DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 37

Odložit každou zátěž...

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 1
Zveme vás ke společné modlitbě:
Otče,

opět k Tobě přicházíme s prosbou, abys otevřel naše srdce a mysli Tvému vzácnému učení.

Víme, že opravdové štěstí spočívá v poslušnosti Tvé vůle a proto znovu otevíráme Tvé Slovo.

Nechť nám tato lekce ještě více objasní, co od každého z nás očekáváš, abychom mohli pod vlivem Ducha Svatého přivádět do praxe co nás Tvé Slovo učí. Tak prosíme ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 2
1 Jan 3:22 Komentář
A o cokoli prosíme, přijímáme od něho, neboť zachováváme jeho přikázání a děláme to, co je v jeho očích příjemné. V našich předchozích lekcích jsme viděli důležitost Božích přikázání v našem duchovním životě.

Apoštol Jan nám říká, že musíme nejen dodržovat Boží přikázání, ale také dělat věci, které jsou «v Jeho očích příjemné.»

Tak porosteme ve znalosti Pána.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 3
Židům 12:1 Komentář
Proto i my, obklopeni takovým oblakem svědků, odložme každou zátěž i hřích, jenž nám tak snadno bývá překážkou. Bůh od nás žádá činnost Jemu příjemnou nejen pro naše štěstí, ale také abychom se stali příkladem lidem kolem nás a přivábili je ke Kristu.

Jako Ježíšovi velvyslanci musíme dbát na čistotu našeho chování, slov a myšlenek.

Proto musíme odložit každou zátěž, která by nám bránila tohoto cíle dosáhnout.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 4
Marek 4:24 Komentář
Řekl jim [Ježíš] také: «Dávejte pozor na to, co posloucháte.» Předně nás Slovo Boží žádá být opatrní, co posloucháme. Propůjčit svůj sluch pomluvám je velmi snadné, ale ne již tolik povznášející.

Křesťan bude také pozorně vybírat hudbu, kterou poslouchá. V dnešní době je v oběhu mnoho písní, které svým obsahem propagují jen hřích.
Izaiáš 33:15,16 (Ekumenická Bible)
[Ten] kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvu k prolévání krve (...) bude přebývat na výšinách.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 5
Izaiáš 5:12 (Ekumenická Bible) Komentář
Citara a harfa, bubínek a píšťala a víno jsou na jejich pitkách, ale na dílo Hospodinovo neberou zřetel. Již Starý zákon zaznamenává existenci hudby, jejíž styl a lyrika vyzývaly ke zlu, a místa, kde se taková hudba provozuje.

I dnes Bůh žádá svůj lid, aby od těchto věcí upustil.
Izaiáš 23:16 (Ekumenická Bible)
Vezmi citaru, obcházej město, nevěstko zapomenutá, hezky hrej, zpívej píseň za písní, ať se připomeneš.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 6
1 Samuel 16:14,17,23 (Ekumenická Bible) Komentář
Duch Hospodinův se tedy odvrátil od Saula a jej potom (...) děsil duch zlý. (...)

Saul na to svým služebníkům řekl: «Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho.» (...)

Stávalo se, že kdykoli na Saula přicházel jakýsi duch (...) brával David harfu a hrál na ni. Saulovi se pak ulevilo a bývalo mu lépe, poněvadž onen zlý duch se od něho odvracel.
Volba špatné hudby může mít na nás katastrofální vliv.

Na druhé straně, dobře zvolená hudba může pomáhat vytříbit naše myšlenky k čistotě.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 7
Koloským 3:16 Komentář
Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalozpěvy a duchovními písněmi; s vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. Tyto dvě pasáže nám ukazují výborný příklad hudby, která prohlubuje náš duchovní růst v Ježíši.
Efezským 5:18,19
(...) buďte naplňováni Duchem. Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 8
Matouš 6:22,23 (Ekumenická Bible) Komentář
Světlem těla je oko.

Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.

Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě.
Co slyšíme a vidíme je podhoubím pro naše myšlenky, které potom ovlivňují naše slova a činy.

