DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 
Moment pravdy - lekce 41

Co je v sázce velkého sporu

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 1
A jsme u naší poslení lekce! Pomodleme se společně:
Otče,

dostáváme se k závěru tohoto kurzu biblických lekcí. Čas tak rychle utíká, když se zahloubáme do studia Tvého Slova!

Děkujeme Ti Pane, že jsi nás vedl Tvým Svatým Duchem a objasnil nám tolik cenných pravd.

Prosíme, doprovázej nás opět a ukaž nám, co je v sázce tohoto velkého sporu, který se odehrává v našem světě.

Opět Ti děkujeme za vše, co jsi pro nás udělal. Ve jménu Ježíše Krista,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 2
Zjevení 12:12 Komentář
Běda těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, protože ví, že má málo času. Protože Satan ví, že byl poražen Ježíšovou smrtí a vzkříšením, snaží se jen o jedno: vzít společně s ním do věčné záhuby co největší množství lidí.

A použije všechny možné prostředky k tomu, aby uspěl.
1 Petr 5:8
Buďte střízliví, bděte; neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 3
2 Korintským 2:10,11 Komentář
Vždyť i já, jestliže jsem komu co odpustil, odpustil jsem kvůli vám před Kristovou tváří, abychom nebyli oklamáni satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Satan má jen jeden cíl: držet nás od Boha za použití lží, úskoků a nástrah, abychom ztratili z dohledu věčný život, který nám Bůh nabízí svojí milostí skrze naši víru v Ježíše Krista.
Efezským 6:11
Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 4
2 Timoteovi 4:3,4 Komentář
Neboť nastane čas, kdy nebudou snášet zdravé učení, ale budou si podle vlastních chutí shromažďovat učitele lechtající jejich sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Oklamáni Satanem, mnozí lidé věří, že k životu věčnému vede mnoho cest.
Přísloví 14:12
Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 5
Jan 14:6 Komentář
Ježíš mu [Tomášovi] řekl:

«Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.»
Ale Slovo Boží mluví zřetelně. Jen JEDNA cesta vede k věčnému životu: Ježíš Kristus.
Skutky 4:11,12
[Ježíš] je ten «kámen zavržený vámi staviteli, který se stal hlavním kamenem klenby.»

A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 6
Zatímco se nás Satan snaží zničit, Bůh se nás snaží zachránit:
«“Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá,” je výrok Panovníka Hospodina. “Obraťte se tedy a budete žít.”» (Ezechiel 18:32 - Ekumenická Bible)

«Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouštím mnoho.» (Izaiáš 55:6,7 - Ekumenická Bible)

«Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!» (Žalm 139:23,24 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 7
Jan 20:31 Komentář
Ale tyto jsou zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste, když budete věřit, měli život v jeho jménu. Každý z nás proto musí udělat rozhodnutí: přijmout, nebo odmítnout Boží nabídku spásy v Ježíši Kristu.

Tato nedocenitelná nabídka spásy nyní rozněcuje velký spor, ve kterém stojí Kristus proti Satanovi.

A co je předmětem tohoto velkého sporu? KAŽDÝ Z NÁS.
Jan 3:16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 8
Musíme se postavit na stranu Krista, nebo proti Němu:
«Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život.» (Deuteronomium 30:19)

«Pokud se vám však nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit - ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové tam za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. Já a můj ale dům budeme sloužit Hospodinu.» (Jozue 24:15)

«Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce.» (Malachiáš 3:18 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 9
Existují jen dva tábory: pro a proti Bohu. Nikdo nemůže zůstat neutrálním.
«Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.» (Matouš 12:30)

«Všude pozvednou svůj hlas a budou plesat. (...) Od kraje země jsme slyšeli prozpěvovat: “Sláva spravedlivému!” Já jsem však řekl: “Je mi zle! Je mi zle! Běda mi!”» (Izaiáš 24:14,16 - Ekumenická Bible)

«“(...) neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali, mluvil jsem, a vy jste neposlouchali, ale konali jste, co je zlé v mých očích, a zvolili jste si, co se mi nelíbí.” A tak toto praví Panovník Hospodin: “Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladovět. Hle, moji služebníci budou pít, vy však budete žíznit. Hle, moji služebníci se budou radovat, vy se však budete stydět.”» (Izaiáš 65:12,13 - Ekumenická Bible)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 10
Marek 13:13 Komentář
[Ježíš řekl:] «A všichni vás budou nenávidět kvůli mému jménu. Kdo ale vytrvá až do konce, ten bude spasen.» Bůh před námi neskrývá, že následovat Ho bude někdy obtížné...
1 Petr 4:16
Jestliže však trpí jako křesťan, ať se nestydí, ale oslavuje za to Boha.
2 Timoteovi 3:12
A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 11
Žalm 55:23 (Ekumenická Bible) Komentář
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. ... chceme-li však Boha upřímně následovat, On slibuje, že nás nikdy v potížích neopustí, ať jsou jakékoliv.
Matouš 28:20
[Ježíš řekl:]

