DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 36

666 a znamení šelmy

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 1
Pomodleme se společně:
Náš Pane,

o podstatě znamení šelmy existují stovky teorií. Bible ale přikládá této záležitosti takovou důležitost, že se nemůžeme zaobírat jen teoriemi!

Potřebujeme jasnou odpověď přímo ze spolehlivého zdroje pravdy: z Tvého Slova. Náš Otče, otevři naše srdce Tvým Duchem, abychom porozuměli Tvému učení.

Ve jménu Ježíše Krista prosíme,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 2
Židům 5:14 Komentář
Pro dospělé je však hutný pokrm, to jest pro ty, kdo mají díky zkušenosti smysly vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. Pokud jste dosud nestudovali předchozí lekci «Šelma Zjevení», doporučujeme vám vrátit se k ní před pokračováním, jinak by mohlo být obtížné pochopit obsah této lekce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 3
Zjevení 13:1,3,10 Komentář
Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy. (...)

Spatřil jsem také jednu z jejích hlav jakoby zraněnou k smrti. (...)

Kdokoli vodí do zajetí, do zajetí půjde.
V minulé lekci «Šelma Zjevení» jsme viděli, že obojí, malý roh (Daniel 7) a šelma (Zjevení 13), symbolizují stejnou moc: papežství.

Potom, co papežství během své vlády vedlo tisíce lidí do zajetí, byl papež sám zajat v r. 1798 francouzkým generálem Berthierem. Tím šelma obdržela smrtelné zranění.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 4
Zjevení 13:3 Komentář
Spatřil jsem také jednu z jejích hlav jakoby zraněnou k smrti, ale její smrtelná rána se uzdravila.

A celá země šla v úžasu za tou šelmou.
Rovněž jsme viděli, že se smrtelné zranění šelmy zahojilo.

Skutečně, po ztrátě své politické moci v r. 1798 ji papežství znovu získalo v r. 1929, když Mussolini skrze Lateránskou dohodu nastolil papeže opět jako politického vládce.

Od té doby vládne papež ve Vatikáně, malém státním území v Římě.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 5
Zjevení 13:10,11 Komentář
Kdokoli vodí do zajetí, do zajetí půjde. (...)

Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak.
Proroctví spojuje zajetí papeže (ke kterému došlo na konci 18 století) s příchodem další šelmy. Jak jsme viděli v předchozích lekcích, šelma symbolizuje království, neboli politickou moc.

Na rozdíl od první šelmy, tato druhá vychází ze země, nikoliv z moře.

Koho představuje šelma, která povstala koncem 18 století a proč vychází ze země?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 6
Zjevení 17:15 Komentář
Vody, které jsi viděl (...) jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. V biblickém proroctví vody znamenají lidstvo.

Takže šelma vystupující z vody představuje moc, vycházející ze zalidněných končin země (jak tomu bylo v případě papežství, které povstalo v Evropě).

Co ale šelma, vycházející ze země? Jediná důležitá moc, která povstala koncem 18 století na řídce osídleném území, byly Spojené státy americké, které vznikly v Novém světě r. 1776.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 7
Zjevení 13:11 Komentář
Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Splňují ale Spojené státy všechna další kritéria šelmy, vycházející ze země?

Šelma se honosí beránčím zjevem, který dobře reprezentuje křesťanské tradice Spojených států, zastávajících zásady občanské a náboženské svobody.

Ale šelma také mluví jako drak: navzdory předkládané mírnosti je tento národ obávanou velmocí, vládnoucí světu z horního hřadu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 8
Zjevení 13:13 Komentář
A dělá veliké divy, takže působí i to, aby z nebe na zem sestupoval oheň před zraky lidí. Předně, vliv Spojených států na jiné národy je podstatný, zejména od pádu berlínské zdi v r. 1989 a zhroucení Sovětského svazu v r. 1991.

