DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 33

Velký podvod

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 1
Vítejte k této lekci! Pomodleme se společně:
Náš Otče,

po poučení o sedmém dnu odpočinku, který jsi požehnal a posvětil, jsme opravdu překvapeni, že většina křesťanů naopak světí první den týdne, neděli.

Jak k této změně došlo? A zejména, byl jsi původcem této změny Ty?

Nechť nám dá Tvoje Svatá kniha odpověď na tyto otázky, jak nás Tvůj Duch povede v našem studiu.

Ve jménu Ježíše Krista prosíme,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 2
Jan 16:12 Komentář
Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. A opět, abychom správně porozuměli této lekci, musíme dobře prostudovat předchozí lekci s názvem «Den k zapamatování».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 3
Deuteronomium 4:2 Komentář
Ke slovům, která vám přikazuji, nic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, jež vám přikazuji. Předchozí lekce nám ukázaly, že Desatero přikázání, které je výrazem Boží vůle pro nás, nebude nikdy změněno nebo zrušeno.
Lukáš 16:17
[Ježíš řekl:]

«Snadněji však pomine nebe i země, než aby padla jediná čárka ze Zákona.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 4
V Desateru najdeme i toto přikázání: Exodus 20:8-11
«Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu.

Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani cizinec ve tvých branách.

V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul.

Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 5
Genesis 2:2,3 Komentář
Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal.

Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.
Bůh požehnal sedmý den: a co On požehná, je požehnáno navždy.

Tím je čtvrté přikázání o sobotě stejně věčné, jako těch ostatních devět.
1 Letopisů 17:27
Díky tvému požehnání, Hospodine, bude navěky požehnán!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 6
Kazatel 3:14 Komentář
Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Odkud se tedy vzalo svěcení prvního dne, neděle? Někteří lidé prohlašují, že Slovo Boží dostatečně potvrzuje tuto změnu dne odpočinku. Je to pravda?

Abychom na tuto otázku dostali odpověď, podívejme se na všechny verše Nového Zákona, zmiňující první den týdne.

Je jich jen osm. Prostudujeme jeden po druhém, abychom zjistili, jestli opravdu učí změnu dne odpočinku.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 7
Pět z těchto osmi veršů se zabývá zprávou o ženách u Ježíšova hrobu:
«Když pak končila sobota a svítalo na první den týdne, přišla Marie Magdaléna a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrob.» (Matouš 28:1)

«Za svítání prvního dne týdne tedy přišly k hrobu, jakmile vyšlo slunce.» (Marek 16:2)

«A když Ježíš vstal z mrtvých ráno v neděli, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně.» (Marek 16:9)

«Prvního dne týdne pak šly [ženy] spolu s některými jinými brzy ráno k hrobu.» (Lukáš 24:1)

«Prvního dne týdne pak šla Marie Magdaléna za svítání k hrobu, když byla ještě tma.» (Jan 20:1)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 8
Jan 20:19 Komentář
A když byl večer téhož dne, toho prvního dne týdne, a tam, kde se učedníci shromáždili, byly zavřené dveře kvůli strachu před Židy, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim:

«Pokoj vám.»
Ani zde není žádný náznak změny dne odpočinku.

Někteří lidé říkají, že zde byli učedníci shromážděni k oslavě Ježíšova vzkříšení. Je však zřejmé, že ve skutečnosti byli shromážděni «kvůli strachu před Židy».

Co se týká Ježíšova vzkříšení, v této chvíli mu ještě ani nevěřili!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 9
Skutky 20:7 Komentář
A když se učedníci prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba (...). Sedmý z osmi veršů týkajících se prvního dne informuje o setkání, při kterém učedníci lámali chléb.

Pro některé lidi představuje akt lámání chleba potvrzení, že se neděle stala novým dnem odpočinku.

Ve druhém zmíněném verši ale vidíme, že se učedníci scházeli k lámání chleba každý den!
Skutky 2:46
Každý den také zůstávali jednomyslně v chrámu a po domech lámali chléb a přijímali pokrm s radostí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 10
1 Korintským 16:2 Komentář
Vždy prvního dne v týdnu ať každý z vás sám u sebe uloží, kolik se mu podaří nastřádat, aby se sbírky nekonaly teprve tehdy, když přijdu. A konečně, v tomto verši vidí někteří lidé vybírání darů při shromážděních na první den v týdnu.

Pavel ale nemluví o shromážděních. On ve skutečnosti radí křesťanům v Korintu, aby si každý doma oddělil a uschoval dar pro budoucí sbírku.

