DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 29

Zákon odráží svého Autora

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 1
Pomodleme se společně před otevřením Božího Slova:
Náš nebeský Otče,

v minulé lekci jsme poznali, že Desatero přikázání je ve Tvých očích opravdu důležité a proto chceme pokračovat ve studiu Tvého zákona.

Prosíme, dej nám potřebné znalosti, aby se naše životy utvářely podle Tvé vůle, skrze moc Ducha Svatého přebývajícího v nás.

Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 2
Skutky 17:11 Komentář
Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo se vší dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda jsou ty věci tak. Když jsou konfrontováni s Desaterem přikázání, někteří lidé tvrdí, že bylo změněné, že bylo dané jen Židům (i když jsme viděli přítomnost zákona hned při Stvoření), nebo že bylo již dávno zrušené.

Toto jsou velmi vážná tvrzení: abychom se dověděli zda jsou pravdivá, musíme hledat v Písmu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 3
Lukáš 18:19 Komentář
Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. Cílem této lekce je posílení naší úcty k Božímu zákonu.

Uvidíme, že Desatero opravdu obsahuje všechny kvality patřící Bohu: tyto dokonale odráží Autorův charakter.

Buďme tedy opatrní než řekneme, že byl zákon změněný nebo zrušený... jsme na posvátné půdě!

Teď k první charakteristice: Bůh i Jeho zákon jsou dobré.
Římanům 7:12
(...) přikázání je (...) dobré.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 4
1 Jan 3:3 Komentář
A každý, kdo v něm [Bohu] má tuto naději, očišťuje se, jako je čistý on. Obojí, Bůh i Jeho přikázání jsou čisté.

(Na konci lekce bude předloženo shrnutí, obsahující všechny charakteristiky Boha i Jeho zákona, s příslušnými biblickými odkazy.)
Žalm 19:8 (Bible Kralická)
(...) přikázaní Hospodinovo [jest] čisté.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 5
Jan 3:33 Komentář
Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný. Pravda je další charakteristikou, připisovanou Bohu i Jeho přikázáním.
Jan 14:6
Ježíš mu řekl: «Já jsem (...) pravda.»
Žalm 119:142 (Ekumenická Bible)
(...) tvůj Zákon je pravda.
Žalm 119:151 (Ekumenická Bible)
Ty jsi, Hospodine, blízko, všechna tvá přikázání jsou pravda.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 6
1 Jan 4:8 Komentář
Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska. Bůh, jelikož je Bůh lásky, vytvořil zákon na lásce založený.

Když dodržujeme Jeho přikázání, skrze moc Svatého Ducha konajícího v nás, dokazujeme tím naši lásku k Bohu (dodržováním prvních čtyř přikázání) a k našemu bližnímu (dodržováním posledních šesti).

Pro více podrobností o tomto vás zveme k prostudování předchozí lekce «Když píše Boží prst».
Římanům 13:10
Láska nepůsobí bližnímu nic zlého; plností Zákona je tedy láska.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 7
2 Samuel 7:22 Komentář
Jak veliký jsi, Panovníku Hospodine! Velikost: Bůh vyvýšil zákon na úroveň své vlastní velikosti a spravedlnosti.

Jak vidíme více a více charakterových rysů společných Bohu i Jeho přikázáním, naše úcta k nim podle toho roste.
Izaiáš 42:21 (Ekumenická Bible)
(...) Hospodinu [se] zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 8
Matouš 5:48 Komentář
Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec, který je v nebesích. Přemýšlejme: proč by Bůh měnil zákon, který je stejně dokonalý jako On sám?
Žalm 19:8 (Ekumenická Bible)
Hospodinův zákon je dokonalý.
Jakub 1:25
Kdo však nahlédl do dokonalého zákona svobody a zůstává v něm - kdo není zapomnětlivý posluchač, ale vykonavatel skutku - ten bude blažený v tom, co dělá.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 9
Leviticus 19:2 Komentář
Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Další důležitá hodnota: svatost.

