DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 39

Naše tělo: Návod pro uživatele

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 1
Pomodleme se společně před začátkem této lekce:
Otče,

Tvoje Slovo nám vyjevilo tolik nádherných věcí o Tobě, o Tvé neskonalé lásce prokázané skrze Ježíše Krista a o Tvé vůli pro každého z nás.

Tyto lekce se již blíží ke konci, ale my víme, že máš pro nás ještě mnohé další pravdy, které osvítí naše srdce a mysli.

Ať nám Tvůj Duch Svatý zjeví tyto pravdy při otevření Tvého Slova. Ve jménu Ježíše Krista prosíme.

Amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 2
1 Korintským 6:19,20 Komentář
Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?

Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.
Nyní, vykoupeni z hříchů krví Ježíše Krista, náležíme Bohu. Svatý Duch přebývá v nás a tím se naše tělo stává Jeho chrámem.

Proto si Bůh přeje, abychom o svá těla pečovali.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 3
1 Korintským 3:16,17 Komentář
Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?

Jestliže někdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.
Bůh žádá, abychom pečovali o svá těla a mohli tak před ním stát v nejlepším zdraví.
Římanům 12:1
Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, skrze vaši rozumnou službu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 4
3 Jan verš 2 Komentář
Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. Pán si přeje, aby se celá naše existence, duchovní i fyzická, těšila plnému zdraví.

Chce, abychom měli zdravý rozum ve zdravém těle.
1 Tesalonickým 5:23
Sám Bůh pokoje ať vás tedy plně posvětí a zachová celého vašeho ducha, duši i tělo bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 5
Deuteronomium 6:24 Komentář
Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře, a tak je tomu dnes. V touze vidět nás v dobrém zdraví nám dal Bůh mnoho praktických směrnic.

Když je budeme dodržovat, můžeme tím zamezit mnoha nemocem.
Exodus 23:25
Když budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, požehná tvému chlebu i tvé vodě.

Z tvého středu odejmu nemoc.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 6
Genesis 2:15 Komentář
Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Bůh předepsal pro Adama a Evu činnost: požadoval od nich péči o jejich obydlí, zahradu Eden.

On ví, že pravidelná fyzická činnost vede k udržení optimálního zdraví, fyzického i duševního.
Přísloví 6:6,9
Jdi k mravenci, ty pecivále, pozoruj ho, a zmoudříš hned! (...)

Jak dlouho, lenochu, budeš polehávat, kdy už se konečně ze snu probudíš?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 7
Kazatel 5:11 (Ekumenická Bible) Komentář
Sladký je spánek toho, kdo pracuje. Po vydatné denní práci následuje osvěžující spánek.

Bůh nám dal také sobotu, náš týdenní odpočinek, kdy dáme starosti stranou a přiblížíme se k Němu.
Marek 6:31
Tehdy jim [Ježíš] řekl: «Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.»
Exodus 20:9,10
Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 8
Izaiáš 5:11,22 (Ekumenická Bible) Komentář
Běda těm, kteří za časného jitra táhnou za opojným nápojem a až do setmění je rozpaluje víno. (...)

Běda bohatýrům zdatným v pití vína, mužům udatným v míchání opojných nápojů.
Bůh nás také žádá vyhnout se alkoholickým nápojům, které jsou příčinou mnoha rozvrácených domácností, úmrtí při nehodách a bídy zde na zemi.
Efezským 5:18
Neopíjejte se vínem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 9
Konzumace alkoholu nám zabraňuje ve zdravém úsudku:
«Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani opojný nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: Rozlišujte mezi svatým a obyčejným a mezi čistým a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše.» (Leviticus 10:9-11)

«(...) nenáleží králům víno popíjet, vladařům opojný nápoj nesluší. Kdyby pil, mohl by zapomenout nařízení, překroutit by mohl právo všech soužených.» (Přísloví 31:4,5)

«(...) vínem a moštem omamují srdce.» (Ozeáš 4:11 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 10
Přísloví 23:29-35 : Smutný popis účinků alkoholu...
Čí ta hanba, čí ten vzdech? Čí ta hádka, čí ten pech? Čí boule pro nic za nic? Čí oči zarudlé? Těch, kdo nad vínem sedávají, těch, kdo nápoje chodí ochutnat!

