd.

Bůh musí být na prvním místě ve všem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 13
Třetí přikázání:
Exodus 20:7
Komentář
Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Dává-li křesťan kolem sebe špatný příklad, rouhá se tím také jménu Pána Boha.
Římanům 2:23,24
Ty, který se chlubíš Zákonem, zneuctíváš Boha přestupováním Zákona?

Neboť «Boží jméno je mezi pohany tupeno kvůli vám,» jak je napsáno.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 14
Čtvrté přikázání (část I):
Exodus 20:8-10
Komentář
Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu.

Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani cizinec ve tvých branách.
První čtyři přikázání shrnují naše povinnosti k Bohu.

Ve čtvrtém přikázání nás Bůh žádá pamatovat si, že sedmý den je sobota. Musíme ji držet jako svatou a v tento den nepracovat.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 15
Čtvrté přikázání (část II):
Exodus 20:11
Komentář
V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul.

Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
Instituce sedmého dne jako dne odpočinku se datuje od Stvoření.

K tomuto téma se vrátíme v budoucí lekci.
Genesis 2:3
Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 16
Páté přikázání:
Exodus 20:12
Komentář
Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Posledních šest přikázání shrnuje naše povinnosti k bližním.

V první řadě je to respekt k rodičovské autoritě, vedoucí dítě k víře v Boha.
Efezským 6:1-3
Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože je to spravedlivé.

«Cti svého otce i matku,» to je první přikázání se zaslíbením: «aby ti bylo dobře a abys žil dlouho na zemi.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 17
Šesté přikázání:
Exodus 20:13
Komentář
Nezabíjej. Šesté přikázání jde dál, než vražda: zahrnuje také respekt k životu, odmítnutí válek, zločinu a sebevraždy.

Odsuzuje všechny projevy nenávisti, překážky kladené svobodě bližních a podkopávání jejich bezúhonnosti.
1 Jan 3:15
Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 18
Sedmé přikázání:
Exodus 20:14
Komentář
Necizolož. Opět, toto přikázání jde dále, než by se na první pohled zdálo: pouhá myšlenka ve špatném směru je přestupkem Božího zákona.

Bůh nás proto žádá učit se ovládat nejen naše činy, ale také myšlenky, skrze Jeho sílu v nás.
Matouš 5:28
Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 19
Osmé přikázání:
Exodus 20:15
Komentář
Nekraď. Jakýkoliv přestupek proti majetku jiných je proti osmému přikázání.

Na naše potřeby si musíme vydělat svědomitou a poctivou prací.
Efezským 4:28
Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá svýma rukama, co je dobré, aby měl z čeho dávat tomu, kdo má nouzi.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 20
Deváté přikázání:
Exodus 20:16
Komentář
Nelži o svém bližním. Lži a pomluvy slouží špatně Božímu účelu.

Slova musí být nástrojem povznesení a křesťan služebníkem pravdy.
Zachariáš 8:14,15 (Ekumenická Bible)
«Konejte toto: Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze.

To všechno nenávidím,» je výrok Hospodinův.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 21
Desáté přikázání:
Exodus 20:17
Komentář
Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic. Žádostivost, kořen všeho zla, vedla Adama a Evu k neposlušnosti Boha.

Dnes vede stále miliony lidí k zatracení.
1 Jan 2:17
A svět pomíjí, i jeho žádost, ale ten, kdo činí Boží vůli, trvá na věky.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 22
Římanům 13:8-10 Komentář
(...) ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon.

Vždyť to «Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš žádostivý» a je-li ještě nějaké jiné přikázání, je shrnuto v tomto slově:

«Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.»

Láska nepůsobí bližnímu nic zlého; plností Zákona je tedy láska.
Pamatujme si: první čtyři přikázání shrnují naše povinnosti k Bohu a těch posledních šest naše povinnosti k bližním.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 23
Matouš 22:36-40 Komentář
«Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?»

Ježíš mu řekl:

«“Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.” To je první a největší přikázání.

Druhé je mu podobné: “Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.”

Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.»
Poslušnost prvním čtyřem přikázáním ukazuje naši lásku k Bohu.

Poslušnost posledním šesti přikázáním ukazuje naši lásku k bližnímu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 24
Jan 14:15 Komentář
[Ježíš řekl:] «Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání.» Bůh nám chce dát sílu, kterou potřebujeme k dodržování Jeho přikázání.

Jestliže Ho milujeme, necháme Ho v nás působit: brzy se pro nás stane dodržování Jeho přikázání potěšením a ne přítěží.
1 Jan 5:3,4
Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.