«Oheň sestupující z nebe na zem» naznačuje neobyčejnou sílu Spojených států, které se staly bombardováním japonských měst Hirošimy a Nagasaki v r. 1945 první nukleární mocností světa.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 9
Zjevení 13:12 Komentář
Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i ti, kteří na ní bydlí, budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Slovo Boží předpovídá, že krátce před návratem Ježíše Krista dojde ke spříznění mezi papežstvím a Spojenými státy, které povede k uctívání papežství.

Jak je to ale možné?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 10
Zjevení 13:14 Komentář
A svádí obyvatele země těmi divy, které jí bylo dáno dělat před tváří šelmy. Říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Celosvětový vliv Spojených států se velmi brzy projeví také na náboženské úrovni vytvořením obrazu první šelmy, tj. systému, napodobujícího papežství.

Můžeme proto očekávat, že Spojené státy americké vytvoří spojení mezi státem a církví. Toto spojení dá vznik nábožensko-politické moci podle vzoru papežství.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 11
Zjevení 13:15 Komentář
A bylo jí dáno, aby dala ducha tomu obrazu šelmy, aby obraz té šelmy mluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kdo by se obrazu té šelmy neklaněli. Je přirozené, že aliance mezi politickými a náboženskými silami vede nevyhnutelně k nesnášenlivosti a pronásledování.

Toto pronásledování brzy začne z titulu aliance mezi Spojenými státy americkými a papežstvím. Za okamžik uvidíme, jak k tomu dojde.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 12
Zjevení 13:16,17 Komentář
A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy. Až bude tento nábožensko-politický americký vládní systém zavedený, bude se souhlasem papežství nutit lidi, aby přijali znamení: znamení šelmy, které je předmětem naší lekce.

Než ale identifikujeme toto znamení, pokusme se vyřešit záhadu, zahalenou tajemstvím pro mnohé studenty biblických proroctví: význam čísla 666.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 13
Zjevení 13:18 Komentář
Zde je moudrost.

Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je šest set šedesát šest.
Bible nám neříká hledat nápis «666», ale počítat, abychom se k číslu 666 dostali.

V době apoštola Jana byla rozšířená dobře známá hra, zvaná «Gematria», ve které se vypočítávala hodnota jména přiřazením číslicové hodnoty písmenům tohoto jména podle římského číselného systému: V=5, X=10, C=100, atd.

Papežův středověký titul byl «VICARIUS FILII DEI», znamenající «Vikář Syna Božího».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 14
Číselná hodnota jména «VICARIUS FILII DEI» je opravdu 666
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 15
Zjevení 13:18 Komentář
Zde je moudrost. Samo číslo 666 by nestačilo k identifikaci papežství jako šelmy. Není překvapující, že zmíněný titul přestal být po jeho odhalení oficiálně používaný.

Historii však nelze vzít zpět. Je to dodatečný klíč ke znakům, které jsme již studovali.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 16
Zjevení 14:9,10 Komentář
Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení. Vraťme se nyní ke znamení šelmy.

Podle těchto veršů je nesmírně důležité znát podstatu znamení šelmy, protože trest za jeho obdržení bude věčná záhuba.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 17
Zjevení 7:1-3 Komentář
Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom.

Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři:

«Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!»
Znamení šelmy je v přímé konkurenci s Boží pečetí, protože obojí musí být umístěno na lidské čelo.

Porozuměním Boží pečeti odhalíme podstatu znamení šelmy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 18
Ezechiel 9:4 Komentář
«Projdi to město, projdi Jeruzalém,» řekl mu Hospodin, «a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají.» Podle Bible jsou Božím znamením označena čela těch, kteří se odmítají zůčastnit ohavností a činů, namířených proti Boží vůli.

Ale Slovo Boží je ještě přesnější...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 19
Deuteronomium 6:6,8 Komentář
Ať tato slova, jež ti dnes přikazuji, zůstanou ve tvém srdci. (...)

Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo.
Když předal Desatero přikázání Mojžíšovi, Bůh jasně naznačil, že tato přikázání musí být znakem na ruce a na čele, tj. abychom je nosili v mysli (znamení na čele) a praktikovali je (znamení na ruce).