«A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 12
Můžeme se vždy spolehnout na Boží přítomnost po našem boku:
«Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.» (Izaiáš 41:10 - Ekumenická Bible)

«Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.» (Izaiáš 49:15,16 - Ekumenická Bible)

«Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm.» (2 Paralipomenon 16:9 - Ekumenická Bible)

«[Ježíš řekl:] “Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic.”» (Jan 15:5)
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 13
1 Korintským 12:12,26,27 Komentář
Vždyť tak jako je tělo jedno a má mnoho údů (ačkoli je totiž všech údů toho jednoho těla mnoho, jsou jedním tělem), tak je tomu i s Kristem. (...)

A tak, jestliže trpí jeden úd, trpí s ním všechny údy. Jestliže je jeden úd chválen, všechny údy se radují spolu s ním.

Vy jste tedy Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy.
Boží podpora se projevuje také skrze ostatní křesťany, kteří sdílejí naši víru.

Jsme tělem Krista, Jeho církví, a každý z nás má v ní svoji roli jako úd tohoto těla.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 14
Židům 10:24,25 Komentář
Hleďme si jedni druhých, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích, a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale napomínejme se, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Proto je důležité najít sbor věřících, sdílejících naši víru a připojit se k nim.

Pravidelné setkávání je velmi nutné, protože je to jeden z nejlepších způsobů vzájemné podpory.

A to zejména když «čím více vidíme, že se blíží ten den».
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 15 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 15
Deuteronomium 26:17-19: Jaká nádherná smlouva mezi Bohem a námi!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 16 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 16
Matouš 13:45,46 Komentář
[Ježíš řekl:] «Nebeské království je také podobné kupci hledajícímu krásné perly, který když našel jednu velmi vzácnou perlu, šel a prodal všechno, co měl, a koupil ji.» Ta velmi vzácná perla, které si musíme cenit nadevše, je spasení v Ježíši Kristu.

Je důležité neodkládat naše rozhodnutí přijmout toto vzácné spasení, zejména když je již Ježíšův příchod tak blízko.
1 Jan 5:11
Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.
Židům 2:3
Jak potom unikneme my, zanedbáme-li takovéto spasení?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 17 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 17
Daniel 12:1-3 (Ekumenická Bible): Ježíš se brzy vrátí shromáždit svůj lid!
V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby.

V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.

Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.

Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 18 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 18
Matouš 28:19,20 Komentář
[Ježíš řekl:]

«Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.

A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.»
Zatímco čekáme na Ježíšův příchod, každý z nás musí pro Něho pracovat, učit jiné kolem nás o cestě ke spáse skrze Ježíše Krista.
2 Korintským 5:20
Proto [jsme] tedy jako Kristovi velvyslanci.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 19 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 19
Izaiáš 48:17,18 (Ekumenická Bible) Komentář
Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele:

«Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.

Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.»
Také se musíme snažit, den po dni, lépe porozumět Boží vůli pro každého z nás, protože jediná cesta ke štěstí je ta, kterou nám Bůh ukazuje.
Deuteronomium 5:29
Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna má přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 20 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 20
Žalm 119:9 (Ekumenická Bible) Komentář
Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Jestliže opravdově hledáme pravdu, Bůh nám jasně ukáže cestu, kterou máme jít.
Přísloví 4:11
Cestě moudrosti chci tě učit, po stezkách přímých chci tě vést.
Žalm 143:10 (Ekumenická Bible)
Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 21 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 21
Římanům 12:2 Komentář
A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle. Vždy hledejme, jak naši vůli co nejlépe podrobit vůli Boží.
Římanům 13:11
Kromě toho znejte dobu, že už je čas probudit se ze spánku. Vždyť teď je naše spasení blíže, nežli když jsme uvěřili.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 22 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 22
Jakub 1:22-25: Musíme znát Boží Slovo a praktikovat je.
Buďte však vykonavatelé slova a nejen jeho posluchači, kteří klamou sami sebe.

Vždyť je-li někdo posluchačem slova a ne jeho vykonavatelem, podobá se muži, který se dívá na svůj přirozený obličej v zrcadle; podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl.

