Cyberspace Ministry

Моментът на истината - Урок 32

Един ден за възпоминание
 

Екран 1

Нека и този път да се помолим на Бог да ни помага:

Татко наш небесни,

Ние знаем, че Твоите десет заповеди са израз на Твоята воля за живота на всеки един от нас.

Затова Те молим да ни осветиш с присъствието на Твоя Свят Дух, за да разберем по-добре съдържанието на Твоя перфектен закон и да имаме необходимата ни сила да го спазваме.

В името на Исус се молим.

Амин.
Екран 2

Йоан 16:12

Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.

----------------------------------------------------

Скъпи приятели, този урок е много важен.

Преди да продължим ние ви умоляваме да прегледате отново предишните четири урока за Божия закон, а именно:

- «Когато Божиите пръсти пишат»;
- «Законът отразява характера на своя Автор»;
- «Двата закона»;
- «Под закон или под благодат?».

Ако го направите, вие ще можете да разберете по-добре смисъла на този урок.
Екран 3

Матей 5:19

И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство.

А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.

----------------------------------------------------

В предишните уроци видяхме колко важни са десетте Божи заповеди.

В този стих Исус заявява, че трябва да пазим всяка една от тези заповеди и да не нарушаваме нито една от тях.

Въпреки това, една от десетте заповеди, четвъртата, се спазва само от една много малка част от човечеството. Какво казва тази заповед?
Екран 4

Това е целият текст на четвъртата заповед: Изход 20:8-11

«Помни съботния ден, за да го освещаваш.

Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела.

А на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти.

Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина.

Затова Господ благослови съботния ден и го освети.»
Екран 5

Битие 2:2,3

И на седмия ден, след като Бог завърши делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всички дела, които беше извършил.

И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.

----------------------------------------------------

Заповедта казва: «Помни съботния ден...».

Всъщност установяването на седмия ден като ден за почивка не е от времето на Моисей, а по-скоро от времето на Сътворението, когато Бог благослови седмия ден, съботата.

А сега да ви питаме, когато Бог благослови нещо, докога е благословено то?
Екран 6

1 Летописи 17:27

Ти, Господи, си го благословил и ще бъде благословен до века.

---------------------

Еклесиаст 3:14

Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно.

Не е възможно да се прибави към него, нито да се отнеме от него.

----------------------------------------------------

До века! Когато Бог благослови нещо, то е благословено до века.

Бог благослови седмия ден още при Сътворението, така че ние трябва да почитаме този ден като ден за почивка винаги.

Всъщност, Божието Слово ни казва, че съботата трябва да се пази през всичките векове, от Сътворението до Второто идване на Исус.
Екран 7

Битие 2:2

[Бог] си почина от всички дела, които беше извършил.

---------------------

Исая 40:28

Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява.

----------------------------------------------------

И така, Бог си почина на седмия ден, не защото беше изморен, а за да ни даде пример как трябва да постъпваме.

Смисълът от спазването на съботата има многобройни аспекти, включително: възпоминание на Сътворението, почивка за човека, даваща му възможност да почете своя Творец.

Обаче съботата служи също и за знак между Бог и Неговия народ, както ще видим след малко.
Екран 8

Матей 12:8

Защото Човешкият Син е Господар на съботата.

---------------------

Лука 4:16

И по обичая Си [Исус] влезе в синагогата в събота и се изправи да чете.

---------------------

1 Петър 2:21

Защото и за това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки.

----------------------------------------------------

Исус обяви Себе Си за Господар на съботата.

Всъщност, никой никога не е пазил съботата както я е пазил Исус, възвръщайки и цялата духовна ценност, която е била потъпкана от фарисеите чрез техните строги и безмислени ограничения.
Екран 9

Матей 12:11,12

А Той [Исус] им каза:

«Кой от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я улови и извади?

А колко по-ценен е човек от овца?

Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.»

----------------------------------------------------

Безполезните ограничения на религиозните водачи до този момент били превърнали съботата в истински кошмар за еврейския народ.

Не един път Исус е показвал изключителното безмислие на тези ограничения и е учил народа на истинския начин да се пази съботата, така че тя да бъде благословение за всеки, който я спазва.
Екран 10

Матей 24:20

И се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден.

----------------------------------------------------

Исус никога не е казвал, че не трябва да пазим съботата.