Ale šelma chce také umístit své znamení na naše ruce a čela: z toho plyne, že znamení šelmy je v rozporu s Božími přikázáními.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 20
Exodus 13:9 Komentář
A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech. Nyní když víme, že je znamení šelmy v opozici Božímu zákonu, snažme se objevit přesnou podstatu této opozice.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 21
Ester 8:8 Komentář
Edikt psaný královým jménem a zapečetěný královým prstenem ovšem odvolat nelze. Aby byl oficiální, právní dokument musí nést pečeť zákonodárce. Ta musí obsahovat tři údaje:

  1. jméno zákonodárce;
  2. titul zákonodárce;
  3. území, na které se zákon vztahuje.

Co je tedy pečetí Božího zákona? Kde ji najdeme?

Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 22
Exodus 20:10,11 Komentář
Ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci. (...)

V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul.

Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
V Desateru přikázání najdeme čtvrté, vyžadující svěcení sedmého dne jako dne odpočinku a nesoucí tři údaje pečetě:
  1. jméno zákonodárce: «Hospodin»;
     
  2. Jeho titul: Stvořitel, «Hospodin učinil»;
     
  3. území, na které se zákon vztahuje: «nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 23
Římanům 4:11 Komentář
A znamení obřízky přijal [Abraham] jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl. Podle Slova Božího může být pečeť také znamením.

Je čtvrté přikázání - pečeť Božího zákona - také znamením?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 24
Exodus 31:13,17 Komentář
Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel. (...)

Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele.
Ano, sobota je skutečně znamením mezi Bohem a Jeho lidmi.
Ezechiel 20:12,20
Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem Hospodin, jejich Posvětitel. (...)

Svěťte mé soboty, ať jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 25
Všimněme si podobnosti mezi čtvrtým Božím přikázáním a varováním
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 26
Zjevení 14:9,10,12 Komentář
Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení. (...)

Zde je vytrvalost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
Boží varování jasně potvrzuje náš závěr: dodržováním Božích přikázání - včetně čtvrtého, týkajícího se soboty - se vyhneme obdržení znamení šelmy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 27
Daniel 7:25 (Ekumenická Bible) Komentář
Bude se snažit změnit doby a zákon. Viděli jsme, že malý roh, symbolizující papežství, se bude snažit změnit «doby a zákon».

A skutečně, formálním označením neděle jako nového dne odpočinku, na rozdíl od soboty, se papežství dotklo jediného přikázání, jehož obsahem je doba: čtvrtého přikázání, pečetě Božího zákona.

Znamením šelmy bude proto svěcení neděle jako dne odpočinku, namísto soboty čtvrtého Božího přikázání.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 28
Papežství připouští, že neděle je znamením jeho autority:
«V autorativním hlasu církve máme hlas samého Krista. Církev stojí nad Biblí; a převod posvátnosti dne ze soboty na neděli je pozitivním důkazem tohoto faktu. Popřete-li autoritu církve, nemáte žádné dostatečné či přijatelné vysvětlení nebo odůvodnění pro nahrazení soboty nedělí ve třetím - u protestantů čtvrtém - Božím přikázání.»
(Catholic Record, vol. XLV, 1. září 1923.)

«Samozřejmě, že katolická církev prohlašuje, že tato změna [ze soboty na neděli] byl její akt (...). A tento akt je znamením její církevní moci a autority v náboženských záležitostech.»
(Odpověď kancléře C.F. Thomase na dopis z 28. října 1894, adresovaná kardinálu Gibbonsovi.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 29
Svěcení neděle jako dne odpočinku je uznáním papežské autority:
«Svěcení neděle (...) nejen že nespočívá na Bibli, ale je do očí bijícím rozporem s literou Bible, která předepisuje odpočinek v sobotu. Byla to katolická církev, která (...) převedla tento odpočinek na neděli (...) Tak protestanté, navzdory sobě samým, vzdávají svěcením neděle hold autoritě církve.»
(Monsignor Louis Segur, Plain Talk About Protestantism of Today, 1868, str.213.)