Kdo však nahlédl do dokonalého zákona svobody a zůstává v něm - kdo není zapomnětlivý posluchač, ale vykonavatel skutku - ten bude blažený v tom, co dělá.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 23 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 23
2 Timoteovi 3:14,15 Komentář
Ale ty zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Věz, od koho ses to naučil, a že od dětství znáš Svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení skrze víru, jež je v Kristu Ježíši. Modlíme se a doufáme, že vás tyto biblické lekce přivedou na stranu Krista a že potvrdíte své odevzdání do Jeho rukou křtem.
Micheáš 6:8 (Ekumenická Bible)
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
Skutky 22:16
A nyní - proč otálíš? Vstaň, pokřti se a smyj své hříchy a vzývej Pánovo jméno!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 24 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 24
Židům 10:37-39 Komentář
«Vždyť již velmi, velmi zakrátko přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se. Spravedlivý pak bude žít z víry; kdyby však couvl, má duše v něm nenajde zalíbení.»

My však necouváme k záhubě, ale věříme k získání duše.
Snažme se tedy věrně setrvávat v naší smlouvě s Bohem.

Naše blažená naděje se již velmi brzy naplní slavným příchodem Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána!
Zjevení 22:12
A hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké bude jeho dílo.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 25 Moment pravdy Lekce 41
Co je v sázce velkého sporu
Okénko 25
Ukončeme tyto lekce poděkováním našemu Spasiteli a Pánu:
Náš Otče v nebi,

Tvé svaté jméno je požehnáno navždy!

Svým Slovem jsi nás poučil, že mezi Tebou a Satanem v současnosti probíhá velký spor a že každý z nás je předmětem tohoto sporu.

My se ale chceme od této chvíle postavit na Tvoji stranu, náš Bože, přijetím Tvého Syna Ježíše Krista za našeho osobního Spasitele a Pána našeho života.

Ať nás Tvůj Duch navždy doprovází a působí v nás den po dni, abychom odráželi Tvůj božský charakter a byli připraveni na velký den návratu Ježíše Krista.

Tak prosíme Jeho vzácným jménem.

Amen.
Předchozí okénko

Test lekce 41 Test lekce 41 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATFL017.JPG. Okénko 2: V: časopis «The Watchtower» (01-02-1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 16. Okénko 3: V: časopis «The Watchtower» (01-12-1991), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 9. Okénko 4: KNOX, Harry. V: časopis «Ministry» (červen-červenec 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, strana 19. Okénko 5: GREENE, Nathan. V: časopis «Signs of the Times» (červenec 1990), Pacific Press Publishing Association, strana 10. Okénko 6: ANDERSON, Harry. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 104,105. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 7: JUSTINEN, Lars. V: časopis «La Sentinelle» (duben 1995), Pacific Press Publishing Association, strana 13. Okénko 8: ANDERSON, Harry. V: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, strana 322. Okénko 9: V: časopis «The Watchtower» (15-05- 1990), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 8,9. Kombinovany obrázek od Cyberspace Ministry. Okénko 10: GREENE, Nathan. V: časopis «Signs of the Times» (Neznámé datum), Pacific Press Publishing Association. Okénko 11: ZINGARO, Charles. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 125. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 12: RAPHAEL. «The Vision of Ezekiel», Pitti Palace, Florence. V: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, strana 221. Okénko 13: Foto od Fisher/Fotogram-Stone. V: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, Čtvrtý kvartál 1996, přední strana. Okénko 14: V: časopis «Canadian Adventist Messenger» (Special issue - «Welcome to the Family»), SDA Church in Canada, přední strana. Okénko 15: Foto od KREYE, Eric. V: časopis «La Sentinelle» (červenec 1993), Pacific Press Publishing Association, strana 6. Okénko 16: V: časopis «The Watchtower» (15-04-1987), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 8,9. Okénko 17: STEEL, John. V: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, zadní strana. Okénko 18: Advertisement for the church program «Health, Healing, Hope». Okénko 19: V: časopis «The Watchtower» (01-06-1988), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 7. Okénko 20: HERANDEZ, Omar Andres. V: časopis «Ministry» (červen-červenec 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, strana 26. Okénko 21: V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, První kvartál 1996, přední strana. Okénko 22: Foto od Betty Blue, Duane Tank. V: časopis «La Sentinelle» (červenec 1990), Pacific Press Publishing Association, strana 7. Okénko 23: V: časopis «The Watchtower» (01-07-1986), Watch Tower Bible and Tract Society, strana 24. Okénko 24: JUSTINEN, Lars. V: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Třetí kvartál 1996, přední strana. Okénko 25: Soubor obrázků «ClickArt 65,000» od Broderbund, CD #4, NATTR032.JPG.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 41 Test lekce 41 je pro vás připravený!