Напротив, Той очаква от Своите последователи да продължат да пазят съботата, както личи от думите Му, които описват събитията, които трябва да станат след Неговото възнесение.
Екран 11

1 Коринтяни 11:1

Бъдете подражатели на мене, както съм и аз на Христос.

----------------------------------------------------

Апостол Павел ни казва, че той е следвал примера на Христос.

Тогава има ли доказателство, че Павел и другите апостоли също са пазели съботата?
Екран 12

Деяния 18:4

[Павел] разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава.

---------------------

Деяния 17:2

И по обичая си Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от Писанията.

---------------------

Деяния 16:13

А в събота излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва.

----------------------------------------------------

Да, Павел и останалите апостоли също са пазили съботния ден.
Екран 13

Деяния 13:42-44

Езичниците ги молиха да им се проповядват тези думи и следващата събота.

И когато се разотиде синагогата, мнозина от юдеите и от благочестивите прозелити тръгнаха след Павел и Варнава, които, като беседваха с тях, ги увещаваха да постоянстват в Божията благодат.

На следващата събота се събра почти целият град да чуе Божието слово.

----------------------------------------------------

Това се случва в Антиохия, град, в който са живели и евреи, и езичници, което означава не-евреи.

Въпреки това и двете групи хора, без изключения, са дошли заедно в събота, за да чуят проповедта на апостолите.
Екран 14

Исая 66:22,23

«Защото както новото небе и новата земя, които Аз ще направя, ще пребъдат пред Мене,» казва Господ, «така ще пребъде родът ви и името ви.

И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще идва всяка твар да се покланя пред Мене,» казва Господ.

----------------------------------------------------

Пророк Исая ни открива, че съботата ще се спазва даже и в Новата земя!

По този начин ние виждаме, че спазването на съботния ден следва един непрекъснат цикъл от Сътворението до Новия Ерусалим, минавайки през дните на Исус и апостолите.

Бог желае да пазим и четвъртата заповед също както всички останали!
Екран 15

Исая 56:1,2

Така казва Господ:

«Пазете правосъдие и вършете правда, защото скоро ще дойде спасението от Мен и правдата Ми скоро ще се открие.

Блажен онзи човек, който прави това, и онзи човешки син, който се държи за него, който пази съботата да не я оскверни и въздържа ръката си да не стори никакво зло.»

---------------------

Марко 2:27

[Исус] им каза: «Съботата е направена за човека.»

----------------------------------------------------

Съботата е била дадена за всеки човек, а не само за евреите.

Всъщност, когато съботата е била установена при Сътворението, не е имало определена раса, нито каквато и да е етническа група!
Екран 16

Исая 56:6,7

Също и чужденците, които се прилепват към Господа, за да Му служат, да обичат името на Господа и да бъдат Негови слуги - всеки от тях, който пази съботата, да не я оскверни, и държи завета Ми, и тях ще доведа в святия Си хълм и ще ги зарадвам в Моя молитвен дом.

Всеизгарянията им и жертвите им ще Ми бъдат благоугодни на жертвеника Ми, защото домът Ми ще се нарече молитвен дом на всички племена.

----------------------------------------------------

Независимо дали сме евреи или «чужденци», Бог кани всеки един от нас да пази съботата и да се наслаждава на благословенията, произхождащи от това.
Екран 17

Изход 31:13,16,17

Съботите Ми строго да пазите, защото това е знак между Мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам. (...)

И така, израелтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет.

То е знак между Мен и израелтяните завинаги.

----------------------------------------------------

Сега се изправяме пред един много важен момент: съботата е отличителен знак, поставен от Бога като печат върху Неговия народ.
Екран 18

Езекил 20:12,18-20

Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам. (...)

Не постъпвайте според повеленията на бащите си и не пазете постановленията им, нито се осквернявайте с идолите им.

Аз съм Господ, вашият Бог; според Моите наредби постъпвайте и Моите наредби пазете и ги изпълнявайте.

Освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мен и вас, за да познаете, че Аз, Господ, съм ваш Бог.

----------------------------------------------------

Следователно Божият народ ще пази съботния ден като отличителен знак, показващ, че Господ е техния Бог.
Екран 19

Откровение 12:17

Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус.