Je-li tedy zákon stejně svatý jako jeho Autor, jak by nám mohlo být povoleno dělat si s ním dle libosti? Jak bychom se měli chovat k tomu, co je Bohem prohlášeno za svaté?
Římanům 7:12
Zákon je tedy jistě svatý a přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.
Jozue 5:15
Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 10
Genesis 21:33 Komentář
Abraham (...) vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Zlehčovatelé Božího zákona by jistě uvítali, kdyby Písmo v tomto ohledu mlčelo!

Opravdu, Slovo Boží potvrzuje, že zákon nese pečeť věčnosti: tím, že je dobré, svaté, spravedlivé, dokonalé a čisté, Desatero si skutečně zasluhuje trvat věčně, jak nám následující verše ukáží.
Žalm 119:44 (Ekumenická Bible)
Tvého Zákona se budu držet ustavičně, navěky a navždy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 11
Boží zákon je věčný:
«Dávno je mi z tvých svědectví známo, žes jim dal navěky pevný základ.» (Žalm 119:152 - Ekumenická Bible)

«(...) všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá navěky a navždy.» (Žalm 111:7,8 - Ekumenická Bible)

«Budete dbát (...) na zákon i přikázání, které pro vás [Hospodin] napsal, a plnit je po všechny dny.» (2 Královská 17:37 - Ekumenická Bible)

«Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat.» (Kazatel 3:14 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 12
Žalm 37:4 (Bible Kralická) Komentář
Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého. Obojí, Bůh i Jeho přikázání jsou potěšením.

Žalmista nám zde říká, že dodržování Božího zákona není obtížné.
Žalm 119:47 (Ekumenická Bible)
Tvá přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 13
1 Korintským 1:9 Komentář
Věrný je Bůh, jímž jste byli povoláni ke společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána! Věrnost je další charakterový rys nalezený v Bohu i Jeho přikázáních.
Izaiáš 25:1 (Ekumenická Bible)
(...) tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 14
Jakub 1:17 Komentář
Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry a přichází od Otce světel, u něhož není žádná proměna a ani stín posunu. Bůh a Jeho zákon jsou neměnné: novelizace nepřichází v úvahu.

Protože je Boží zákon perfektní, nemůže být změněn, nebo přizpůsoben novým okolnostem.

Naopak, je naší zodpovědností přizpůsobit se Božímu zákonu!
Lukáš 16:17
Snadněji však pomine nebe i země, než aby padla jediná čárka ze Zákona.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 15
Deuteronomíum 4:2 Komentář
Ke slovům, která vám přikazuji, nic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, jež vám přikazuji. Jelikož je Boží zákon nezměnitelný, naší volbou musí být «střežit řeč Jeho úst» a ne naopak.
Jób 23:12 (Ekumenická Bible)
Od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil, řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 16
Jeremiáš 23:6 (Ekumenická Bible) Komentář
A nazvou ho tímto jménem: «Hospodin - naše spravedlnost.» A opět, Bůh a Jeho zákon ukazují stejnou hodnotu: spravedlnost.
Deuteronomíum 4:8
A který mocný národ má pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám?
Žalm 119:172 (Ekumenická Bible)
Ať můj jazyk opěvuje, co jsi řekl, všechna tvá přikázání jsou spravedlivá.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 17
Jób 37:14 (Ekumenická Bible) Komentář
Dopřej tomu sluchu, Jóbe, postůj, zda pochopíš Boží divy. Výsledky Boží činnosti, včetně Jeho zákona, jsou vskutku udivující.

Objevme a prožívejme mnohé divy zakotvené v Božím zákonu!
Žalm 119:18 (Ekumenická Bible)
Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 18
Žalm 104:1 (Ekumenická Bible) Komentář
Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností. Velebná důstojnost: seznam společných rysů je stále delší!

Bůh zvelebil svůj zákon, aby odpovídal Jeho vlastní velebné důstojnosti.
Izaiáš 42:21 (Ekumenická Bible)
Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 19
1 Korintským 10:4 Komentář
A všichni pili tentýž duchovní nápoj (neboť pili z duchovní skály, která šla za nimi, a ta skála byl Kristus). Bůh a Jeho zákon jsou duchovní, na rozdíl od lidské tělesné přirozenosti.
Římanům 7:14
Víme přece, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 20
2 Paralipomenon 6:18 (Ekumenická Bible) Komentář
Ale může Bůh opravdu sídlit s člověkem na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout (...)? A konečně, Bůh a Jeho přikázání nemají omezení. Ježíš nám několikrát ukázal, jak je zákon hlubší, než se zdá.

