DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 34

Prorocká Zoo

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 1
Poprosme Boha o pomoc při studiu:
Náš Otče,

jak pronikáme hlouběji a hlouběji do knihy Danielova proroctví, prosíme, abys nám dal moudrost a prozíravost, abychom porozuměli smyslu těchto důležitých proroctví a aby nás studium Tvého Slova stále více přibližovalo k Tobě.

Tak se modlíme ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 2
2 Petr 1:19 Komentář
Máme také velmi pevné prorocké slovo a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Touto lekcí budeme pokračovat ve studiu biblického proroctví; k této činnosti nás Slovo Boží silně podněcuje.

Než ale začneme, navrhujeme, abyste si osvěžili lekci s názvem «Danielova socha» a mohli tak snadněji porozumět všem prvkům, které budou vysvětleny v této lekci.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 3
Daniel 2:1 (Ekumenická Bible) Komentář
Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen. V lekci «Danielova socha» jsme viděli, že Nebúkadnesar, král Babylónu, měl sen, který na něho silně zapůsobil, ale nemohl si vzpomenout na jeho obsah.

Prorok Daniel, inspirovaný Bohem, mu obsah jeho snu vyjevil: byla to velká socha z různých materiálů, která byla nakonec zničená kamenem a ten se stal obrovskou skálou.

Podívejme se na vyobrazení sochy, kterou Nebúkadnesar viděl.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 4
Načrtněme si sochu, kterou král Nebúkadnesar viděl
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 5
Daniel 2:36 (Ekumenická Bible) Komentář
Toto je sen. Též jeho výklad řekneme králi. Když popsal králi Nebúkadnesarovi obsah jeho snu, Daniel pokračoval ve výkladu jeho významu.

Socha reprezentovala posloupnost světových impérií, od Babylónu až do konce světa; a kámen, který se stal obrovskou skálou, byl symbolem založení věčného Božího království při Kristově druhém příchodu.

Nyní se podívejme na shrnutí tohoto ohromujícího výkladu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 6
Shrňme si výklad králova snu
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 7
Daniel 2:45 (Ekumenická Bible) Komentář
Neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Symbol kamene je často v Bibli používán k reprezentaci Ježíše Krista.

Návrat Ježíše Krista, «kamene utrženého ze skály», udělá konec tomuto světu zničením všech pozemských království.
Skutky 4:10,11 (Ekumenická Bible)
Ježíš je ten kámen.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 8
Daniel 7:1 (Ekumenická Bible) Komentář
V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, viděl Daniel sen. O mnoho let později, kdy byl již novým králem Babylónu Belšasar, Daniel měl také prorocký sen.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 9
Daniel 7:2,3 (Ekumenická Bible) Komentář
Daniel řekl:

«Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře.

A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého.»
Stejně jako Nebúkadnesar viděl sochu, jejíž různé kovy znázorňovaly celosvětová království až do konce světa, Daniel viděl postupně čtyři velká zvířata, rovněž s prorockým významem.

Předně vidíme, že zvířata vycházejí z moře: znamená to něco?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 10
Izaiáš 17:12,13 (Ekumenická Bible) Komentář
Běda! Hluk četných čeledí lidských hlučí jak hlučící moře, hukot národů hučí podoben hukotu dravých vod.

Národy hučí jak hukot mnohých vod.
Bible otvírá proroctví svými klíči: vody znamenají lidstvo, národy.

Zvířata z moře přicházejí tedy z obydlených míst světové populace.
Zjevení 17:15
Tehdy mi [anděl] řekl:

«Vody, které jsi viděl (...) jsou lidé a zástupy, národy a jazyky.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 11
Daniel 7:17,23 (Ekumenická Bible) Komentář
Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi. (...)

Čtvrté zvíře - na zemi bude čtvrté království.
Stejně jako různé kovy sochy, tato čtyři zvířata reprezentují čtyři pozemská království, která budou po sobě následovat.

Podívejme se na tato zvířata, jedno po druhém.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 12
Daniel 7:4 (Ekumenická Bible) Komentář
První bylo jako lev a mělo orlí křídla.

Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno lidské srdce.
První zvíře bylo jako lev s orlími křídly.

Které království je symbolizováno takovým obrazem?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 13
Jeremiáš 50:43,44 (Ekumenická Bible) Komentář
Babylónský král (...) vystupuje jako lev z jordánské houštiny na stále zelené nivy. Zlato, král kovů, znamenalo království Babylónu.

Stejně tak lev, král zvířat a navíc s orlími křídly, označuje totéž království.
Ezechiel 17:3,12 (Ekumenická Bible)
Veliký orel s velkými křídly, dlouhými perutěmi (...).

