DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 40

Dvě ženy Zjevení

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 1
Zveme vás ke společné modlitbě:
Otče,

zde na zemi je mnoho církví, které se prohlašují za skutečnou nositelku Tvé pravdy, za Boží církev. Proto potřebujeme znát odpověď na tuto důležitou otázku: kde najdeme Tvoji pravou církev?

Víme, že Tvoje Slovo nepřejde mlčením tak důležitou záležitost, jakou je totožnost Tvé církve. Žádáme Tě pokorně, abys nás opět vedl při otevření Tvé svaté knihy.

Nechť nás Tvůj Duch osvítí a dá nám odvahu následovat Tě. Ve jménu Ježíše Krista prosíme,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 2
Skutky 2:47 Komentář
A Pán denně přidával církvi ty, kteří byli spaseni. Slovo «církev» pochází z řeckého «ekklesia», což znamená «shromáždění».

Bible potvrzuje, že Bůh má skutečně církev, náboženskou obec, shromažďující ty, kteří jsou spaseni.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 3
Matouš 16:18 Komentář
[Ježíš řekl:] «A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou.» Je zřejmé, že Ježíš nemluvil o církvích v množném, ale o církvi v jednotném čísle: někde tedy musí být Jemu náležející, pravá církev.

Předně se podívejme na založení Jeho církve.

Chybná interpretace tohoto verše vede mnohé lidi k závěru, že apoštol Petr je základem církve. Co ale o skutečném základu církve učí Boží Slovo?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 4
Efezským 2:20 Komentář
Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus. Jediným pravým základem Boží církve je Ježíš Kristus.

On je tou jedinou Skálou, na které je církev postavená.
1 Korintským 3:11
Neboť nikdo nemůže položit jiný základ vedle toho, který je již položen, jenž je Ježíš Kristus.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 5
Efezským 5:23 Komentář
(...) jako je Kristus hlavou církve; a on je Spasitelem těla. Kristus sám je jediným vůdcem církve.

On je hlavou církve a její členové jsou jejím tělem, každý z nich povolán k jinému úkolu v ní.

Bůh nikdy nepovolal nikoho k tomu, aby reprezentoval Ježíše na zemi. Ježíš vždy byl a vždy bude jedinou hlavou církve.
Koloským 1:18
On [Kristus] je hlavou těla církve.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 6
Jan 10:16 Komentář
[Ježíš řekl:] «Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést a uslyší můj hlas. Tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř.» Ačkoliv se stovky církví prohlašují za pravou Boží církev, Slovo Boží mluví velmi jasně: jen jedna z nich je skutečná Pánova církev.
Efezským 4:4,5
Je jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání; jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 7
Jan 17:17 Komentář
[Ježíš řekl:] «Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.» Protože se její učení zakládá plně na Slově Božím, Boží církev je opravdu «pilířem a základnou pravdy».

Pokusme se nyní zjistit totožnost této církve.
1 Timoteovi 3:15
(...) v Božím domě, jímž je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 8
Izaiáš 54:5,6 (Ekumenická Bible) Komentář
Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země.

Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal, ženu mladosti, jež byla zavržena, praví Bůh tvůj.
V Bibli jsou Boží lidé, Jeho církev, často symbolizováni postavou ženy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 9
2 Korintským 11:2 Komentář
Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jednomu muži, abych vás jako neposkvrněnou pannu představil Kristu. Když je církev Bohu věrná, je popisována jako čistá žena, Boží nevěsta.
Efezským 5:25
Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 10
Jeremiáš 3:6,20 (Ekumenická Bible) Komentář
«Viděl jsi, co provedla ta izraelská odpadlice? Chodila na kdejakou vysokou horu i pod kdejaký zelený strom a smilnila tam. (...)

Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský,» je výrok Hospodinův.
V opačném případě, když se církev od Boha odvrátí a stane se neposlušnou, je symbolizována ženou svému manželovi nevěrnou, nevěstkou.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 11
Zjevení 17:1,4 Komentář
Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm koflíků, a promluvil se mnou. Řekl mi:

«Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách.» (...)

Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva.
Zde Slovo Boží popisuje takovou nevěrnou církev, symbolizovanou bohatě ozdobenou nevěstkou.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 12
Zjevení 17:1-3 Komentář
(...) ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země (...).

A uviděl jsem ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů.
V předchozích lekcích jsme viděli, že šelma symbolizuje království, politickou moc.

Zde vidíme nevěstku, sedící na šelmě. Tím je reprezentováno spojení mezi církví (ženou) a státem (šelmou); jinými slovy, je zde představena nábožensko-politická moc.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 13
Matouš 22:21 Komentář
Dejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu. Ježíš ale vždy přikazoval, aby byla církev od státu odloučena.

A měl absolutní pravdu, protože histoie dokazuje, že spojení mezi náboženstvím a politikou vždy skončilo strašným pronásledováním.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 14
Zjevení 17:5,6 Komentář
A na jejím čele bylo napsané jméno skrývající tajemství: «Veliký Babylón, Matka nevěstek a ohavností země.»

Tehdy jsem uviděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků.
Tato nevěrná církev dala vznik dcerám, tj. dalším církvím, které nejsou poslušné učení Slova Božího, ale naopak uznávají tradice své «církve-matky».

Navíc, během své vlády, tato církev pronásledovala věrný Boží lid.

Jestliže jste studovali lekci s názvem «Šelma Zjevení», jistě jste tuto církev poznali.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 15
Zjevení 17:9,18 Komentář
(...) těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. (...)

A žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země.
Veliká nevěstka symbolizuje papežství, římskou církev (ve skutečnosti, Řím je proslulý jako «město na sedmi pahorcích»).

Tato bohatá nábožensko-politická moc pronásledovala během středověku miliony křesťanů a dala vzniknout několika církvím, které, aniž by si to plně uvědomovaly, následují více její tradice, než Slovo Boží.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 16
Zjevení 12:1 Komentář
A na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna dvanácti hvězd. Kniha Zjevení zobrazuje také druhou ženu.

Na rozdíl od první ženy, tato je vypodobněná jako čistá.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 17
Zjevení 12:6,13,14 Komentář
A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. (...)

A když drak spatřil, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže.

Ale té ženě byla dána dvě křídla veliké orlice, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde byla živena čas a časy a půl času.
Během 1260 let papežské nadvlády byla tato čistá a věrná církev napadána Satanem, symbolizovaným drakem.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 18
Zjevení 12:17 Komentář
Drak se tedy na tu ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními [se zbytkem - pozn. překl.] z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista. Bible nás učí, že v posledních dnech Boží církev přetrvá jako zbytek.

Zbytek z «jejího semene», tj. poslední zbytek pravé Boží církve na zemi, má následující charakteristiky:
  • dodržuje Boží přikázání;
  • a má svědectví Ježíše Krista.
Nyní musíme zjistit totožnost tohoto zbytku.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 19
Zjevení 12:14,17 Komentář
Ale té ženě byla dána dvě křídla veliké orlice, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde byla živena čas a časy a půl času. (...)

Drak se tedy na tu ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními [se zbytkem - pozn. překl.] z jejího semene.
Boží církev, sestávající ze zbytku ženina semene, vykrystalizovala po 1260 letech papežské nadvlády, tj. po roce 1798.

K osvěžení podrobností o tomto období vás zveme k prostudování lekce «Šelma Zjevení».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 20
Zjevení 12:15,16 Komentář
A had za tou ženou vychrlil ze své tlamy vodu jako řeku, aby byla stržena proudem.

Ale země té ženě pomohla. Země totiž otevřela svá ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil ze své tlamy.
Pronásledovaná v Evropě, hustě obydleném místě symbolizovaném záplavou, žena obdržela pomoc od země, tj. země, která byla tehdy málo osídlená: Nového světa.