---------------------

Откровение 14:12

Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.

----------------------------------------------------

Нещо повече, съблюдението на Божиите заповеди, включително четвъртата, ще е знак на Божия народ в последните дни.

Ще се върнем на този важен въпрос в някой от следващите уроци.
Екран 20

Марко 16:1,2

А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и Го помажат [Исус].

И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето.

----------------------------------------------------

Тук на земята, Исус е живял според Юлианския календар: седмият ден на евреите отговаря на римската събота, а първият ден на неделя.

Така, седмицата, която са използвали по времето на Исус, е напълно същата като тази, която използваме ние днес.

«Обаче,» ще кажат някои хора, «не е ли имало никакви промени в календара през всичките тези 2000 години?»

Отличен въпрос.
Екран 21

Седмичният цикъл никога не е бил нарушаван, въпреки промените
Екран 22

Неемия 13:19

Затова, когато започна да мръква в йерусалимските порти преди съботата, заповядах да се затворят вратите и заповядах да не се отварят до след съботата; и поставих на портите неколцина от моите слуги, за да не се внася никакъв товар в съботен ден.

---------------------

Левит 23:32

От вечер до вечер, да пазите съботата си.

----------------------------------------------------

Според Библията, денят започва със залез слънце: «И настана вечер, и настана утро, ден първи.» (Битие 1:5).

Значи съботата започва в петък със залеза на слънцето и завършва в събота при залез.
Екран 23

Лука 13:14

А началникът на синагогата, като негодуваше, че Исус я изцели в събота, заговори на множеството:

«Има шест дни, в които трябва да се работи; в тях идвайте и се изцелявайте, а не в съботен ден.»

---------------------

Марко 1:21,32

И дойдоха в Капернаум. И още в първата събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. (...)

А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всички болни и обладани от бесове.

----------------------------------------------------

Страхувайки се от религиозните водачи, хората изчакаха да «залезе слънцето», за да мине съботата, и тогава доведоха при Исус болните.
Екран 24

Изход 16:21,22

Те го събираха [манната] всяка сутрин, кой колкото му трябваше за ядене; а когато напечеше слънцето, се стопяваше.

А на шестия ден, когато събраха двойно количество храна, по два гомора за всеки.

----------------------------------------------------

Някои хора ще кажат: «Не е нужно да пазиш събота, може да си пазиш, който си искаш ден, и то си е все същото?»

Нека да видим тогава историята с чудната манна, хлябът от небето.

Евреите, които скитаха в пустинята, зависеха от манната, която Бог им даваше всяка сутрин. На шестия ден, който е денят преди съботата, се даваше двойно количество манна.
Екран 25

Изход 16:26-28

«Шест дни ще го събирате [манната], но седмият ден е събота, тогава няма да го има.»

Обаче някои от народа излязоха да съберат на седмия ден, но не намериха.

Тогава Господ попита Моисей:

«Докога ще отказвате да пазите заповедите Ми и законите Ми?»

----------------------------------------------------

Ако някой е пазил друг ден, а не събота, е трябвало да гладува в два дни от седмицата:

- по време на своя си ден за почивка (освен, ако той не е бил истинският ден за почивка);

- по време на съботата, тъй като в този ден не е имало манна.

В крайна сметка, Бог благослови седмия ден, а не някой от другите дни.
Екран 26

Колосяни 2:16,17

И така, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово.

----------------------------------------------------

От друга страна, някой, забравяйки всички споменати до тук неща, може да посочи тези стихове като доказателство за отменянето на съботата.

Обаче както видяхме в урока «Двата закона», имаше церемониален закон, който говореше за едни празници, които също се наричаха «съботи», и бяха отделни от съботата, за която става въпрос в четвъртата заповед, и която е наречена «събота на Господа» (Exodus 20:10).
Екран 27

Левит 23:27,32,37,38

Десетият ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение. (...) Ще ви бъде събота за тържествена почивка. (...)

Тези са Господните празници (...) освен Господните съботи.

----------------------------------------------------

Тези празници, като «деня на умилостивението» например, се наричаха «събота», което означава ден за почивка. Тези са съботите, които са били отменени с Христовата смърт на кръста.

Не трябва да допускаме грешката да ги счетем за «събота на Господа» - седмия ден - която представлява една от вечните десет Божи заповеди, написани от Божия пръст!
Екран 28

Римляни 14:5

Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум.

