DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 31

Pod zákonem, nebo pod milostí?

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 1
Zveme vás, abychom společně požádali našeho Pána o pomoc:
Náš nebeský Otče,

v našich třech předchozích lekcích jsme studovali Tvůj zákon a nyní chceme vědět, jakou roli hraje tento zákon v životě křesťana.

Když jsme spaseni drahocennou krví Ježíše Krista, musíme stále dodržovat Tvůj zákon?

Prosíme, otevři svým Duchem naše mysli a srdce, jak hledáme odpovědi na naše otázky ve Tvém svatém Slově.

Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 2
Žalm 19:8 (Ekumenická Bible) Komentář
Hospodinův zákon je dokonalý. Ve třech předchozích lekcích (zveme vás k jejich osvěžení před pokračováním) jsme viděli, že již od Stvoření dal Bůh Adamovi a Evě dokonalý zákon.

Kdyby zůstali tomuto dokonalému zákonu poslušní, byli by šťastní navždy.
Římanům 7:12
Zákon je tedy jistě svatý a přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.
Žalm 119:165 (Ekumenická Bible)
Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 3
Genesis 2:17 Komentář
[Hospodin Bůh řekl:]

«Z toho [stromu poznání dobra i zla] nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.»
Naneštěstí člověk překročil Boží zákon a stal se hříšníkem.

Ztratil právo věčného života a stal se smrtelným.
1 Jan 3:4
(...) hřích je bezzákonnost.
Římanům 6:23
Neboť odplatou za hřích je smrt.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 4
Římanům 5:12 Komentář
A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Odloučením od Boha hříchem se stala situace člověka beznadějnou.

Překročením zákona se stal hříšníkem: a jako hříšník byl odsouzen k smrti.
Římanům 3:23
Neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 5
Římanům 7:14-16 Komentář
Víme přece, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu.

Nerozumím totiž tomu, co dělám; neboť nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím.

Jestliže tedy dělám to, co nechci, souhlasím se Zákonem, že je dobrý.
Navíc, oddělený od Boha, hříšník již neměl sílu nezbytnou k poslušnosti Božího zákona...
Římanům 8:7
Smýšlení těla je proto v nepřátelství vůči Bohu, neboť není a vlastně ani nemůže být poddáno Božímu zákonu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 6
1 Korintským 15:56 Komentář
(...) a mocí hříchu [je] Zákon. Protože hříšník sám nedokáže být zákonu poslušný, jeho duchovní stav se den ze dne zhoršuje.

Desatero přikázání mu ukazuje cestu ke štěstí, ale on je svými vlastními silami nedokáže dodržovat.

Pro svoji neustálou neposlušnost se proto stává trvale odsouzencem zákona.
Římanům 7:10
A ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, je mi ke smrti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 7
Galatským 2:16 Komentář
(...) člověk není ospravedlňován na základě skutků Zákona. Protože jsme pro naši hříšnou přirozenost neschopní dokonale dodržovat Boží zákon, je zcela nemožné, abychom byli spaseni naší poslušností zákona.

Co máme tedy dělat, abychom byli spaseni?
Římanům 3:20
Na základě skutků Zákona totiž nebude v jeho očích ospravedlněno žádné tělo.
Izaiáš 64:5 (Ekumenická Bible)
(...) všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 8
Galatským 3:24 Komentář
Takže Zákon byl naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. Nahlédnutím do Božího zákona brzy poznáme naši hříšnou a beznadějnou situaci.

Zákon odhaluje naši duchovní mizérii poukázáním na naše mnohé přestupky a jasně ukazuje na naši potřebu Spasitele.

Tímto nás zákon vede k Ježíši, který jediný nás může ospravedlnit a zachránit z našich hříchů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 9
Efezským 2:8,9 Komentář
Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit. Nikdo si nevyslouží spasení: je to dar od Boha každému z nás skrze oběť Ježíše Krista na kříži.
Římanům 3:23,24
Neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 10
Římanům 4:2,3 Komentář
Byl-li totiž Abraham ospravedlněn na základě skutků, má se čím chlubit, ale ne před Bohem!

Neboť co říká Písmo?

«Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost.»
Co bylo s těmi, kteří žili před příchodem Krista? Byli spaseni poslušností Božímu zákonu? Nikoliv!

Museli věřit stejně jako my, že budou spaseni Boží milostí a ne vlastními skutky.

Vkládali svoji důvěru v Mesiáše, který měl přijít, stejně jako my vkládáme svoji důvěru v Mesiáše, který přišel, v Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 11
Matouš 5:17 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.»
Někteří lidé říkají, že Ježíš Boží zákon zrušil. Jeho vlastní slova ale jasně prohlašují, že Boží zákon zrušen nebyl.

