DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 38

Zloději v církvi?

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 1
Požádejme Boha, aby nás v této lekci vedl:
Náš Otče,

víme, že připravuješ mnohá požehnání pro ty, kteří Tě chtějí následovat.

Proto tě žádáme, abys nás osvítil svým Duchem tak, abychom otevřením Tvého Slova porozuměli Tvé vůli a skrze moc, kterou v nás působíš, mohli uvádět do praxe co nás učíš.

Tak se modlíme ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 2
Žalm 50:10-12 (Ekumenická Bible) Komentář
Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách, v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe.

Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.
Jako Stvořitel vesmíru Bůh prohlašuje své vlastnické právo na vše, co existuje.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 3
Žalm 24:1,2 (Ekumenická Bible) Komentář
Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil. Bohu, Stvořiteli všech věcí, patří celý vesmír.
Jób 41:11 (Ekumenická Bible)
[Hospodin řekl:] «Pod celým nebem všechno je mé.»
Deuteronomium 10:14
Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na ní.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 4
Bůh je náš Stvořitel a Vykupitel; proto jsme také Jeho vlastnictvím:
«Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid.» (Žalm 100:3 - Ekumenická Bible)

«Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: “Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.”» (Izaiáš 43:1 - Ekumenická Bible)

«Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu.» (1 Korintským 6:19,20)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 5
Aggea 2:8 (Ekumenická Bible) Komentář
«Mé je stříbro, mé je zlato,» je výrok Hospodina zástupů. My ale již tak snadno nepřiznáváme, že všechno stříbro a zlato také náleží Bohu...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 6
Deuteronomium 8:17,18 Komentář
Neříkej si v srdci:

«Díky svým schopnostem a své síle jsem se takto vzmohl,» ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává schopnost vytvářet bohatství.
I když si to možná nemyslíme, dlužíme Bohu za všechen majetek, který jsme v životě získali.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 7
1 Paralipomenon 29:11,12,14,16 Komentář
Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.

Bohatství a sláva pocházejí od tebe. (...)

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. (...)

Hospodine, Bože náš, všechno toto (...) pochází z tvé ruky. Tobě patří všechno.
Bůh je ten, který nám dává schopnost získat majetek plně náležející Jemu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 8
Matouš 25:14 Komentář
Je to [království nebeské] totiž jako když člověk při odchodu na cestu zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Ježíš nás mnohokrát přirovnal ke správcům, kterým Bůh svěřil svůj majetek.

Musíme ho spravovat moudře a věrně.
Lukáš 12:42
Kdo je tedy ten věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 9
Lukáš 16:1,2 Komentář
Svým učedníkům pak [Ježíš] řekl:

«Byl jeden bohatý člověk, který měl správce; a ten byl před ním obviněn, že mrhá jeho majetkem. Zavolal ho tedy a řekl mu:

“Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství, neboť už nemůžeš být správcem.”»
Jednoho dne bude Bůh žádat účet našeho správcovství, tj. způsobu, jak jsme zacházeli s penězi, které nám svěřil.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 10
1 Korintským 4:2 Komentář
Od správců se ostatně vyžaduje, aby byl každý shledán věrným. Aby nás vedl ke spravování majetku který nám svěřil, Bůh pro nás ustanovil přesný finanční plán.

Přijetím účasti na tomto plánu vyjádříme naši vděčnost za Jeho požehnání.
Žalm 116:12 (Bible Kralická)
Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná?
Matouš 22:21
Dejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 11
Přísloví 3:9 (Ekumenická Bible) Komentář
Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. První část Božího finančního plánu spočívá v odevzdání desátku z našeho celého příjmu, tj. desetiny ze všeho, co vyděláme.
Malachiáš 3:10 (Ekumenická Bible)
Přinášejte do mých skladů úplné desátky.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 12
Leviticus 27:30,32 Komentář
Veškeré desátky země, ať už z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. (...)

Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu.
Zaznamenejme jako důležité: nedáváme desetinu našeho výdělku, ale vracíme tuto desetinu, protože náleží Bohu.