---------------------

Галатяни 4:10,11

Вие пазите дните, месеците, времената и годините. Боя се за вас, да не би напразно да съм се трудил помежду ви.

----------------------------------------------------

Същият коментар може да се приложи и за тези стихове, които често се използват, за да се доказва, че съботата е отпаднала.

Обаче, ако прочетем целите глави, от които са взети тези стихове, ще видим, че те не говорят за съботата на Господа.
Екран 29

2 Петър 3:15,16

(...) както възлюбеният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи; в които послания има някои неща, трудни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите Писания.

----------------------------------------------------

Нека да забележим, че и трите пасажа, използвани да «докажат» отмяната на съботата, са взети от посланията на апостол Павел, които са наречени «трудни за разбиране» от възлюбения апостол Петър.

Учението на Павел не може да е в противоречие с останалата част от Библията.
Екран 30

Изход 20:10

А на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа.

---------------------

Матей 12:12

Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.

----------------------------------------------------

Бог иска да оставим настрани за малко ежедневните си задачи и грижи в този живот и да си починем в събота. Това обаче не означава, че трябва да проспим целия ден!

Божието Слово предполага много дейности, които можем да извършим в събота.
Екран 31

Левит 23:3

Шест дни да се работи, а седмият ден е събота за тържествена почивка, за свято събрание.

---------------------

Деяния 13:44

На следващата събота се събра почти целият град да чуе Божието слово.

----------------------------------------------------

Бог желае Неговият народ да се събере заедно в събота, да почете Бога си, да сподели, да срещне приятели, да изучава Божието Слово.
Екран 32

Неемия 10:31

И ако племената от земята донесат стоки или каквато и да било храна за продан в съботен ден, да не купуваме от тях в събота.

---------------------

Лука 23:54

И това беше денят на Приготовлението и съботата настъпваше.

----------------------------------------------------

С цел да посветим напълно този ден на Бога е препоръчително да планираме нещатата, от които ще се нуждаем през този ден и да си ги набавим предварително, така че нищо да не ни притеснява през съботния ден и нашето общение с Господа.

Затова шестия ден при евреите се е наричал «Подготвителен» ден.
Екран 33

Деяния 16:13

А в събота излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва.

----------------------------------------------------

Съботата може да се използва и като повод за семейна екскурзия сред природата, в която да се насладим на чудното Божие творение.

Общо взето, по много начини можем да изразим нашата благодарност и любов към Бога. Всичко, което заздравява нашата връзка с Бога, без да нарушава закона Му, може да се прави в съботния ден.
Екран 34

Исая 58:13,14

Ако отдръпнеш крака си в събота, за да не вършиш своята воля в святия Ми ден, и наречеш съботата наслада, свята на Господа, ден за почитане, и Го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа.

И Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Яков.

Защото устата Господни изговориха това.

----------------------------------------------------

Божиите благословения се изливат най-мощно в съботните святи часове. Всички онези, които са отделили време да почетат Бога в събота, за да Го опознаят по-добре и да Му послужат, биха свидетелствали за тези специални благословения.

След такова обещание, предадено ни чрез пророк Исая, защо да не пожелаем поне да опитаме да спазваме съботата?
Екран 35

Нека да благодарим на Онзи, Който ни е дал толкова много благословения:

Скъпи Боже,

писано е: «Защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.» (1 Йоан 5:3).

В Твоите заповеди откриваме, че трябва да пазим седмия ден като ден за почивка, Твоята свята събота.

Тя не е бреме, което искаш да поставиш на раменете ни, а привилегия, която Си ни дал. Всъщност, Ти най-добре знаеш, че ние се нуждаем от съботата, за да забравим през тези часове земните си грижи и да си отделим време да помислим за Теб и чудните неща, които Си ни приготвил в бъдещия свят.

Молим Те, помогни ни да спазваме съботния ден както трябва, в името на Исус.

Амин.


Тестът на урок 32 ви очаква!


Списък на уроците | Онлайн уроци | Основно меню


Щракнете тук, за да ни изпратите вашите въпроси или коментари за нашия Уеб сайт и продуктите ни.
Copyright © Cyberspace Ministry
http://www.cyberspaceministry.org