«Protestanté si neuvědomují, že svěcením neděle přijímají autoritu mluvčího církve, papeže.»
(Our Sunday Visitor, 5. února 1950.)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 30
Deuteronomium 4:2 Komentář
Ke slovům, která vám přikazuji, nic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, jež vám přikazuji. Slovo Boží mluví jasně: Desatero přikázání, včetně čtvrtého, nesmí být změněno.

Musíme je dodržovat přesně, jak napsáno Bohem.
Lukáš 16:17
[Ježíš řekl:]

«Snadněji však pomine nebe i země, než aby padla jediná čárka ze Zákona.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 31
Ezechiel 22:26 Komentář
Kněží té země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co je mi svaté. Nerozlišují mezi svatým a obyčejným, neukazují rozdíl mezi čistým a nečistým a neohlížejí se na mé soboty.

Jsem mezi nimi v opovržení!
Papežství nebylo první, které napadlo sedmý den, sobotu.

V průběhu dějin se vyskytli různí náboženští vůdci, kteří nabádali lid k neuposlechnutí Božích přikázání a znevažování soboty.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 32
Marek 7:7-9 Komentář
[Ježíš řekl:] «Nadarmo mne ale uctívají, když učí učení a přikázání lidí. Opustili jste totiž Boží přikázání a dodržujete lidskou tradici. (...)»

A řekl jim: «Zavrhujete Boží přikázání čistě, abyste zachovali svou tradici.»
Každý z nás si musí zvolit mezi lidskými tradicemi a Božím přikázáním: mezi nedělí, znamením autority šelmy a sobotou čtvrtého přikázání, znamením autority Boha, které ustanovil na samém počátku lidské historie.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 33 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 33
Skutky 5:29 Komentář
Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh a šelma spolu bojují o získání naší věrnosti v uctívání.

V této bitvě je pro nás nemožné zůstat neutrálními: nepostavíme-li se na stranu Boha, budeme automaticky započítáni ke ctitelům šelmy.
Matouš 12:30
[Ježíš řekl:]

«Kdo není se mnou, je proti mně.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 34 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 34
Zjevení 13:17 Komentář
A aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení (...) té šelmy. V současnosti nemá znamení šelmy nikdo.

Až bude ale vytvořena aliance mezi papežstvím a Spojenými státy americkými pod vedením křesťanského náboženského pravicového křídla, svěcení neděle se brzy stane povinným pro všechny.

Znamení šelmy pak bude vloženo na všechny ty, kteří z obav před represáliemi odmítnou sobotu a budou světit neděli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 35 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 35
Zjevení 13:8 Komentář
Budou se jí [šelmě] klanět všichni, kdo bydlí na zemi, každý, jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Odmítnutím uctívat šelmu a obdržet její znamení se zařadíme na stranu Boha.

Naše čelo tak bude označeno Boží pečetí a naše jméno zůstane zapsané v knize života.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 36 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 36
Zjevení 3:5 Komentář
Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly. Složme svoji důvěru v Ježíše Krista.

Budeme-li toužit zůstat mu věrní, dá nám k tomu potřebnou sílu, zejména když budeme muset volit mezi uctíváním šelmy a svěcením jejího dne odpočinku, neděle, nebo uctíváním Boha a svěcením Jeho dne odpočinku, sedmého dne, soboty.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 37 Moment pravdy Lekce 36
666 a znamení šelmy
Okénko 37
Pomodleme se společně:
Náš Otče,

i když ještě nikdo neobdržel znamení šelmy, vidíme, jak se nebezpečí objevuje na obzoru.

Brzy bude svěcení neděle požadováno po každém a pro ty, kteří odmítnou, nastanou obtížné časy.

Prosíme, pomoz nám připravit se na tyto dny a od nynějška světit Tvůj svatý den odpočinku, sedmý den, sobotu.

