DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 32

Den k zapamatování

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 1
Pomodleme se opět k Pánu s prosbou o pomoc:
Náš nebeský Otče,

nyní již víme, že Tvé Desatero přikázání je výrazem Tvé vůle pro každého z nás.

Proto Tě prosíme, osviť nás přítomností Tvého Ducha, abychom lépe porozuměli obsahu Tvého dokonalého zákona a získali potřebnou sílu k jeho dodržování.

Tak se modlíme ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 2
Jan 16:12 Komentář
Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Drazí přátelé, tato lekce je velmi důležitá.

Než budeme pokračovat, vřele vám doporučujeme osvěžit si předchozí čtyři lekce o Božím zákonu, jmenovitě:
Získáte tím lepší porozumění obsahu současné lekce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 3
Matouš 5:19 Komentář
Proto, kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království nazýván nejmenším.

Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království nazýván velikým.
V našich předchozích lekcích jsme se seznámili s důležitostí Desatera Božích přikázání.

Zde Ježíš říká, že musíme dodržovat všechna tato přikázání a nepřekročit žádné z nich.

A přitom jedno z deseti přikázání, čtvrté, je dodržováno jen menšinou lidí. Co se v něm říká?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 4
Zde je úplný text čtvrtého přikázání: Exodus 20:8-11
«Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu.

Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani cizinec ve tvých branách.

V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul.

Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 5
Genesis 2:2,3 Komentář
Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal.

Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.
Přikázání říká: «Pamatuj na sobotní den...».

Je faktem, že instituce sedmého dne jako dne odpočinku se nedatuje od Mojžíše, ale od Stvoření, kdy Bůh požehnal sedmý den, sobotu.

Nyní uvažme: když Bůh něco požehná, jak dlouho to zůstane požehnané?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 6
1 Letopisů 17:27 Komentář
Díky tvému požehnání, Hospodine, bude navěky požehnán! Co Bůh požehná, je požehnáno navždy.

Bůh tedy požehnal sedmý den hned při stvoření světa, abychom ho navždy drželi jako den odpočinku.

Ve skutečnosti nám Slovo Boží ukazuje, že svatost soboty bude pokračovat celé věky, od Stvoření až po novou zemi.
Kazatel 3:14
Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 7
Genesis 2:2 Komentář
[Bůh] sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Předně, Bůh sám odpočíval v sedmý den ne kvůli únavě, ale raději, aby nám dal příklad.

Účel soboty je mnohoznačný, včetně: upomínky Božího Stvoření, nabídky odpočinku člověku, příležitosti k uctívání Stvořitele.

Ale sobota je také znakem mezi Bohem a Jeho lidmi, jak se za okamžik dozvíme.
Izaiáš 40:28
Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán (...).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 8
Matouš 12:8 Komentář
Syn člověka je totiž Pánem i nad sobotou. Ježíš se prohlásil Pánem soboty.

Vskutku, nikdo nedodržoval sobotu jako Ježíš, který jí navrátil všechnu duchovní hodnotu, poničenou těžkými a zbytečnými požadavky farizeů.
Lukáš 4:16
(...) a podle svého zvyku [Ježíš] vstoupil v sobotní den do synagogy.
1 Petr 2:21
Jste k tomu přece povoláni, protože i Kristus trpěl za nás a tak nám zanechal vzor, abyste následovali jeho šlépěje.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 9
Matouš 12:11,12 Komentář
On [Ježíš] jim však řekl:

«Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, nevzal by ji a nevytáhl?

O co je pak dražší člověk než ovce?

Proto se v sobotu smí konat dobro.»
Zbytečné přítěže náboženských vůdců změnily sobotu ve skutečný postrach židovského národa.

Ježíš několikrát poukázal na absolutní nesmyslnost těchto břemen a učil správné dodržování soboty tak, aby se stala pro každého dnem požehnání.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 10
Matouš 24:20 Komentář
Proto se modlete, aby váš útěk nenastal v zimě nebo v sobotní den. Ježíš nikdy neučil, že již nemusíme sobotu dodržovat.

Právě naopak, očekával od svých učedníků, že budou pokračovat v dodržování soboty, jak vidíme z Jeho slov naznačujících události, které měly nastat léta po Jeho odchodu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 11
1 Korintským 11:1 Komentář
Následujte můj příklad, tak jako já následuji Kristův. Apoštol Pavel zde říká, že následuje Kristův příklad.