Takže žádný z osmi veršů zmiňujících první den v týdnu nepotvrzuje přeložení dne odpočinku ze soboty na neděli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 11
Zjevení 1:10 Komentář
A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha. Navíc k těm osmi veršům týkajících se prvního dne v týdnu nacházíme tento, obsahující výraz «Pánův den».

Někteří lidé tvrdí, že tento výraz znamená neděli, nový den odpočinku pro křesťany.

Předpokládejme tedy na okamžik, že výraz «Pánův den» označuje jistý den v týdnu: byla by to neděle?

Podívejme se zblízka na následující verše.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 12
Exodus 20:10 Komentář
Ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Slovo Boží mluví jasně: jediný «Pánův (neboli Hospodinův) den», je sedmý den, sobota Páně.
Izaiáš 58:13
Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš (...).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 13
Matouš 24:20 Komentář
Proto se modlete, aby váš útěk nenastal v zimě nebo v sobotní den. V předchozí lekci jsme viděli, že Ježíš za své přítomnosti na zemi nikdy nenaznačil změnu dne odpočinku ze soboty na neděli.

Zcela naopak, dal instrukce do budoucna, jako např. tuto, kde očekává u svých následovníků pokračování ve svěcení soboty.

Jak tedy svěcení neděle v křesťanské církvi začalo?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 14
Římanům 11:13 Komentář
Vám pohanům pak říkám: Jelikož jsem vskutku apoštolem pohanů, oslavuji Boha za svou službu. Jak apoštolská církev rostla, více a více pohanů se přidávalo a přinášeli s sebou některé pohanské zvyky, které se pomalu mísily s křesťanským způsobem uctívání.

Mezi těmito zvyky bylo také uctívání dne slunce v první den v týdnu, v neděli.

Kolem třetího století začala neděle převažovat nad sobotou, která byla silně ztotožněna s židovským náboženstvím a tak byla sobota postupně opuštěna.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 15
Skutky 20:29,30 Komentář
Já totiž vím, že po mém odchodu mezi vás vstoupí draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.

I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou.
V příštích lekcích uvidíme, jak Slovo Boží předpovědělo, že se člověk bude snažit změnit den odpočinku ze soboty na neděli.

Nyní si ale pečlivě přečtěme vlastní svědectví Římskokatolické církve, která ochotně a otevřeně přiznává, že za změnu dne odpočinku nese plnou zodpovědnost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 16
Římskokatolická církev, nikoliv Bible, učí posvátnost neděle:
«Světíme neděli místo soboty, protože katolická církev přenesla svatost soboty na neděli.»
(Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine, 1977, str.50.)

«Je zvláštní uvědomit si, že toto svěcení neděle, které je základním principem protestantismu, se nejen nezakládá na Bibli, ale je v zásadním rozporu s literou Bible, která vyžaduje odpočinek v sobotu. Byla to katolická církev, která pod autoritou Ježíše Krista přeložila tento odpočinek na neděli.»
(Monsignor Louis Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, vyd.1868, str.213.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 17
Katolická církev uznává, že Bible neposvěcuje neděli:
«Můžete přečíst Bibli od Genesis po Zjevení a nenajdete jediný řádek opravňující svatost neděle. Písmo uplatňuje náboženské dodržování soboty, dne, který my nikdy nesvětíme.»
(Katolický kardinál James Gibbons, The Faith of Our Fathers, vyd.1917, str.72,73.)

«Kdyby se protestanté řídili podle Bible, uctívali by Boha v sobotu. Svěcením neděle se ale podřizují zákonu katolické církve.»
(Albert Smith, kancléř baltimorské archidiocéze, dopis z 10. února 1920.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 18
Katolická církev uznává, že Ježíš a apoštolové dodržovali sobotu:
«Sobota, nejslavnější den zákona, byla změněna na den Páně. (...) Tyto a jiné podobné věci nezanikly skrze Kristovo učení (neboť On říká, že přišel naplnit zákon, ne zrušit), ale byly změněny pravomocí církve.»
(Arcibiskup Gaspare de Fosso, Sacrorum Conciliorum nova amplissima Collectio, 1902, sv.33, str.529,530.)

«Apoštolové ve skutečnosti pokračovali ve svěcení soboty, tj. sobotního dne, (...) od západu slunce v pátek do západu slunce v sobotu ve stejnou hodinu.»
(Abbot Boulanger, Catholic Doctrine, str.62.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 19
Katolická církev ochotně přiznává, že je v rozporu se Slovem Božím:
«Nikde není v Bibli řečeno, že by uctívání mělo být změněno ze soboty na neděli. (...) Církev ale ustanovila, skrze Bohem danou pravomoc, neděli jako den uctívání.»
(Martin J. Scott, Things Catholics Are Asked About, vyd.1927, str.136.)

