DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 30

Dva Zákony

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 1
Zveme vás ke společné modlitbě před zahájením této lekce:
Ó Pane, náš Bože,

opět Tě prosíme o Tvoji pomoc při prohlubování našich studií o Tvém zákonu.

Děkujeme Ti předem, že nás povedeš svým Slovem jako vždy od začátku těchto lekcí až dosud, neboť víme, že bez Tvojí přítomnosti by bylo nemožné objevit poklady skryté ve Tvé Svaté knize.

Ve jménu Ježíše Krista se modlíme.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 2
Efezským 2:14,15 Komentář
Vždyť on [Kristus] je náš pokoj; on, který učinil z obojího jedno a zbořil zeď rozdělení. Svým tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon přikázání spočívající v ustanoveních. Mnozí upřímní lidé na základě těchto veršů věří, že Bible učí zrušení Božího zákona skrze Ježíšovu smrt na kříži.

Účelem této lekce je vysvětlit, že Bible mluví o dvou rozdílných zákonech:
 • o tom, který byl skutečně křížem zrušený;
   
 • a o druhém, který nebude nikdy zrušený, ale bude trvat navždy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 3
Skutky 15:5 Komentář
Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů, a říkali, že pohané musí být obřezáváni a že se jim má přikázat, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Nejdříve si všimněme zákona, kterému Bible říká «Mojžíšův zákon».

Toto byl obřadní zákon, který velmi přesně vysvětloval obětní řád a popisoval služby, které se měly konat v pozemské svatyni.

Pro podrobnosti nahlédněte do předchozí lekce s názvem «Dvě svatyně».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 4
Izaiáš 5:24 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) neboť odvrhli zákon Hospodina zástupů. Zákon «Hospodina zástupů» je ten druhý zákon, který Bible zmiňuje.

Je to morální zákon, Desatero přikázání, odrážející charakter Boha (prosíme, osvěžte si podrobnosti v minulé lekci «Zákon odráží svého Autora»).

Pamatujme si tedy, že existovaly dva, navzájem velmi odlišné zákony:
 • zákon Mojžíšův, neboli obřadní zákon;
   
 • zákon Boží, neboli morální zákon.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 5
Deuteronomium 31:24-26 Komentář
Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona (...) přikázal levítům (...): «Vezměte tuto knihu (...).» Obřadní zákon se liší od morálního zákona v mnoha věcech.

Za prvé, obřadní zákon byl sepsaný Mojžíšem do knihy.

Morální zákon byl naproti tomu napsán samým Bohem na kamenné desky.
Exodus 31:18
Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné desky psané Božím prstem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 6
Deuteronomium 31:26 Komentář
Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina. Zatímco Mojžíšův zákon byl uložený vedle Truhly smlouvy, kamenné desky Desatera byly vložené dovnitř Truhly.
Exodus 25:16
Do té truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám.
1 Královská 8:9 (Ekumenická Bible)
Ve schráně nebylo nic než dvě kamenné desky.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 7
Židům 8:4 Komentář
Kdyby totiž byl [Ježíš] na zemi, nebyl by ani knězem, neboť zde jsou kněží, kteří obětují dary podle Zákona. Jak bylo již dříve řečeno, Mojžíšův zákon vysvětloval, jak přinášet oběti, jak slavit svátky, atd. Proto je nazýván «obřadním zákonem».

Na rozdíl od toho, morální zákon nemluví o obřadech a obětích. Jeho úplné znění, Desatero přikázání, je v knize Exodus 20:2-17 a Deuteronomium 5:6-21.

Obsah Desatera přikázání jsme již studovali v lekci «Když píše Boží prst».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 8
Efezským 2:14,15 Komentář
Vždyť on [Ježíš] je náš pokoj; on, který učinil z obojího jedno a zbořil zeď rozdělení. Svým tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon přikázání spočívající v ustanoveních. Teď již těmto veršům rozumíme lépe: skutečně, Kristus se svojí smrtí na kříži stal Beránkem Božím, obětovaným za hříchy světa.

Tím se celý obětní systém pozemské svatyně stal zbytečným.

Proto byla opona svatyně při Ježíšově smrti roztržena vpůli, jak jsme se dověděli v lekci «Dvě svatyně».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 9
Matouš 5:17,18 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.

Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona.»
Proto buďme opatrní říkat, že Ježíš zrušil zákon.

Ježíšova smrt na kříži ale skutečně zrušila obřadní zákon.

Ježíš však jasně prohlásil, že nepřišel zrušit morální zákon, Desatero přikázání, které je zrcadlem charakteru samého Boha.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 10
Matouš 19:16-19 Komentář
«Dobrý mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?»

On [Ježíš] mu však řekl: «Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. Chceš-li ale vstoupit do života, dodržuj přikázání.»

Zeptal se ho: «Která?»

Ježíš řekl: «Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti svého otce i matku.»
Ježíš vždy dával najevo ten největší respekt k Desateru přikázání.

Namísto zrušení Desatera přikázání učil lidi dodržovat je.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 11
Židům 7:15,16 Komentář
(...) podobně jako Melchisedech povstává jiný kněz, který přišel ne podle zákona tělesného nařízení (...). Zatímco Mojžíšův zákon je popisován jako «zákon tělesného nařízení», morální zákon je nazýván «duchovním».

Kontext posledniho citátu jasně ukazuje, že výraz «duchovní zákon» označuje Desatero přikázání.
Římanům 7:7,14
Vždyť ani o žádosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: «Nebudeš žádostivý!» (...)

Víme přece, že Zákon je duchovní.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 12
Galatským 3:19 Komentář
K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišlo to símě, jemuž bylo dáno zaslíbení. Jaká to záhada pro ty, kteří nerozumí rozdílu mezi obřadním zákonem a morálním zákonem!

Jak by mohli vysvětlit, že hřích je bezzákonnost a jedním dechem říct, že zákon byl přidán kvůli přestoupením, tj. hříchu?

Co bylo dříve: kuře, nebo vejce?
1 Jan 3:4
(...) hřích je bezzákonnost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 13
Římanům 3:20 Komentář
(...) skrze Zákon přichází poznání hříchu. Vyřešení této záhady je jednoduché: hřích je přestoupením morálního zákona, tj. Desatera přikázání.

Kvůli tomuto přestoupení byl dán obřadní zákon, vysvětlující obětní systém, který měl být používán až do příchodu té dokonalé oběti, Beránka Božího, který dal svůj život za hříchy světa.

Tím, že známe morální zákon, víme kdy hřešíme a potom teprve žádáme Boha o odpuštění.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 14
Koloským 2:14 Komentář
A [Kristus] smazal ten soupis ustanovení, jenž byl proti nám a byl nám nepřátelský.

Odstranil ho z cesty tím, že ho přibil ke kříži.
Obřadní zákon byl člověku nepřátelský až do jeho zrušení smrtí Ježíše na kříži.

Morální zákon je ale pro nás «zákonem svobody».
Jakub 2:11,12
Vždyť Ten, který řekl: «Nezcizoložíš,» řekl také: «Nezabiješ.» Jestliže tedy necizoložíš, ale zabíjíš, stal ses přestupníkem Zákona.

Takto tedy mluvte a takto jednejte - jako ti, kdo mají být souzeni podle zákona svobody.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 15
Skutky 15:5,10 Komentář
Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů, a říkali, že pohané musí být obřezáváni a že se jim má přikázat, aby zachovávali Mojžíšův zákon. (...)

[Petr řekl:] «Proč tedy nyní pokoušíte Boha, když vkládáte na šíji učedníků jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my?»
Mojžíšův zákon byl těžkým břemenem.

Boží zákon naopak těžký není.
1 Jan 5:3
Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 16
Židům 7:18,19 Komentář
Dochází tedy jednak ke zrušení toho předchozího přikázání pro jeho slabost a neužitečnost (neboť Zákon nepřivedl nic k dokonalosti). Hle, jaký to podstatný rozdíl mezi nedokonalým obřadním zákonem a perfektním morálním zákonem, který vede naše kroky skrze činnost Svatého Ducha v našich srdcích!
Jakub 1:25
Kdo však nahlédl do dokonalého zákona svobody a zůstává v něm - kdo není zapomnětlivý posluchač, ale vykonavatel skutku - ten bude blažený v tom, co dělá.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 17
Daniel 9:4,11 (Ekumenická Bible) Komentář
Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy:

«(...) Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe.