Existuje tedy evidence, že Pavel a ostatní apoštolové také světili sobotu?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 12
Skutky 18:4 Komentář
Každou sobotu však [Pavel] promlouval v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. Ano, Pavel a apoštolové skutečně světili sobotu.
Skutky 17:2
(...) a po tři soboty k nim [Pavel] promlouval z Písem.
Skutky 16:13
V sobotní den jsme vyšli ven za město k řece, kde bylo zvykem se modlit.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 13
Skutky 13:42-44 Komentář
(...) prosili pohané, aby jim ta slova mluvili i příští sobotu.

A když bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé a zbožní proselyté šli za Pavlem a Barnabášem, kteří k nim mluvili a přesvědčovali je, aby zůstávali v Boží milosti.

Následující sobotu se pak sešlo téměř celé město, aby slyšeli Boží slovo.
Tato scéna se odehrála v Antiochu, ve městě, kde žili Židé i pohané.

Tito všichni bez rozdílu se sešli v sobotu, aby si vyslechli učení apoštolů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 14
Izaiáš 66:22,23 Komentář
«Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou,» praví Hospodin, «tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci.

Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli,» praví Hospodin.
Prorok Izaiáš nám odhaluje, že sobota bude svěcena i na nové zemi!

Tak vidíme nepřetržitost ve svěcení soboty od Stvoření po Nový Jeruzalém, včetně období Ježíše a apoštolů.

Bůh od nás tedy požaduje i dodržování čtvrtého přikázání, stejně jako těch zbývajících devíti!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 15
Izaiáš 56:1,2 Komentář
Toto praví Hospodin:

«Dodržujte právo, jednejte spravedlivě – vždyť má spása už je blízko, má spravedlnost zjeví se!

Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla.»
Sobota byla učiněna pro každého člověka, nejen pro Židy.

Vskutku, když byla sobota založena při Stvoření, neexistovala žádná rasa, žádná etnická skupina!
Marek 2:27
A řekl jim [Ježíš]: «Sobota byla učiněna pro člověka.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 16
Izaiáš 56:6,7 Komentář
Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy – ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby.

Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy.
Ať jsme Židé nebo «cizinci», Bůh očekává dodržování soboty od každého z nás a slibuje nám potěšení z jejího požehnání.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 17
Exodus 31:13,16,17 Komentář
Budete ovšem zachovávat mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel. (...)

Synové Izraele tedy budou zachovávat sobotu, ve všech svých pokoleních budou sobotu dodržovat jako věčnou smlouvu.

Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele.
A nyní se dostáváme ke klíčovému bodu: sobota je zvláštním znakem, vytyčeným Bohem mezi Ním a Jeho lidmi.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 18
Ezechiel 20:12,18-20 Komentář
Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem Hospodin, jejich Posvětitel. (...)

Jejich synům jsem na poušti řekl: Neřiďte se pravidly svých otců, nedodržujte jejich zákony a neposkvrňujte se jejich modlami!

Já jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými pravidly, dodržujte mé zákony a jednejte podle nich.

Svěťte mé soboty, ať jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
Boží lidé budou proto dodržovat sobotu jako rozlišovací znamení, prokazující, že Hospodin je jejich Bůh.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 19
Zjevení 12:17 Komentář
Drak se tedy na tu ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista. A navíc, dodržování Božích přikázání, včetně čtvrtého, bude znamením Božího lidu v posledních dnech.

K tomuto důležitému předmětu se vrátíme v jedné z budoucích lekcí.
Zjevení 14:12
Zde je vytrvalost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 20
Marek 16:1,2 Komentář
Když pak skončila sobota, nakoupily Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome vonné masti, aby mohly jít pomazat Ježíše.

Za svítání prvního dne týdne tedy přišly k hrobu, jakmile vyšlo slunce.
Zde na zemi žil Ježíš v době Juliánského kalendáře: sedmý den Židů odpovídal římské sobotě a první den neděli.

Takže týden v době Ježíše odpovídá přesně našemu současnému v moderním kalendáři.

«Ale,» někteří lidé namítnou, «nenastaly v kalendáři nějaké změny během posledních 2000 let?»

Výborná otázka!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 21
I když došlo ke změně, cyklus týdne nebyl nikdy porušen
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 22
Nehemiáš 13:19 Komentář
Když se tedy v jeruzalémských branách začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem, ať zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskončí sobota. Podle Bible začíná den při západu slunce: «Byl večer a bylo jitro, první den.» (Genesis 1:5).

Sobota tedy začíná západem slunce v pátek večer a končí západem slunce v sobotu večer.
Leviticus 23:32
Od večera (...) do následujícího večera (...) budete (...) zachovávat sobotní odpočinek.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 23
Lukáš 13:14 Komentář
Představený synagogy však na to odpověděl s hněvem, protože Ježíš uzdravoval v sobotní den, a řekl zástupu:

«Je šest dní, ve kterých se má pracovat. V nich tedy přicházejte a nechte se uzdravovat, a ne v den soboty!»
Z obav před náboženskými vůdci, lidé čekali až skončí sobota, tj. až «nastane večer a zapadne slunce», aby přinesli k Ježíši své nemocné.
Marek 1:21,32
Potom přišli do Kafarnaum a on hned v sobotu vešel do synagogy a učil. (...)