Objevili jsme 16 hodnot společných Bohu a Jeho zákonu a jistě existují i další!
Žalm 119:96 (Ekumenická Bible)
Vidím, že vše spěje k svému konci, přikázání tvé má nekonečný prostor.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 21
Shrnutí: Zákon dokonale odráží hodnoty Božího charakteru
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 22
1 Tesalonickým 5:21 Komentář
Všechno prověřujte; co je dobré, toho se držte. Bůh a Jeho zákon jsou nositelé stejného charakteru.

Nyní můžeme lépe porozumět, jak bezmyšlenkovité je prohlásit, že byl Boží zákon zrušený a nebo jen změněný.

Přesto ale mnoho upřímných lidí věří, že Slovo Boží učí, že byl zákon zrušený: příští lekce nám jasně ukáže, kde se tito lidé v interpretaci mýlí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 29
Zákon odráží svého Autora
Okénko 23
Uzavřeme tuto lekci modlitbou k Bohu:
Náš Pane,

děkujeme Ti za poučení, že Tvůj zákon, stejně jako Ty sám, je dobrý, čistý, pravdivý, milující, velký, dokonalý, svatý, věčný, potěšující, věrný, nezměnitelný, spravedlivý, udivující, důstojný, duchovní a nekonečný.

Uč nás mít neustále ten největší respekt ke Tvému zákonu, Tvému Desateru přikázání a dej, ať podrobíme naši vůli řeči Tvých úst, jak činil Tvůj služebník Jób.

Tak se modlíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 29 Test lekce 29 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Obrázek lekce 29: Obrázek z webové stránky: http://biblescripture.net/Commandments.html Okénko 1: V: «Photo Gallery 5,000 volume 1» od Media Graphics International, 088_147.JPG. Okénko 2: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 92. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 3: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 166. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 4: AYRES, Robert. V: «Perspective Digest», Adventist Theological Society, Volume 2, Number 2, strana 18. Okénko 5: V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 43. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 6: QUADE, Lester. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 67. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 7: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 84. Okénko 8: VERLEYE, J. V: «The Catholic Children’s Bible» (THEOLA, Sister Mary), The Regina Press, 1983, strana 82. Okénko 9: BARALDI, Severo. V: «The Bible for Children», New York, Barnes & Noble Books, 1994, strana 67. Okénko 10: V: časopis «Awake» (22-02-1989), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 17. Okénko 11: CRUZ, Nery. V: časopis «La Sentinelle» (srpen 1984), Pacific Press Publishing Association, strana 14. Okénko 12: V: «The Children’s Bible, volume 4», Golden Press, 1981, strana 219. Okénko 13: WENSELL, Ulises. V: «Reader’s Digest Bible for Children» (DELVAL, Marie-Hélène), Reader’s Digest Young Families, 1995, strana 71. Okénko 14: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 98. Okénko 15: DORÉ, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 181. Okénko 16: RAPHAEL. «Moses Presenting the Stone Tablets», Stanza di Eliodoro, Vatican. V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 108. Okénko 17: PROVONSHA, Clyde. V: «Premiers pas» (PADDOCK, Charles L.), Pacific Press Publishing Association, 1964, strana 45. Okénko 18: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 152. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 19: WEST, William (1801-1861). «Israelites Passing Through the Wilderness», City of Bristol Museum and Art Gallery. V: «The Art of Angels» (LOXTON, Howard), Regency House Publishing Limited, 1995, strana 46. Okénko 20: Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Obrázek #1. Photo from Hale Observatories. V: časopis «La Sentinelle» (březen 1994), Pacific Press Publishing Association, strana 6. Obrázek #2. V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 8. Okénko 21: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 398. Okénko 22: LEE, Elfred. V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), strana 3. Okénko 23: V: «Photo Gallery 5,000 volume 1» od Media Graphics International, 060_147.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 29 Test lekce 29 je pro vás připravený!