Ježíšova smrt ukončila obřadní zákon, ale ne morální zákon, jak jsme viděli v předchozí lekci «Dva Zákony».
Lukáš 16:17
[Ježíš řekl:]

«Snadněji však pomine nebe i země, než aby padla jediná čárka ze Zákona.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 12
Římanům 6:14 Komentář
(...) nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Jestliže Desatero přikázání nebylo zrušeno, co potom toto Pavlovo prohlášení znamená?

Co chce vyjádřit slovy «nejste pod Zákonem, ale pod milostí»?

Chce tím říct, že křesťan, který je pod milostí, již nemusí být poslušný Božímu zákonu?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 13
Galatským 4:4,5 Komentář
Bůh [poslal] svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kteří byli pod Zákonem. Předně, co to znamená «být pod zákonem»?

Podle těchto veršů, být pod zákonem prostě znamená být zákonem odsouzený.
Galatským 3:13
Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona.
Římanům 8:1
A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 14
Římanům 6:14,15 Komentář
(...) nejste pod Zákonem, ale pod milostí.

Co tedy? Máme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě!
Často přestaneme číst již po slovech «nejste pod Zákonem, ale pod milostí».

Přitom příští verš jasně říká, že výraz «nejste pod Zákonem, ale pod milostí» nedovoluje křesťanovi žít, jakoby zákon již více neexistoval!

Faktem je, že hřích je přestoupení zákona a apoštol Pavel prohlašuje, že nemáme hřešit, i když jsme pod milostí... a zejména proto, že jsme pod milostí!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 15
Galatským 5:13 Komentář
Vy jste přece povoláni do svobody, bratři; jenom tu svobodu nemějte za záminku pro tělo. Když nás policista přistihne při překročení rychlosti, varuje nás a nechá nás pokračovat bez pokuty, jsme «pod milostí» tohoto policisty.

Opravňuje nás to k dalšímu porušování dopravních předpisů? Jistěže ne! Při dalším přestupku by nám to dal tento policista určitě pocítit!

Stejně tak nám Bůh svou milostí odpustí, ale tím nedostáváme povolení k překračování Jeho zákona.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 16
Římanům 3:31 Komentář
Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě!

Naopak, Zákon potvrzujeme.
Vraťme se ještě k případu policisty: jak by bylo nejlépe ukázat naši vděčnost za to, že nás nepokutoval?

Nebylo by to naší snahou od nynějška co nejlépe dodržovat silniční pravidla?

Podobně, jsme li opravdu Bohu vděčni za jeho odpouštějící milost, budeme se do budoucna snažit co nejlépe dodržovat Jeho přikázání, skrze Jeho moc působící v nás.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 17
Židům 5:9 Komentář
(...) stal se [Kristus] pro všechny, kdo ho poslouchají, původcem věčného spasení. Bůh od nás očekává poslušnost.

Skrze jeho moc v naších srdcích budeme schopni dodržovat Jeho zákon, ne abychom byli spaseni, ale abychom ukázali upřímnost naší lítosti a našeho obrácení.

Potvrďme si znovu: nedodržujeme Boží zákon abychom byli spaseni, ale protože jsme spaseni.
Skutky 5:32
A my jsme [Bohu] svědky těchto věcí, a také Duch Svatý, kterého dal Bůh těm, kdo ho poslouchají.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 18
Bůh nás žádá plnit Jeho vůli, vyjádřenou v Jeho zákonu:
«Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.» (Žalm 40:9 - Ekumenická Bible)

«Ne každý, kdo mi říká “Pane, Pane,” vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.» (Matouš 7:21)

«Potřebujete totiž vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a dosáhli zaslíbení.» (Židům 10:36)

«(...) ten, kdo činí Boží vůli, trvá na věky.» (1 Jan 2:17)

«Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.» (Kazatel 12:13 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 19
Dodržováním Jeho přikázání dokážeme naši lásku k Bohu:
«Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání.» (Jan 14:15)

«Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.» (1 Jan 5:3)

«A podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: “Znám ho,” a nezachovává jeho přikázání, je lhář a není v něm pravda.» (1 Jan 2:3,4)

«Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání.» (Nehemiáš 1:5 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 20
Bůh odsuzuje přestupníky zákona a žehná těm, kteří zákon dodržují:
«Rodiče odírat prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník!» (Přísloví 28:24)

«“Nadarmo mne ale uctívají, když učí učení a přikázání lidí.” Opustili jste totiž Boží přikázání a dodržujete lidskou tradici.» (Marek 7:7,8)

«Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, (...) kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.» (Žalm 103:17,18 - Ekumenická Bible)

«Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!» (Žalm 112:1 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 21
Další potvrzující výňatky ze Žalmu 119 o Božích přikázáních:
«Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.» (Žalm 119:1 - Ekumenická Bible)

«Dej mi rozum a budu tvůj Zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem.» (Žalm 119:34 - Ekumenická Bible)

«Tvá přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval.» (Žalm 119:47 - Ekumenická Bible)

«Ano, miluji tvá přikázání víc než zlato, víc než zlato ryzí.» (Žalm 119:127 - Ekumenická Bible)

«S nadějí vyhlížím tvoji spásu, Hospodine, a tvá přikázání plním.» (Žalm 119:166 - Ekumenická Bible)

«Bloudím jako zatoulané jehně, hledej svého služebníka, vždyť jsem na tvá přikázání nezapomněl!» (Žalm 119:176 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 22
Galatským 2:20 Komentář
Jsem ukřižován s Kristem; žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus. Nedokážeme dodržovat Boží zákon vlastními silami.