Víme, že skrze milost a moc Tvého Ducha dokážeme zůstat Ti věrní za všech okolností, aby naše jména nebyla vymazána z Tvojí knihy života. Ve jménu Ježíše Krista se modlíme.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 36 Test lekce 36 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: «Mounts Drum and Sanford highlight Wrangell-St. Elias National Park and Preserve.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999. Okénko 2: V: časopis «The Watchtower» (15-06-1985), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 9. Okénko 3: «Taking the Pope prisoner». V: «Our Day in the Light of Prophecy» (SPICER, W.A.), Public domain, strana 139. Okénko 4: AP/Wide World Photo. V: časopis«La Sentinelle» (srpen 1997), Pacific Press Publishing Association, strana 3. Okénko 5: BISHOP, Tom. «Beasts of Revelation 13». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #41. Okénko 6: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #4, WASHD081.JPG. Okénko 7: V: časopis «The Watchtower» (01-02-1986), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 6. Okénko 8: Foto od BLAISE, Olivier. «Nevada Test Site», Gamma Liaison. V: «Microsoft Encarta 98 Deluxe». Okénko 9: Foto od Reuters/Bettmann, New York. «President Bill Clinton chats with the Pope». V: «John Paul II» (EDWARDS, Patrick), Bison Books, London, 1995, strana 68. Okénko 10: THORKELSON, Gregg. V: časopis «Signs of the Times» (říjen 2000), Pacific Press Publishing Association, strana 1. Okénko 11: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 195. Okénko 12: Obrázek od: Generation of graphics on CoolText.com (http://www.cooltext.com/). Okénko 13: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #21 («La Babylone Mystique - la Courtisane»), strana 4. Okénko 14-a: V: WHITE, Ellen G., «The (New, Illustrated) Great Controversy», Laymen for Religious Liberty Inc., 1990, strana 288-42. Okénko 14-b: Obrázek #1: V: WHITE, Ellen G., «The (New, Illustrated) Great Controversy», Laymen for Religious Liberty Inc., 1990, strana 288-66. Obrázek #2: V: WHITE, Ellen G., «The (New, Illustrated) Great Controversy», Laymen for Religious Liberty Inc., 1990. strana 288-57. Okénko 15: V: časopis «The Watchtower» (15-10-1991), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 8. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 16: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 233. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 17: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM256.BMP. Okénko 18: V: časopis «The Watchtower» (15-04-1987), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 19: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 152. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 20: V: časopis«The Watchtower» (15-09-1988), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 15. Okénko 21: BISHOP, Tom. «Seal of God and mark of the beast 1». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #43. Okénko 22: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #10 («Le Sceau de Dieu In l’Apocalypse»), strana 1. Okénko 23: ANDERSON, Harry. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 93. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 24: ANDERSON, Harry. V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 142,143. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 25-a: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM221.BMP. Okénko 25-b: Obrázek #1: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #10 («Le sceau de Dieu In l’Apocalypse»), strana 3. Obrázek #2: PADGETT, Jim. V: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, strana 350. Okénko 26: CRUZ, Nery. V: časopis «La Sentinelle» (srpen 1984), Pacific Press Publishing Association, strana 14. Okénko 27: Neznámý zdroj. Okénko 28: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #19 («La Marque de la Bęte»), strana 1. Okénko 29: V: časopis «Awake» (08-02-1989), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 30: LEE, Elfred. V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), strana 3. Okénko 31: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #11 («How the Little Horn Changed God’s Law»), strana 1. Okénko 32: V: časopis «The Watchtower» (01-09-1998), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 33: BISHOP, Tom. «Truth or tradition». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #28. Okénko 34: V: časopis «Canadian Adventist Messenger» (leden 1995), SDA Church in Canada, přední strana. Okénko 35: ZINGARO, Charles. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 125. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 36: V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, První kvartál 2000, přední strana. Okénko 37: «Smoky Mountains National Park of Tennessee.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 36 Test lekce 36 je pro vás připravený!