Když potom nastal večer a zapadlo slunce, přinesli k němu všechny nemocné i ty, kteří byli posedlí démony.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 24
Exodus 16:21,22 Komentář
A tak to [chléb] sbírali každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu. Ve slunečním žáru se to ale rozpouštělo.

Šestého dne se pak stalo, že toho chleba nasbírali dvakrát více - dva omery na osobu.
Někteří lidé říkají: «Je důležité světit jeden den v týdnu, ale nezaleží na tom, který.»

Podívejme se pozorněji na zázrak many, chleba z nebe od Hospodina.

Židé, putující pouští, byli odkázáni na manu, kterou jim Bůh každé ráno dával. V šestý den, tj. v den před sobotou, jim byla dána dvojitá dávka many.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 25
Exodus 16:26-28 Komentář
«Šest dní budete [manu] sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude.»

Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli.

Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl:

«Jak dlouho budete odmítat zachovávat má přikázání a ponaučení?»
Kdokoliv by světil jiný den než sedmý, musel by se postit dvakrát týdně:
  • ve svůj osobní den odpočinku (což by nebyla sobota);
     
  • a v sobotu, protože tento den mana dána nebyla.
Bůh požehnal sedmý den, ne ostatní dny.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 26
Koloským 2:16,17 Komentář
Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu či pití, nebo kvůli svátku, novoluní či sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale skutečnost je v Kristu. Přesto však někteří lidé ignorují vše, co jsme dosud studovali a předkládají tyto verše jako důkaz, že byla sobota zrušena.

Jak jsme ale viděli v lekci «Dva Zákony», obřadní zákon popisoval některé svátky také jako «soboty», které ale byly rozdílné od sobot čtvrtého přikázání, tj. «sobot Hospodinových» (Exodus 20:10).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 27
Leviticus 23:27,32,37,38 Komentář
Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. (...) Bude to pro vás sobota všech sobot. (...)

Toto jsou Hospodinovy slavnosti (...) kromě Hospodinových sobot.
Tyto svátky, jako např. Den smíření, byly také nazývány «sobotami», tj. dny odpočinku. To jsou ty soboty, které byly zrušeny Kristovou smrtí na kříži!

Nesmíme se dopustit omylu tím, že je zaměníme za «soboty Hospodinovy» - sedmé dny každého týdne - které představují jedno z věčných přikázání Desatera, napsaných samým prstem Boha!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 28
Římanům 14:5 Komentář
Někdo totiž uznává jeden den nad jiné, jiný uznává každý den. Každý ať má ve své mysli plnou jistotu. Stejný komentář se vztahuje na tyto verše, klasicky používané jako důkaz o zrušení soboty.

Přečteme-li ale celé kapitoly, ve kterých se tyto verše vyskytují, uvidíme, že se vůbec soboty netýkají.
Galatským 4:10,11
Dbáte na dny, měsíce, časy a roky! Bojím se o vás, abych se snad pro vás tolik nenapracoval nadarmo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 29
2 Petr 3:15,16 Komentář
(...) jak vám také podle moudrosti, jež mu byla dána, psal náš milovaný bratr Pavel, jako to činí i ve všech ostatních epištolách, v nichž mluví o těchto věcech. Jsou v nich některá nesnadno srozumitelná místa, která nevědomí a nestálí lidé ke své vlastní záhubě překrucují, tak jako i ostatní Písma. Všimněme si, že všechny tři pasáže používané k «důkazu» o zrušení soboty jsou z Pavlových epištol, která podle apoštola Petra obsahují «nesnadno srozumitelná místa».

Pavlovo učení nemůže být v rozporu s ostatními částmi Bible.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 30
Exodus 20:10 Komentář
Ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci. Bůh chce, abychom v sobotu odložili stranou naši každodenní práci a životní starosti. To ale neznamená, že bychom měli celý den spát!

Slovo Boží považuje konání dobra v sobotu za legitimní činnost.
Matouš 12:12
Proto se v sobotu smí konat dobro.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 31
Leviticus 23:3 Komentář
Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění. Bůh si přeje, aby se Jeho lidé v sobotu scházeli k pobožnosti, studiu Božího slova a sdílení bratrské pospolitosti.
Skutky 13:44
Následující sobotu se pak sešlo téměř celé město, aby slyšeli Boží slovo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 32
Nehemiáš 10:32 Komentář
Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek. Abychom mohli Boží sobotu plně světit, je dobře plánovat, co budeme potřebovat, abychom v ten den nemuseli nic kupovat.