Přijetím Ježíše jako našeho osobního Spasitele však obdržíme nejen odpuštění našich minulých hříchů, ale také sílu plnit od nynějška Boží vůli přítomností Krista, žijícího v nás skrze Ducha Svatého.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 23
Jan 15:5 Komentář
[Ježíš řekl:] «Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic.» Jestliže Ježíš žije v nás, poneseme přirozeně dobré ovoce, bez námahy, stejně jako ovocný strom.

Všimněme si, že zákon není proti takovému ovoci.
Galatským 5:22,23
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost.

Proti takovým není žádný zákon.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 24
Ezechiel 36:27 (Ekumenická Bible) Komentář
Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Bůh v nás může tyto nádherné sliby vyplnit, když Ho upřímně požádáme.

Opravdu, Bůh si velice přeje dát nám svého Svatého Ducha, abychom mohli dodržovat Jeho přikázání, která nám ukazují cestu ke štěstí!
Židům 8:10
Dám své zákony do jejich mysli a napíši je na jejich srdce; a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 25
Žalm 119:47 (Ekumenická Bible) Komentář
Tvá přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval. Opravdově obrácený člověk nebude zlehčovat důležitost Božích přikázání.

Naopak, bude mu velkým potěšením dodržovat je při vědomí, že mu k tomu Bůh dává potřebnou sílu.
Římanům 7:22
Podle vnitřního člověka totiž radostně souhlasím s Božím Zákonem.
1 Korintským 7:19
Záleží přece na zachovávání Božích přikázání.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 31
Pod zákonem, nebo pod milostí?
Okénko 26
Drazí přátelé, pomodleme se společně:
Náš Pane,

jaký důležitý vzkaz jsi nám dnes dal! Nyní víme, že od nás očekáváš plnění Tvé vůle, která je jasně vyjádřena ve Tvém Desateru přikázání.

Ale sami o sobě nedokážeme nic: proto se k Tobě obracíme s žádostí, abys nám podle Tvého slibu dal Svatého Ducha a my se tak mohli učit do budoucna lépe dodržovat Tvůj zákon.

Děkujeme Ti ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 31 Test lekce 31 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #2, ROSES035.JPG. Okénko 2: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 52. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 3: V: «The Children’s Bible, volume 1», Golden Press, 1981, strana 33. Okénko 4: «Prix Galien 1999» Report, strana 33. Okénko 5: Foto od PhotoDisc. V: časopis «Adventist Review» (červen 1997), strana 25. Okénko 6: Obrázek od PEARSON, Jim; foto od Duane Tank/Ed Guthero. V: časopis «Signs of the Times» (květen 1990), Pacific Press Publishing Association, strana 15. Okénko 7: V: časopis «The Watchtower» (01-03-1993), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 16. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 8: ANDERSON, Harry. V: časopis «La Sentinelle» (září 1980), strana 11. Used by permission. Copyright ©1962, 1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 9: RUIZ, Eduardo. V: časopis «La Sentinelle» (duben 1995), Pacific Press Publishing Association, strana 8. Okénko 10: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #30 («Sharing Daniel’s Message with the World»), strana 5. Okénko 11: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #10 («Can the Little Horn Change God’s Law?»), strana 8. Okénko 12: V: «The Children’s Bible, volume 12», Golden Press, 1981, strana 735. Okénko 13: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 398. Okénko 14: AYRES, Robert. V: «Perspective Digest», Adventist Theological Society, Volume 2, Numéro 2, strana 18. Okénko 15: V: časopis «Réveillez-vous» (22-06-1992), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 16: Foto od BLUE, Betty. V: časopis «Signs of the Times» (březen 2000), Pacific Press Publishing Association, strana 32. Okénko 17: V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 43. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 18: RAPHAEL. Stanza di Eliodoro, Vatican. V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 108. Okénko 19: QUADE, Lester. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 67. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 20: WENSELL, Ulises. V: «Reader’s Digest Bible for Children» (DELVAL, Marie-Hélčne), Reader’s Digest Young Families, 1995, strana 71. Okénko 21: CRUZ, Nery. V: časopis «La Sentinelle» (srpen 1984), Pacific Press Publishing Association, strana 14. Okénko 22: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 140. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 23: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 802084.PCD. Okénko 24: V: časopis «Adventist Review» (květen 1996), strana 15. Okénko 25: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 98. Okénko 26: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #2, DG026.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 31 Test lekce 31 je pro vás připravený!