«Katolická církev, (...) skrze moc svého božského poslání, změnila tento den ze soboty na neděli.»
(Katolický kardinál James Gibbons, The Catholic Mirror, 23. září 1893.)

«Kdybychom se měli řídit jen podle Bible, stále bychom měli dodržovat jako svatou sobotu, tj. sobotní den.»
(John Laux, A Course in Religion for Catholic High Schools and Academies, vyd.1936, sv.1, str.51.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 20
Svěcení neděle je uznáváním pravomoci katolické církve:
«Jelikož sobota, nikoliv neděle, je předepsána v Bibli, není to podivné, že nekatolíci, kteří prohlašují Bibli - nikoliv církev - za přímý zdroj svého náboženství, světí neděli místo soboty? Zcela jistě, je to rozporuplné. Zvyk svěcení neděle spočívá na autoritě katolické církve a ne na jednoznačném textu Bible. Tento zvyk zůstává připomínkou církve - Matky, ze které se nekatolické sekty odtrhly - jako chlapec utíkající z domu, ale v kapse s obrázkem matky nebo ústřižkem jejích vlasů.»
(Římskokatolický teoretik John A. O’Brien, The Faith of Millions, 1974, str.400,401.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 21
VOLBA: Bible a sobota, nebo katolická církev a neděle.
«Rozum a smysl vyžaduje přijmout jednu nebo druhou z těchto možností: buď protestanství a dodržování soboty, nebo katolictví a dodržování svatosti neděle. Kompromis je vyloučený.»
(Katolický kardinál James Gibbons, The Catholic Mirror, 23. prosinec 1893.)

«Církev změnila posvátnost soboty na neděli právem své božské, nechybující pravomoci, dané jí jejím Zakladatelem, Ježíšem Kristem. Protestant, prohlašující Bibli za jedinou podstatu víry, nemá omluvy za svěcení neděle. V této záležitosti jsou Adventisté sedmého dne jedinými důslednými protestanty.»
(The Catholic Universe Bulletin, 14. srpen 1942, str.4.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 22
Skutky 5:29 Komentář
Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Po přečtení všech těchto výmluvných svědectví, co si zvolíme? Boží přikázání, nebo lidské tradice?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 23
Matouš 15:3 Komentář
[Ježíš řekl:]

«A proč vy přestupujete Boží přikázání kvůli své tradici?»
Během svého působení na zemi se Ježíš setkal s lidmi, kteří dávali přednost tradicím před Božími příkázáními.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 24
Marek 7:7-9 Komentář
[Ježíš řekl:]

«“Nadarmo mne ale uctívají, když učí učení a přikázání lidí.” Opustili jste totiž Boží přikázání a dodržujete lidskou tradici (...).

Zavrhujete Boží přikázání čistě, abyste zachovali svou tradici.»
Jak vidíme, přednost lidským tradicím před Božími přikázáními byla Ježíšem přísně odsouzena.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 25
Ezechiel 22:26 Komentář
Kněží té země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co je mi svaté. Nerozlišují mezi svatým a obyčejným, neukazují rozdíl mezi čistým a nečistým a neohlížejí se na mé soboty. Jsem mezi nimi v opovržení! V průběhu dějin se vždy vyskytli náboženští vůdci, ovlivňující lid k neposlušnosti Božích přikázání a k znesvěcování soboty.
Matouš 15:14
Opusťte je. Jsou to slepí vůdcové slepců.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 26
Skutky 17:10,11 Komentář
Bratři tedy hned v noci vyslali Pavla i Sílu do Berie. A když tam dorazili, šli do židovské synagogy.

Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo se vší dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda jsou ty věci tak.
Naštěstí ale vždy existovali i lidé, kteří studovali Slovo Boží, aby si potvrdili, že učení jejich duchovních vůdců se plně shoduje s Boží vůlí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 27
Ezechiel 20:18-20 Komentář
Jejich synům jsem na poušti řekl: Neřiďte se pravidly svých otců, nedodržujte jejich zákony a neposkvrňujte se jejich modlami!

Já jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými pravidly, dodržujte mé zákony a jednejte podle nich.