To je důvod, proč musíme být opatrní o co naše oči a uši zavadí.
Přísloví 22:17
Nakloň své ucho a slova mudrců slyš.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 9
Žalm 101:3 (Ekumenická Bible) Komentář
Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Musíme stále odpovědně zvažovat, čím naši mysl živíme.

Filmy, televize, internet, knihy a časopisy mohou snadno otrávit naše myšlenky, jestliže nevolíme moudře.
Izaiáš 33:15,16 (Ekumenická Bible)
[Ten] kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvu k prolévání krve, kdo zavírá oči, aby nepřihlížel ke zlu, ten bude přebývat na výšinách.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 10
Přísloví 3:31 Komentář
Nezáviď člověku, jenž násilí páše, nesdílej žádnou z jeho cest. Násilí, nezákonný sex, drogy a jiné ukazatele ke zlu: toto je náplň často nabízená filmy, televizí, knihami a časopisy.

Bůh nás vyzývá k opatrnosti co posloucháme a pozorujeme, abychom si zachovali čistotu myslí a tím prohlubovali náš vztah k Němu.
Žalm 119:37 (Ekumenická Bible)
Odvracej mé oči, ať nehledí na šalebnost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 11
Matouš 5:28 Komentář
Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Kvalita výživy, kterou naší mysli dáváme, ovlivňuje naše myšlenky a ty podle toho budou buď čisté, nebo zbankrotované.

Je naší odpovědností volit to nejlepší.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 12
Žalm 119:136 (Ekumenická Bible) Komentář
Proudem se mi řinou slzy z očí, že se nedodržuje tvůj Zákon. Ptejme se sami sebe: pláčeme jako David, když vidíme, jak lidé přestupují Boží zákon?

Vše, co jsme viděli ve filmech a v televizi, vše, co jsme četli v knihách a časopisech, zatvrdilo naše srdce.

Zde je ale dobrá zpráva: náš stav není beznadějný, protože naše srdce mohou být stále ještě obměkčena skrze přítomnost Ducha Svatého.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 13
Filipským 4:8 Komentář
(...) cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. Přísunem zdravých podnětů do našich myslí dáváme prostor činnosti Ducha Svatého, který postupně naše myšlenky očistí.
2 Korintským 10:5
(...) uvádíme každou myšlenku do zajetí, aby byla poslušna Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 14
Exodus 19:10 Komentář
Hospodin Mojžíšovi řekl:

«Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. Ať si vyperou šaty.»
Bůh nás také žádá, abychom dávali příklad naším vzhledem.

Správná hygiena a čisté oblečení by měly charakterizovat každého Kristova velvyslance.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 15
Genesis 35:2,4 Komentář
«Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty!» (...)

Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších.
Bůh také žádá svůj lid nenosit šperky.
Exodus 33:5,6
Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: «Vyřiď synům Izraele: “Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním.”»

Od hory Choréb šli tedy synové Izraele bez ozdob.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 16
Ozeáš 2:15 (Ekumenická Bible) Komentář
Ztrestám ji za dny baalů, že jim pálí kadidlo a zdobí se kroužkem a náhrdelníkem. Šperky jen podporují pýchu a chtivost.

Vyhněme se jim.
Izaiáš 3:18-21; 4:4 (Ekumenická Bible)
V onen den odejme Panovník okrasné nákotníky, náčelky a půlměsíčky, náušnice, náramky a závojíčky, čelenky a řetízky, stužky, talismany a amulety, prsteny a nosní kroužky. (...)

A Panovník smyje špínu dcer sijónských (...).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 17
Zjevení 12:1 Komentář
A na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna dvanácti hvězd. Brzy budeme studovat o dvou ženách Zjevení:
  • ta první je čistá, zahalená sluncem;
     
  • druhá je nečistá, pokrytá šperky.
Se kterou z těchto žen se ztotožníme?
Zjevení 17:3,4
A uviděl jsem ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů.

Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 18
1 Petr 3:3,4 Komentář
Vaší ozdobou ať není to, co je vnější - zaplétání vlasů, ověšování zlatem nebo navlékání šatů - ale ten skrytý člověk srdce oděný nepomíjivostí krotkého a pokojného ducha, jenž je velmi drahý před Bohem. Bůh si necení extravagantního zjevu, ale očekává, že náš vzhled bude střízlivý.

Bůh oceňuje očištěné srdce a upřímný postoj k Němu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 19
1 Timoteovi 2:9,10 Komentář
Podobně také, aby se ženy zdobily upraveným oděvem, s cudností a rozvahou, ne zaplétáním vlasů, zlatem, perlami nebo drahým rouchem, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Ačkoliv je tato rada adresovaná ženám, platí stejně i pro muže!

Snaha po výstřednosti dnes nabírá u obou pohlaví takových rozměrů a důležitosti, že prostředky k tomu vynaložené jsou nejen nelogické, ale přímo nemorální.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 20
Ezechiel 23:40,43 (Ekumenická Bible) Komentář
(...) oči si líčila a ozdobou zdobila. (...)

Řekl jsem o té, která cizoložstvím sešla: «Ještě teď s ní páchají smilstva a ona s nimi.»
Stále k našemu zjevu: všiměme si, že Slovo Boží slučuje přehnanou kosmetiku s opuštěním zásad víry a pohanstvím.
Jeremiáš 4:30 (Ekumenická Bible)
Ale ty, vypleněná, co to děláš? Odíváš se karmínem, zdobíš se zlatými ozdobami, líčíš si oči? Nadarmo se krášlíš.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 21
2 Královská 9:30 (Ekumenická Bible) Komentář
Než přijel Jehú do Jizreelu, Jezábel o všem uslyšela. Namalovala si oči líčidlem. Jezábel, symbol ženy odpadlé od víry, je přesný příklad, který nemá být věřícími následován.

Žena - křesťanka by neměla používat výraznou kosmetiku, ale zvolit a udržovat si přirozený, zdravý vzhled.
Zjevení 2:20 (Ekumenická Bible)
Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 22
Jan 17:15,16 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.»
Abychom odložili všechnu tu přítěž, nemusíme do vyhnanství na pustý ostrov! Tam by bylo obtížné šířit evangelium...

Co potřebujeme, je přítomnost Krista v našich srdcích.

Ačkoliv jsme obklopeni touto přítěží, Bůh nám dá sílu, abychom se jí mohli vyhnout a dokázali odporovat Satanovým svodům.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 23
Bůh nás nabádá nemilovat svět, ani věci světa:
«Milovaní, vyzývám vás jako cizince a přistěhovalce: zdržujte se tělesných žádostí, jež bojují proti duši.» (1 Petr 2:11)

«Nemilujte svět ani ty věci, které jsou ve světě. Jestliže někdo miluje svět, Otcova láska v něm není. Neboť všechno, co je ve světě - žádost těla, žádost očí a pýcha života - to není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí, i jeho žádost, ale ten, kdo činí Boží vůli, trvá na věky.» (1 Jan 2:15-17)

«Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdokoli si tedy umíní být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.» (Jakub 4:4)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 24
Nesmíme se dotýkat nečistých věcí tohoto světa:
«Netáhněte jho s nevěřícími. Vždyť jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí a jaké společenství světla s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem a jaký díl má věřící s nevěřícím? (...) Proto: “Vyjděte z jejich středu a oddělte se,” praví Pán, “nedotýkejte se nečistého, a já vás přijmu.”» (2 Korintským 6:14,15,17)

«Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi.» (Deuteronomium 14:2)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 25
S pomocí Boha působícího v nás můžeme odložit všechnu přítěž:
«Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.» (Filipským 4:13)

«Vždyť ten, kdo ve vás podle své dobré vůle působí chtění i činění, je Bůh!» (Filipským 2:13)

«Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli.» (Galatským 5:16,17)