Do vína nezahleď se - jak rudé je, jak v poháru jen jiskří, jak hladce klouže do hrdla! Nakonec ale jak zmije uštkne, dokáže otrávit jako had.

Tvé oči uvidí nějak divně, tvé srdce bude mluvit spleteně. Bude ti, jako bys spal na širém moři, na špici stožáru jako bys ulehl.

«Dostal jsem ránu?» řekneš, «Nebolelo! Že zbili mě? Nevím o ničem! Jen co se proberu, dám si zas!»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 11
Lukáš 1:15 Komentář
Neboť [Jan] bude veliký v Pánových očích a nebude pít víno ani opojný nápoj a bude naplněn Duchem Svatým už z lůna své matky. Bůh nás zve k následování příkladu Jana Křtitele, který byl «veliký v Pánových očích».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 12
Deuteronomium 29:18 Komentář
Ať se mezi vámi nevyskytne kořen plodící jed a hořkost! Moudrý křesťan by se měl vyhnout všemu, co škodí jeho zdraví.

Mnoho nevinně vypadajících nápojů jako káva, čaj a koly obsahují drogy jako kafein.

A nezapomeňme na tabák, který obsahuje mnoho jedů.
Izaiáš 55:2 (Ekumenická Bible)
Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí?

Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem [přebytkem - pozn. překl.]!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 13
Exodus 20:13 Komentář
Nezabíjej. Konzumace alkoholu, tabáku a všemožného druhu drog zkracuje náš život, i když po malých dávkách.

Z Božího hlediska je zabíjet sama sebe stejně trestuhodné jako zabíjet jiné.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 14
1 Korintským 10:13 Komentář
Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Ale věrný je Bůh, který vás nenechá pokoušet nad vaše možnosti. Chceme-li se zbavit jakýchkoliv špatných návyků (tabák, alcohol a jiné), můžeme se spolehnout na Boží pomoc.
Filipským 4:13
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
Filipským 2:13
Vždyť ten, kdo ve vás podle své dobré vůle působí chtění i činění, je Bůh!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 15
1 Korintským 10:31 Komentář
Ať už tedy jíte nebo pijete nebo děláte cokoli, dělejte všechno k Boží slávě. Bůh nám dal také praktické rady ohledně stravy, kterou máme požívat.

Nezapomínejme, že Bůh je náš Stvořitel: On zná dokonale funkci lidského těla a ví, jaký druh potravy je pro nás vhodný.

Neřídíme se snad doporučením výrobce automobilů o druhu paliva, které máme používat? Není naše tělo mnohem hodnotnější, než automobil?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 16
Lukáš 21:34 Komentář
Ale dávejte na sebe pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Bůh nám doporučuje dělat moudrá rozhodnutí o kvalitě a množství požívaného jídla.

Přejídání je škodlivé našemu zdraví.
Přísloví 23:2
Budeš-li totiž nenasytný, ještě si do hrdla vrazíš nůž.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 17
Genesis 1:29 Komentář
Bůh také řekl:

«Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm.»
Původní Bohem plánovaná strava pro člověka sestávající z obilnin, ovoce, ořechů a zeleniny nabízela správné výživné hodnoty pro naše zdraví.
Genesis 2:16
Hospodin Bůh člověku přikázal:

«Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 18
Genesis 9:3 Komentář
Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Po potopě, když byla všechna vegetace zničená, zavedl Bůh jako jídlo maso.

Je ale pravdou, že zavedením masa do lidské stravy následoval dramatický pokles v délce života, jak uvidíme z následující tabulky.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 19
Pokles životnosti po zavedení masa do lidské stravy
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 20
Leviticus 20:25,26 Komentář
Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi čistým a nečistým ptactvem. Neposkvrňujte se zvířaty, ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí.

Buďte mi svatí, neboť já Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste byli moji.
Ačkoliv Bůh povolil člověku jíst maso, označil druhy zvířat, které jsou a které nejsou pro naši stravu vhodné.

Které jsou které?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 21
«Těmito živočichy byste se poskvrnili.» (Leviticus 11; Deuteronomium 14)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 22
«Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto:» (Leviticus 11; Deuteronomium 14)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 23
Genesis 7:1,2 Komentář
Hospodin potom Noemovi řekl:

«Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý.

Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru, samce a samici.»
Někteří lidé tvrdí, že rozlišení mezi čistými a nečistými zvířaty se týkalo jen Mojžíšova zákona a bylo proto obětí Krista na kříži zrušeno.

Zde ale vidíme, že Noemovi bylo toto rozlišení známo již dlouho před Mojžíšem.

Noe měl v arše jen jeden pár všech nečistých zvířat. Kdyby tedy snědl například prase, prasata by dnes již neexistovala!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 24
Jan 6:11,12 Komentář
Ježíš tedy vzal ty chleby, a když vzdal díky, rozdával učedníkům a učedníci sedícím; podobně také z těch ryb rozdal, kolik jen chtěli.

A když byli nasyceni, řekl svým učedníkům: «Seberte nalámané kousky, které zbyly, ať se nic neztratí.»
Když uvážíme tyto dvě pasáže, vidíme, že ačkoliv Ježíš nikdy neplýtval jídlem, nepřikládal důležitost ztrátě celého stáda vepřů o 2000 kusech.
Marek 5:11-13
U hory se tam právě páslo veliké stádo vepřů a všichni ti démoni ho prosili: «Pusť nás do těch vepřů, ať vejdeme do nich!»

Ježíš jim to hned povolil a ti nečistí duchové vyšli a vstoupili do těch vepřů. Stádo se pak rozběhlo ze srázu dolů do moře (bylo jich asi dva tisíce) a v moři se utopilo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 25
Žalm 84:11 (Ekumenická Bible) Komentář
Hospodin (...) žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Kdyby byla prasata, zajíci, korýši a ostatní nečistá zvířata k jídlu, Bůh by je nezakázal.

Věda dnes ale, od objevu k objevu, potvrzuje správnost Boží klasifikace čistých a nečistých zvířat.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 26
Deuteronomium 7:12,15 Komentář
Budeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávat a dodržovat, (...) Hospodin od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi poznal v Egyptě. Židé stále dodržují rozlišení mezi čistými a nečistými zvířaty.

Věda dokázala, že srdeční choroby, některé druhy rakoviny a infekčních onemocnění se vyskytují v širší populaci častěji, než v židovských komunitách.

Většina těchto nemocí je dávána do souvislosti se stravou, včetně konzumace nečistých zvířat.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 27
Izaiáš 66:15,17 (Ekumenická Bible) Komentář
Hle, Hospodin přichází v ohni a jeho vozy jsou jako vichřice, aby vylil hněv svůj v prchlivosti a své hrozby v plamenech ohně. (...)

«Ti, (...) kdo jedí maso z vepřů a to, co je hodno opovržení, dokonce myši, společně zajdou,» je výrok Hospodinův.
Tato Boží slova si zasluhují naši plnou pozornost.

Rozlišení mezi čistými a nečistými zvířaty musí být proto bráno vážně.
2 Korintským 6:17
«Vyjděte z jejich středu a oddělte se,» praví Pán, «nedotýkejte se nečistého, a já vás přijmu.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 28
Daniel 1:8,10 Komentář
Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. (...)

Velitel dvořanů však Danielovi řekl:

«Bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu.»
Záznam této příhody poukazuje na přednosti stravy předepsané Bohem.

Jako zajatec v Babylónu, Daniel odmítl konzumovat nečistou královskou stravu, i když byla považována za tu nejlepší tehdy dostupnou.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 29
Daniel 1:11-13,15,20 Komentář
Daniel tedy navrhl (...):

«Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky.» (...)

Po uplynutí deseti dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší; byli statnější než ostatní jinoši (...).

Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že desetkrát předčí všechny.
Již po deseti dnech byly účinky obou rozdílných strav zřejmé.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 30
Skutky 10:11-15,17 Komentář
A [Peter] spatřil otevřené nebe a jakousi nádobu, jak sestupuje k němu jako veliká plachta uvázaná za čtyři cípy a spouští se na zem. V ní byla veškerá čtyřnohá zvířata země i šelmy, plazi a nebeské ptactvo.

Tehdy k němu zazněl hlas: «Vstaň, Petře, zabíjej a jez!»