Tak se zbytková církev po roce 1798 objevila v Americe.
Zjevení 17:15
Vody, které jsi viděl (...) jsou lidé a zástupy, národy a jazyky.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 21
Zjevení 12:17 Komentář
Drak se tedy na tu ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními [se zbytkem - pozn. překl.] z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista. Zbytková církev spoléhá na spasení milostí skrze víru v Ježíše Krista a dodržuje všechna Boží přikázání, včetně čtvrtého, které vyžaduje svěcení sedmého dne, soboty, jako dne odpočinku.
Zjevení 14:12
Zde je vytrvalost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 22
Izaiáš 58:12-14 Komentář
Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny; základy minulých pokolení znovu vystavíš. Budou tě nazývat stavitelem zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít.

Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem, a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneš, tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a já tě dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba.
Slovo Boží také předpovědělo, že zbytková církev znovuobjeví sobotu, která datuje své počátky od Stvoření, a znovu tak vystaví «základy minulých pokolení».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 23
Zjevení 14:6 Komentář
Spatřil jsem také jiného anděla, letícího prostředkem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal těm, kteří bydlí na zemi - každému národu, kmenu, jazyku i lidu. Zbytková církev je celosvětové hnutí, prohlašující Boží vzkaz všem národům.

A jaký je tento vzkaz?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 24
Zjevení 14:7-10 Komentář
Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu (...).

Padlo, padlo to veliké město Babylón, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva! (...)

Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu.
Příchod Božího soudu, pád Babylónu a varování před uctíváním šelmy a obdržením jejího znamení je souhrnným vzkazem, který musí tato zbytková církev prohlásit celému světu.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 25
Zjevení 12:17 Komentář
Drak se tedy na tu ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními [se zbytkem - pozn. překl.] z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista. Zbytková církev má také Ježíšovo svědectví, kterým je duch proroctví.

Jak jsme viděli v lekci s názvem «Moderní proroci», Bůh dal své církvi dar proroctví nejen k předpovídání budoucnosti, ale zejména k povznesení členů církve a k jejich povzbuzení k růstu v jednotě a poznání.
Zjevení 19:10
A to Ježíšovo svědectví je duch proroctví.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 26 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 26
Lukáš 11:9 Komentář
[Ježíš řekl:] «(...) hledejte a naleznete.» Vážné studium všech křesťanských církví ukáže, že jen jedna z nich vlastní charakteristiky zbytkové církve: církev Adventistů sedmého dne.

Založená ve Spojených státech amerických v r. 1863, tato církev měla v r. 2010 více než 16 milionů členů ve 203 zemích z 232, reprezentujících nejméně 890 jazyků.

Věří ve spasení milostí skrze víru v Ježíše Krista, dodržuje všechna Boží přikázání a prohlašuje celému světu trojrozměrný vzkaz Zjevení 14.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 27 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 27
Jan 10:16 Komentář
[Ježíš řekl:] «Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést a uslyší můj hlas. Tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř.» Adventisté sedmého dne neučí, že budou spaseni jen příslušníci jejich církve, ale že je mnoho upřímných věřících ve všech církvích a že se tito věřící, když poznají pravdu jasně zjevenou Božím Slovem, připojí k Boží zbytkové církvi.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 28 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 28
Genesis 19:12,13 Komentář
Potom ti dva [andělé] Lotovi řekli:

«Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili.»
Bůh Lota varoval, než zničil Sodomu.

Stejně tak varuje i dnes.
Lukáš 17:28,30
Také podobně, jako bylo za dnů Lota, (...) právě tak bude v ten den, kdy se zjeví Syn člověka.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 29 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 29
Zjevení 18:2,4 Komentář
Padla, padla ta veliká říše Babylón a stala se příbytkem démonů, vyhnanstvím každého nečistého ducha a vězením každého nečistého a ohavného ptáka! (...)