Svěťte mé soboty, ať jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
Bůh nás vyzývá k odmítnutí lidských tradic, které jsou všude kolem nás ctěny, abychom se mohli navrátit k Jeho přikázáním a světit den odpočinku, který od Stvoření ustanovil: sedmý den, sobotu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 28
Lukáš 11:23 Komentář
[Ježíš řekl:] «Kdo není se mnou, je proti mně.» Nyní se každý z nás musí rozhodnout:
  • k následování Boha a dodržování Jeho soboty; nebo
     
  • k znesvěcování Jeho soboty a tím postoji vůči Němu.
Volba je naše a nemůže být obojetná.
Jozue 24:15
Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit – ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.

Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 29
Deuteronomium 30:15,16 Komentář
Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, smrt a neštěstí. Proto dnes ti přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony.

Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.
Příští lekce biblických proroctví nám ukáží, že se bude spor mezi Božími přikázáními a liskými tradicemi stále více vyhrocovat.

A naše volba strany bude kritická.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 33
Velký podvod
Okénko 30
Uzavřeme tuto lekci modlitbou:
Náš všemohoucí Bože,

jak říká žalmista, «Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.» (Žalm 119:105 - Ekumenická Bible).

Tak mnoho lidí je daleko od Tebe, bez porozumění Tvojí vůle. Kdyby se však chtěli k Tobě obrátit a otevřít Tvé Slovo v duchu modlitby, s upřímnou touhou být poslušnými co jim zjevíš, vyšli by z temnoty, odmítli lidské tradice a světili Tvoji svatou sobotu.

Dej, ať jsme nástroji k jejich poznání Tvého Slova. Ve jménu Ježíše Krista prosíme.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 33 Test lekce 33 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATTR012.JPG. Okénko 2: V: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, strana 128. Okénko 3: DORÉ, Gustave. V: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, strana 67. Okénko 4: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #10 («Le Sceau de Dieu dans l’Apocalypse»), strana 3. Okénko 5: ANDERSON, Harry. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 43. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 6: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, RELCR008.JPG. Okénko 7: COLEMAN, Ralph Pallen. V: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, strana 115. Okénko 8: V: «The Children’s Bible, volume 11», Golden Press, 1981, strana 685. Okénko 9: HAYSOM, John. V: «Guideposts #49 - Good News for Everyone» (FRANK, Penny), Lion Publishing, 1986, strana 20,21. Okénko 10: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 191. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 11: BURGKMAIR, Hans. «St. John at Patmos» (1518) Pinakothek at Munich. Obrázek z webové stránky: http://sunsite.auc.dk/cgfa/b/p-burgkma1.htm Okénko 12: CRUZ, Nery. V: časopis «La Sentinelle» (srpen 1986), Pacific Press Publishing Association, strana 13. Okénko 13: V: «The Children’s Bible, volume 11», Golden Press, 1981, strana 659. Okénko 14: «Apollo, the Greek sun-god», Temple of Apollo, Pergamum Museum, East Berlin. V: WHITE, Ellen G., «The (New, Illustrated) Great Controversy», Laymen for Religious Liberty Inc., 1990. Okénko 15: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 104. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 16: V: časopis «Awake» (08-02-1989), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 17: V: časopis «The Watchtower» (15-01-1991), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Okénko 18: PAYTON REID, R. V: «The Bible Picture Book» (CHALMERS, Muriel J.), Thomas Nelson and Sons, London, strana 70. Okénko 19: MURILLO, Bartolomé. «The Blessed Giles before Pope Gregory IX». V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999. Okénko 20: Raphael’s workshop. «The Donation of Constantine», Sala di Costantino, Vatican. V: «The Art of Renaissance Rome» (PARTRIDGE, Loren), A Times Mirror Company, New York, 1996, strana 158. Okénko 21: The Bettmann Archive. «Saint Peter’s Basilica». V: «Microsoft Encarta 98 Deluxe», Microsoft, 1997. Okénko 22: BISHOP, Tom. «Truth or tradition». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #28. Okénko 23: Bida/Review & Herald Publishing Association. V: «Perspective Digest», Adventist Theological Society, Volume 2, Number 2, strana 31. Okénko 24: V: časopis «The Watchtower» (15-01-1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 18. Okénko 25: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #11 («How the Little Horn Changed God’s Law»), strana 1. Okénko 26: V: «The Bible Pageant, Volume 5: Warriors of the Cross» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1950, strana 128. Okénko 27: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM221.BMP. Okénko 28: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM140.BMP. Okénko 29: ANDERSON, Harry. V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 322. Okénko 30: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATFL114.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 33 Test lekce 33 je pro vás připravený!