Petr však řekl: «Nikoli, Pane; nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného.»

Tehdy k němu hlas promluvil podruhé: «Co Bůh očistil, ty neměj za nečisté!» (...)

A když byl Petr sám o sobě bezradný, co by mohlo znamenat to vidění (...).
Dokazuje tato pasáž, že byl rozdíl mezi čistými a nečistými zvířaty zrušený?

Petr sám byl bezradný, co mělo toto vidění znamenat.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 31 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 31
Skutky 10:28 Komentář
Řekl jim [Petr] tedy:

«Vy víte, že je nemístné, aby se Žid připojil nebo přiblížil k cizozemci, ale mně Bůh ukázal, abych žádného člověka nenazýval nečistým nebo poskvrněným.»
Když Petr přemýšlel o svém vidění, uslyšel, že pohan Kornélius si přeje setkat se s ním a vyslechnout od něho Slovo Boží.

Ale podle hebrejského zákona nebylo Židům dovoleno se s pohany stýkat.

Tak Petr pochopil význam svého vidění: Bůh nabízel spásu i pohanům a Petr je neměl považovat za nečisté.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 32 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 32
Římanům 14:14,20 Komentář
Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo o sobě; jenže tomu, kdo něco považuje za nečisté, je to nečisté. (...)

Jistě, všechno je čisté.
A co má znamenat tato pasáž?

Musíme přečíst celou kapitolu 14 abychom porozuměli, že se Pavel nesnažil zrušit rozdíl mezi čistými a nečistými zvířaty. Ve skutečnosti mluvil o čistotě pokrmů, obětovaných modlám.

Pavel učil, že čisté zvíře zůstane čisté, i když bylo obětováno modlám (viz 1 Korintským 8:1-13 a 10:23-33).
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 33 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 33
Matouš 15:11,19,20 Komentář
Člověka nešpiní to, co vchází do úst, ale co vychází z úst, to člověka špiní. (...)

Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky.

Tyto věci špiní člověka. Ale jíst neumytýma rukama, to člověka nešpiní.
Verš 11 je také často používaný jako důkaz, že rozlišení mezi čistými a nečistými zvířaty bylo zrušeno.

Verše 19 a 20 však jasně ukazují, že Ježíš ve skutečnosti mluvil o umývání rukou před jídlem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 34 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 34
1 Timoteovi 4:1,3-5 Komentář
(...) naslouchajíce bludným duchům a učením démonů (...) přikazují zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je ti, kdo věří a poznali pravdu, s vděčností užívali.

Vždyť veškeré Boží stvoření je dobré a nic, co se přijímá s díkůčiněním, se nemá odmítat, neboť se to posvěcuje Božím slovem a modlitbou.
A co se říká v této pasáži? Povoluje se zde požívání nečistého masa?

Přemýšlejme o tom: budou «ti, kdo věří a poznali pravdu», jíst nečisté pokrmy? Můžeme jíst vepřové «s díkůčiněním»? Je nečisté «posvěceno Božím slovem»?

Bible říká: ne.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 35 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 35
Deuteronomium 6:24 Komentář
Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře, a tak je tomu dnes. Co k tomu dodat?
Přísloví 4:20-22
Na má slova dej pozor, synu, ucho své nakloň k mým výrokům. Oči své nikdy nespouštěj z nich, hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kteří je nacházejí, celému tělu jejich zdraví přinesou.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 36 Moment pravdy Lekce 39
Naše tělo: Návod pro uživatele
Okénko 36
Pomodleme se společně:
Otče,

jak Ti máme poděkovat za všechny tyto cenné instrukce, které jsi nám dal, abychom se mohli těšit dokonalému zdraví! Ty jsi nás stvořil a víš nejlépe, co je pro nás dobré.

Pomoz nám, skrze Svatého Ducha přebývajícího v nás, hned dnes odložit naše špatné stravovací návyky a přijmout zdravý životní styl, jak jsi nás o něm dnes poučil.

