DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 35

Šelma Zjevení

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 1
Požádejme Boha o pomoc:
Drahý Pane,

naši poslední lekci jsme ukončili v očekávání totožnosti malého rohu, moci, jejíž činnost byla předpovězena před staletími prorokem Danielem.

Dnes Tě prosíme, abys nám tuto moc, symbolizovanou malým rohem, odhalil.

Nechť nám toto objasnění pomůže připravit se na Tvůj příchod. Ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 2
2 Petr 1:19 Komentář
Máme také velmi pevné prorocké slovo a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící na temném místě, dokud se nerozbřeskne den. V této lekci, v souladu s doporučením Božího Slova, budeme pokračovat v prohlubování našeho porozumění proroctví.

Navrhujeme projít si nejdříve předchozí lekci «Prorocká Zoo», aby bylo dokonale porozuměno dalším prvkům, předloženým v této lekci.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 3
Daniel 7:2,3 (Ekumenická Bible) Komentář
Daniel řekl:

«Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře.

A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého.»
V minulé lekci «Prorocká Zoo» jsme studovali jedno z vidění proroka Daniela.

V tomto vidění se postupně objevila čtyři veliká zvířata, symbolizující posloupnost světových království od Danielovy doby až do konce světa. Byla to království:
 • Babylónské;
 • Medo-Perské;
 • Řecké;
 • Římské.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 4
Daniel 7:7,23,24 (Ekumenická Bible) Komentář
[Čtvrté zvíře] Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů. (...)

Čtvrté zvíře - na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí.

A deset rohů - z toho království povstane deset králů.
Také jsme viděli, že čtvrtému zvířeti, tj. Římu, vyrostlo deset rohů, symbolizujících rozpad římského impéria na deset částí.

A skutečně, po pádu Říma povstalo deset národů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 5
Po pádu římského impéria vzniklo těchto deset národů:
 1. Saxoni, kteří dali vznik Anglii.
 2. Frankové, kteří dali vznik Francii.
 3. Alamani, kteří dali vznik Německu.
 4. Vizigóti, kteří dali vznik Španělsku.
 5. Suevové, kteří dali vznik Portugalsku.
 6. Lombardi, kteří dali vznik Itálii.
 7. Burgundi, kteří dali vznik Švýcarsku.
 8. Herulové, kteří zanikli v r. 493 n.l.
 9. Vandalové, kteří zanikli v r.534 n.l.
 10. Ostrogóti, kteří zanikli v r. 538 n.l.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 6
Daniel 7:8 (Ekumenická Bible) Komentář
Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh. Potom jsme viděli nástup poslední moci, symbolizované malým rohem.

Studiem sedmé kapitoly Danielovy knihy jsme získali devět klíčů, které nám umožní tuto záhadnou moc identifikovat.

(Detailnější rozbor těchto devíti klíčů najdete v předchozí lekci «Prorocká Zoo».)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 7
Zde máme devět klíčů k odemknutí totožnosti malého rohu:
 1. Povstal mezi deseti národy (Daniel 7:8).
 2. Povstal po těch deseti národech, tj. po r. 476 n.l. (Daniel 7:24).
 3. Měl vznešenější vzhled, než těch deset národů (Daniel 7:20).
 4. V jeho čele byl člověk (oči jako oči lidské) (Daniel 7:8).
 5. Vyhladil tři národy (Daniel 7:8,20,24 Ek. Bible):
    - Herulce, v r. 493 n.l.;
    - Vandaly, v r. 534 n.l.;
    - Ostrogóty, v r. 538 n.l.
 6. Rouhal se Bohu, troufale mluvil proti Nejvyššímu (Daniel 7:8,20,25).
 7. Vedl válku proti svatým (Daniel 7:21,25).
 8. Snažil se změnit doby a zákon (Daniel 7:25).
 9. Vládl přesně během 1260 let, od r. 538 do r. 1798 (Daniel 7:25).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 8
Přísloví 23:12 Komentář
Veď svoji mysl ke vzdělání. Můžeme se odvolat na kteroukoliv encyklopedii nebo historické zdroje a uvidíme, že jen jedna moc dokonale odpovídá charakteristikám malého rohu: papežství, zvané také papežský Řím.

Postřehněme ale jeden velmi důležitý bod: malý roh označuje papální systém, nikoliv věřící k němu náležející.

Existuje totiž mnoho upřímných jednotlivců, náležejících k papálnímu systému, kteří milují Ježíše Krista z celého srdce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 9
Jan 10:16 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést a uslyší můj hlas. Tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř.»
Aby nám bylo rozuměno: Bůh opravdu miluje individuální osoby, které se nacházejí v papálním systému.