Princip desátků je tak jednoduchý, že mu porozumí i malé dítě:
  • když vyděláme 100, vrátíme 10;
  • když vyděláme 1000, vrátíme 100;
  • atd.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 13
Genesis 14:18-20 Komentář
Ten [Melchizedek] byl knězem Nejvyššího Boha. Požehnal mu těmito slovy: «Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha. (...)»

Abram mu tedy ze všeho dal desátek.
Již v dobách Abrahama a Jakuba vraceli Boží lidé Pánu desetinu všeho.
Genesis 28:20-22
Jákob tehdy složil tento slib:

«Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na mé cestě, (...) bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 14
Matouš 23:23 Komentář
Běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, že dáváte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale opustili jste závažnější věci ze Zákona - právo, milosrdenství a víru.

Tyto věci jste měli dělat a tamty neopouštět.
Ježíš také schvaloval zásadu desátků: popsal je jako věci, které nemají být opouštěny.

Všimněme si dobře Jeho slov: «a tamty neopouštět», to jest, nezanedbávat vrácení desetiny všeho.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 15
Numeri 18:21,26 Komentář
Hle, za jejich službu při Stanu setkávání jsem Leviho synům dal za dědictví všechny desátky v Izraeli. (...)

Řekni levítům:

«Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky z desátků.»
Ve Starém zákonu byly desátky mzdou Levítů, kterým byla přidělena práce ve svatyni (ve «stanu setkáváni», později v chrámu).

Všimněme si, že oni sami museli vracet desátky z desátků.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 16
1 Korintským 9:13,14 Komentář
Nevíte snad, že ti, kdo pracují se svatými věcmi, jedí ze svatých věcí, a ti, kdo slouží při oltáři, mají podíl z oltáře?

A stejně tak Pán nařídil, aby ti, kdo kážou evangelium, z evangelia žili.
V Novém zákonu byla práce v pozemské svatyni zrušena obětí Ježíše Krista na kříži a činnosti Levítů již není třeba.

Desátky jsou nyní mzdou těch, jejichž životním posláním je hlásání evangelia.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 17
Ezdráš 2:68 (Ekumenická Bible) Komentář
Někteří představitelé rodů přinesli po svém příchodu k domu Hospodinovu do Jeruzaléma dobrovolné dary pro Boží dům. Jako druhou část svého finančního plánu Bůh zavedl systém dobrovolných darů, jejichž hodnota závisí na dárci.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 18
Boží finanční plán zahrnuje také dobrovolné dary:
«Řekni synům Izraele, ať pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné.» (Exodus 25:2)

«Lid se radoval z toho, co bylo dobrovolně darováno, že z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu.» (1 Paralipomenon 29:9 - Ekumenická Bible)

«Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. (...) Přinesl jsem všechny tyto dobrovolné dary z přímého srdce. A nyní vidím, jak radostně ti přináší dobrovolné dary tvůj lid, který je zde.» (1 Paralipomenon 29:14,17 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 19
Deuteronomium 16:17 Komentář
Každý ať přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Velikost našeho daru záleží na nás.

Každý dává podle své štědrosti a prosperity.
Skutky 11:29
Učedníci tedy stanovili, že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům bydlícím v Judsku.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 20
Marek 12:41-44 Komentář
Potom se Ježíš posadil naproti pokladnici a díval se, jak do ní lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně.

Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své učedníky a řekl jim:

«Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své živobytí.»
Bůh oceňuje hodnotu našich darů podle velikosti našeho příjmu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 21
Malachiáš 3:7-9 (Ekumenická Bible) Komentář
«Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám,» praví Hospodin zástupů.

«Ptáte se: “Jak se máme vrátit?” Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte.

Ptáte se: “Jak tě okrádáme?” Na desátcích a na obětech.

Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod!»
Naneštěstí mnoho lidí, kteří se prohlašují za následovníky Boha, odmítají účastnit se věrně Jeho finančního plánu desátků a darů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 22
Matouš 6:24 Komentář
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne.

Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
«Mamon» je z Aramejského slova «bohatství».

Je skutečností, že čím více se blížíme ke konci časů, tím více si lidé dělají z bohatství Boha.
2 Timoteovi 3:1,2
Věz však, že v posledních dnech nastanou nebezpečné časy.