Proto je také šestý den nazýván dnem «připravování».
Lukáš 23:54
A byl den připravování a začínala sobota.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 33 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 33
Skutky 16:13 Komentář
V sobotní den jsme vyšli ven za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Sobota může být také příležitostí pro celou rodinu k vycházce do přírody, k nasycení krásou a obdivem nad Božím stvořením.

Všeobecně, cokoliv umocní naši vděčnost a lásku k Bohu, cokoliv posílí naše spojení se Spasitelem, je vhodnou náplní sobotního dne.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 34 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 34
Izaiáš 58:13,14 Komentář
Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneš,

tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a já tě dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba.
Boží požehnání skutečně spočívá na svatých hodinách soboty. Všichni, kteří mají zkušenost s věnováním tohoto času k uctívání Boha, k Jeho lepšímu poznání a k Jeho službě, mohou toto zvláštní požehnání potvrdit.

A se slibem doručeným prorokem Izaiášem, proč bychom nechtěli sobotu dodržovat?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 35 Moment pravdy Lekce 32
Den k zapamatování
Okénko 35
Poděkujme Pánu, od kterého plyne tolik požehnání:
Drahý Pane,

je psáno: «Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.» (1 Jan 5:3).

Mezi Tvými přikázáními nalézáme svěcení sedmého dne jako dne odpočinku, Tvoji svatou sobotu.

Toto není přítěž, kterou bys chtěl vnutit na naše bedra, ale spíš výsada, kterou nám dáváš. Ty sám nejlépe víš, že potřebujeme sobotu, abychom na několik hodin zapoměli na starosti tohoto světa a okusili náznak nádherné budoucnosti, kterou pro nás připravuješ.

Pomoz nám dodržovat sobotu ve správném duchu, prosíme ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 32 Test lekce 32 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: V: «1,500 Photos» od SoftKey France, 1995, 09430068.TIF. Okénko 2: V: časopis «The Watchtower» (15-06-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 3: LEE, Elfred. V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), strana 3. Okénko 4: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #10 («Le Sceau de Dieu In l’Apocalypse»), strana 3. Okénko 5: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Třetí kvartál 1999, přední strana. Okénko 6: V: časopis «The Watchtower» (15-07-1994), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Okénko 7: V: «Photo Gallery 5,000 volume 1» od Media Graphics International, 087_155.JPG. Okénko 8: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), strana 164. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 9: TISSOT, J.J. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 16», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 2096-b. Okénko 10: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 255. Okénko 11: «Paul - Illustration for Skutky chapter 14». V: «The Compton’s Interactive Bible CD», Zondervan Publishing House, 1996. Okénko 12: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 550. Okénko 13: V: «The Bible Story Library, volume 8», edited by Turner Hodges, American Handbook and Textbook Co. Inc., 1963, strana 717. Okénko 14: KNOX, John. V: časopis «Ministry» (červen-červenec 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, přední strana. Okénko 15: GREENE, Nathan. «It Is Written» advertisement. V: časopis «Adventist Review» (září 1998), strana 32. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 16: V: časopis «The Watchtower» (01-01-1991), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 17: ANDERSON, Harry. V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 142,143. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 18: ZINGARO, Charles. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 125. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 19: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM221.BMP. Okénko 20: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 481. Okénko 21-a: Neznámý zdroj. Okénko 21-b: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #17, C0000567.JPG. Okénko 22: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #2, DJ028.JPG. Okénko 23: ANDERSON, Harry. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 348. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 24: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 73. Okénko 25: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 144. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 26: Obrázek #1: SCHLAIKJER, Jes. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 146. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Obrázek #2: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 166. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 27: Obrázek #1: V: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, strana 127. Obrázek #2: V: časopis «The Watchtower» (15-06-1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 5. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 28: V: časopis «Revue Adventiste» (říjen 1994), přední strana. Okénko 29: V: časopis «The Watchtower» (15-10-1993), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 15. Okénko 30: V: časopis «Awake» (22-10-1987), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 2. Okénko 31: Foto od KREYE, Eric. V: časopis «La Sentinelle» (červenec 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 6. Okénko 32: Foto od CHENN, Steve. «Mother and Daughter in Grocery Store» (www.corbis.com/Steve Chenn, Image ID: 68414). Okénko 33: V: časopis «The Watchtower» (01-09-1993), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 18. Okénko 34: GREENE, Nathan. «Family Worship». V: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com). Okénko 35: «Zion National Park, Utah.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 32 Test lekce 32 je pro vás připravený!