Vyjděte z ní, můj lide, abyste se neúčastnili jejích hříchů a abyste nedostali z jejích ran!
Zde je vážná Boží výzva pro každého z nás.

Vyzývá nás k opuštění Babylónu, to jest všech církví protivících se Jeho vůli a k připojení se k Jeho lidu, zbytkové církvi Adventistů sedmého dne.

Odpovíme na Jeho výzvu?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 30 Moment pravdy Lekce 40
Dvě ženy Zjevení
Okénko 30
Pomodleme se společně:
Nebeský Otče,

po odhalení všech těchto pravd, cennějších než zlato, jsi nám teď ukázal kde najít církev, která dodržuje všechna Tvá přikázání a má Ježíšovu víru.

Prosíme, dej nám odvahu potřebnou k opuštění Babylónu, abychom se mohli připojit ke Tvé církvi, dokud je čas.

Chceme se stát účinnými a pokornými nástroji ve Tvých rukou, aby Tvůj vzkaz spásy mohl být prohlášený do celého světa, abychom byli jedním tělem Tvé církve.

Tak se modlíme ve vzácném jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 40 Test lekce 40 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Obrázek lekce 40: Obrázek #1: BISHOP, Tom. «Woman of Revelation 12». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #40. Obrázek #2: BISHOP, Tom. «Woman of Revelation 17». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #45. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 1: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, RELCR143.JPG. Okénko 2: REMMEY, Paul. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 58. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 3: ZINGARO, Charles. V: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), strana 153. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 4: ANDERSON, Harry. V: «L’Espoir de l’Humanité, volume 2» (Ellen G. White), přední strana. Used by permission. Copyright ©1962, 1989 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 5: SEDLACK, Andrew. V: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), strana 186. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 6: STEEL, John. V: časopis «La Sentinelle» (duben 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 5. Okénko 7: V: časopis «Adventist Review» (listopad 1996), strana 9. Okénko 8: BATONI, Pompeo (1708-1787). «Hagar in the Desert», Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rome. V: «The Art of Angels» (LOXTON, Howard), Regency House Publishing Limited, 1995, strana 43. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 9: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 277. Okénko 10: Image from SuperStock. V: «Who’s Who in the Bible», Publications International Ltd., 1995, strana 182. Okénko 11: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM258.BMP. Okénko 12: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM246.BMP. Okénko 13: V: časopis «The Watchtower» (01-08-1985), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 14: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 245. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 15: V: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, strana 242. Okénko 16: BISHOP, Tom. «Woman of Revelation 12». V: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #40. Okénko 17: ANDERSON, Harry. V: «Bible Readings for the Home», strana 262. Used by permission. Copyright ©1980 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 18: TERRY, Will. V: časopis «Signs of the Times» (leden 1999), Pacific Press Publishing Association, strana 10. Okénko 19: «Prayer aboard the Mayflower». V: WHITE, Ellen G., «The (New, Illustrated) Great Controversy», Laymen for Religious Liberty Inc., 1990. strana 432-87. Okénko 20: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 342. Okénko 21: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 398. Okénko 22: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #10 («Le Sceau de Dieu In l’Apocalypse»), strana 3. Okénko 23: Advertisement for «Amazing Facts - Millenium of Prophecy». V: časopis «Adventist Review» (říjen 1999), strana 23. Obrázek upravilo Cyberspace Ministry. Okénko 24: MANISCALCO, Joe. V: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM234.BMP. Okénko 25: V: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #28 («Daniel and the Gift of Prophecy»), strana 5. Okénko 26: V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Čtvrtý kvartál 1999, přední strana. Okénko 27: LEASON, Percy. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 95. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 28: RUDEEN, Herbert. V: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), strana 164. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 29: V: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #16 («Le Pays du Recommencement»), strana 1. Okénko 30: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATOT449.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 40 Test lekce 40 je pro vás připravený!