Proto dal své Slovo lidem, aby se každý jeho studiem dověděl o Božím varování a v odpověď na Ježíšovo volání mohl tento systém opustit a připojit se ke Spasitelovu stádu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 10
Daniel 7:8 (Ekumenická Bible) Komentář
Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh. Posuďme charakteristiky malého rohu, jednu po druhé, jestli jsou skutečně aplikovatelné na papežství.

Předně, malý roh povstal mezi deseti národy: jediná moc, která vznikla mezi těmito národy krátce po pádu římského impéria, je skutečně papální systém, který povstal z Říma.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 11
Daniel 7:24 (Ekumenická Bible) Komentář
A deset rohů - z toho království povstane deset králů.

Po nich povstane jiný.
Malý roh povstal po těch deseti národech, tj. po r. 476 n.l., v němž bylo rozdělení římského impéria dokončeno.

Dějiny nás učí, že papežství nastolilo svoji nábožensko-politickou svrchovanost od r. 538 n.l., jen 62 let po rozdělení římského impéria.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 12
Daniel 7:19,20,24 (Ekumenická Bible) Komentář
Chtěl jsem mít jistotu (...) o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní. (...)

Po nich povstane jiný [král], ten se bude od předchozích lišit.
Odlišné od deseti národů svojí nábožensko-politickou mocí, papežství na sebe vzalo a stále bere mnohem impozantnější vzhled, než jiné moci na této zemi.

Skutečně, papežové se za všech časů obklopovali majestátní okázalostí ve všech svých konáních a cestách.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 13
Daniel 7:8 (Ekumenická Bible) Komentář
Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. Hlavou papežství je jen jeden člověk: papež.

Prohlášený neomylným, dotýká se svými rozhodnutími životů milionů lidí na celém světě.

A během historie, prohlášení tohoto vůdce byla často velmi sebevědomá, jak za okamžik uvidíme.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 14
Daniel 7:8,24 (Ekumenická Bible) Komentář
Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. (...)

A deset rohů - z toho království povstane deset králů.

Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.
Přesně podle proroctví, papežství zapříčinilo eliminaci tří z deseti národů, které byly v opozici autoritě římského biskupa:
 • Herulů, v r. 493 n.l.;
 • Vandalů, v r. 534 n.l.;
 • a Ostrogótů, v r. 538 n.l., kdy papežství začalo vládnout neomezeně.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 15
Daniel 7:20,25 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale (...).

[Ten král] Bude mluvit proti Nejvyššímu.
Arogance papežství je v sedmé kapitole Danielovy knihy předpovězena. Arogancí to však nekončí: dochází až k «mluvení proti Nejvyššímu», tj. rouhání se Bohu.

Opravdu se papežství rouhalo Bohu?

Biblická definice rouhání nám pomůže tuto otázku odpovědět.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 16
Jan 10:33 Komentář
Židé mu odpověděli: «Nekamenujeme tě za dobrý skutek, ale za rouhání, totiž že ty, člověk, ze sebe děláš Boha!» Takže rouhání není jen braní jména Božího nadarmo.

Podle Božího Slova se člověk rouhá, když se vydává za Boha, nebo si přisvojuje moc odpouštět hříchy.
Marek 2:7
Proč mluví tak rouhavě? Kdo kromě samotného Boha může odpustit hříchy?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 17
Papež se prohlašuje Bohem a přisvojuje si moc odpouštět hříchy:
«Papež má takovou důstojnost a výsost, že není jen pouhý člověk (...) je jakoby Bůh na zemi, jediný vladař nad věrnými Krista, hlava králů, s hojností moci.»
(Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, “Papa II”, sv.VI, str.25-29.)

«A Bůh sám je zavázán respektovat posouzení jeho kněží a buď odpustit, nebo neodpustit, jestliže odmítnou dát rozhřešení s ohledem na schopnosti kajícníka.»
(Liguori, Duties and Dignities of the Priest, str.27.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 18
«Hle, na tom rohu (...) [byla] ústa, která mluvila troufale.» (Daniel 7:8 - Ekumenická Bible)
«Nejvyšším učitelem v církvi je římský papež. Jednota myslí proto vyžaduje (...) úplné podrobení a poslušnost vůli církve a římského papeže, jako Bohu samému.»
(Leo VIII, On the Chief Duties of Christians as Citizens, encyklikální dopis 1890.)

«Bůh rozvede ty, které římský papež, vykonávající funkci ne pouhého člověka, ale skutečného Boha (...) rozloučí ne lidskou, ale vskutku Božskou autoritou.»
(Decretals of Gregory IX, Kniha 1, kap.7.3.)