Lidé totiž budou samolibí, milující peníze (...).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 23
Marek 8:36,37 Komentář
Vždyť co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši?

A co dá člověk na oplátku za svou duši?
Láska k penězům bude příčinou zkázy mnoha lidí, které Pán volá ke spáse.

Vracením desátků a dobrovolnými dary směřuje Boží finanční plán přímo k potlačení vývoje lásky k penězům, abychom neztratili vizi nebeských pokladů, které pro každého z nás Bůh připravuje.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 24
Sobectví a láska k penězům nás připraví o Boží přítomnost:
«Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům; když po nich někteří dychtili, zbloudili od víry a sami se naplnili mnoha bolestmi.» (1 Timoteovi 6:10)

«Dejte pozor a varujte se lakomství; neboť život člověka nespočívá v hojnosti jeho majetku.» (Lukáš 12:15)

«“Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje?” je výrok Hospodina zástupů. “Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům.”» (Aggea 1:9 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 25
Varujme se, aby nás naše bohatství neoddělovalo od Boha:
«Až se tvůj skot a brav rozmnoží, až budeš mít hojnost stříbra a zlata, až se všechen tvůj majetek bude rozrůstat, pak ať se tvé srdce nepozdvihne, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha.» (Deuteronomium 8:13,14)

«(...) chudobu ani bohatství mi nedávej. Syť mne pokrmem tak, jak potřebuji, abych tě nezradil, jsa přesycen, “Kdo je Hospodin?” abych neříkal.» (Přísloví 30:8,9)

«Tak skončí každý, kdo se obohatit touží - o vlastní duši ho to připraví!» (Přísloví 1:19)

«Víte přece to, že žádný (...) lakomý člověk (jenž je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.» (Efezským 5:5)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 26
Je lépe shromažďovat poklady v nebi, než na zemi:
«Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou, ale hromaďte si poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.» (Matouš 6:19-21)

«Hledejte raději Boží království a všechny tyto věci vám budou přidány.» (Lukáš 12:31)

«Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, přikazuj, ať nesmýšlí povýšeně a nespoléhají na nejisté bohatství, ale na živého Boha, který nám dává k užívání hojnost všeho. Také ať činí dobře, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními; ať si ukládají dobrý základ pro budoucnost, aby se chopili věčného života.» (1 Timoteovi 6:17-19)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 27
Matouš 25:20,21 Komentář
«Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej se, získal jsem pět dalších.»

Jeho pán mu tedy řekl:

«Výborně, můj dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný nad málem, proto tě ustanovím nad mnohým. Vejdi do radosti svého pána.»
Při Jeho návratu Ježíš «každému odplatí podle jeho skutků.» (Matouš 16:27).

Naše odměna bude odrážet i způsob, jakým jsme hospodařili s Božím majetkem v našem životě zde na zemi.
Matouš 25:30
A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té zevnější tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 28
Izaiáš 48:18 (Ekumenická Bible) Komentář
Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Mnoho bohatých požehnání očekává ty, kteří se věrně a štědře řídí Božím finančním plánem.

Nezapomínejme ale, že si Bůh přeje, abychom dávali s radostí.
Skutky 20:35
[Máme] pamatovat na slova Pána Ježíše, protože on řekl:

«Požehnanější je dávat, než dostávat.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 29
Bůh nás žádá dávat ochotně a štědře, ne s nechutí nebo z přinucení:
«Každý ať dává tak, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.» (2 Korintským 9:7)

«Kdo dává, [ať dává] ve štědrosti.» (Římanům 12:8)

«Každý, kdo má ochotné srdce, ať přinese Hospodinu příspěvek - zlato, stříbro, bronz. (...) Potom přicházeli - každý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek.» (Exodus 35:5,21)

«Dávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku.» (Deuteronomium 15:10)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 30
Malachiáš 3:10 (Ekumenická Bible) Komentář
«Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste,» praví Hospodin zástupů: «Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.» Slovo Boží mluví jasně: s devíti desetinam a Božím požehnáním dojdeme dále, než s deseti desetinami bez Božího požehnání!