«Proto i my, obklopeni takovým oblakem svědků, odložme každou zátěž i hřích, jenž nám tak snadno bývá překážkou, a s vytrvalostí běžme závod, který leží před námi. Hleďme na původce a dokonavatele víry Ježíše.» (Židům 12:1,2)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 26
1 Tesalonickým 5:23,24 Komentář
Sám Bůh pokoje ať vás tedy plně posvětí a zachová celého vašeho ducha, duši i tělo bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Ten, který vás volá, je věrný a on to učiní.
Jestli si to skutečně přejeme, Bůh nás postupně přemění do Jeho podoby, abychom byli připraveni na příchod Ježíše.
Filipským 1:3,6
Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. (...) Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 27
1 Tesalonickým 5:21,22 Komentář
Všechno prověřujte; co je dobré, toho se držte. Varujte se zla v každé podobě. Pro křesťana není nic důležitějšího, než aby se snažil poznat Boží vůli a uváděl ji do praxe.
Efezským 5:8,10,11,15-17
Choďte jako děti světla. (...) Rozeznávejte, co je příjemné Pánu, a neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je usvědčujte. (...)

Dbejte tedy pečlivě na to, jak máte chodit: ne jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé.

Proto nebuďte nerozumní, ale chápejte, co je Pánova vůle.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 28
Nepřizpůsobujme se světu, ale hledejme a plňme Boží vůli:
«A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle.» (Římanům 12:2)

«Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví a dokonale se spolehněte na milost, kterou vám přináší zjevení Ježíše Krista. Jakožto poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem jako v době své nevědomosti, ale jako je svatý Ten, který vás povolal, buďte i vy ve všem svém chování svatí. Je přece napsáno: “Buďte svatí, neboť já jsem svatý.”» (1 Petr 1:13-16)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 29
Efezským 4:17-20 Komentář
Toto tedy říkám a dosvědčuji v Pánu, abyste již nechodili tak, jako chodí ostatní pohané, v marnosti své mysli, zatemnění v rozumu a odcizení od Božího života kvůli nevědomosti, která je v nich pro zatvrzelost jejich srdce. Ti otupěli a vydali se nestydatosti, aby chtivě páchali každou nečistotu.

Vy jste však Krista takto nepoznali.
Buďme opatrní. Neznalost a zatvrzelost srdce nám nedovolují rozpoznat svody tohoto světa.

Naštěstí, Duch Svatý na tyto svody jasně poukáže každému, kdo chce plnit Boží vůli.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 30
Filipským 2:5 Komentář
Nechť je tedy ve vás totéž smýšlení, jaké bylo v Kristu Ježíši. Je pro nás těžké odložit veškerou přítěž?

Jestliže ano, dejme si tuto otázku: «Jak by se v mojí situaci zachoval Ježíš?»

Tato jednoduchá otázka nám pomůže udělat to nejlepší rozhodnutí. Věříme-li, že by Ježíš takovou věc nedělal, neměli bychom ani my.
1 Korintským 2:16
A my máme mysl Kristovu!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 31
Křesťané by měli být opakem lidí tohoto světa:
«Všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez vady uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, v němž záříte jako světla ve světě.» (Filipským 2:14,15)

«(...) protože ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem, aby tak již po zbývající čas nežil v těle pro lidské žádosti, ale pro Boží vůli. Stačí nám přece ten uplynulý čas života, kdy jsme dělali, co se líbí pohanům: chodili jsme v nestydatostech, žádostech, opilství, hodech, pitkách a v nechutné modloslužbě. Proto je jim divné, když se s nimi již nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, a spílají vám.» (1 Petr 4:1-4)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 32
Jako atleti, i my se musíme poctivě připravovat na příchod Ježíše:
«Nevíte snad, že ti, kdo běží závod, běží sice všichni, ale vítěznou odměnu dostává jen jeden? Běžte tak, abyste ji získali. A každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni to ovšem dělají, aby získali pomíjející věnec, my však nepomíjející.» (1 Korintským 9:24,25)

«Také když někdo závodí, nezíská věnec, pokud nezávodil podle pravidel.» (2 Timoteovi 2:5)