Což nevíte, co tyto věci znamenají?

Řekni: «Hle, do Jeruzaléma přitáhl babylónský král a zajal jeho krále i velmože.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 14
Daniel 7:4 (Ekumenická Bible) Komentář
Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno lidské srdce. Co tedy znamená tento symbolický popis krále Babylónu?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 15
Daniel 4:16,28,34 (Ekumenická Bible) Komentář
Jeho srdce ať je jiné, než je srdce lidské, ať je mu dáno srdce zvířecí, dokud nad ním neuplyne sedm let. (...)

To všechno dopadlo na krále Nebúkadnesara. (...)

«Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já Nebúkadnesar své oči k nebi a rozum se mi vrátil.»
Jednoho dne, navzdory Danielovu varování, se král Nebúkadnesar vychloubal svou mocí. Za to ztratil na sedm let rozum a celou tuto dobu se choval jako dobytče.

Až čas vypršel, rozum se mu vrátil a on vzdal slávu Bohu: tím mu bylo dáno zpět «lidské srdce».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 16
Daniel 7:5 (Ekumenická Bible) Komentář
Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno:

«Vstaň a hojně se nažer masa!»
Protože víme, že lev s orlími křídly představoval království Babylónu, můžeme snadno identifikovat medvěda: je to království Médů a Peršanů.

Ale proč byl medvěd postavený tváří k jedné straně?
Daniel 5:28 (Ekumenická Bible)
(...) tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 17
Daniel 8:3,20 (Ekumenická Bible) Komentář
Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jeden beran stál před řekou a měl dva rohy. Ty rohy byly veliké, jeden však byl větší než druhý. (...)

Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové médští a perští.
V jiném Danielově vidění byli králové Médů a Peršanů symbolizováni beranem se dvěma rohy, z nichž jeden byl větší než druhý, znamenající převahu jednoho z nich (a opravdu, Peršané brzy dominovali nad Médy).

Proto byl medvěd postavený tváří k jedné straně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 18
Daniel 7:5 (Ekumenická Bible) Komentář
[Druhé zvíře] Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno:

«Vstaň a hojně se nažer masa!»
Medvěd, požírající množství masa, je výstižným popisem krvavých výdobytků Médů a Peršanů. Jejich tři hlavní kořisti,
 • Babylón,
 • Lud,
 • Egypt,
jsou znázorněny třemi žebry v tlamě medvěda.
Izaiáš 13:17,18 (Ekumenická Bible)
Hle, já podnítím proti vám Médy, kteří si neváží stříbra, nemají zálibu v zlatě.

Svými luky rozdrtí chlapce, nad plodem života se neslitují, s vašimi syny nebudou mít soucit.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 19
Daniel 7:6 (Ekumenická Bible) Komentář
Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla.

Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc.
Třetí zvíře je levhart se čtyřmi křídly na hřbetě a čtyřmi hlavami, reprezentující království, které přišlo po Médech a Peršanech: Řecko, jehož impérium bylo založeno v r. 331 př. Kr. Alexandrem Velikým.

Co znamenají čtyři křídla a čtyři hlavy?

Odpověď na tuto otázku nalezneme ve druhém Danielově vidění.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 20
Daniel 8:5,7,20,21 (Ekumenická Bible) Komentář
Pozoroval jsem, a hle, ze západu přicházel kozel (...). Ten kozel měl mezi očima nápadný roh. (...)

(...) vrazil [do berana] a zlomil mu oba rohy. (...)

Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové médští a perští.

Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král.
V jiném vidění spatřil Daniel opět království Médů a Peršanů, symbolizované beranem a království Řeků, symbolizované kozlem.

Velký kozlův roh je první vladař řeckého impéria, Alexandr Veliký.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 21
Daniel 8:8,22 (Ekumenická Bible) Komentář
Kozel se velice vzmohl. Když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh a místo něho vyrostly čtyři nápadné rohy. (...)

To, že se roh zlomil a místo něho vyvstaly čtyři, znamená, že vyvstanou čtyři království z toho pronároda.
Přesně podle prorocké předpovědi, Alexandr Veliký zemřel na vrcholu své slávy v r. 323 př. Kr. ve věku 32 let, jen několik let po dobytí Medo-Perského království. Po něm nastoupili jeho čtyři generálové:
 • Lýsimachos;
 • Kassandros;
 • Ptolemaios;
 • Seleukos.
Teď již rozumíme, proč měl levhart čtyři křídla a čtyři hlavy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 22
Daniel 7:7 (Ekumenická Bible) Komentář
Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné.

Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama.

Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů.
Čtvrté království je Řím: římské impérium vešlo na scénu dějin po impériu řeckém v r. 168 př. Kr.