«Proto je papež korunován trojitou korunou, jako král nebe a země a podsvětí (infernorum).»
(Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, “Papa II”, sv. VI, str. 26.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 19
Daniel 7:21,25 (Ekumenická Bible) Komentář
Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. (...)

[Ten král] bude hubit svaté Nejvyššího.
Během jeho vlády ve středověku bylo papežstvím usmrceno více lidí, než Hitlerem během druhé světové války.

Ve skutečnosti, kolem 50 milionů těch, kteří odmítali uznat jeho autoritu, bylo papežstvím zlikvidováno.

Historik W.E. Lecky napsal: «Římská církev prolila více nevinné krve, než jakákoliv jiná instituce, která kdy v lidské historii existovala.» («Rise and influence of rationalism in Europe», sv.2, str.32.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 20
Daniel 7:25 (Ekumenická Bible) Komentář
[Ten král] Bude se snažit změnit doby a zákon. Papežství odstranilo druhé Boží přikázání, které zakazuje sochy a modly.

A aby byl zachován počet Deseti přikázání, rozdělilo desáté přikázání do dvou částí.

Navíc, jak jsme viděli v lekci «Velký podvod», napadlo čtvrté přikázání přeložením dne odpočinku ze soboty na neděli, čímž změnilo «doby a zákon».

«Papež má takovou autoritu a moc, že může měnit, vysvětlovat a vykládat i Boží zákony.» (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, “Papa II”, sv.VI, str.25.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 21
Daniel 7:25 (Ekumenická Bible) Komentář
Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. Vláda malého rohu měla trvat 1260 let (3 a půl časů = 3½ x 360 dnů = 1260 dnů, tj. 1260 let, jak jsme viděli v lekci «Prorocká Zoo»).

Vidíme, že papežství vládlo přesně 1260 let: od r. 538 n.l., kdy byl eliminován poslední ze třech kmenů odmítajících jeho nadvládu, tj. Ostrogóti, až do r. 1798, kdy papežství ztratilo politickou moc po zajetí papeže Pia VI francouzkým generálem Berthierem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 22
Zjevení 13:1 Komentář
Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Jestliže papežství ztratilo svoji politickou moc v r. 1798, jak je možné, že je stále politickou mocí až do dnešního dne?

Šelma Zjevení nám dá na tuto otázku odpověď.

Předně věnujme pozornost jejímu popisu: nalezneme zde prvky, které jsou nám již známé, jako «vystupovat z moře», «deset rohů», «rouhání»...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 23
Zjevení 13:2 Komentář
Ta šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Překvapivě, stejné šelmy, které se objevily v sedmé kapitole Daniela (lev, medvěd a pardál), propůjčují části svých těl této šelmě.

Také vidíme, že byly předtím zaznamenány v opačném pořadí: zatímco Daniel viděl pád Babylónu (lev), Medo-Persie (medvěd) a Řecka (pardál) v budoucnosti, apoštol Jan viděl vše v minulosti.

Toto vysvětluje záznam v opačném pořadí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 24
Zjevení 13:5,7 Komentář
A byla jí [šelmě] dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc působit po čtyřicet dva měsíce. (...)

Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je.
Připomíná vám tento popis něco?

Ano, uhádli jste. Šelma Zjevení a malý roh symbolizují tutéž moc: papežství.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 25
Podobnost mezi malým rohem a šelmou Zjevení
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 26
Zjevení 13:3 Komentář
Spatřil jsem také jednu z jejích hlav jakoby zraněnou k smrti, ale její smrtelná rána se uzdravila.

A celá země šla v úžasu za tou šelmou.
Apoštol Jan zde přidává zajímavou podrobnost: šelma byla smrtelně zraněná, ale její zranění se zahojilo. Potom celá země «šla v úžasu za tou šelmou».

Historické záznamy dokumentují přesně, co se stalo: papežství, které ztratilo politickou moc v r. 1798, ji znovu nabylo v r. 1929, kdy Mussolini Lateránskou dohodou obnovil světskou moc papeže, který od té doby vládne ve Vatikánu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 27
Zjevení 13:3,8 Komentář
(...) její smrtelná rána se uzdravila. A celá země šla v úžasu za tou šelmou. (...)

Budou se jí klanět všichni, kdo bydlí na zemi, každý, jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.
Početnými cestami papeže Jana Pavla II v nedávných letech získalo papežství ve světě velkou prestiž.