Tak prosíme ve jménu Ježíše Krista.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 39 Test lekce 39 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Obrázek lekce 39: Obrázek z webové stránky: www.scienceclarified.com/Al-As/Anatomy.html Okénko 1: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #4, ANMIN014.JPG. Okénko 2: V: časopis «Canadian Adventist Messenger» (leden 2000), SDA Church in Canada, přední strana. Okénko 3: Foto od SPRINGER, Joel D. V: časopis «Vibrant Life» (březen-duben 1991). Used by permission. Copyright ©1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 4: V: časopis «The Watchtower» (01-04-1998), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 5: V: časopis «Awake» (08-04-1995), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 6: V: časopis «The Watchtower» (01-03-1993), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 23. Okénko 7: V: časopis «Awake» (08-06-1995), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 17. Okénko 8: V: časopis «Awake» (22-05-1992), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 9: Foto od Publiphoto. V: časopis «L’Omnipraticien» (07-05-1997), strana 20. Okénko 10: BERRAN, Robert. V: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 212. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 11: DE VINCI, Léonard. «John the Baptist» (1509-1512), Le Louvre, Paris. V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 155. Okénko 12: Advertisement for «Nicoderm», Hoechst Marion Roussel Canada Inc. Okénko 13: Foto od Betty Blue/Duane Tank. V: časopis «La Sentinelle» (Neznámé datum), Pacific Press Publishing Association, strana 12. Okénko 14: GREENE, Nathan. «Unshackled». V: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), strana 11. Okénko 15: V: časopis «Awake» (22-06-1997), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 16: Advertisement for «Prandase», Bayer Inc. Okénko 17: Advertisement for «Golden Harvest Fruit Co.» V: časopis «Canadian Adventist Messenger» (září 1993), SDA Church in Canada, strana 28. Okénko 18: BERRAN, Robert. V: «My Bible Friends, volume 4» (DEGERING, Etta B.), strana 90. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 19: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 3» (MAXWELL, Arthur S.), strana 16. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 20: The Image Bank. V: časopis «La Pure Vérité» (říjen 1994), Worldwide Church of God, strana 18. Okénko 21-a: V: «Primary Sabbath School Lessons», Třetí kvartál 1988, Pacific Press Publishing Association, strana 55. Okénko 21-b: Obrázek #1: «Domesticated pig». V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999. Obrázek #2: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #4, ANMAQ001.JPG. Obrázek #3: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #4, ANMBR052.JPG. Okénko 22-a: Obrázek v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #5, PE19191.WMF. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 22-b: Obrázek #1: V: Cookbook «Qu’est-ce qu’on mange?», Les Cercles de Fermičres du Québec, 1989, strana 87. Obrázek #2: V: Cookbook «Qu’est-ce qu’on mange?», Les Cercles de Fermičres du Québec, 1989, strana 211. Obrázek #3: V: Cookbook «Qu’est-ce qu’on mange? - Volume 2», Les Cercles de Fermičres du Québec, 1993, strana 118. Okénko 23: BERRAN, Robert. V: «My Bible Friends, volume 4» (DEGERING, Etta B.), strana 84. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 24: V: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, strana 228,229. Okénko 25: TINTORETTO, Jacopo. «The Creation of the Animals» (1550-1553). Galleria dell’ Accademia, Venice. V: «The Bible in Art» (WRIGHT, Susan), Todtri Productions Limited, New York, 1996, strana 16. Okénko 26: Foto od CREWS, Dennis. V: «Liberty - A časopis of Religious Freedom» (listopad-prosinec 1995), strana 25. Okénko 27: Foto od DOWLING, Robert. «Middle White Pig in a Sty». Foto z webové stránky: www.corbis.com. Image ID: RD001139. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 28: STEEL, John. V: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, strana 14. Okénko 29: BERRAN, Robert. V: «My Bible Friends, volume 5» (DEGERING, Etta B.), strana 30,31. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 30: HUTCHINSON, W.M. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 53. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 31: HUTCHINSON, W.M. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 56. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 32: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 4» (MAXWELL, Arthur S.), strana 163. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 33: V: časopis «The Watchtower» (01-11-1987), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 8,9. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 34: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 178. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 35: DRIVER, Ray. V: časopis «Ministry» (leden 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, přední strana. Okénko 36: V: «Photo Gallery 25,000» od Media Graphics International, CD #4, NATOT111.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 39 Test lekce 39 je pro vás připravený!