Opět, železo je spojováno s Římem: nejdříve železnými nohami sochy a potom velkými, železnými zuby zvířete.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 23
Daniel 7:7,23,24 (Ekumenická Bible) Komentář
[Čtvrté zvíře] Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů. (...)

Čtvrté zvíře - na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí.

A deset rohů - z toho království povstane deset králů.
Jako deset prstů na nohou sochy, zvíře mělo deset rohů, symbolizujících deset královstvi, která povstanou z Říma.

Opravdu, jak jsme již viděli, římské impérium se rozpadlo na deset částí v pátém století n.l.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 24
Římské impérium rozdělené na deset částí:
 1. Saxoni, kteří dali vznik Anglii.
 2. Frankové, kteří dali vznik Francii.
 3. Alamani, kteří dali vznik Německu.
 4. Vizigóti, kteří dali vznik Španělsku.
 5. Suevové, kteří dali vznik Portugalsku.
 6. Lombardi, kteří dali vznik Itálii.
 7. Burgundi, kteří dali vznik Švýcarsku.
 8. Herulové, kteří zanikli.
 9. Vandalové, kteří zanikli.
 10. Ostrogóti, kteří zanikli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 25
Daniel 7:8 (Ekumenická Bible) Komentář
Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh. Jak se vidění blíží ke konci, přibývá další podrobnost, která se při vidění sochy nevyskytla: objevuje se poslední moc, symbolizovaná malým rohem.

Tato moc povstala uprostřed deseti rohů, tj. mezi deseti národy Evropy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 26
Daniel 7:8,24 (Ekumenická Bible) Komentář
Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. (...)

A deset rohů - z toho království povstane deset králů.

Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.
Malý roh sesadí tři z deseti králů.

Dějiny nás učí, že mocí, která povstala v Evropě, byly vyhlazeny tři barbarské národy:
 • Herulové, v r. 493 n.l.;
 • Vandalové, v r. 534 n.l.;
 • Ostrogóti, v r. 538 n.l.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 27
Daniel 7:8,19,20,25 (Ekumenická Bible) Komentář
Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. (...)

Chtěl jsem mít jistotu (...) o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní. (...)

Bude mluvit proti Nejvyššímu.
Tato moc, vedená člověkem, bude troufale mluvit proti samému Bohu.

Bude mít také působivější vzhled než království, z jejichž středu vyšla.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 28
Daniel 7:21,25 (Ekumenická Bible) Komentář
Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. (...)

(...) bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon.
Tato moc bude také pronásledovat «svaté Nejvyššího», lid, který bude chtít zůstat věrný učení Slova Božího.

A navíc, bude se snažit změnit Boží zákon.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 29
Daniel 7:25 (Ekumenická Bible) Komentář
Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. Královská moc malého rohu trvala čas, časy (což znamená dvakrát čas, jak za chvíli uvidíme) a polovinu času: celkově tři a půl časů.

Aramejský výraz «čas» («iddam») znamená rok o 360 dnech. Tím dostáváme:

   čas, tj. 360 dnů
+ dva časy, tj. 720 dnů
+ polovina času, tj. 180 dnů

= 3 a půl časů, tj. 1260 dnů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 30
Zjevení 12:6 Komentář
A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. Toto období 1260 dnů, které se také objevuje ve Zjevení, dokazuje, že výraz «časy» opravdu znamená «dva časy».

Tím, podle prorockého pravidla «1 den = 1 rok» jak jsme viděli v lekci «Sedmdesát týdnů», těchto 1260 dnů reprezentuje 1260 let.

Z historických pramenů víme, že tato moc vládla 1260 let, od r. 538 n.l. do r. 1798 n.l.
Ezechiel 4:6 (Ekumenická Bible)
(...) ukládám ti za každý rok jeden den.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 31
Kdo je tedy ten malý roh? Zde jsou jeho rozpoznávací znaky:
 1. Povstal mezi deseti národy (Daniel 7:8).
 2. Povstal po těch deseti národech, tj. po r. 476 n.l. (Daniel 7:24).
 3. Měl vznešenější vzhled, než těch deset národů (Daniel 7:20).
 4. V jeho čele byl člověk (oči jako oči lidské) (Daniel 7:8).
 5. Vyhladil tři národy (Daniel 7:8,20,24):
    - Herulce, v r. 493 n.l.;
    - Vandaly, v r. 534 n.l.;
    - Ostrogóty, v r. 538 n.l.
 6. Rouhal se Bohu, troufale mluvil proti Nejvyššímu (Daniel 7:8,20,25).
 7. Vedl válku proti svatým (Daniel 7:21,25).
 8. Snažil se změnit doby a zákon (Daniel 7:25).
 9. Vládl přesně během 1260 let, od r. 538 do r. 1798 (Daniel 7:25).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 32
Lukáš 11:9 Komentář
(...) hledejte a naleznete. Totožnost malého rohu objevíme v budoucí lekci.