Slovo Boží ale předpovídá, že velmi brzy budou muset všichni obyvatelé země zvolit, komu se pokloní: buď Bohu, nebo šelmě.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 28
Zjevení 13:16,17 Komentář
A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení. Ano, velmi brzy se bude šelma snažit vložit své znamení na všechny obyvatele země, včetně vás i nás.

Ti, kteří toto znamení odmítnou, zakusí vážné obtíže, až k ohrožení svých životů.

Na druhé straně ti, kteří toto znamení přijmou, budou Bohem považováni za ctitele šelmy a ztratí věčný život.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 29
Zjevení 14:9,10 Komentář
Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; a bude trýzněn ohněm a sírou. Bůh nás varuje před obdržením znamení šelmy; jinak bude naším trestem úplný a věčný zánik.

Co ale je toto znamení šelmy?

Tato kritická otázka musí obdržet z Božího Slova velmi přesnou odpověď. Ta bude předmětem naší příští lekce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 35
Šelma Zjevení
Okénko 30
Poděkujme Bohu za Jeho prorocké Slovo:
Náš Otče,

odhalil jsi nám, že malý roh i šelma Zjevení symbolizují papežství, moc, která se snažila změnit Tvůj zákon a která vedla válku s Tvým lidem po 1260 let.

My ale víme, že miluješ lidi v papálním systému a že je voláš, aby ho opustili a připojili se ke Tvé církvi.

Prosíme, dej nám odvahu opustit tento systém, abychom se mohli připojit ke Tvým lidem, postavit se na Tvoji stranu a uctívat jen Tebe.

Tak se modlíme ve vzácném jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 35 Test lekce 35 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Obrázek lekce 35: Obrázek z webové stránky: www.revelationsofthebible.com Okénko 1: V: «Photo Gallery 5,000 volume 1» od Media Graphics International, 026_165.JPG. Okénko 2: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 306. Okénko 3: V: časopis «The Watchtower» (01-10-1986), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 4: BISHOP, Tom. «Leopard and fourth beast of Daniel 7 (detail)». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #21. Okénko 5: BISHOP, Tom. «Map of European kingdoms». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #6. Okénko 6: Neznámý zdroj. Okénko 7: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #2, DETECTVS.CMX. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 8: The Bettmann Archive. «Saint Peter’s Basilica». V: «Microsoft Encarta 98 Deluxe», Microsoft, 1997. Okénko 9: STEEL, John. V: časopis «La Sentinelle» (duben 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 5. Okénko 10: CONVERSE, James. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 108. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 11: BISHOP, Tom. «Identification of the little horn». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #22. Okénko 12: Foto od Mirror Syndication International Ltd, London. «Pope John XXIII - Opening of Vatican II». V: «John Paul II» (EDWARDS, Patrick), Bison Books, London, 1995, strana 19. Okénko 13: V: časopis «Awake» (08-02-1989), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 14: «Emperor Justinian». V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999. Okénko 15: BISHOP, Tom. «Identification of the little horn» (detail). V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #22. Okénko 16: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 262. Okénko 17: Raphael’s workshop. «The Donation of Constantine», Sala di Costantino, Vatican. V: «The Art of Renaissance Rome» (PARTRIDGE, Loren), A Times Mirror Company, New York, 1996, strana 158. Okénko 18: GHIRLANDAIO, Domenico. «Pope Honorius» (1484-85), Cappella Sassetti, Santa Trinita, Florence. V: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, strana 302. Okénko 19: V: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, strana 50. Okénko 20: Neznámý zdroj. Okénko 21: «Taking the Pope prisoner». V: «Our Day in the Light of Prophecy» (SPICER, W.A.), Public domain, strana 139. Okénko 22: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 189. Okénko 23: BISHOP, Tom. «Beasts of Revelation 13». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #41. Okénko 24: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 174. Okénko 25-a: V: časopis «The Watchtower» (01-02-1986), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 25-b: Obrázek #1: BISHOP, Tom. «Identification of the little horn». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #22. Obrázek #2: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #24 («The Mark of the Beast»), strana 1. Okénko 26: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 190. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 27: Foto od Reuters/Bettmann, New York. V: «John Paul II» (EDWARDS, Patrick), Bison Books, London, 1995, strana 54. Okénko 28: «Men adoring beast with two horns» (15th century), from «Commentary on the Apocalypse» (Bruges, Belgium), The Pierpont Morgan Library, New York. Dans: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, strana 62. Okénko 29: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #12 («Deux Mouvements Mondiaux Dévoilés»), strana 4. Okénko 30: V: «Photo Gallery 5,000 volume 1» od Media Graphics International, 63_196.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 35 Test lekce 35 je pro vás připravený!