Na nás je vylita kletba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše.»
I v tomto verši vidíme přítomnost dvou zákonů:
 • nejdříve zákon Boží, který byl přestoupen;
   
 • potom zákon Mojžíšův, popisující prokletí, které by padlo na Izrael pro nedodržování Božích přikázání.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 18
2 Královská 21:8 (Bible Kralická) Komentář
[Hospodin řekl:]

«Aniž více dopustím, aby se pohnula noha Izraele z země, kterouž jsem dal otcům jejich, jen toliko budou-li skutečně ostříhati všeho, což jsem jim přikázal, a všeho zákona, kterýž jim vydal Mojžíš služebník můj.»
Bůh sám rozlišil mezi Jeho morálním zákonem, Desaterem přikázání a Mojžíšovým zákonem, který měl Izrael dodržovat až do příchodu Ježíše, dokonalého Beránka Božího.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 19
Shrnutí rozdílů mezi zákonem Božím a zákonem Mojžíšovým
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 20
1 Korintským 7:19 Komentář
Obřízka nic není a neobřízka nic není. Záleží přece na zachovávání Božích přikázání. Tento krátký verš na ukončení lekce je výborným shrnutím studovaného materiálu:
 • my jako křesťané již nemusíme dodržovat obřadní zákon, který byl zrušený Ježíšovou smrtí na kříži;
   
 • musíme ale dodržovat Boží přikázání, která popisují povinnost každého člověka vůči Bohu a svému bližnímu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 30
Dva Zákony
Okénko 21
Pomodleme se společně:
Všemohoucí Bože,

přestoupením Tvého zákona, morálního zákona, si všichni zasluhujeme smrt.

Ty ses ale nad námi slitoval a dal člověku obřadní zákon, nastiňující příchod Beránka Božího jež snímá hříchy světa, Tvého Syna Ježíše Krista.

Jeho přijetím jako našeho Spasitele a Pána již nadále nepotřebujeme tento obřadní zákon, který byl zrušený.

Dej nám Tvého Svatého Ducha, abychom mohli ze dne na den lépe dodržovat Tvá přikázání, která odrážejí Tvůj charakter. Tak prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 30 Test lekce 30 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: «Bryce Canyon National Park.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999. Okénko 2: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #10 («Can the Little Horn Change God’s Law?»), strana 8. Okénko 3: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #14 («Dieu a Fixé une Date pour le Jugement»), strana 1. Okénko 4: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 166. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: Obrázek #1: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 127. Obrázek #2: V: časopis «The Watchtower» (15-06-1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 5. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 6: BISHOP, Tom. «The Earthly Sanctuary - Interior (detail)». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #30. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 7: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 78. Okénko 8: Obrázek #1: Neznámý zdroj. Obrázek #2: STEEL, John. V: časopis «La Sentinelle» (květen 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 9. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 9: LEE, Elfred. V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), strana 3. Okénko 10: VERLEYE, J. V: «The Catholic Children’s Bible» (THEOLA, Sister Mary), The Regina Press, 1983, strana 252. Okénko 11: #1: SCHLAIKJER, Jes. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 146. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. #2: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 166. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 12: RUSNO. Obrázek z webové stránky: http://nafsasp.wizards.com/Unglued/SelectImage.asp Okénko 13: TERRY, Will. V: časopis «Signs of the Times» (leden 1999), Pacific Press Publishing Association, strana 10. Okénko 14: STEWART, Perry. V: časopis «Signs of the Times» (září 1998), Pacific Press Publishing Association, přední strana. Okénko 15: V: «Premiers pas» (PADDOCK, Charles L.), Pacific Press Publishing Association, 1964, strana 109. Okénko 16: COLLINS, Fred. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 171. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 17: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 201. Okénko 18: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 122. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 19: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #10 («Can the Little Horn Change God’s Law?»), strana 8. Okénko 20: RENI, Guido. «Moses with the Tablets of Law» (1630). V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 122. Okénko 21: «Cumbria County in England’s Lake District.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 30 Test lekce 30 je pro vás připravený!