Všechno, co se narodilo z Boha, totiž přemáhá svět.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 25
Žalm 119 nás učí, že dodržování Božího zákona je zdrojem potěšení:
«Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.» (Žalm 119:18 - Ekumenická Bible)

«Veď mě po cestě svých přikázání, oblíbil jsem si ji.» (Žalm 119:35 - Ekumenická Bible)

«Tvá přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval.» (Žalm 119:47 - Ekumenická Bible)

«Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.» (Žalm 119:97 - Ekumenická Bible)

«Soužení a úzkost na mě doléhají, přikázání tvá jsou pro mne potěšením.» (Žalm 119:143 - Ekumenická Bible)

«Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon.» (Žalm 119:165 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 26
Deuteronomium 4:2 Komentář
Ke slovům, která vám přikazuji, nic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, jež vám přikazuji. Jak uvidíme v jedné z příštích lekcí, lidé se často snažili změnit text Desatera, což Bůh přísně zakázal.
Jób 23:12 (Ekumenická Bible)
Od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil, řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 27
Matouš 5:18,19 Komentář
Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se všechny ty věci stanou.

Proto, kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království nazýván nejmenším.

Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království nazýván velikým.
Ježíš se vyslovil jasně: nikdo nemá právo změnit jediné přikázání a podřídit tak text Božího zákona zvykům společnosti!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 28
Deuteronomium 5:29 Komentář
Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna má přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře! Boží zákon nám ukazuje tu jedinou cestu ke štěstí.

Volba uposlechnout je naše: to při vědomí, že jednoho dne následky naší volby sklidíme.
Kazatel 12:13,14 (Ekumenická Bible)
Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.

Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 28
Když píše Boží prst
Okénko 29
Poděkujme Bohu, že nás vedl:
Náš Otče,

mnozí lidé prohlašují, že Tě milují. Ty jsi ale řekl, že ti, kteří Tě skutečně milují, budou dodržovat Tvá přikázání.

Uvědomujeme si, že Tvých deset přikázání jsou majáky umístěné na naší cestě: ne, aby nás obtěžovaly, ale vedly nás ke štěstí.

Proto Tě pokorně prosíme, dej nám Tvého Svatého Ducha, abychom získali sílu potřebnou k poslušnosti Tvým přikázáním, neboť bez Tebe nedosáhneme ničeho.

Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 28 Test lekce 28 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Obrázek lekce 28: Obrázek z webové stránky: http://www.gods-10-commandments.com Okénko 1: V: «Photo Gallery 5,000 volume 2» od Media Graphics International, 82_193.JPG. Okénko 2: ZINGARO, Charles. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 250. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 3: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 12,13. Okénko 4: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 144. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: V: «The Children’s Bible, volume 3», Golden Press, 1981, strana 141. Okénko 6: V: «The Children’s Bible, volume 4», Golden Press, 1981, strana 203. Okénko 7: DORÉ, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 67. Okénko 8: V: časopis «The Watchtower» (15-06-1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 5. Okénko 9: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 84,85. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 10: BOWER, Maurice. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 14», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 1852-d. Okénko 11: V: časopis «La Tour de Garde» (15-02-1992), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 12: V: časopis «The Watchtower» (01-04-1985), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 13: V: časopis «The Watchtower» (01-08-1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 16. Okénko 14: ANDERSON, Harry. V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 142,143. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 15: ANDERSON, Harry. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 43. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 16: V: časopis «The Watchtower» (15-02-1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Okénko 17: «Nazi Destruction of Warsaw in 1939». V: časopis «Signs of the Times» (říjen 1990), Pacific Press Publishing Association, strana 2. Okénko 18: V: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, strana 244. Okénko 19: V: časopis«The Watchtower» (15-02-1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 20: V: časopis «Awake» (08-06-1991), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 21: V: časopis «Awake» (22-02-1992), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 26. Okénko 22: QUADE, Lester. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 67. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 23: LEE, Elfred. V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), strana 3. Okénko 24: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 152. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 25: V: časopis «The Watchtower» (01-07-1988), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 8. Okénko 26: TANK, Duane. V: časopis «La Sentinelle» (říjen 1991), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 27: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 395. Okénko 28: ANDERSON, Harry. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 416. Okénko 29: V: «Photo Gallery 5,000 volume 2» od Media Graphics International, 33_131.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 28 Test lekce 28 je pro vás připravený!