Bůh nás zve, abychom jeho slib vyzkoušeli!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 31
Věrný a štědrý správce může očekávat bohaté Boží požehnání:
«Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly potom naplní zrní, tvé sklepy budou vínem oplývat.» (Přísloví 3:9,10)

«Někdo rozdává, a ještě bohatne, jiný škudlí až běda - k vlastní chudobě!» (Přísloví 11:24)

«Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.» (Žalm 37:25 - Ekumenická Bible)

«Dávejte a bude vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a přetékající dají do vašeho klína.» (Lukáš 6:38)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 32
Bůh se plně postará o potřeby věrného správce:
«Kdo skoupě rozsívá, bude skoupě i sklízet, ale kdo rozsívá požehnaně, bude také sklízet požehnaně. Každý ať dává tak, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky ve všem měli veškerý dostatek a byli hojní ke každému dobrému skutku.» (2 Korintským 9:6-8)

«Od chvíle, kdy začali přinášet oběť pozdvihování do Hospodinova domu, je jídla do sytosti a ještě hodně zůstává, neboť Hospodin svému lidu požehnal. Tak mnoho toho zůstalo.» (2 Paralipomenon 31:10 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 33 Moment pravdy Lekce 38
Zloději v církvi?
Okénko 33
Poděkujme Bohu za všechna Jeho požehnání:
Náš Pane,

Ty znáš naši hříšnou přirozenost a víš, jak snadno podléháme pokušení milovat peníze.

Dal jsi nám ale plán, který nás může od tohoto nebezpečí ochránit a současně nám dát výsadu podílet se finačně na šíření Tvého díla.

Pobízeni ochotným srdcem, přejeme si vyzkoušet Tvůj slib věrným navracením desátek z celého našeho příjmu a dobrovolných darů podle našich možností.

Prosíme, ať nesou dobré ovoce pro Tvou práci. A rovněž prosíme, pečuj o nás ve všech našich potřebách. Ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 38 Test lekce 38 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Foto v: «10,000 Designer Photos» od Global Star Software, 1999, P008b086.JPG. Okénko 2: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #3, 22_104.JPG. Okénko 3: «View of the Earth from space, captured by the crew of Apollo 17.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 4: NYE, Vernon. V: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 38. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: V: časopis «The Watchtower» (01-01-1998), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 23. Okénko 6: V: časopis «The Watchtower» (15-06-1986), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 7: BOWER, Maurice. V: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 15», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, strana 1952-c. Okénko 8: V: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 185. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 9: V: časopis «La Tour de Garde» (01-10-1989), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 9. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 10: Foto od CREWS, Dennis. V: časopis «Ministry» (červen-červenec 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, strana 25. Okénko 11: V: «Securite Sociale Divine» (REES, Melvin E.), Pacific Press Publishing Association, 1970, strana 31. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 12: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 191. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 13: ANDERSON, Harry. V: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 154. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 14: V: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 78. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 15: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 130. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 16: V: časopis «Adventist Review» (Neznámé datum). Okénko 17: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), strana 144. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 18: Foto od WINES, J. Edward. V: časopis «Adventist Review» (říjen 1996), strana 17. Okénko 19: V: časopis «Awake» (08-12-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 20: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 158. Okénko 21: V: časopis «Awake» (22-03-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 3. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 22: V: časopis «Awake» (22-03-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 23: V: časopis «Awake» (08-03-1997), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 24: V: časopis «Awake» (22-06-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 31. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 25: V: časopis «Awake» (22-03-1994), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 2. Okénko 26: V: «The Bible Pageant, Volume 4: The Mighty Prince» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1949, strana 167. Okénko 27: V: «The Bible Pageant, Volume 4: The Mighty Prince» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1949, strana 168. Okénko 28: HARLAN, Russell. V: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), strana 140. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 29: V: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, strana 54. Okénko 30: Foto od Phil Banko/Stone. V: časopis «L’Actualite» (15-06-2000), strana 72. Okénko 31: V: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, strana 111. Okénko 32: CRANDALL, John. V: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 175. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 33: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #15, C0000540.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 38 Test lekce 38 je pro vás připravený!