Mezitím vás nabádáme, abyste o ní přemýšleli.

Neváhejte použít historické zdroje a encyklopedie: s pomocí rozpoznávacích znaků poskytnutých Slovem Božím zcela jistě totožnost moci symbolizované malým rohem objevíte.

Můžete být docela překvapeni...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 33 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 33
Daniel 7:17,18,27 (Ekumenická Bible) Komentář
Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi.

Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky (...).

Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné.
Stejně jako vidění sochy, proroctví Daniela v kapitole 7 končí šťastně.

Bůh zničí pozemská království a založí svoje věčné království pro blaho těch, kteří přijali Jeho pozvání.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 34 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 34
Porovnání mezi Danielem 2 (socha) a Danielem 7 (zvířata)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 35 Moment pravdy Lekce 34
Prorocká Zoo
Okénko 35
Pomodleme se společně:
Náš Otče,

jakou neocenitelnou výsadu nám dáváš možností nahlédnout do budoucnosti skrze Tvé inspirované Slovo; jsme Ti za to vděčni.

Jak pokračujeme v našem studiu, prosíme pomoz nám nalézt totožnost moci symbolizované malým rohem, aby se naše porozumění biblickým proroctvím prohloubilo.

Nadevše Tě pokorně žádáme, abys pro nás měl zajištěné místo ve Tvém věčném království, skrze vzácnou krev Tvého Syna, která nás očišťuje ode všech hříchů a proměňuje nás den po dni do Tvé podoby.

Ve jménu Ježíše Krista prosíme,

amen.
Předchozí okénko

Test lekce 34 Test lekce 34 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Obrázek lekce 34: Obrázek z webové stránky: http://www.pathlights.com/Bible%20School/FB9.htm Okénko 1: «Parrot fish eating coral.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 2: Foto od P. BLEECKX. V: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, První kvartál 1999, přední strana. Okénko 3: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 30. Okénko 4-a: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 28. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 4-b: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 16. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM079.BMP. Okénko 6-a: RUDEEN, Herbert. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 273. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 6-b: Neznámý zdroj. Okénko 7: BISHOP, Tom. «Stone strikes feet of image». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #7. Okénko 8: V: časopis «The Watchtower» (01-10-1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 9: V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 61. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 10: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #16, SSGP5445.JPG. Okénko 11: BISHOP, Tom. «Lion and bear of Daniel 7» and «Leopard and fourth beast of Daniel 7». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, charts #20-#21. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 12: BISHOP, Tom. «Lion and bear of Daniel 7». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #20. Okénko 13: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 170,171. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 14: BISHOP, Tom. «Lion and bear of Daniel 7». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #20. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 15: V: časopis «The Watchtower» (01-12-1988), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 16: BISHOP, Tom. «Lion and bear of Daniel 7». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #20. Okénko 17: BISHOP, Tom. «Ram and he-goat of Daniel 8». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #33. Okénko 18: Neznámý zdroj. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 19: BISHOP, Tom. «Leopard and fourth beast of Daniel 7». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #21. Okénko 20: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 150. Okénko 21: BISHOP, Tom. «Four horns and little horn of Daniel 8». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #34. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 22: BISHOP, Tom. «Leopard and fourth beast of Daniel 7». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #21. Okénko 23: BISHOP, Tom. «Leopard and fourth beast of Daniel 7 (detail)». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #21. Okénko 24: BISHOP, Tom. «Map of European kingdoms». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #6. Okénko 25: Neznámý zdroj. Okénko 26: CONVERSE, James. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 108. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 27: BISHOP, Tom. «Identification of the little horn». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #22. Okénko 28: Neznámý zdroj. Okénko 29: «Hourglass and Shadow». Foto z webové stránky: www.corbis.com. Image ID: CB007962. Okénko 30: BLAKE, William. «The Great Red Dragon and the Woman Clothed with the Sun» (detail), c.1805, National Gallery of Art, Washington, D.C. V: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 71. Okénko 31: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #2, CC39.CMX. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 32: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), strana 26. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 33: BISHOP, Tom. «The New Earth». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #12. Okénko 34-a: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 106. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 34-b: V: HALFORD, John A., «Introduction ŕ la Prophétie», Worldwide Church of God, 1990, strana 10. Okénko 35: «A lake reflects Mount McKinley in the Alaska Range.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 34 Test lekce 34 je pro vás připravený!