DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 


       
       
Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 
Tento týden:
Komiks týdne
Klikněte na brožurku
a pěkné čtení!

 
Moment pravdy - Test lekce 30

Dva Zákony

Abyste si mohli prověřit své porozumění a pokroky ve studiu Božího Slova, zveme vás k vyplnění a odeslání tohoto krátkého testu. Jeho vyhodnocení a správné odpovědi vám budou zaslány co nejdříve.

Známka 70% nebo vyšší vám umožní zaslat test lekce 31. Po ukončení celého biblického kurzu Moment pravdy obdržíte vysvědčení o úspěšném dokončení kurzu.


Moment pravdy: Test lekce 30

 1. Bible mluví o dvou rozdílných zákonech. První zákon je zmíněný v knize Izaiáše: «(...) neboť odvrhli zákon zástupů.» O druhém zákonu se mluví ve Skutcích apoštolů: «Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů, a říkali, že pohané musí být obřezáváni a že se jim má přikázat, aby zachovávali zákon.»

 2. Knihy Exodus a Deuteronomium naznačují, kdo tyto zákony napsal. Označte v následujícím všechny správné odpovědi:
  Obřadní zákon napsal Bůh.
  Obřadní zákon napsal Mojžíš.
  Morální zákon napsal Bůh.
  Morální zákon napsal Mojžíš.

 3. Knihy Exodus a Deuteronomium také určují místo pro uložení těchto zákonů. Označte v následujícím všechny správné odpovědi:
  Obřadní zákon byl uložený vedle Truhly smlouvy.
  Obřadní zákon byl vložený dovnitř Truhly smlouvy.
  Morální zákon byl uložený vedle Truhly smlouvy.
  Morální zákon byl vložený dovnitř Truhly smlouvy.

 4. Ježíšova oběť na kříži zrušila s konečnou platností jeden z těchto zákonů a Pavlova epištola Efezským říká, který: «Vždyť on [Ježíš] je náš pokoj; on, který učinil z obojího jedno a zbořil zeď rozdělení. Svým zrušil nepřátelství, totiž Zákon přikázání spočívající v Kristus se svou smrtí skutečně stal Beránkem Božím, obětovaným za hříchy světa, a ukončil tím celý obětní systém pozemské svatyně.

 5. Na druhé straně, Evangelium podle Matouše zaznamenává Ježíšova slova ohledně morálního zákona, Desatera přikázání. Ježíš řekl, že přišel:
  Zrušit zákon.
  Upravit zákon.
  Přidat k zákonu lidské tradice.
  Naplnit zákon.

 6. Morální a obřadní zákon se liší mnoha prvky. Jeden z nich můžeme objevit porovnáním Pavlovy Epištoly Židům s Epištolou Římanům. První kniha říká o obřadním zákonu: «(...) podobně jako Melchisedech povstává jiný kněz, který přišel ne podle zákona nařízení (...).» Druhá kniha pak mluví o morálním zákonu: «Víme přece, že Zákon je

 7. Některé pasáže Písma (mezi nimi i Pavlova epištola Galatským a První Janova epištola) jsou skutečnou záhadou těm, kteří nerozumí rozdílu mezi obřadním a morálním zákonem. Přitom je učení Bible jasné, zřetelné a logické. Označte v následujícím všechny správné odpovědi:
  Hřích je přestoupením morálního zákona.
  Hřích je přestoupením obřadního zákona.
  Kvůli tomuto přestoupení byl dán morální zákon.
  Kvůli tomuto přestoupení byl dán obřadní zákon.

 8. Pavlova epištola Koloským a Jakubova epištola nám ukazují další rozdíl mezi obřadním a morálním zákonem. První kniha říká o obřadním zákonu: «A [Kristus] smazal ten soupis ustanovení, jenž byl nám a byl nám Na druhé straně, Jakubova epištola říká o morálním zákonu: «Takto tedy mluvte a takto jednejte - jako ti, kdo mají být souzeni podle zákona

 9. Porovnáním Skutků apoštolů s První Janovou epištolou zjišťujeme další zjevný rozdíl mezi obřadním a morálním zákonem. Označte v následujícím všechny správné odpovědi:
  Morální zákon je popisován jako těžké břemeno.
  Obřadní zákon je popisován jako těžké břemeno.
  Morální zákon naopak těžký není.
  Obřadní zákon naopak těžký není.

 10. Nejlepší shrnutí naší lekce o dvou zákonech najdeme v První Pavlově epištole Korintským: «Obřízka není a neobřízka není. přece na zachovávání Božích přikázání.» My tedy jako křesťané již nedodržujeme obřadní zákon, který byl zrušený Ježíšovou smrtí na kříži. Musíme ale dodržovat Boží přikázání, která popisují povinnosti každého člověka k Bohu a ke svému bližnímu.

Vaše jméno:

Vaše e-mailová adresa:
(Prosíme, zkontrolujte správnost vaší e-mailové adresy.)

Odpověď na otázku:
3 + 4 =