«Dále vás tedy, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste se ještě více rozhojňovali v tom, co jste od nás přijali, totiž jak máte žít a líbit se Bohu.» (1 Tesalonickým 4:1)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 33 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 33
Uveďme do praxe co nás Bůh učí a On bude s námi:
«Já [Pavel], vězeň v Pánu, vás tedy prosím, abyste chodili, jak se sluší na to povolání, jímž jste byli povoláni.» (Efezským 4:1)

«Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.» (Filipským 4:8,9)

«Ať už tedy jíte nebo pijete nebo děláte cokoli, dělejte všechno k Boží slávě.» (1 Korintským 10:31)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 34 Moment pravdy Lekce 37
Odložit každou zátěž...
Okénko 34
Pomodleme se společně:
Náš Otče,

kdyby štěstí spočívalo ve věcech tohoto světa, nežádal bys nás, abychom je odložili. Ty ale víš, že jsou přítěží, která nás od Tebe odděluje.

Apoštol Pavel napsal, «Ale cokoli mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu;» a dodal, «A vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše, mého Pána.» (Filipským 3:7,8).

Prosíme, uč nás pokládat tuto zátěž za nečistotu, kterou rádi odložíme, abychom byli připraveni na Ježíšův příchod. Jeho jménem se modlíme.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 37 Test lekce 37 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: In: časopis «Adventist Review» (Special Edition - «Time to Go Deeper»), strana 20. Okénko 2: V: časopis «The Watchtower» (01-02-1991), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 3: V: časopis «The Watchtower» (15-09-1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 17. Okénko 4: V: časopis «Awake» (22-09-1994), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 5: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM064.BMP. Okénko 6: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 125. Okénko 7: V: časopis «The Watchtower» (15-10-1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 23. Okénko 8: HARLAN, Russell. V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 3» (MAXWELL, Arthur S.), strana 172,173. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 9: V: časopis «The Watchtower» (01-11-1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 17. Okénko 10: HUTCHINSON, WM. V: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 169. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 11: V: časopis «Awake» (22-07-1994), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 26. Okénko 12: V: «The Watchtower» časopis (April 1, 1994), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 3. Okénko 13: Photo by SPRINGER, Joel. V: časopis «Adventist Review» (září 1996), strana 17. Used by permission. Copyright ©1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 14: Foto od Mark Bolster/International Stock. V: časopis «Signs of the Times» (listopad 1998), Pacific Press Publishing Association, strana 18. Okénko 15: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 41. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 16: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 239. Okénko 17: Obrázek #1: BISHOP, Tom. «Woman of Revelation 12». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #40. Obrázek #2: BISHOP, Tom. «Woman of Revelation 17». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #45. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 18: V: časopis «La Sentinelle» (březen 1994), Pacific Press Publishing Association, strana 1. Okénko 19: Advertisement for shampoo «Timotei». Okénko 20: Booklet «Couleurs Extręmes, Xpérience Couleur», L’Oréal Paris. Okénko 21: Foto od PonoPresse. V: časopis «Femme Plus» (srpen 2000), strana 40. Okénko 22: HUTCHINSON, William. V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 4» (MAXWELL, Arthur S.), strana 143. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 23: V: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, strana 229. Okénko 24: V: časopis «The Watchtower» (01-06-1993), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 17. Okénko 25: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 140. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 26: SEDLACK, Andrew. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 186. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 27: V: časopis «The Watchtower» (15-09-1987), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 10. Okénko 28: V: časopis «The Watchtower» (15-03-1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 29: ZINGARO, Charles. V: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 48. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 30: ANDERSON, Harry. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 104,105. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 31: V: časopis «The Watchtower» (15-03-1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 17. Okénko 32: Foto od Peter Grumann - The Image Bank. V: časopis «La Sentinelle» (říjen 1995), Pacific Press Publishing Association, strana 1. Okénko 33: NYE, Vernon. V: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), strana 98. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 34: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #8, Photo Library 3, 424023.PCD.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 37 Test lekce 37 je pro vás připravený!